Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Diprotodon, human, Pleistocene & modern wombat skeletons

 

 

Diprotodon human Pleistocene modern wombat skeletons giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Diprotodon, human, Pleistocene & modern wombat skeletons

 

Imagine a bird three times the size of an ostrich, or a burrowing animal as big as an elephant. How about a kangaroo three metres tall? Such creatures were all Australian megafauna, alive during the Pleistocene*1. ĐOẠN 1

Hãy tưởng tượng một con chim có kích thước gấp ba lần đà điểu, hoặc một con vật đào hang to bằng một con voi. Còn một con kangaroo cao ba mét thì như thế nào? Những sinh vật như vậy đều là động vật cỡ lớn của Úc, còn sống trong kỷ Pleistocen.

 

Fifteen million years ago, 55 species of megafauna were widespread in Australia, the largest of which was the marsupial*2 diprotodon, weighing around 2700 kilograms (5952 lb). Giant snakes, crocodiles, and birds were also common. Wombats and kangaroos reached more than 200 kg (440 lb), and even koalas weighed 16 kg (35 lb). Then, rather suddenly, around 46 thousand years ago (46 kyr), all these animals became extinct. Some scientists claim this was due to environmental pressures, like climate change or fire; others favour predation.3 ĐOẠN 2

Mười lăm triệu năm trước, 55 loài động vật cỡ lớn đã phổ biến rộng rãi ở Úc, loài lớn nhất trong số đó là loài có túi lưỡng cực, nặng khoảng 2700 kilôgam (5952 lb). Rắn, cá sấu và chim khổng lồ cũng rất phổ biến. Wombats và kangaroo đạt tới hơn 200 kg (440 lb), thậm chí gấu túi nặng tới 16 kg (35 lb). Sau đó, khá đột ngột, khoảng 46 nghìn năm trước (46 kyr), tất cả những loài động vật này đã tuyệt chủng. Một số nhà khoa học cho rằng điều này là do áp lực môi trường, như biến đổi khí hậu hoặc hỏa hoạn; những người khác thiên về lý do ăn thịt.

 

At the end of the Pleistocene, humans reached Australia via Indonesia, and, according to the archaeological record, by 45 kyr their settlement was widespread. One hundred and sixty archaeological sites in Australia and New Guinea have been much surveyed. There is some disagreement about the dates of these sites; meantime, a forceful movement aims to push human settlement back before 45 kyr. ĐOẠN 3

Vào cuối kỷ Pleistocen, con người đến Úc qua Indonesia, và theo hồ sơ khảo cổ học, vào 45 ngàn năm trước khu định cư của họ đã lan rộng. Một trăm sáu mươi địa điểm khảo cổ ở Úc và New Guinea đã được khảo sát nhiều. Có một số bất đồng về niên đại của những địa điểm này; Trong khi đó, một phong trào mạnh mẽ nhằm đẩy lùi quá trình định cư của con người trước 45.000 năm trước.

kyr = thousand years

Dating the rare bones of megafauna was highly controversial until 20 years ago when a technique called optically stimulated luminescence (OSL) was developed. With OSL, the age of minerals up to 200 kyr can be established with + / – 10% accuracy. ĐOẠN 4

Việc xác định niên đại cho xương quý hiếm của động vật cỡ lớn đã gây tranh cãi lớn cho đến 20 năm trước khi một kỹ thuật gọi là phát quang kích thích quang học (OSL) được phát triển. Với OSL, tuổi của khoáng chất lên đến 200.000 năm có thể được thiết lập với độ chính xác + / – 10%.

 

The largest OSL dating of megafauna was carried out in 2001 by Roberts, who put the extinction date for megafauna at around 46 kyr, very early on in the time of human habitation. ĐOẠN 5

Việc xác định niên đại OSL lớn nhất cho các loài động vật lớn được thực hiện vào năm 2001 bởi Roberts, người đã đặt ngày tuyệt chủng cho các loài động vật lớn vào khoảng 46.000 năm rất sớm trong thời kỳ con người sinh sống.

