DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Lake Erie Canal

 


The Lake Erie Canal giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Lake Erie Canal

 

Begun in 1817 and opened in its entirety in 1825, the Erie Canal is considered by some to be the engineering marvel of the nineteenth century. When the federal government concluded that the project was too ambitious to undertake, the State of New York took on the task of carving 363 miles of canal through the wilderness, with nothing but the muscle power of men and horses. ĐOẠN 1

Bắt đầu vào năm 1817 và mở cửa toàn bộ vào năm 1825, Kênh đào Erie được một số người coi là kỳ quan kỹ thuật của thế kỷ 19. Khi chính phủ liên bang kết luận rằng dự án này quá tham vọng để thực hiện, Bang New York đã nhận nhiệm vụ đào 363 dặm kênh đào xuyên qua vùng hoang dã, không có gì ngoài sức mạnh cơ bắp của đàn ông và ngựa.

carve (v): Khắc, tạc, chạm, đục

 

Once derided as ‘Clinton’s Folly’ for the Governor who lent his vision and political muscle to the project, the Erie Canal experienced unparalleled success almost overnight. The iconic waterway established settlement patterns for most of the United States during the nineteenth century, made New York the financial capital of the world, provided a critical supply line that helped the North win the Civil War, and precipitated a series of social and economic changes throughout a young America. ĐOẠN 2

Từng bị Thống đốc chế nhạo là 'Kẻ điên rồ của Clinton', người đã đưa tầm nhìn và sức mạnh chính trị của mình cho dự án, Kênh đào Erie đã đạt được thành công vượt trội gần như chỉ sau một đêm. Tuyến đường thủy mang tính biểu tượng đã thiết lập các mô hình định cư cho hầu hết nước Mỹ trong thế kỷ 19, biến New York trở thành thủ đô tài chính của thế giới, cung cấp đường cung cấp quan trọng giúp miền Bắc giành chiến thắng trong Nội chiến và thúc đẩy một loạt thay đổi kinh tế và xã hội. khắp nước Mỹ non trẻ.

lend (v): thêm vào, đưa vào

precipitate (v): Làm gấp, thúc giục, làm mau đến, làm sớm đến

 

Explorers had long searched for a water route to the west. Throughout the eighteenth and nineteenth centuries, the lack of an efficient and safe transportation network kept populations and trade largely confined to coastal areas. At the beginning of the nineteenth century, the Allegheny Mountains were the Western Frontier. The Northwest Territories that would later become Illinois, Indiana, Michigan and Ohio were rich in timber, minerals, and fertile land for farming, but it took weeks to reach these things. Travellers were faced with rutted turnpike roads that baked to hardness in the summer sun. In the winter, the roads dissolved into mud. ĐOẠN 3

Các nhà thám hiểm từ lâu đã tìm kiếm con đường dẫn nước về phía tây. Trong suốt thế kỷ 18 và 19, việc thiếu mạng lưới giao thông hiệu quả và an toàn đã khiến dân cư và hoạt động thương mại phần lớn chỉ giới hạn ở các khu vực ven biển. Vào đầu thế kỷ 19, Dãy núi Allegheny là Biên giới phía Tây. Các Lãnh thổ Tây Bắc mà sau này trở thành Illinois, Indiana, Michigan và Ohio rất giàu gỗ, khoáng sản và đất đai màu mỡ để trồng trọt, nhưng phải mất nhiều tuần mới có được những thứ này. Du khách phải đối mặt với những con đường quay vòng gồ ghề, khô cứng dưới ánh nắng mùa hè. Vào mùa đông, những con đường tan thành bùn.

