DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Rural transport plan of “Practical action”

 

Rural transport plan of Practical action giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Rural transport plan of “Practical action”

 

For more than 40 years, Practical Action has worked with poor communities to identify the types of transport that work best, taking into consideration culture, needs and skills. With our technical and practical support, isolated rural communities can design, build and maintain their own solutions.

Trong hơn 40 năm qua,Practical Action đã làm việc với các cộng đồng nghèo để xác định các loại phương tiện giao thông hoạt động tốt nhất, có tính đến văn hóa, nhu cầu và kỹ năng. Với sự hỗ trợ kỹ thuật và thực tế của chúng tôi, các cộng đồng nông thôn bị cô lập có thể thiết kế, xây dựng và duy trì các giải pháp của riêng họ.

 

A

Whilst the focus of National Development Plans in the transport sector lies heavily in the areas of extending road networks and bridges, there are still major gaps identified in addressing the needs of poorer communities. There is a need to develop and promote the sustainable use of alternative transport systems and intermediate means of transportation (IMTs) that complement the linkages of poor people with road networks and other socio-economic infrastructures to improve their livelihoods.

Trong khi trọng tâm của các Kế hoạch Phát triển Quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực mở rộng mạng lưới đường và cầu, vẫn còn những khoảng trống lớn được nhận thấy trong việc giải quyết nhu cầu của các cộng đồng nghèo hơn. Cần phát triển và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các hệ thống giao thông thay thế và phương tiện vận tải trung gian (IMT) bổ sung cho mối liên kết của người nghèo với mạng lưới đường bộ và các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội khác để cải thiện sinh kế của họ.

 

B

On the other hand, the development of all weathered roads (only 30 percent of the rural population have access to this so far) and motorable bridges are very costly for a country with a small and stagnant economy. In addition, these interventions are not always favourable in all geographical contexts environmentally, socially and economically. More than 60 percent of the network is concentrated in the lowland areas of the country. Although there are a number of alternative ways by which transportation and mobility needs of rural communities in the hills can be addressed, a lack of clear government focus and policies, lack of finacial and economic incentives, lack of adequate technical knowledge and manufacturing capacities have led to under-development of this alternative transport sub-sector including the provision of IMTs.

Mặt khác, việc phát triển các con đường bị mưa gió làm cho hư hại (cho đến nay chỉ có 30% dân số nông thôn được tiếp cận với điều này) và các cây cầu cho xe cộ qua lại là rất tốn kém đối với một quốc gia có nền kinh tế nhỏ và trì trệ. Ngoài ra, những can thiệp này không phải lúc nào cũng thuận lợi trong mọi bối cảnh địa lý về mặt môi trường, xã hội và kinh tế. Hơn 60% mạng lưới tập trung ở các vùng đất trũng của đất nước. Mặc dù có một số cách khác nhau để giải quyết nhu cầu vận chuyển và di chuyển của các cộng đồng nông thôn ở vùng đồi, nhưng việc thiếu chính sách và trọng tâm rõ ràng của chính phủ, thiếu các khuyến khích tài chính và kinh tế, thiếu kiến ​​thức kỹ thuật phù hợp và năng lực sản xuất đã dẫn đến đến sự kém phát triển của tiểu ngành vận tải thay thế này bao gồm cả việc cung cấp IMT.

weather (v): Làm cho thay đổi hình dáng, làm cho thay đổi màu sắc (do tác động của mưa, nắng, gió..)

motorable: (of a road) suitable for use by motor vehicles

 

C

One of the major causes of poverty is isolation. Improving the access and mobility of the isolated poor paves the way for access to markets, services and opportunities. By improving transport poorer people are able to access markets where they can buy or sell goods for income, and make better use of essential services such as health and education. No proper roads or vehicles mean women and children are forced to spend many hours each day attending to their most basic needs, such as collecting water and firewood. This valuable time could be used to tend crops, care for the family, study or develop small business ideas to generate much-needed income.

