DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Food for thought 

 

 

Food for thought giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Food for thought 

A

There are not enough classrooms at the Msekeni primary school, so half the lessons take place in the shade of yellow-blossomed acacia trees. Given this shortage, it might seem odd that one of the school’s purpose-built classrooms has been emptied of pupils and turned into a storeroom for sacks of grain. But it makes sense. Food matters more than shelter.

Trường tiểu học Msekeni không có đủ phòng học nên các buổi học được diễn ra dưới bóng cây keo hoa vàng. Với sự thiếu hụt này, có vẻ kỳ lạ khi một trong những lớp học được xây dựng có mục đích của trường đã không có học sinh và biến thành kho chứa các bao tải ngũ cốc. Nhưng nó hợp lý. Thực phẩm quan trọng hơn nơi trú ẩn.

 

B

Msekeni is in one of the poorer parts of Malawi, a landlocked southern African country of exceptional beauty and great poverty. No war lays waste Malawi, nor is the land unusually crowed or infertile, but Malawians still have trouble finding enough to eat. Half of the children under five are underfed to the point of stunting. Hunger blights most aspects of Malawian life, so the country is as good a place as any to investigate how nutrition affects development, and vice versa.

Msekeni là một trong những vùng nghèo hơn của Malawi, một quốc gia miền nam châu Phi không giáp biển với vẻ đẹp đặc biệt và sự nghèo đói lớn. Không có chiến tranh nào tàn phá Malawi, đất đai cũng không quá đông đúc hoặc bạc màu, nhưng người dân Malawi vẫn gặp khó khăn trong việc kiếm đủ ăn. Một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đến mức thấp còi. Nạn đói tàn phá hầu hết các khía cạnh của cuộc sống người Malawi, vì vậy đất nước này là nơi tốt nhất để điều tra xem dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển như thế nào và ngược lại.

The meaning of LAY WASTE TO is to cause very bad damage to (something)

If something or someone lays waste an area or town or lays waste to it, they completely destroy it.

C

The headmaster at Msekeni, Bernard Kumanda, has strong views on the subject. He thinks food is a priceless teaching aid. Since 1999, his pupils have received free school lunches. Donors such as the World Food Programme (WFP) provide the food: those sacks of grain (mostly mixed maize and soya bean flour, enriched with vitamin A) in that converted classroom. Local volunteers do the cooking – turning the dry ingredients into a bland but nutritious slop and spooning it out onto plastic plates. The children line up in large crowds, cheerfully singing a song called “We are getting porridge”.

Hiệu trưởng trường Msekeni, Bernard Kumanda, có quan điểm mạnh mẽ về chủ đề này. Anh ấy nghĩ rằng thức ăn là một trợ giảng vô giá. Từ năm 1999, học sinh của ông được ăn trưa miễn phí tại trường. Các nhà tài trợ như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cung cấp thực phẩm: những bao tải ngũ cốc (chủ yếu là hỗn hợp ngô và bột đậu nành, bổ sung vitamin A) trong lớp học đã được chuyển đổi đó. Các tình nguyện viên địa phương thực hiện công việc nấu ăn - biến các nguyên liệu khô thành một món cháo nhạt nhẽo nhưng bổ dưỡng và múc ra đĩa nhựa. Các em nhỏ xếp hàng thành từng đoàn, hớn hở hát bài “Chúng cháu ăn cháo”.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


D

When the school’s feeding programme was introduced, enrolment at Msekeni doubled. Some of the new pupils had switched from nearby schools that did not give out free porridge, but most were children whose families had previously kept them at home to work. These families were so poor that the long-term benefits of education seemed unattractive when setting against the short-term gain of sending children out to gather firewood or help in the fields. One plate of porridge a day completely altered the calculation. A child fed at school will not howl so plaintively for food at home. Girls, who are more likely than boys to be kept out of school, are given extra snacks to take home.