 

An imprisoned flour merchant named Jesse Hawley envisioned a better way: a canal from Buffalo on the eastern shore of Lake Erie to Albany on the upper Hudson River, a distance of almost 400 miles. Long a proponent of efficient water transportation, Hawley had gone bankrupt trying to move his products to market. Hawley’s ideas caught the interest of Assemblyman Joshua Forman, who submitted the first state legislation related to the Erie Canal in 1808, calling for a series of surveys to be made examining the practicality of a water route between Lake Erie and the Hudson River. In 1810, Thomas Eddy, and State Senator Jonas Platt, hoping to get plans for the canal moving forward, approached influential Senator De Witt Clinton, former mayor of New York City, to enlist his support. Though Clinton had been recruited to the canal effort by Eddy and Platt, he quickly became one of the canal’s most active supporters and went on to successfully tie his very political fate to its success. ĐOẠN 4

Một thương nhân buôn bột mì bị cầm tù tên là Jesse Hawley đã hình dung ra một con đường tốt hơn: một con kênh từ Buffalo trên bờ phía đông của Hồ Erie đến Albany trên thượng nguồn sông Hudson, một khoảng cách gần 400 dặm. Từ lâu là người ủng hộ việc vận chuyển đường thủy hiệu quả, Hawley đã phá sản khi cố gắng đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Ý tưởng của Hawley đã thu hút sự quan tâm của Nghị sĩ Joshua Forman, người đã đệ trình luật đầu tiên của bang liên quan đến Kênh đào Erie vào năm 1808, kêu gọi thực hiện một loạt cuộc khảo sát để xem xét tính thực tế của tuyến đường thủy giữa Hồ Erie và Sông Hudson. Năm 1810, Thomas Eddy và Thượng nghị sĩ bang Jonas Platt, với hy vọng có được kế hoạch phát triển kênh đào, đã tiếp cận Thượng nghị sĩ có ảnh hưởng De Witt Clinton, cựu thị trưởng thành phố New York, để tranh thủ sự ủng hộ của ông. Mặc dù Clinton đã được Eddy và Platt tuyển dụng vào nỗ lực xây dựng kênh đào, nhưng ông đã nhanh chóng trở thành một trong những người ủng hộ tích cực nhất của kênh đào và tiếp tục gắn kết thành công số phận chính trị của mình với thành công của nó.

 

On April 15th, 1817, the New York State Legislature finally approved construction of the Erie Canal. The Legislature authorised $7 million for construction of the 363-mile long waterway, which was to be 40 feet wide and eighteen feet deep. Construction began on July 4th 1817 and took eight years. ĐOẠN 5

Vào ngày 15 tháng 4 năm 1817, Cơ quan lập pháp bang New York cuối cùng đã phê duyệt việc xây dựng kênh đào Erie. Cơ quan lập pháp đã phê duyệt 7 triệu USD để xây dựng tuyến đường thủy dài 363 dặm, rộng 40 feet và sâu 18 feet. Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 4 tháng 7 năm 1817 và mất 8 năm.

 

Like most canals, the Erie Canal depended on a lock system in order to compensate for changes in water levels over distance. A lock is a section of canal or river that is closed off to control the water level, so that boats can be raised or lowered as they pass through it. Locks have two sets of sluice gates (top and bottom), which seal off and then open the entrances to the chamber, which is where a boat waits while the movement up or down takes place. In addition, locks also have valves at the bottom of the sluice gates and it is by opening these valves that water is allowed into and out of the chamber to raise or lower the water level, and hence the boat. ĐOẠN 6

Giống như hầu hết các kênh đào, kênh Erie phụ thuộc vào hệ thống âu thuyền để bù đắp cho sự thay đổi mực nước theo khoảng cách. Âu thuyền là một đoạn kênh hoặc sông được đóng lại để kiểm soát mực nước, để thuyền có thể được nâng lên hoặc hạ xuống khi đi qua đó. Âu thuyền có hai bộ cửa cống (trên và dưới), bịt kín và sau đó mở các lối vào buồng, là nơi thuyền chờ trong khi diễn ra chuyển động lên hoặc xuống. Ngoài ra, âu thuyền còn có các van ở dưới đáy cửa cống và bằng cách mở các van này, nước sẽ được đưa vào và ra khỏi buồng để nâng hoặc hạ mực nước và do đó làm tăng hoặc giảm mực nước cho thuyền.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