Một trong những nguyên nhân chính của nghèo đói là sự cô lập. Cải thiện khả năng tiếp cận và sự di chuyển linh động của người nghèo bị cô lập mở đường cho việc tiếp cận thị trường, dịch vụ và cơ hội. Bằng cách cải thiện giao thông, những người nghèo hơn có thể tiếp cận thị trường nơi họ có thể mua hoặc bán hàng hóa để có thu nhập và sử dụng tốt hơn các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục. Không có đường hoặc phương tiện thích hợp có nghĩa là phụ nữ và trẻ em buộc phải dành nhiều giờ mỗi ngày để lo liệu những nhu cầu cơ bản nhất của họ, chẳng hạn như lấy nước và củi. Thời gian quý giá này có thể được sử dụng để chăm sóc mùa màng, chăm sóc gia đình, học tập hoặc phát triển các ý tưởng kinh doanh nhỏ để tạo ra thu nhập cần thiết.

attend to (v): chú trọng, chăm lo

 

 

 

Road building

D

Without roads, rural communities are extremely restricted. Collecting water and firewood, and going to local markets is a huge task, therefore it is understandable that the construction of roads is a major priority for many rural communities. Practical Action is helping to improve rural access/transport infrastructures through the construction and rehabilitation of short rural roads, small bridges, culverts and other transport-related functions. The aim is to use methods that encourage community-driven development. This means villagers can improve their own lives through better access to markets, health care, education and other economic and social opportunities, as well as bringing improved services and supplies to the now-accessible villages.

Không có đường giao thông, các cộng đồng nông thôn bị hạn chế rất nhiều. Lấy nước và củi, và đi chợ địa phương là một nhiệm vụ to lớn, do đó, việc xây dựng đường xá là ưu tiên hàng đầu của nhiều cộng đồng nông thôn là điều dễ hiểu. Hành động Thiết thực đang giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông/ tiếp cận nông thôn thông qua việc xây dựng và cải tạo các con đường nông thôn ngắn, cầu nhỏ, cống và các chức năng khác liên quan đến giao thông. Mục đích là sử dụng các phương pháp khuyến khích phát triển dựa vào cộng đồng. Điều này có nghĩa là người dân làng có thể cải thiện cuộc sống của chính họ thông qua việc tiếp cận tốt hơn với thị trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các cơ hội kinh tế và xã hội khác, cũng như mang lại các dịch vụ và nguồn cung cấp được cải thiện cho các ngôi làng hiện có thể tiếp cận được.

Driving forward new ideas

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

E

Practical Action and the communities we work with are constantly crafting and honing new ideas to help poor people. Cycle trailers have practical business use too, helping people carry their goods, such as vegetables and charcoal, to markets for sale. Not only that, but those on the poverty line can earn a decent income by making, maintaining and operating bicycle taxis. With Practical Action’s know-how, Sri Lanka communities have been able to start a bus service and maintain the roads along which it travels. The impact has been remarkable. This service has put an end to rural people’s social isolation. Quick and affordable, it gives them a reliable way to travel to the nearest town; and now their children can get an education, making it far more likely they’ll find a path out of poverty. Practical Action is also an active member of many national and regional networks through which exchange of knowledge and advocating based on action research are carried out and one conspicuous example is the Lanka Organic Agriculture Movement.