 

Megafaunal bones are rare enough, but, at archaeological sites with human habitation, they are extremely rare with fewer than 10% of the 160 sites containing them. Bones that show cutting, burning, or deliberate breaking by humans are virtually non-existent, and thus far, not one megafaunal skeleton shows conclusively an animal was killed by humans. There are no ‘kill sites’ either whereas, in New Zealand, where the giant moa bird became extinct in the 18th century due to hunting, there are sites with hundreds of slaughtered creatures. As a result, many scientists still believe that humans were not responsible for megafaunal extinction – especially as the weapons of Australian Aborigines at 45 kyr were only wooden clubs and spears. ĐOẠN 6

Xương động vật lớn là đã đủ hiếm rồi, nhưng tại các địa điểm khảo cổ có con người sinh sống, chúng cực kỳ hiếm với ít hơn 10% trong số 160 địa điểm có chứa chúng. Xương cho thấy việc cắt, đốt hoặc cố tình đập phá bởi con người hầu như không tồn tại, và cho đến nay, không một bộ xương megafaunal nào cho thấy một cách thuyết phục rằng một con vật đã bị con người giết chết. Không có 'địa điểm giết thịt' trong khi ở New Zealand, nơi loài chim moa khổng lồ đã tuyệt chủng vào thế kỷ 18 do nạn săn bắn, có những địa điểm với hàng trăm sinh vật bị giết. Do đó, nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng con người không phải chịu trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của các loài động vật lớn – đặc biệt là khi vũ khí của thổ dân Úc vào 45.000 năm trước chỉ là dùi cui và giáo bằng gỗ.

clubs (n): dùi cui

 

There is, perhaps, a cultural record of megafauna in Aboriginal myths. The Adnyamathanha people of South Australia tell of the Yamuti, something like a diprotodon. An ancient rock painting in Arnhem Land shows an extinct giant echidna. But this record is small and open to interpretation. ĐOẠN 7

Có lẽ, có một ghi chép văn hóa về động vật lớn trong thần thoại của thổ dân. Người Adnyamathanha ở Nam Úc kể về Yamuti, một thứ gì đó giống như một loài lưỡng bội. Một bức tranh đá cổ ở Arnhem Land cho thấy một loài thú lông nhím khổng lồ đã tuyệt chủng. Nhưng rất khó để giải nghĩa vì ghi chép này khá nhỏ và gợi mở.

 

If the Aborigines were not technologically advanced enough to kill them, what else might have destroyed megafauna? One theory has been climate change – perhaps there was a relatively hot, dry period between 60-40 kyr. Research suggests otherwise. Indeed, at 40 kyr, the climate was moderate, and Lake Eyre, in central Australia, grew. If there was desertification, scientists would expect megafauna to have moved towards the coast, looking for food and water, but instead, the fossil record details an equal distribution of the dead inland and on the coast. ĐOẠN 8

Nếu thổ dân không đủ công nghệ tiên tiến để tiêu diệt chúng, thì còn gì khác có thể đã tiêu diệt các loài động vật lớn? Một giả thuyết là biến đổi khí hậu—có lẽ đã có một thời kỳ tương đối nóng và khô trong khoảng 60-40.000 năm trước. Nghiên cứu cho thấy điều khác Thật vậy, vào 40.000 năm trước, khí hậu ôn hòa và Hồ Eyre, ở miền trung Australia mở rộng. Nếu có sa mạc hóa, các nhà khoa học cho rằng các loài động vật lớn sẽ di chuyển về phía bờ biển, tìm kiếm thức ăn và nước uống, nhưng thay vào đó, hồ sơ hóa thạch nêu chi tiết về sự phân bố đồng đều của xác chết trong đất liền và trên bờ biển.

 

In addition, changes in specific vegetation occurred after the extinction of the megafauna. Trees that relied on large animals to eat their fruit and disperse their seed covered far smaller areas of Australia post 40 kyr. These plants were not threatened by climate change; rather, they died off because their megafaunal partners had already gone. ĐOẠN 9

Ngoài ra, những thay đổi trong thảm thực vật cụ thể xảy ra sau sự tuyệt chủng của động vật lớn. Những loại cây nhờ động vật ăn trái và phát tán hạt của chúng bao phủ các khu vực nhỏ hơn nhiều của Úc sau 40.000 năm trước. Những loài thực vật này không bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu; đúng hơn, chúng đã chết vì các đối tác động vật lớn của chúng đã biến mất.

