DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Soviet’s New Working Week

 

Soviet’s New Working Week giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Soviet’s New Working Week

 

Historian investigates how Stalin changed the calendar to keep the Soviet people continually at work

Nhà sử học điều tra cách Stalin thay đổi lịch để giữ cho người dân Liên Xô liên tục làm việc

A

“There are no fortresses that Bolsheviks cannot storm”. With these words, Stalin expressed the dynamic self-confidence of the Soviet Union’s Five Year Plan: weak and backward Russia was to turn overnight into a powerful modern industrial country. Between 1928 and 1932, production of coal, iron and steel increased at a fantastic rate, and new industrial cities sprang up, along with the world’s biggest dam. Everyone’s life was affected, as collectivised farming drove millions from the land to swell the industrial proletariat. Private enterprise disappeared in city and country, leaving the State supreme under the dictatorship of Stalin. Unlimited enthusiasm was the mood of the day, with the Communists believing that iron will and hard-working manpower alone would bring about a new world.

“Không có pháo đài nào mà những người Bolshevik không thể xông vào”. Bằng những lời này, Stalin bày tỏ sự tự tin sôi sục về Kế hoạch 5 năm của Liên Xô: nước Nga yếu kém và lạc hậu sẽ biến thành một nước công nghiệp hiện đại hùng mạnh chỉ trong một đêm. Giữa năm 1928 và 1932, sản xuất than, sắt và thép tăng với tốc độ đáng kinh ngạc, và các thành phố công nghiệp mới mọc lên cùng với con đập lớn nhất thế giới. Cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng, vì việc thu gom nông sản đã đẩy hàng triệu người khỏi đất đai để làm giàu cho giai cấp vô sản công nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân biến mất ở thành phố và đất nước, để lại Nhà nước tối cao dưới chế độ độc tài của Stalin. Sự nhiệt tình không giới hạn là tâm trạng trong ngày, với những người Cộng sản tin rằng chỉ có ý chí sắt đá và nhân lực chăm chỉ sẽ mang lại một thế giới mới.

 

B

Enthusiasm spread to time itself, in the desire to make the state a huge efficient machine, where not a moment would be wasted, especially in the workplace. Lenin had already been intrigued by the ideas of the American Frederick Winslow Taylor (1856-1915), whose time-motion studies had discovered ways of stream-lining effort so that every worker could produce the maximum. The Bolsheviks were also great admirers of Henry Ford’s assembly line mass production and of his Fordson tractors that were imported by the thousands. The engineers who came with them to train their users helped spread what became a real cult of Ford. Emulating and surpassing such capitalist models formed part of the training of the new Soviet Man, a heroic figure whose unlimited capacity for work would benefit everyone in the dynamic new society. All this culminated in the Plan, which has been characterized as the triumph of the machine, where workers would become supremely efficient robot-like creatures.

Sự nhiệt tình lan tỏa theo thời gian, với mong muốn biến nhà nước thành một cỗ máy khổng lồ hiệu quả, nơi không một giây phút nào bị lãng phí, đặc biệt là ở nơi làm việc. Lênin đã bị hấp dẫn bởi những ý tưởng của Frederick Winslow Taylor (1856-1915) người Mỹ, người mà những nghiên cứu về chuyển động của thời gian đã khám phá ra những cách sắp xếp hợp lý nỗ lực để mọi công nhân có thể sản xuất tối đa. Những người Bolshevik cũng rất ngưỡng mộ dây chuyền sản xuất hàng loạt của Henry Ford và hàng nghìn chiếc máy kéo Fordson của ông được nhập khẩu. Các kỹ sư đi cùng họ để đào tạo người dùng của họ đã giúp truyền bá thứ đã trở thành một sự sùng bái thực sự của Ford. Thi đua và vượt qua các mô hình tư bản chủ nghĩa như vậy đã hình thành nên một phần trong quá trình đào tạo con người Xô Viết mới, một nhân vật anh hùng có khả năng làm việc vô hạn sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trong xã hội mới năng động. Tất cả những điều này lên đến đỉnh điểm trong kế hoạch, vốn được coi là chiến thắng của máy móc, nơi công nhân sẽ trở thành những sinh vật giống như rô-bốt cực kỳ hiệu quả.