Hành động Thực tế và các cộng đồng mà chúng tôi làm việc cùng không ngừng tạo ra và mài giũa những ý tưởng mới để giúp đỡ người nghèo. Xe kéo Rơ moóc cũng có mục đích sử dụng thực tế trong giao dịch, buôn bán, giúp mọi người vận chuyển hàng hóa của họ, chẳng hạn như rau củ và than củi, đến chợ để bán. Không chỉ vậy, những người thuộc diện nghèo cũng có thể kiếm được thu nhập kha khá bằng cách sản xuất, duy trì và vận hành xe đạp taxi. Với bí quyết của Hành động Thực tế, các cộng đồng Sri Lanka đã có thể bắt đầu dịch vụ xe buýt và bảo trì những con đường mà xe chạy dọc theo. Tác động đã được đáng chú ý. Dịch vụ này đã chấm dứt sự cô lập xã hội của người dân nông thôn. Nhanh chóng và giá cả phải chăng, nó mang lại cho họ một cách đáng tin cậy để đi đến thị trấn gần nhất; và bây giờ con cái của họ có thể được đi học, khiến họ có nhiều khả năng tìm được con đường thoát nghèo hơn. Hành động Thực tế cũng là một thành viên tích cực của nhiều mạng lưới quốc gia và khu vực, qua đó trao đổi kiến ​​thức và vận động dựa trên nghiên cứu hành động được thực hiện và một ví dụ dễ thấy là Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ Lanka.

 

Sky-scraping transport system

F

For people who live in remote, mountainous areas, getting food to market in order to earn enough money to survive is a serious issue. The hills are so steep that travelling down them is dangerous. A porter can help but they are expensive, and it would still take hours or even a day. The journey can take so long that their goods start to perish and become worthless and less. Practical Action has developed an ingenious solution called an aerial ropeway. It can either operate by gravitation force or with the use of external power. The ropeway consists of two trolleys rolling over support tracks connected to a control cable in the middle which moves in a traditional flywheel system. The trolley at the top is loaded with goods and can take up to 120kg. This is pulled down to the station at the bottom, either by the force of gravity or by an external power. The other trolley at the bottom is, therefore, pulled upwards automatically. The external power can be produced by a micro-hydro system if access to an electricity grid is not an option.

Đối với những người sống ở vùng sâu vùng xa, miền núi, việc mang thức ăn ra chợ để kiếm đủ tiền tồn tại là một vấn đề nghiêm trọng. Những ngọn đồi quá dốc nên việc đi xuống đồi rất nguy hiểm. Một người khuân vác có thể giúp đỡ nhưng họ rất tốn kém và vẫn sẽ mất hàng giờ hoặc thậm chí cả ngày. Cuộc hành trình có thể kéo dài đến mức hàng hóa của họ bắt đầu hư hỏng và ngày càng trở nên vô giá trị. Hành động thực tế đã phát triển một giải pháp sáng tạo được gọi là cáp treo trên không. Nó có thể hoạt động bằng lực hấp dẫn hoặc sử dụng năng lượng bên ngoài. Cáp treo bao gồm hai xe đẩy lăn trên đường ray hỗ trợ được kết nối với cáp điều khiển ở giữa di chuyển theo hệ thống bánh đà truyền thống, xe đẩy ở trên cùng chở hàng hóa có trọng lượng lên đến 120kg. Cái này được kéo xuống trạm ở phía dưới, bằng lực hấp dẫn hoặc bằng một sức mạnh bên ngoài. Do đó, xe đẩy khác ở phía dưới sẽ tự động được kéo lên trên. Năng lượng bên ngoài có thể được sản xuất bởi một hệ thống vi thủy điện nếu việc tiếp cận với lưới điện không phải là một lựa chọn.

 

Bringing people on board

G

Practical Action developed a two-wheeled iron trailer that can be attached (via a hitch behind the seat) to a bicycle and be used to carry heavy loads (up to around 200 kgs) of food, water or even passengers. People can now carry three times as much as before and still pedal the bicycle. The cycle trailers are used for transporting goods by local producers, as ambulances, as mobile shops, and even as mobile libraries. They are made in small village workshops from iron tubing, which is cut, bent, welded and drilled to make the frame and wheels. Modifications are also carried out to the trailers in these workshops at the request of the buyers. The two-wheeled ‘ambulance’ is made from moulded metal, with standard rubber-tyred wheels. The “bed” section can be padded with cushions to make the patient comfortable, while the “seat” section allows a family member to attend to the patient during transit. A dedicated bicycle is needed to pull the ambulance trailer, so that other community members do not need to go without the bicycles they depend on in their daily lives. A joining mechanism allows for easy removal and attachment. In response to user comments, a cover has been designed that can be added to give protection to the patient and attendant in poor weather. Made of treated cotton, the cover is durable and waterproof.