Khi chương trình cho ăn của trường được giới thiệu, số lượng học sinh ghi danh tại Msekeni đã tăng gấp đôi. Một số học sinh mới chuyển đến từ các trường gần đó không phát cháo miễn phí, nhưng hầu hết là những đứa trẻ mà trước đó gia đình đã giữ chúng ở nhà để đi làm. Những gia đình này nghèo đến mức lợi ích lâu dài của giáo dục dường như không hấp dẫn khi so sánh với lợi ích ngắn hạn của việc gửi trẻ em ra ngoài kiếm củi hoặc giúp đỡ trên cánh đồng. Một đĩa cháo mỗi ngày đã thay đổi hoàn toàn phép tính. Một đứa trẻ được cho ăn ở trường sẽ không gào khóc đòi ăn ở nhà một cách ai oán như vậy. Các em gái, những người có nhiều khả năng bị đuổi học hơn các em trai, được cho thêm đồ ăn nhẹ để mang về nhà.

set against (n): so sánh, đối chiếu

E

When a school takes in a horde of extra students from the poorest homes, you would expect standards to drop. Anywhere in the world, poor kids tend to perform worse than their better-off classmates. When the influx of new pupils is not accompanied by an increase in the number of teachers, as was the case at Msekeni, you would expect standards to fall even further. But they have not. Pass rates at Msekeni improved dramatically, from 30% to 85%. Although this was an exceptional example, the nationwide results of school feeding programmes were still pretty good. On average, after a Malawian school started handing out free food it attracted 38% more girls and 24% more boys. The pass rate for boys stayed about the same, while for girls it improved by 9.5%.

Khi một trường học nhận thêm rất nhiều học sinh từ những gia đình nghèo nhất, bạn sẽ cho rằng các tiêu chuẩn sẽ giảm xuống. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những đứa trẻ nghèo có xu hướng học kém hơn những bạn cùng lớp khá giả hơn. Khi lượng học sinh mới tăng lên không đi kèm với sự gia tăng số lượng giáo viên, như trường hợp của Msekeni, bạn sẽ cho rằng các tiêu chuẩn sẽ còn giảm hơn nữa. Nhưng họ không có. Tỷ lệ vượt qua tại Msekeni được cải thiện đáng kể, từ 30% lên 85%. Mặc dù đây là một ví dụ ngoại lệ, nhưng kết quả của chương trình bữa ăn học đường trên toàn quốc vẫn khá tốt. Trung bình, sau khi một trường học ở Malawi bắt đầu phát đồ ăn miễn phí, nó đã thu hút thêm 38% nữ sinh và 24% nam sinh. Tỷ lệ đỗ đối với nam vẫn giữ nguyên, trong khi đối với nữ, tỷ lệ này được cải thiện 9,5%.

horde  (n): lũ, đám

influx (n): Dòng (người...) đi vào (nơi nào)

F

Better nutrition makes for brighter children. Most immediately, well-fed children find it easier to concentrate. It is hard to focus the mind on long division when your stomach is screaming for food. Mr Kumanda says that it used to be easy to spot the kids who were really undernourished. “They were the ones who stared into space and didn’t respond when you asked the question,” he says. More crucially, though, more and better food helps brains grow and develop. Like any other organ in the body, the brain needs nutrition and exercise. But if it is starved of the necessary calories, proteins and micronutrients, it is stunted, perhaps not as severely as a muscle would be, but stunted nonetheless. That is why feeding children at schools works so well. And the fact that the effect of feeding was more pronounced in girls than in boys gives a clue to who eats first in rural Malawian households. It isn’t the girls.

Dinh dưỡng tốt hơn làm cho trẻ thông minh hơn. Hầu hết ngay lập tức, những đứa trẻ được ăn uống đầy đủ sẽ dễ dàng tập trung hơn. Thật khó để tập trung tâm trí vào phép chia dài khi bụng bạn đang kêu gào đòi ăn. Ông Kumanda nói rằng trước đây rất dễ phát hiện ra những đứa trẻ thực sự suy dinh dưỡng. Ông nói: “Họ là những người nhìn chằm chằm vào khoảng không và không trả lời khi bạn đặt câu hỏi. Tuy nhiên, quan trọng hơn, thức ăn nhiều hơn và tốt hơn sẽ giúp não tăng trưởng và phát triển. Giống như bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể, não cần dinh dưỡng và vận động. Nhưng nếu nó bị bỏ đói lượng calo, protein và vi chất dinh dưỡng cần thiết, thì nó sẽ còi cọc, có lẽ không nghiêm trọng như cơ bắp, nhưng dù sao cũng còi cọc. Đó là lý do tại sao việc cho trẻ ăn ở trường rất hiệu quả. Và thực tế là ảnh hưởng của việc cho ăn rõ rệt hơn ở các bé gái so với các bé trai cho thấy manh mối về việc ai là người ăn trước trong các hộ gia đình ở vùng nông thôn Malawi. Đó không phải là các cô gái.

