Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: RECLAIMING THE NIGHT

 


RECLAIMING THE NIGHT giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

RECLAIMING THE NIGHT

 

A

On a summer’s day, apart from the intermittent drizzle and lowering sky, South Street in Romford looks as close to an Englishman’s dream of a continental-style piazza as it is possible to get. Leafy trees line the extended pavements crowded with seats and tables as young families, pensioners, teenagers and businessmen tuck into a variety of faux-European dishes for lunch. Local cafes serve the full range of meaningless variations on the theme of coffee, from cappuccino through mochaccino to doppos, all at top prices. Round the corner, in the Market Place, it is French week. There are several stalls, complete with real Frenchmen, selling claret and cheeses.

Vào một ngày hè, ngoài những cơn mưa phùn xen kẽ và bầu trời thấp dần, South Street ở Romford trông gần giống với giấc mơ của một người Anh về một quảng trường kiểu lục địa nhất có thể có được. Những hàng cây rợp bóng dọc vỉa hè kéo dài chật kín ghế và bàn khi các gia đình trẻ, người về hưu, thanh thiếu niên và doanh nhân thưởng thức nhiều món ăn giả Âu cho bữa trưa. Các quán cà phê địa phương phục vụ đầy đủ các biến thể vô nghĩa về chủ đề cà phê, từ cappuccino, mochaccino đến doppos, tất cả đều có giá cao nhất. Ở góc phố, ở Market Place, đang là tuần lễ của Pháp. Có một số quầy hàng, hoàn toàn là những người Pháp thực sự, bán rượu vang và pho mát.

 

tuck into (v): eat food heartily. ( ăn, chén)

"today's a special occasion, so tuck in"

 

B

The cafes are open during the day, and the clubs stay open until two or three in the morning most nights. In this respect, Romford is typical of contemporary Britain. In the late 1980s, the centres of many towns and cities went into decline as retailers, and particularly supermarkets, moved to new big, out-of-town shopping centres. So in the early 1990s, many local councils, in league with local businesses, re-developed their increasingly desolate town centres into “leisure zones”. They looked to continental Europe for the inspiration to create modern 24-hour environments, mixing cafes, bars and clubs to keep people in the centres spending money for as long as possible.

Các quán cà phê mở cửa vào ban ngày và các câu lạc bộ mở cửa đến hai hoặc ba giờ sáng hầu hết các đêm. Về mặt này, Romford là điển hình của nước Anh đương đại. Vào cuối những năm 1980, trung tâm của nhiều thị trấn và thành phố suy thoái khi các nhà bán lẻ, đặc biệt là các siêu thị, chuyển đến các trung tâm mua sắm lớn mới ở ngoại thành. Vì vậy, vào đầu những năm 1990, nhiều hội đồng địa phương, liên kết với các doanh nghiệp địa phương, đã tái phát triển các trung tâm thị trấn ngày càng hoang tàn của họ thành “khu giải trí”. Họ tìm đến lục địa Châu Âu để lấy cảm hứng tạo ra môi trường hiện đại mở cửa 24 giờ, kết hợp các quán cà phê, quán bar và câu lạc bộ để giữ chân những người ở trung tâm tiêu tiền càng lâu càng tốt.

C

By night however, South Street turns into a very different place. The street becomes a mass of 18-26-year-olds, drinking as much as they can. For anyone else, the place becomes almost a no-go area. Gillian Balfe, the council’s town-centre manager and a strong supporter of the “leisuring” of South Street, concedes that the crowds become uncontrollable, and the atmosphere quickly turns “hostile and threatening”. Buses are now barred from going down South Street after 9.30pm: there are too many drunken people milling about.

Tuy nhiên, đến đêm, Phố Nam lại biến thành một nơi rất khác. Đường phố trở nên đông đúc những thanh niên 18-26 tuổi, uống bao nhiêu tùy thích. Đối với những người khác, nơi này gần như trở thành một khu vực cấm vào. Gillian Balfe, người quản lý trung tâm thị trấn của hội đồng và là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào “giải trí” ở South Street, thừa nhận rằng đám đông trở nên mất kiểm soát và bầu không khí nhanh chóng trở nên “thù địch và đe dọa”. Xe buýt hiện bị cấm đi xuống Phố Nam sau 9h30 tối: có quá nhiều người say rượu chen lấn.

D

In a survey for the local council done last year, 49% of the residents of the surrounding areas of South Street confessed that they did not want to come to the city centre any more for fear of crime. The local police concede that they are virtually overwhelmed. Violence is commonplace. There has only been one consequent fatality in the area in the past couple of years, but the police say that this is mainly thanks to the merciful proximity of the local hospital. Romford’s dilemma is typical of what has happened in the other “leisure zones” in towns and cities throughout the country. What were meant to be civilised places for entertainment and shopping have too often turned into alcoholic ghettos for the young.