 

Hành động thực tế đã phát triển một chiếc xe kéo bằng sắt hai bánh có thể được gắn (thông qua móc phía sau yên xe) vào xe đạp và được sử dụng để chở tải trọng nặng (lên đến khoảng 200 kg) của thức ăn, nước uống hoặc thậm chí là hành khách. Người ta bây giờ có thể chở gấp ba lần trước mà vẫn đạp được xe đạp. Những xe rơ mooc được các nhà sản xuất địa phương sử dụng để vận chuyển hàng hóa, làm xe cứu thương, cửa hàng di động và thậm chí là thư viện di động. Chúng được sản xuất trong các xưởng nhỏ của làng từ ống sắt, được cắt, uốn, hàn và khoan để làm khung và bánh xe. Các sửa đổi cũng được thực hiện đối với rơ moóc trong các xưởng này theo yêu cầu của người mua. 'Xe cứu thương' hai bánh được làm từ kim loại đúc, với bánh xe lốp cao su tiêu chuẩn. Phần "giường" có thể được đệm bằng đệm để tạo sự thoải mái cho bệnh nhân, trong khi phần "ghế ngồi" cho phép người nhà chăm sóc bệnh nhân trong quá trình vận chuyển. Cần có một chiếc xe đạp chuyên dụng để kéo xe cứu thương, để các thành viên khác trong cộng đồng không cần thiết phải không có xe đạp mà họ cần cho cuộc sống hàng ngày. Một cơ chế nối liền cho phép dễ dàng gỡ ra và móc vào. Đáp lại ý kiến ​​của người dùng, một tấm che đã được thiết kế có thể được thêm vào để bảo vệ bệnh nhân và người phục vụ trong thời tiết xấu. Được làm bằng bông đã qua xử lý, vỏ có độ bền cao và không thấm nước.

go without: to not have something or to manage to live despite not having something

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-4

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-4 on your answer sheet, write

YES                  if the statement is true

NO                   if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

1   A slow-developing economy often can not afford some road networks, especially for those used regardless of weather conditions.

2   Rural communities’ officials know how to improve alternative transport technically.

3   The primary aim for Practical Action to improve rural transport infrastructures is meant to increase the trade among villages.

4   Lanka Organic Agriculture Movement provided service that Practical Action highly involved in.

Questions 5-8

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

 

  What is the first duty for many rural communities to reach unrestricted development?

6   What was one of the new ideas to help poor people carry their goods, such as vegetables and charcoal, to markets for sale?

7   What service has put an end to rural people’s social isolation in Sri Lanka?

8   What solution had been applied for people who live in remote mountainous areas getting food to market?

Questions 9-13

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

Besides normal transport task, changes are also implemented to the trailers in these workshops at the request of the buyers when it was used on a medical emergency or a moveable 9………………………; ‘Ambulance’ is made from metal, with rubber wheels and drive-by another bicycle. When put with 10……………………… in the two-wheeled ‘ambulance’, the patient can stay comfortable and which another 11………………………. can sit on caring for the patient in transport journey. In order to dismantle or attach other equipment, and assembling 12………………………… is designed. Later, as users suggest, 13……………………….. has also been added to give protection to the patient.

 

ĐÁP ÁN

1. YES

2. NO

3. NOT GIVEN

4. YES

5. construction of roads

6. cycle trailers

7. a bus service

8. aerial ropeway

9. shops

10. cushions

11. family member

12. mechanism

13. a cover

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status