DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Extinct: the Giant Deer

 

 

Extinct the Giant Deer giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Extinct: the Giant Deer

 

Toothed cats, mastodons, giant sloths, woolly rhinos, and many other big, shaggy mammals are widely thought to have died out around the end of the last ice age, some 10,500 years ago.

Mèo có răng, voi răng mấu, lười khổng lồ, tê giác lông xù và nhiều loài động vật có vú to lớn, xù xì khác được cho là đã tuyệt chủng vào khoảng cuối kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 10.500 năm trước.

 

A

The Irish elk is also known as the giant deer (Megaloceros giganteus). Analysis of ancient bones and teeth by scientists based in Britain and Russia show the huge herbivore survived until about 5,000 B.C. – more than three millennia later than previously believed. The research team says this suggests additional factors, besides climate change, probably hastened the giant deer’s eventual extinction. The factors could include hunting or habitat destruction by humans.

Nai sừng tấm Ireland còn được gọi là hươu khổng lồ (Megaloceros giganteus). Phân tích xương và răng cổ đại của các nhà khoa học có trụ sở tại Anh và Nga cho thấy loài động vật ăn cỏ khổng lồ này tồn tại cho đến khoảng 5.000 năm trước Công nguyên. – muộn hơn ba thiên niên kỷ so với người ta từng nghĩ trước đây. Nhóm nghiên cứu cho biết điều này cho thấy các yếu tố khác, bên cạnh biến đổi khí hậu, có thể đã đẩy nhanh sự tuyệt chủng cuối cùng của loài hươu khổng lồ. Các yếu tố có thể bao gồm săn bắn hoặc phá hủy môi trường sống của con người.

 

B

The Irish elk, so-called because its well-preserved remains are often found in lake sediments under peat bogs in Ireland, first appeared about 400,000 years ago in Europe and Central Asia. Through a combination of radiocarbon dating of skeletal remains and the mapping of locations where the remains were unearthed, the team shows the Irish elk was widespread across Europe before the last “big freeze.” The deer’s range later contracted to the Ural Mountains, in modern-day Russia, which separate Europe from Asia.

Nai sừng tấm Ireland, được gọi như vậy vì xương cốt được bảo quản tốt thường được tìm thấy trong trầm tích hồ dưới đầm lầy than bùn ở Ireland, xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng 400.000 năm ở Châu Âu và Trung Á. Thông qua sự kết hợp giữa xác định niên đại bằng carbon phóng xạ của các bộ xương và lập bản đồ các địa điểm khai quật hài cốt, nhóm nghiên cứu cho thấy nai sừng tấm Ailen đã lan rộng khắp châu Âu trước đợt “đóng băng lớn” cuối cùng. Phạm vi của hươu sau đó bị thu hẹp đến dãy núi Ural, ở Nga ngày nay, ngăn cách châu Âu với châu Á.

contract (v): thu lại, rút ngắn

C

The giant deer made its last stand in western Siberia, some 3,000 years after the ice sheets receded, said the study’s co-author, Adrian Lister, professor of palaeobiology at University College London, England. “The eastern foothills of the Urals became very densely forested about 8,000 years ago, which could have pushed them on to the plain,” he said. He added that pollen analysis indicates the region then became very dry in response to further climatic change, leading to the loss of important food plants. “In combination with human pressures, this could have finally snuffed them out,” Lister said.

Đồng tác giả của nghiên cứu, Adrian Lister, giáo sư cổ sinh vật học tại Đại học College London, Anh, cho biết loài hươu khổng lồ xuất hiện lần cuối ở phía tây Siberia, khoảng 3.000 năm sau khi các tảng băng rút đi. Ông nói: “Các chân đồi phía đông của người Urals đã trở thành rừng rậm cách đây khoảng 8.000 năm, điều này có thể đã đẩy chúng đến đồng bằng. Ông nói thêm rằng phân tích phấn hoa cho thấy khu vực này sau đó trở nên rất khô hạn tương ứng với sự thay đổi khí hậu hơn nữa, dẫn đến việc mất đi các loại cây lương thực quan trọng. "Kết hợp với áp lực của con người, điều này cuối cùng có thể đã dập tắt chúng," Lister nói.

someone's last stand: You can describe someone's final attempt to defend themselves before they are defeated as their last stand.
There he made his tragic and heroic last stand against the enemy.