 

C

Yet this was Communism whose goals had always included improving the lives of the proletariat. One major step in that direction was the sudden announcement in 1927 that reduced the working day from eight to seven hours. In January 1929, all industries were ordered to adopt the shorter day by the end of the Plan. Workers were also to have an extra hour off on the eve of Sundays and holidays. Typically though, the state took away more than it gave, for this was part of a scheme to increase production by establishing a three-shift system. This meant that the factories were open day and night and that many had to work at highly undesirable hours.

Tuy nhiên, đây là Chủ nghĩa Cộng sản với mục tiêu luôn bao gồm việc cải thiện cuộc sống của giai cấp vô sản. Một bước quan trọng theo hướng đó là thông báo đột ngột vào năm 1927 giảm ngày làm việc từ tám giờ xuống còn bảy giờ. Vào tháng 1 năm 1929, tất cả các ngành công nghiệp được lệnh áp dụng ngày ngắn hơn khi kết thúc kế hoạch. Công nhân cũng được nghỉ thêm một giờ vào đêm trước Chủ nhật và ngày lễ. Tuy nhiên, thông thường, nhà nước lấy đi nhiều hơn cho đi, vì đây là một phần trong kế hoạch tăng sản lượng bằng cách thiết lập hệ thống ba ca. Điều này có nghĩa là các nhà máy mở cửa cả ngày lẫn đêm và nhiều người phải làm việc vào những giờ không mong muốn.

 

D

Hardly had that policy been announced, though, then Yuri Larin, who had been a close associate of Lenin and architect of his radical economic policy, came up with an idea for even greater efficiency. Workers were free and plants were closed on Sundays. Why not abolish that wasted day by instituting a continuous workweek so that the machines could operate to their full capacity every day of the week? When Larin presented his idea to the Congress of Soviets in May 1929, no one paid much attention. Soon after, though, he got the ear of Stalin, who approved. Suddenly, in June, the Soviet press was filled with articles praising the new scheme. In August, the Council of Peoples’ Commissars ordered that the continuous workweek be brought into immediate effect, during the height of enthusiasm for the Plan, whose goals the new schedule seemed guaranteed to forward.

Tuy nhiên, chính sách đó vừa được công bố thì Yuri Larin, người từng là cộng sự thân cận của Lenin và kiến ​​trúc sư của chính sách kinh tế cấp tiến của ông, đã đưa ra một ý tưởng thậm chí còn hiệu quả hơn. Công nhân được tự do và các nhà máy đóng cửa vào Chủ nhật. Tại sao không xóa bỏ ngày lãng phí đó bằng cách thiết lập một tuần làm việc liên tục để máy móc có thể hoạt động hết công suất vào tất cả các ngày trong tuần? Khi Larin trình bày ý tưởng của mình trước Đại hội Xô viết vào tháng 5 năm 1929, không ai chú ý lắm. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã lọt vào tai của Stalin, người đã chấp thuận. Đột nhiên, vào tháng 6, báo chí Liên Xô tràn ngập các bài báo ca ngợi kế hoạch mới. Vào tháng 8, Hội đồng Ủy viên Nhân dân đã ra lệnh rằng tuần làm việc liên tục sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trong thời kỳ cao trào của sự nhiệt tình đối với Kế hoạch, những mục tiêu mà lịch trình mới dường như được đảm bảo sẽ chuyển tiếp.

 

E

The idea seemed simple enough but turned out to be very complicated in practice. Obviously, the workers couldn’t be made to work seven days a week, nor should their total work hours be increased. The solution was ingenious: a new five-day week would have the workers on the job for four days, with the fifth day free; holidays would be reduced from ten to five, and the extra hour off on the eve of rest days would be abolished. Staggering the rest days between groups of workers meant that each worker would spend the same number of hours on the job, but the factories would be working a full 360 days a year instead of 300. The 360 divided neatly into 72 five-day weeks. Workers in each establishment (at first factories, then stores and offices) were divided into five groups, each assigned a colour which appeared on the new Uninterrupted Work Week calendars distributed all over the country. Colour-coding was a valuable mnemonic device since workers might have trouble remembering what their day off was going to be, for it would change every week. A glance at the colour on the calendar would reveal the free day, and allow workers to plan their activities. This system, however, did not apply to construction or seasonal occupations, which followed a six-day week, or to factories or mines which had to close regularly for maintenance: they also had a six-day week, whether interrupted (with the same day off for everyone) or continuous. In all cases, though, Sunday was treated like any other day.

Ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại rất phức tạp trong thực tế. Rõ ràng là không thể bắt công nhân làm việc bảy ngày một tuần, tổng số giờ làm việc của họ cũng không nên tăng lên. Giải pháp thật khéo léo: một tuần mới năm ngày sẽ có công nhân làm việc trong bốn ngày, với ngày thứ năm rảnh rỗi; số ngày nghỉ lễ sẽ giảm từ 10 xuống còn 5 giờ và số giờ nghỉ thêm vào đêm trước ngày nghỉ sẽ bị bãi bỏ. Việc bố trí xen kẽ ngày nghỉ giữa các nhóm công nhân có nghĩa là mỗi công nhân sẽ dành số giờ như nhau cho công việc, nhưng các nhà máy sẽ làm việc đủ 360 ngày một năm thay vì 300. 360 được chia gọn gàng thành 72 năm- ngày tuần . Công nhân trong mỗi cơ sở (đầu tiên là nhà máy, sau đó là cửa hàng và văn phòng) được chia thành năm nhóm, mỗi nhóm được chỉ định một màu xuất hiện trên lịch Tuần làm việc không bị gián đoạn mới được phân phối trên toàn quốc. Mã màu là một công cụ ghi nhớ có giá trị vì công nhân có thể gặp khó khăn trong việc ghi nhớ ngày nghỉ của họ sẽ diễn ra như thế nào, vì nó sẽ thay đổi hàng tuần. Nhìn lướt qua màu sắc trên lịch sẽ tiết lộ ngày rảnh rỗi và cho phép người lao động lên kế hoạch cho các hoạt động của họ. Tuy nhiên, hệ thống này không áp dụng cho các công việc xây dựng hoặc thời vụ, vốn diễn ra trong tuần sáu ngày, hoặc cho các nhà máy hoặc hầm mỏ phải đóng cửa thường xuyên để bảo trì: chúng cũng có một tuần sáu ngày, cho dù bị gián đoạn (với quy định tương tự). ngày nghỉ cho mọi người) hoặc liên tục. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Chủ nhật được đối xử như bất kỳ ngày nào khác.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


F

Official propaganda touted the material and cultural benefits of the new scheme. Workers would get more rest; production and employment would increase (for more workers would be needed to keep the factories running continuously); the standard of living would improve. Leisure time would be more rationally employed, for cultural activities (theatre, clubs, sports) would no longer have to be crammed into a weekend, but could flourish every day, with their facilities far less crowded. Shopping would be easier for the same reasons. Ignorance and superstition, as represented by organized religion, would suffer a mortal blow, since 80 per cent of the workers would be on the job on any given Sunday. The only objection concerned the family, where normally more than one member was working: well, the Soviets insisted, the narrow family was far less important than the vast common good and besides, arrangements could be made for husband and wife to share a common schedule. In fact, the regime had long wanted to weaken or sideline the two greatest potential threats to its total dominance: organised religion and the nuclear family. Religion succumbed, but the family, as even Stalin finally had to admit, proved much more resistant.