Trong một cuộc khảo sát của hội đồng địa phương được thực hiện vào năm ngoái, 49% cư dân quanh khu vực South Street thú nhận rằng họ không muốn đến trung tâm thành phố nữa vì sợ tội phạm. Cảnh sát địa phương thừa nhận rằng họ gần như bị choáng ngợp. Bạo lực là chuyện thường tình. Chỉ có một trường hợp tử vong trong khu vực trong vài năm qua, nhưng cảnh sát nói rằng điều này chủ yếu là nhờ sự gần gũi của bệnh viện địa phương. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Romford là điển hình của những gì đã xảy ra ở các “khu giải trí” khác ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước. Những nơi lẽ ra là nơi văn minh để giải trí và mua sắm lại thường xuyên biến thành những khu ổ chuột dành cho giới trẻ nghiện rượu.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

For all the problems, however, Romford’s local authority thinks that the idea of a 24-hourcity is already too profitable to be stopped. Local authorities think that new repressive legislation, or even a decision not to reform the licensing laws, would be unworkable. So instead of trying to pack everyone back off to bed, Romford is trying to reclaim the town centre for a broader mix of people, and so to fulfil the original ambitions of the 24-hour-city dreamers.

Tuy nhiên, đối với tất cả các vấn đề, chính quyền địa phương của Romford cho rằng ý tưởng về một thành phố 24 giờ đã quá sinh lợi để có thể dừng lại. Chính quyền địa phương cho rằng luật hà khắc mới, hoặc thậm chí là quyết định không cải cách luật cấp phép, sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, thay vì cố gắng đưa mọi người đi ngủ, Romford đang cố gắng giành lại trung tâm thị trấn để có nhiều người hơn và do đó hoàn thành tham vọng ban đầu của những người mơ mộng về thành phố 24 giờ.

F

The first part of the strategy involves security. The police accept that, with their current resources, they will never be able to make South Street safe on their own. So they now work closely with the 528 “door-staff “, previously known as bouncers, to target drug-dealers in the bars and clubs. In the year since that scheme came into effect, there have been more than 300 arrests for drugs. In the six months before that, there had been only one. All the premises now have a radio link to the police station for an instant response to trouble.

Phần đầu tiên của chiến lược liên quan đến an ninh. Cảnh sát chấp nhận rằng, với nguồn lực hiện tại, họ sẽ không bao giờ có thể tự mình đảm bảo South Street được an toàn. Vì vậy, giờ đây họ hợp tác chặt chẽ với đội 528 “nhân viên gác cửa”, trước đây gọi là nhân viên bảo vệ, để nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy trong các quán bar và câu lạc bộ. Trong năm kể từ khi chương trình này có hiệu lực, đã có hơn 300 vụ bắt giữ vì ma túy. Trong sáu tháng trước đó, chỉ có một. Tất cả các cơ sở hiện đều có liên kết vô tuyến đến đồn cảnh sát để phản ứng tức thì khi gặp rắc rối.

G

The second part of the strategy involves trying to encourage more, and different kinds of people to use the town centre at night. New attractions are opening next year to rival the pubs. On the site of the old Romford brewery, there will be a 16-screen cinema and a 24-hour supermarket. A new health and leisure centre, open on some nights until 9pm, starts up soon. The hope is that these facilities will draw in a different, more sober and ethnically diverse crowd. The police have bravely encouraged one club to start a gay night on Wednesdays.

Phần thứ hai của chiến lược liên quan đến việc cố gắng khuyến khích nhiều loại người khác nhau sử dụng trung tâm thị trấn vào ban đêm. Các điểm tham quan mới sẽ được mở vào năm tới để cạnh tranh với các quán rượu. Trên địa điểm của nhà máy bia Romford cũ sẽ có rạp chiếu phim 16 màn hình và siêu thị 24 giờ. Một trung tâm giải trí và sức khỏe mới, mở cửa vào một số đêm cho đến 9 giờ tối, sẽ sớm hoạt động. Hy vọng rằng những cơ sở này sẽ thu hút được một đám đông khác, tỉnh táo hơn và đa dạng về sắc tộc hơn. Cảnh sát đã dũng cảm khuyến khích một câu lạc bộ tổ chức đêm đồng tính vào thứ Tư.

H

Together with other measures such as better street lighting, Romford hopes that it can show that the phrase “24-hour city” can be more than a euphemism for an all-night drinkathon. As the new licensing laws delegate the job of granting alcohol licences to local councils, cities across England will be trying to reclaim the night.

Cùng với các biện pháp khác như chiếu sáng đường phố tốt hơn, Romford hy vọng rằng nó có thể cho thấy cụm từ “thành phố 24 giờ” có thể không chỉ là một cách nói uyển chuyển cho một cuộc thi uống rượu thâu đêm. Khi luật cấp phép mới giao nhiệm vụ cấp giấy phép rượu cho các hội đồng địa phương, các thành phố trên khắp nước Anh sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát rượu.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 14-18

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

14   why some local people stay out of the centre at night

15   howcommunication with the police has been made faster

16   reasonsbehindthegrowthininner-cityleisurevenues

17   examples of Romford’s similarity to mainland Europe

18   how illegal substances are being controlled

 

 

Questions 19-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage.

In an attempt to get a wider variety of 19……………. into the 20……………. at night time, the local government and private organisations are going to provide different kinds of 21…………….. Some examples include a 22……………. and a 24-hour supermarket. They hope this will encourage people who are different 23……………., and not drunk, to use the city-centre 24…………….. The local government of Romford thinks that with these 25……………. in place it will be able to 26……………. the city centre in the evenings.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

14. D

15. F

16. B

17. A

18. F

19. people

20. center

21. attractions

22. cinema

23. ethnically

24. facilities

25. measures

26. reclaim

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status