 

D

Hunting by humans has often been put forward as a contributory cause of extinction of the Pleistocene megafauna. The team, though, said their new date for the Irish elk’s extinction hints at an additional human-made problem – habitat destruction. Lister said, “We haven’t got just hunting 7,000 years ago – this was also about the time the first Neolithic people settled in the region. They were farmers who would have cleared the land.” The presence of humans may help explain why the Irish elk was unable to tough out the latest of many climatic fluctuations – periods it had survived in the past.

Hoạt động săn bắn của con người thường được cho là nguyên nhân góp phần gây ra sự tuyệt chủng của các loài động vật lớn trong thế Pleistocen. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết thời gian mới xác định về sự tuyệt chủng của nai sừng tấm Ailen cho biết thêm về một vấn đề do con người tạo ra - sự hủy hoại môi trường sống. Lister nói: "7.000 năm trước chúng ta không chỉ đi săn - đây cũng là khoảng thời gian những người thời kỳ đồ đá mới đầu tiên định cư ở khu vực này. Họ là những nông dân đã khai phá đất đai." Sự hiện diện của con người có thể giúp giải thích lý do tại sao nai sừng tấm Ailen không thể vượt qua những biến động khí hậu mới nhất - những thời kỳ mà nó đã tồn tại trong quá khứ.

tough something out (v): chịu đựng (một tình huống khó khăn với quyết tâm cao)

E

Meanwhile, Lister cast doubt on another possible explanation for the deer’s demise – the male’s huge antlers. Some scientists have suggested this exaggerated feature – the result of females preferring stags with the largest antlers, possibly because they advertised a male’s fitness – contributed to the mammal’s downfall. They say such antlers would have been a serious inconvenience in the dense forests that spread northward after the last ice age. But, Lister said, “That’s a hard argument to make because the deer previously survived perfectly well through wooded interglacials [warmer periods between ice ages].” Some research has suggested that a lack of sufficient high-quality forage caused the extinction of the elk. High amounts of calcium and phosphate compounds are required to form antlers, and therefore large quantities of these minerals are required for the massive structures of the Irish Elk. The males (and male deer in general) met this requirement partly from their bones, replenishing them from food plants after the antlers were grown or reclaiming the nutrients from discarded antlers (as has been observed in extant deer). Thus, in the antler growth phase, Giant Deer was suffering from a condition similar to osteoporosis. When the climate changed at the end of the last glacial period, the vegetation in the animal’s habitat also changed towards species that presumably could not deliver sufficient amounts of the required minerals, at least in the western part of its range.

Trong khi đó, Lister nghi ngờ về một lời giải thích khả dĩ khác cho cái chết của loài hươu - cặp gạc khổng lồ của con đực. Một số nhà khoa học cho rằng bộ phận to lớn này - do con cái thích những con hươu đực có gạc lớn nhất, có thể vì chúng thể hiện sức khỏe của con đực - đã góp phần vào sự suy tàn của loài động vật có vú này. Họ nói rằng những chiếc gạc như vậy sẽ gây bất tiện nghiêm trọng trong những khu rừng rậm trải dài về phía bắc sau kỷ băng hà cuối cùng. Tuy nhiên, Lister nói, "Đó là một lập luận khó đưa ra bởi vì loài hươu trước đây đã sống sót hoàn toàn tốt qua các vùng rừng băng hà [thời kỳ ấm hơn giữa các kỷ băng hà]." Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng việc thiếu thức ăn thô xanh chất lượng đã gây ra sự tuyệt chủng của nai sừng tấm. Một lượng lớn các hợp chất canxi và phốt phát cần thiết để hình thành gạc, và do đó, một lượng lớn các khoáng chất này là cần thiết cho cấu trúc đồ sộ của Nai sừng tấm Ailen. Những con đực (và hươu đực nói chung) đáp ứng yêu cầu này một phần nhờ xương của chúng, bổ sung các khoáng chất từ cây thức ăn sau khi gạc đã trưởng thành hoặc lấy lại chất dinh dưỡng từ gạc bị loại bỏ (như đã được quan sát thấy ở những con hươu còn tồn tại). Do đó, trong giai đoạn tăng trưởng nhung, Hươu khổng lồ đã mắc phải một tình trạng tương tự như bệnh loãng xương. Khi khí hậu thay đổi vào cuối thời kỳ băng hà cuối cùng, thảm thực vật trong môi trường sống của động vật cũng thay đổi theo hướng các loài có lẽ không thể cung cấp đủ lượng khoáng chất cần thiết, ít nhất là ở phần phía tây của phạm vi sinh sống của chúng.