Tuyên truyền chính thức mời chào những lợi ích vật chất và văn hóa của kế hoạch mới. Công nhân sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn; sản xuất và việc làm sẽ tăng lên (vì cần nhiều công nhân hơn để giữ cho các nhà máy hoạt động liên tục); mức sống sẽ được cải thiện. Thời gian rảnh rỗi sẽ được sử dụng hợp lý hơn, vì các hoạt động văn hóa (sân khấu, câu lạc bộ, thể thao) sẽ không còn bị nhồi nhét vào cuối tuần mà có thể phát triển mạnh mẽ mỗi ngày, với các cơ sở ít đông đúc hơn. Mua sắm sẽ dễ dàng hơn vì những lý do tương tự. Sự thiếu hiểu biết và mê tín, đại diện là tôn giáo có tổ chức, sẽ bị giáng một đòn chí tử, vì 80% công nhân sẽ làm việc vào bất kỳ ngày Chủ Nhật nào. Sự phản đối duy nhất liên quan đến gia đình, nơi thường có nhiều hơn một thành viên đang làm việc: tốt, Liên Xô nhấn mạnh, gia đình chật hẹp không quan trọng bằng lợi ích chung rộng lớn và bên cạnh đó, có thể sắp xếp để vợ chồng chia sẻ một lịch trình chung.  Trên thực tế, chế độ này từ lâu đã muốn làm suy yếu hoặc loại bỏ hai mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất đối với sự thống trị hoàn toàn của nó: tôn giáo có tổ chức và gia đình hạt nhân. Tôn giáo đã khuất phục, nhưng gia đình, như chính Stalin cuối cùng cũng phải thừa nhận, tỏ ra kháng cự hơn nhiều.

 

G

The continuous work week, hailed as a Utopia where time itself was conquered and the sluggish Sunday abolished forever, spread like an epidemic. According to official figures, 63 per cent of industrial workers were employed by April 1930; in June, all industry was ordered to convert during the next year. The fad reached its peak in October when it affected 73 per cent of workers. In fact, many managers simply claimed that their factories had gone over to the new week, without actually applying it. Conforming to the demands of the Plan was important; practical matters could wait. By then, though, problems were becoming obvious. Most serious (though never officially admitted), the workers hated it. Coordination of family schedules was virtually impossible and usually ignored, so husbands and wives only saw each other before or after work; rest days were empty without any loved ones to share them – even friends were likely to be on a different schedule. Confusion reigned: the new plan was introduced haphazardly, with some factories operating five-, six- and seven-day weeks at the same time, and the workers often not getting their rest days at all.

Tuần làm việc liên tục, được ca ngợi là một Utopia, nơi thời gian bị chinh phục và ngày Chủ nhật uể oải bị xóa bỏ vĩnh viễn, lan truyền như một bệnh dịch. Theo số liệu chính thức, 63% công nhân công nghiệp đã được tuyển dụng như vậy vào tháng 4 năm 1930; vào tháng 6, tất cả các ngành được lệnh chuyển đổi trong năm tới. Mốt này đạt đến đỉnh điểm vào tháng 10 khi nó ảnh hưởng đến 73% người lao động. Trên thực tế, nhiều nhà quản lý chỉ đơn giản tuyên bố rằng các nhà máy của họ đã bước sang tuần mới mà không thực sự áp dụng nó. Tuân thủ các yêu cầu của kế hoạch là rất quan trọng; vấn đề thực tế có thể chờ đợi. Tuy nhiên, đến lúc đó, các vấn đề đã trở nên rõ ràng. Nghiêm trọng nhất (mặc dù chưa bao giờ được thừa nhận chính thức), các công nhân ghét nó. Việc sắp xếp lịch trình gia đình hầu như không thể thực hiện được và thường bị bỏ qua, vì vậy vợ chồng chỉ gặp nhau trước hoặc sau giờ làm việc; những ngày nghỉ ngơi trống rỗng mà không có bất kỳ người thân yêu nào để chia sẻ – ngay cả bạn bè cũng có thể có lịch trình khác. Sự nhầm lẫn ngự trị: kế hoạch mới được đưa ra một cách tùy tiện, với một số nhà máy hoạt động năm, sáu và bảy ngày trong tuần cùng một lúc, và công nhân thường không có ngày nghỉ nào cả.

 

H

The Soviet government might have ignored all that (It didn’t depend on public approval), but the new week was far from having the vaunted effect on production. With the complicated rotation system, the work teams necessarily found themselves doing different kinds of work in successive weeks. Machines, no longer consistently in the hands of people who knew how to tend them, were often poorly maintained or even broken. Workers lost a sense of responsibility for the special tasks they had normally performed.

