Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Rethinking the housing market

 


Rethinking the housing market giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

 

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Rethinking the housing market

 

With rapid urbanisation, more people now live in cities than in the countryside, and this number is set to rise. For all the benefits cities bestow, they are expensive places. In some years, Tokyo records the highest cost of living; in others, Moscow. In 2014, for expatriates, Luanda, the capital of Angola, received the dubious accolade; and, for Angolans themselves, it had also suddenly become pricey with real estate going through the roof, so to speak, and food being prohibitive – even locally sourced mangoes were $5 a kilo.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, ngày càng có nhiều người sống ở thành phố hơn ở nông thôn và con số này sẽ tăng lên. Đối với tất cả những lợi ích mà các thành phố mang lại, chúng là những nơi đắt đỏ. Trong một số năm, Tokyo ghi nhận chi phí sinh hoạt cao nhất; ở những người khác, Moscow. Năm 2014, đối với người nước ngoài, Luanda, thủ đô của Ăng-gô-la, đã được phong một danh hiệu đáng ngờ; và, đối với chính người dân Angola, nó cũng đột nhiên trở nên đắt đỏ với bất động sản tăng vọt, có thể nói như vậy, và thực phẩm đắt cắt cổ - ngay cả xoài có nguồn gốc địa phương cũng là 5 đô la một kg.

prohibitive (adj): Cao đến mức không thể mua được (về giá)

 

What can urbanites do to reduce the financial burden of paying for food? Diet? Grow their own? Beg for subsidies? Some economists have proposed that they buy contracts giving rights to a food stream in perpetuity, for example, a kilogram of beef would be delivered weekly from the date the contract started until the end of the owner’s life. In essence, this is what house purchase is – indefinite security of a single commodity. As is the case with buying a house, a loan from a financial institution might be necessary for the beef contract, even if it were merely for Australian blade steak and not Japanese Wagu. The contract could also be sold at the current market price if its owner moved out of delivery range or renounced beef.

Người dân thành thị có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng tài chính khi trả tiền mua thực phẩm? ăn tiết kiệm ? tự trồng? xin trợ cấp? Một số nhà kinh tế đã đề xuất rằng họ mua các hợp đồng trao quyền đối với dòng thực phẩm vĩnh viễn, chẳng hạn như một kg thịt bò sẽ được giao hàng tuần kể từ ngày hợp đồng bắt đầu cho đến khi người chủ qua đời. Về bản chất, đây chính là hình thức mua nhà – bảo đảm vô thời hạn đối với một mặt hàng duy nhất. Như trường hợp mua nhà, một khoản vay từ một tổ chức tài chính có thể cần thiết cho hợp đồng thịt bò, ngay cả khi nó chỉ đơn thuần là thịt lõi vai bò của Úc chứ không phải Wagu của Nhật Bản. Hợp đồng cũng có thể được bán theo giá thị trường hiện tại nếu chủ sở hữu của nó chuyển ra khỏi phạm vi giao hàng hoặc từ bỏ thịt bò.

 

In order to maintain or increase the value of their investment, it is likely some owners would support national and international policies to limit food production – a sound idea in a world where 40% of food goes to waste.

Để duy trì hoặc tăng giá trị khoản đầu tư của mình, có khả năng một số chủ sở hữu sẽ ủng hộ các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm hạn chế sản xuất lương thực - một ý tưởng đúng đắn trong một thế giới nơi 40% lương thực bị lãng phí.

 

But let’s imagine, in this system, a consumer purchased a 25-year contract for beef, which, over time, doubled in value. Naturally, at sale, the owner would make a tidy profit. Conversely, if mad cow disease erupted, and no one dared eat beef, then the vendor would suffer. If the owner had bought ten beef contracts, he or she might even go bankrupt in this scenario.