stag (n): Hươu đực, nai đực đã trưởng thành


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


F

The extinction of megafauna around the world was almost completed by the end of the last ice age. It is believed that megafauna initially came into existence in response to glacial conditions and became extinct with the onset of warmer climates. Tropical and subtropical areas have experienced less radical climatic change. The most dramatic of these changes was the transformation of a vast area of North Africa into the world’s largest desert. Significantly, Africa escaped major faunal extinction as did tropical and sub-tropical Asia. The human exodus from Africa and our entrance into the Americas and Australia were also accompanied by climate change. Australia’s climate changed from cold-dry to warm-dry. As a result, surface water became scarce. Most inland lakes became completely dry or dry in the warmer seasons. Most large, predominantly browsing animals lost their habitat and retreated to a narrow band in eastern Australia, where there were permanent water and better vegetation. Some animals may have survived until about 7000 years ago. If people have been in Australia for up to 60 000 years, then megafauna must have co-existed with humans for at least 30 000 years. Regularly hunted modern kangaroos survived not only 10 000 years of Aboriginal hunting, but also an onslaught of commercial shooters.

Sự tuyệt chủng của các loài động vật lớn trên khắp thế giới gần như đã hoàn tất vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Người ta tin rằng các loài động vật lớn ban đầu ra đời để đối phó với điều kiện băng giá và bị tuyệt chủng khi khí hậu bắt đầu ấm hơn. Các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới đã trải qua sự thay đổi khí hậu ít triệt để hơn. Dữ dội nhất trong số những thay đổi này là việc biến một vùng rộng lớn ở Bắc Phi thành sa mạc lớn nhất thế giới. Đáng chú ý là châu Phi đã thoát khỏi sự tuyệt chủng của các loài động vật quan trọng cũng như châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cuộc di cư của con người khỏi Châu Phi và sự xuất hiện chúng ta vào Châu Mỹ và Châu Úc cũng đi kèm với biến đổi khí hậu. Khí hậu của Úc thay đổi từ khô lạnh sang khô ấm. Kết quả là nước mặt trở nên khan hiếm. Hầu hết các hồ nội địa trở nên khô hoặc cạn hoàn toàn vào mùa ấm hơn. Hầu hết các loài động vật lớn, chủ yếu là động vật ăn lá non đã mất môi trường sống và rút lui về một dải hẹp ở miền đông Australia, nơi có nguồn nước lâu dài và thảm thực vật tốt hơn. Một số loài động vật có thể đã sống sót cho đến khoảng 7000 năm trước. Nếu con người đã ở Úc tới 60.000 năm, thì các loài động vật lớn phải cùng tồn tại với con người trong ít nhất 30.000 năm. Những con kangaroo hiện đại bị săn đuổi thường xuyên không chỉ sống sót sau 10 000 năm săn bắn của thổ dân, mà còn là sự tấn công dữ dội của các tay súng thương mại.

browsing (n): 

1. cành non, chồi non

2. sự gặm (cành non, chồi non)

 

G

The group of scientists led by A.J. Stuart focused on northern Eurasia, which he was taking as Europe, plus Siberia, essentially, where they’ve got the best data that animals became extinct in Europe during the Late Pleistocene. Some cold-adapted animals, go through into the last part of the cold stage and then become extinct up there. So you’ve actually got two phases of extinction. Now, neither of these coincides – these are Neanderthals here being replaced by modern humans. There’s no obvious coincidence between the arrival of humans or climatic change alone and these extinctions. There’s a climatic change here, so there’s a double effect here. Again, as animals come through to the last part of the cold stage, here there’s a fundamental change in the climate, reorganization of vegetation, and the combination of the climatic change and the presence of humans – of advanced Paleolithic humans – causes this wave of extinction. There’s a profound difference between the North American data and that of Europe, which summarize that the extinctions in northern Eurasia, in Europe, are moderate and staggered, and in North America severe and sudden. And these things relate to the differences in the timing of human arrival. The extinction follows from human predation, but only at times of fundamental changes in the environment.