Chính phủ Liên Xô có thể đã phớt lờ tất cả những điều đó (Điều đó không phụ thuộc vào sự chấp thuận của công chúng), nhưng tuần mới còn lâu mới có tác dụng đáng ca ngợi đối với sản xuất. Với hệ thống luân chuyển phức tạp, các nhóm làm việc nhất thiết phải thực hiện các loại công việc khác nhau trong các tuần liên tiếp. Máy móc, không còn được con người biết cách sử dụng thường xuyên, thường được bảo dưỡng kém hoặc thậm chí bị hỏng. Công nhân mất tinh thần trách nhiệm đối với những nhiệm vụ đặc biệt mà họ thường thực hiện.

 

I

As a result, the new week started to lose ground. Stalin’s speech of June 1931, which criticised the “depersonalised labor” its too hasty application had brought, marked the beginning of the end. In November, the government ordered the widespread adoption of the six-day week, which had its own calendar, with regular breaks on the 6th, 12th, 18th, 24th, and 30th, with Sunday usually as a working day. By July 1935, only 26 per cent of workers still followed the continuous schedule, and the six-day week was soon on its way out. Finally, in 1940, as part of the general reversion to more traditional methods, both the continuous five-day week and the novel six-day week were abandoned, and Sunday returned as the universal day of rest. A bold but typically ill-conceived experiment was at an end.

Kết quả là, tuần mới bắt đầu mất điểm. Bài phát biểu của Stalin vào tháng 6 năm 1931, chỉ trích "lao động phi nhân cách hóa" mà ứng dụng quá vội vàng của nó đã mang lại, đánh dấu sự khởi đầu của sự kết thúc. Vào tháng 11, chính phủ đã ra lệnh áp dụng rộng rãi tuần sáu ngày, có lịch riêng, nghỉ thường xuyên vào các ngày 6, 12, 18, 24 và 30, với Chủ nhật thường là ngày làm việc. Đến tháng 7 năm 1935, chỉ còn 26% công nhân vẫn tuân theo lịch làm việc liên tục và tuần sáu ngày sắp bị loại bỏ. Cuối cùng, vào năm 1940, như một phần của quá trình chuyển đổi chung sang các phương pháp truyền thống hơn, cả tuần năm ngày liên tục và tuần sáu ngày mới lạ đều bị bỏ rơi, và Chủ nhật trở lại là ngày nghỉ ngơi chung. Một thử nghiệm táo bạo nhưng thường không được hình thành đã kết thúc.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-34

Reading Passage 3 has nine paragraphs A-I

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number i-xii in boxes 27-34 on your answer sheet

 

List of Headings

i           Benefits of the new scheme and its resistance
ii          Making use of the once wasted weekends
iii         Cutting work hours for better efficiency
iv         Optimism of the great future
v          Negative effects on the production itself
vi         Soviet Union’s five-year plan
vii        The abolishment of the new work-week scheme
viii        The Ford model
ix         Reaction from factory workers and their families
         The color-coding scheme
xi         Establishing a three-shift system
xii         Foreign inspiration

 

27   Paragraph A

28   Paragraph B

       Example                Answer
       Paragraph C            iii

29   Paragraph D

30   Paragraph E

31   Paragraph F

32   Paragraph G

33   Paragraph H

34   Paragraph I

 

Questions 35-37

Choose the correct letter ABC or D.
Write your answers in boxes 35-37 on your answer sheet.

 

35   According to paragraph A, the Soviet’s five-year plan was a success because

  Bolsheviks built a strong fortress.

  Russia was weak and backward.

C   industrial production increased.

  Stalin was confident about the Soviet’s potential.

 

36   Daily working hours were cut from eight to seven to

  improve the lives of all people

B   boost industrial productivity.

C   get rid of undesirable work hours.

D   change the already establish three-shift work system.

 

37   Many factory managers claimed to have complied with the demands of the new work week because

  they were pressurized by the state to do so.

B   they believed there would not be any practical problems.

C   they were able to apply it.

D   workers hated the new plan.

 

Questions 38-40

Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   Whose idea of continuous work week did Stalin approve and helped to implement?

39   What method was used to help workers to remember the rotation of their off days?

40   What was the most resistant force to the new work week scheme?

 

ĐÁP ÁN

27. iv

28. xii

29. ii

30. x

31. i

32. ix

33. v

34. vii

35. C

36. B

37. A

38. Yuri Larin

39. Colour-coding/colour

40. family

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status