 

Typically, climate change affects almost all species in an area. Yet, around 46 kyr, only the megafauna died. Previously, there had been many species of kangaroo, some as heavy as 200 kg (440 lb), but, after, the heaviest weighed only 32 kg (70 lb). This phenomenon is known as dwarfing, and it occurred with many animals in the Pleistocene. ĐOẠN 10

Thông thường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hầu hết các loài trong một khu vực. Tuy nhiên, khoảng 46.000 năm trước, chỉ có loài động vật lớn chết. Trước đây, có nhiều loài kangaroo, một số nặng tới 200 kg (440 lb), nhưng sau đó, con nặng nhất chỉ nặng 32 kg (70 lb). Hiện tượng này được gọi là lùn đi và nó đã xảy ra với nhiều loài động vật trong kỷ Pleistocene.

 

Dwarfing has been studied extensively. In 2001, Law published research related to fish farming. Despite excellent food and no predators, farmed fish become smaller as generations continue. This adaptation may be a response to their being commercially useless at a smaller size, meaning they hope to survive the harvest. ĐOẠN 11

Lùn đã được nghiên cứu rộng rãi. Năm 2001, Law công bố nghiên cứu liên quan đến nuôi cá. Mặc dù thức ăn nhiều và không có động vật ăn thịt, cá nuôi trở nên nhỏ hơn khi các thế hệ tiếp diễn. Sự thay đổi thích nghi này có thể là một phản ứng đối với việc chúng sẽ không bị bán đi nếu có kích thước nhỏ, nghĩa là chúng hy vọng sống sót sau vụ thu hoạch.

 

Of the dwarf marsupials, the most notable development over the giants was their longer reproductive lives, which produced more young. They were better runners as well, or, those that were slow-moving retreated to the mountainous forest, beyond the reach of humans.

Trong số các loài thú có túi lùn, sự phát triển đáng chú ý nhất so với những người khổng lồ là vòng đời sinh sản dài hơn của chúng, sinh ra nhiều con non hơn. Họ cũng là những người chạy giỏi hơn, hoặc, những con từ từ rút lui vào rừng núi, ngoài tầm với của con người.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

If climate change isn’t a credible factor in extinction, what about fire? Fire is caused naturally by lightning strikes as well as by humans with torches. Surprisingly, the charcoal record for many thousands of years does not show a marked increase in fire after human habitation of Australia – there is only a slow increase over time. Besides, it could be argued that forest fires aid megafauna since grass, their favoured food, invariably replaces burnt vegetation. ĐOẠN 12

Nếu biến đổi khí hậu không phải là một yếu tố đáng tin cậy trong sự tuyệt chủng, vậy còn hỏa hoạn thì sao? Hỏa hoạn xảy ra tự nhiên do sét đánh cũng như con người thắp đuốc. Đáng ngạc nhiên là ghi chép về sử dụng than củi trong nhiều nghìn năm không cho thấy sự gia tăng đáng kể về lửa sau khi con người cư trú ở Úc - chỉ có sự gia tăng chậm theo thời gian. Bên cạnh đó, có thể lập luận rằng cháy rừng hỗ trợ các loài động vật lớn vì cỏ, thức ăn ưa thích của chúng, luôn thay thế thảm thực vật bị cháy.