Nhóm các nhà khoa học do A.J. Stuart tập trung vào phía bắc lục địa Á-Âu, nơi mà ông coi là châu Âu, cộng với Siberia, về cơ bản, nơi họ có dữ liệu tốt nhất về việc các loài động vật đã tuyệt chủng ở châu Âu vào cuối kỷ Pleistocen. Một số động vật thích nghi với lạnh đi vào giai đoạn cuối của giai đoạn lạnh và sau đó bị tuyệt chủng ở đó. Vì vậy, bạn thực sự có hai giai đoạn tuyệt chủng. Bây giờ, cả hai điều này đều không trùng hợp – đây là những người Neanderthal ở đây đang bị thay thế bởi người hiện đại. Không có sự trùng hợp rõ ràng nào giữa sự xuất hiện của con người hay biến đổi khí hậu đơn thuần và những sự tuyệt chủng này. Có sự thay đổi khí hậu ở đây, nên có tác động kép ở đây. Một lần nữa, khi động vật đi qua phần cuối cùng của giai đoạn lạnh giá, ở đây có sự thay đổi cơ bản về khí hậu, sự tái tổ chức của thảm thực vật và sự kết hợp của sự thay đổi khí hậu với sự hiện diện của con người - của loài người thời kỳ đồ đá cũ tiên tiến - gây ra làn sóng này sự tuyệt chủng. Có một sự khác biệt sâu sắc giữa dữ liệu của Bắc Mỹ và của Châu Âu, tóm tắt rằng sự tuyệt chủng ở phía bắc Âu-Á, ở Châu Âu, diễn ra vừa phải và xen kẽ, còn ở Bắc Mỹ thì nghiêm trọng và đột ngột. Và những điều này liên quan đến sự khác biệt về thời điểm con người đến. Sự tuyệt chủng xảy ra sau sự ăn thịt của con người, nhưng chỉ vào thời điểm có những thay đổi cơ bản trong môi trường.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 28-32

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 28-32 on your answer sheet.

 

Having been preserved well in Europe and Central Asia, the remains of the Irish elk was initially found approximately 28………………………. Around 29…………………………, they were driven to live in the plain after being restricted to the Ural Mountains. Hunting was considered as one of the important factors of Irish elk’s extinction, people have not started hunting until 30…………………….. when Irish elk used to get through under a variety of climatic fluctuations.

The huge antlers may possibly contribute to the reason why Irish elk extinct, which was highly controversial as they live pleasantly over the span of 31………………………. Generally, it is well-known that, at the last maximum ice age, mammals become extinct about 32…………………….

 

Questions 33-35

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

33   What kind of physical characteristics eventually contributed to the extinction of Irish elk?

34   What kind of nutrient substance needed in maintaining the huge size of Irish elk?

35   What geographical evidence suggested the advent of human resulted in the extinction of Irish elk?

 

Questions 36-39

Choose the letter A-D and write your answers in boxes 36-39 on your answer sheet.

A          Eurasia

B          Australia

C          Asia

D         Africa

36   the continents where humans imposed a little impact on large mammals extinction

37   the continents where the climatic change was mild and fauna remains

38   the continents where both humans and climatic change are the causes

39   the continents where the climatic change along caused a massive extinction

 

Question 40

Which statement is true according to the Stuart team’s finding?

A   Neanderthals rather than modern humans caused the extinction in Europe

B   Paleolithic humans in Europe along kill the big animals such as Giant deer

C   climatic change was not solely responsible for the megafauna extinction in Europe

D   moderate and staggered extinction was mainly the result of fundamental climatic change

 

ĐÁP ÁN

28. 400,000 years ago

29. 8000 years ago

30. 7000 years ago

31. wooded interglacials

32. 10500 years ago

33. Male’s huge antlers

34. minerals

35. habitat destruction

36. B

37. D

38. A

39. C

40. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status