 

G

On a global scale, the good news is that people are eating better than ever before. Homo sapiens has grown 50% bigger since the industrial revolution. Three centuries ago, chronic malnutrition was more or less universal. Now, it is extremely rare in rich countries. In developing countries, where most people live, plates and rice bowls are also fuller than ever before. The proportion of children under five in the developing world who are malnourished to the point of stunting fell from 39% in 1990 to 30% in 2000, says the World Health Organisation (WHO). In other places, the battle against hunger is steadily being won. Better nutrition is making people cleverer and more energetic, which will help them grow more prosperous. And when they eventually join the ranks of the well-off, they can start fretting about growing too fast.

Trên phạm vi toàn cầu, tin tốt là mọi người đang ăn uống tốt hơn bao giờ hết. Homo sapiens đã lớn hơn 50% kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. Ba thế kỷ trước, tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ít nhiều phổ biến. Bây giờ, nó cực kỳ hiếm ở các nước giàu. Ở các nước đang phát triển, nơi đông người sinh sống, đĩa và bát cơm cũng đầy đặn hơn bao giờ hết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị suy dinh dưỡng đến mức thấp còi đã giảm từ 39% năm 1990 xuống còn 30% vào năm 2000. Ở những nơi khác, cuộc chiến chống nạn đói đang dần thắng lợi. Dinh dưỡng tốt hơn là làm cho mọi người thông minh hơn và tràn đầy năng lượng hơn, điều này sẽ giúp họ phát triển thịnh vượng hơn. Và khi cuối cùng họ đã gia nhập hàng ngũ những người khá giả, họ có thể bắt đầu lo lắng về việc phát triển quá nhanh.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

 

Questions 1-7

 

The reading passage has seven paragraphs, A-G
Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list below.
Write the correct number, i-xi, in boxes 1-7 on your answer sheet.

 

List of Headings

          Why better food helps students’ learning
ii          A song for getting porridge
iii         Surprising use of school premises
iv         Global perspective
v          Brains can be starved
vi         Surprising academics outcome
vii        Girls are specially treated in the program
viii       How food program is operated
ix         How food program affects school attendance
x          None of the usual reasons
xi         How to maintain an academic standard 

 

1   Paragraph A

2   Paragraph B

3   Paragraph C

4   Paragraph D

5   Paragraph E

6   Paragraph F

7   Paragraph G

 

 

Questions 8-11

Complete the sentences below using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage?
Write your answers in boxes 8-11 on your answer sheet

 

8   ………………….. are exclusively offered to girls in the feeding programme.

9   Instead of going to school, many children in poverty are sent to collect ……………………. in the fields.

10   The pass rate as Msekeni has risen to …………………….. with the help of the feeding programme.

11   Since the industrial revolution, the size of the modern human has grown by …………………….

 

 

Questions 12-13

Choose TWO letters, A-F
Write your answers in boxes 12 and 13 on your answer sheet.
Which TWO of the following statements are true?

 

A   Some children are taught in the open air.

B   Malawi has trouble to feed its large population.

C   No new staffs were recruited when attendance rose.

D   Girls enjoy a higher status than boys in the family

E   Boys and girls experience the same improvement in the pass rate.

F   WHO has cooperated with WFP to provide grain to the school at Msekeni.

 

 

ĐÁP ÁN

1. iii

2. x

3. viii

4. ix

5. vi

6. i

7. iv

8. extra snacks

9. firewood

10. 85%

11. 50%

12. A

13. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status