Nhưng hãy tưởng tượng, trong hệ thống này, một người tiêu dùng đã mua một hợp đồng 25 năm cho thịt bò, theo thời gian, giá trị của hợp đồng này tăng gấp đôi. Đương nhiên, khi bán, chủ sở hữu sẽ kiếm được lợi nhuận kha khá. Ngược lại, nếu dịch bò điên bùng phát, không ai dám ăn thịt bò thì người bán hàng sẽ lao đao. Nếu chủ sở hữu đã mua mười hợp đồng thịt bò, họ thậm chí có thể bị phá sản trong tình huống này.

tidy (adj):  khá nhiều, kha khá

 

Let’s also imagine that people bought contracts on items they had no intention of consuming: that the health-conscious purchased, yet eschewed, saturated-fat meat; that shrewd amoral vegetarians speculated in beef, as they already buy share portfolios in which multinational agri-business is represented, or they deposit money into banks that do just that on their behalf.

Chúng ta cũng hãy tưởng tượng rằng mọi người đã mua các hợp đồng về những mặt hàng mà họ không có ý định tiêu thụ: những người có ý thức về sức khỏe mua nhưng kiêng ăn thịt có chất béo bão hòa; những người ăn chay vô đạo đức khôn ngoan đã đầu cơ vào thịt bò, vì họ đã mua các danh mục đầu tư cổ phần mà doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia có, hoặc họ gửi tiền vào các ngân hàng thay mặt họ làm việc đó.

eschew: kiêng cữ (thức ăn...)

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

It is quite plausible that this speculative behaviour could lead to the overheating of the food-stream market. The state may intervene, attempting to cool things down, or it may tolerate such activity. Indeed, a government that proposed a capital gains tax or high death duties on food-stream contracts might be voted out in favour of another that believed in laissez-faire.* Besides which, an investment contract may be a way to realise wealth when there are few other possibilities either because the stock market is highly volatile, or much of the local economy generates little revenue, as is the case in Angola and many developing countries. Indeed, food-stream speculation could become a middle-class prerogative, indulged in by legislative members themselves.

Rất có thể hành vi đầu cơ này có thể dẫn đến thị trường thực phẩm sôi sục. Nhà nước có thể can thiệp, cố gắng làm dịu mọi thứ, hoặc có thể dung hòa hoạt động đó. Thật vậy, một chính phủ đề xuất thuế lãi vốn hoặc thuế di sản cao đối với các hợp đồng dòng thực phẩm có thể bị bỏ phiếu loại bỏ để ủng hộ một chính phủ khác tin vào giấy thông hành.* Ngoài ra, hợp đồng đầu tư có thể là một cách để nhận ra sự giàu có khi có có rất ít khả năng khác vì thị trường chứng khoán rất biến động hoặc phần lớn nền kinh tế địa phương tạo ra ít doanh thu, như trường hợp ở Ăng-gô-la và nhiều nước đang phát triển. Thật vậy, đầu cơ dòng thực phẩm có thể trở thành một đặc quyền của tầng lớp trung lưu, được chính các thành viên lập pháp rất thích .

death duty: the unofficial name for tax on a person's money and possessions when they die ( thuế di sản)

vote out: If people vote out a particular person or political party, they give that person or party so few votes in an official election that they no longer hold a position of power.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

I hope by now, you’ve realised this essay is a spoof. Yet, the fantastic food-stream market is reminiscent of the global housing market, where homeownership and property speculation have become the privilege of a few at great expense to the many, who either cannot participate, or sign their lives away to banks. You may also have realised that when I bring this topic up at a dinner party, for instance, I am usually shouted down, despite what I believe to be its inherent logic, because my friends consider a house as more tangible than a steak, and their identities are bound up with vague but powerful notions of property rights and independence.

 

Tôi hy vọng bây giờ, bạn đã nhận ra bài luận này là một trò đùa. Tuy nhiên, thị trường dòng thực phẩm tuyệt vời gợi nhớ đến thị trường nhà ở toàn cầu, nơi quyền sở hữu nhà và đầu cơ tài sản đã trở thành đặc quyền của một số ít người với chi phí lớn đối với nhiều người, những người không thể tham gia hoặc ký gửi cuộc sống của họ cho ngân hàng. Bạn cũng có thể nhận ra rằng khi tôi đề cập đến chủ đề này trong một bữa tiệc tối, chẳng hạn, tôi thường bị la mắng, bất chấp điều mà tôi tin là logic vốn có của nó, bởi vì bạn bè của tôi coi một ngôi nhà hữu hình hơn một miếng bít tết, và danh tính của họ bị ràng buộc với những khái niệm mơ hồ nhưng mạnh mẽ về quyền tài sản và sự độc lập.