 

Johnson, an archaeologist, has proposed that the Aborigines could have wiped out all 55 megafaunal species in just a few thousand years. He believes that the 45 kyr human settlement date will be pushed back to make this extinction fit, and he also maintains that 700 years are enough to make one species extinct without large-scale hunting or sophisticated weapons. Johnson used computer modelling on a population of only 1000 animals to demonstrate this. If just 30 animals are killed a year, then the species becomes extinct after 520-700 years. Human populations in Australia were small at 45 kyr – only 150 people occupied the same 500 square kilometres as 1000 animals. However, at a rate of killing just two animals a year by each group of ten people, extinction is highly likely. ĐOẠN 13

Johnson, một nhà khảo cổ học, đã đề xuất rằng thổ dân có thể đã quét sạch tất cả 55 loài động vật lớn chỉ trong vài nghìn năm. Ông tin rằng ngày định cư của con người 45.000 năm trước sẽ bị lùi lại để làm cho sự tuyệt chủng này phù hợp, và ông cũng cho rằng 700 năm là đủ để khiến một loài tuyệt chủng mà không cần săn bắn quy mô lớn hoặc vũ khí tinh vi. Johnson đã sử dụng mô hình máy tính trên quần thể chỉ 1000 con để chứng minh điều này. Nếu chỉ 30 con vật bị giết một năm, thì loài này sẽ tuyệt chủng sau 520-700 năm. Quần thể người ở Úc nhỏ vào 45.000 năm trước - chỉ 150 người chiếm 500 km2 giống như 1000 động vật. Tuy nhiên, với tốc độ tiêu diệt chỉ hai loài động vật mỗi năm bởi mỗi nhóm mười người, khả năng tuyệt chủng là rất cao.

 

A recent study on the albatross has shown the bird has almost disappeared due to females occasionally being hooked on fishing lines. A large number of animals do not need to be killed to effect extinction especially if an animal breeds late and infrequently like the albatross and like megafauna. ĐOẠN 14

Một nghiên cứu gần đây về chim hải âu cho thấy loài chim này gần như đã biến mất do những con cái thỉnh thoảng bị mắc vào dây câu. Một số lượng lớn động vật không nhất thiết là bị giết để gây ra sự tuyệt chủng, đặc biệt nếu một loài động vật sinh sản muộn và không thường xuyên như chim hải âu và như động vật lớn.

———————-

1 A period of 2.6 million-10,000 years ago.
2 This mammal, like a kangaroo, keeps its very young baby in a pouch.
3 The killing of a group or groups of animals by another group.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-30

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27   Many animals in the Pleistocene were

28   Australian megafauna became extinct

29   The figure 45 kyr refers to

30   OSL represented

A     surprisingly swiftly.

B     optically stimulated luminescence.

C     over a long period of time.

D     considerably larger than their modern equivalents.

E     the date of megafaunal disappearance.

F     human habitation of Australia.

G     a breakthrough in dating technology.

 

Questions 31-34

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 31-34 on your answer sheet.

 

31   ‘Kill sites’ for moas have been found in ……………………. , but no equivalents have been

found for megafauna in Australia.

32   It seems unlikely megafaunal extinction was caused by ……………………. .

33   Modern kangaroo species bear more ……………………. than megafaunal species.

34   Johnson does not think it is strange that megafaunal ……………………. with proof of

hunting have not yet been found.

Questions 35-39

Look at questions 35-39 and the list of people below.

Match each statement with a person or group of people.

Write the letters in boxes 35-39 on your answer sheet.

List of people

A     The Adnyamathanha

B     Johnson

C     Law

D     Roberts

 

35   This scientist used reliable dating techniques to propose a likely extinction date for megafauna.

36   These people have a mythical description of a creature like a diprotodon.

37   This scientist drew on data from fish farming to understand dwarfing.

38   This person believes dates will be revised so that the period between human settlement in Australia and the extinction of megafauna is longer.

39   This scientist developed a theory that even with basic weapons, Aborigines made megafauna extinct. 

Question 40

Choose the correct letter: ABCD, or E.

Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

Which of the following is the most suitable title for Reading Passage 3?

A     The rise and fall of giant mammals in Australia

B     Is a koala still cute at 16 kilograms?

C     Climate change: killer of Australian megafauna

D     Modern research techniques solve an archaeological puzzle

E     Invisible hunters caused mass extinctions

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN:

27. D

28. A

29. F

30. G

31. New Zealand (capitals optional)

32. climate change/ environmental pressures

33. young

34. bones/skeletons

35. D

36. A

37. C

38. B

39. B

40. E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status