I do concede that home-ownership offers security (not having to move, being connected to one particular neighbourhood) and creativity (being able to modify and decorate as you please), but I would prefer people rent rather than buy in an effort to lower property prices and to encourage investment in other sectors of the economy. Economists Moretti and Chang-Tai Hsieh of the University of Chicago have estimated that US output between 1999 and 2009 was 13% lower than it could have been because high housing costs forced so many people to move. Income locked up in housing could otherwise have been spent on local businesses, like restaurants or gyms, and job creation would likely have ensued.

Tôi thừa nhận rằng quyền sở hữu nhà mang lại sự an toàn (không phải di chuyển, được kết nối với một khu phố cụ thể) và sự sáng tạo (có thể sửa đổi và trang trí theo ý muốn), nhưng tôi muốn mọi người thuê hơn là mua với nỗ lực giảm giá giá bất động sản và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Các nhà kinh tế Moretti và Chang-Tai Hsieh của Đại học Chicago đã ước tính rằng sản lượng của Hoa Kỳ từ năm 1999 đến 2009 thấp hơn 13% so với mức có thể do chi phí nhà ở cao buộc rất nhiều người phải di chuyển. Mặt khác, thu nhập bị khóa trong nhà ở có thể được chi cho các doanh nghiệp địa phương, như nhà hàng hoặc phòng tập thể dục, và việc tạo việc làm có thể sẽ xảy ra sau đó.

 

So, next time you toss a steak on the barbecue, ponder whether we should treat food in the same way we treat housing, or whether we should treat housing as we do food.

Vì vậy, lần tới khi bạn nướng miếng bít tết trên lò nướng, hãy suy nghĩ xem liệu chúng ta có nên coi thức ăn giống như cách chúng ta đối xử với nhà ở hay liệu chúng ta nên coi nhà ở như cách chúng ta đối xử với thức ăn.

 

*French for ‘allow to do’. An economic doctrine advocating that commerce should be free of state controls of any kind.

*Tiếng Pháp có nghĩa là 'cho phép làm'. Một học thuyết kinh tế ủng hộ rằng thương mại không nên chịu sự kiểm soát của nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào.


 

Questions 1-7

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage.

Write your answer in boxes 1-7 on your answer sheet.

A food-stream contract

  • Would guarantee access to one kind of food stream 1…………………
  • Due to its expense, a bank 2…………………might be needed to buy one
  • Could be bought and sold at the current 3…………………
  • When sold, could result in a decent 4…………………or a considerable loss
  • Could be purchased on food a person did not plan on 5…………………
  • May be one of the few legitimate ways to make money when the stock market is very 6…………….or other parts of the economy perform poorly
  • Would probably be a privilege of the 7………………… and members of parliament

Questions 8-12

Do the statements below agree with the information given in Passage 1?

In boxes 8-12 on your answer sheet, write:

TRUE               if the statement agrees with the information.

FALSE              if the statement contradicts the information.

NOT GIVEN    if there is no information on this.

 

8   The writer makes an analogy between the current housing and food markets.

9   The writer rents his or her own home.

10   The writer’s friends share his or her ideas on the property market.

11   The writer thinks people like to own their homes because they can customise them.

12   Because Americans spent so much on housing, other parts of the economy suffered.

Question 13

What would be a suitable title for Passage 1?

Choose the correct letter ABCD, or E.

Write the correct letter in box 13 on your answer sheet.

A     How to make homes affordable

B     Buying a house is a bad investment

C     Rethinking the housing market

D     A new model for buying and selling food

E     The madness of house and food prices


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. in perpetuity

2. loan

3. market price

4. profit

5. consuming

6. volatile

7. middle class

8. FALSE

9. NOT GIVEN

10. FALSE

11. TRUE

12. TRUE

13. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status