The effect of the Erie Canal was both immediate and dramatic, and settlers poured west. The explosion of trade prophesied by Governor Clinton began, spurred by freight rates from Buffalo to New York of $10 per ton by canal, compared with $100 per ton by road. In 1829, there were 3,640 bushels of wheat transported down the canal from Buffalo. By 1837, this figure had increased to 500,000 bushels and, four years later, it reached one million. In nine years, canal tolls more than recouped the entire cost of construction. Within 15 years of the canal’s opening, New York was the busiest port in America, moving tonnages greater than Boston, Baltimore and New Orleans combined. Today, it can still be seen that every major city in New York State falls along the trade route established by the Erie Canal and nearly 80 per cent of upstate New York’s inhabitants live within 25 miles of the Erie Canal. ĐOẠN 7

Hiệu ứng của Kênh đào Erie vừa tức thời vừa ấn tượng, và những người định cư đổ về phía tây. Sự bùng nổ thương mại như lời tiên đoán của Thống đốc Clinton đã bắt đầu, được thúc đẩy bởi giá cước vận tải từ Buffalo đến New York là 10 USD/tấn bằng đường kênh, so với 100 USD/tấn bằng đường bộ. Năm 1829, có 3.640 giạ lúa mì được vận chuyển từ Buffalo xuống kênh. Đến năm 1837, con số này đã tăng lên 500.000 giạ và 4 năm sau, nó đạt tới một triệu giạ. Trong 9 năm, phí qua kênh đã bù đắp được toàn bộ chi phí xây dựng. Trong vòng 15 năm kể từ khi kênh đào được mở, New York là cảng tấp nập nhất ở Mỹ, vận chuyển trọng tải lớn hơn Boston, Baltimore và New Orleans cộng lại. Ngày nay, có thể thấy rằng mọi thành phố lớn ở bang New York đều nằm dọc theo tuyến đường thương mại do Kênh đào Erie thiết lập và gần 80% cư dân ngoại ô New York sống trong phạm vi 25 dặm tính từ Kênh đào Erie.

 

The completion of the Erie Canal spurred the first great westward movement of American settlers, gave access to the resources west of the Appalachians and made New York the preeminent commercial city in the United States. At one time, more than 50,000 people depended on the Erie Canal for their livelihood. From its inception, the Erie Canal helped form a whole new culture revolving around canal life. For those who travelled along the canal in packet boats or passenger vessels, the canal was an exciting place. Gambling and entertainment were frequent pastimes, and often families would meet each year at the same locations to share stories and adventures. Today, the canal has returned to its former glory and is filled with pleasure boats, fishermen, holidaymakers and cyclists riding the former towpaths where mules once trod. The excitement of the past is alive and well. ĐOẠN 8

Việc hoàn thành Kênh đào Erie đã thúc đẩy cuộc di chuyển lớn về phía tây đầu tiên của những người định cư Mỹ, cho phép tiếp cận các nguồn tài nguyên ở phía tây dãy Appalachia và biến New York trở thành thành phố thương mại ưu việt ở Hoa Kỳ. Có thời điểm, hơn 50.000 người sống phụ thuộc vào Kênh đào Erie để kiếm sống. Ngay từ khi thành lập, Kênh đào Erie đã giúp hình thành một nền văn hóa hoàn toàn mới xoay quanh cuộc sống kênh đào. Đối với những người đi dọc kênh bằng thuyền gói hoặc tàu chở khách, kênh đào là một nơi thú vị. Cờ bạc và giải trí là những trò tiêu khiển thường xuyên và các gia đình thường gặp nhau hàng năm tại cùng một địa điểm để chia sẻ những câu chuyện và cuộc phiêu lưu. Ngày nay, con kênh đã trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây và tràn ngập những chiếc thuyền vui chơi, ngư dân, khách du lịch và người đi xe đạp đi trên những con đường kéo tàu trước đây nơi những con la từng bước đi. Sự phấn khích của quá khứ vẫn còn sống và tốt.

*** Packet boats were medium-sized boats designed for domestic mail, passenger, and freight transportation in European countries and in North American rivers and canals, some of them steam driven.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 1-6

Choose SIX letters, A-K.

What SIX of the following were effects of the Lake Erie Canal?

Write the correct letter, A-K, in any order in boxes 1-6 on your answer sheet.

A   It brought building materials to expand the city of Chicago.

B   It established the financial dominance of New York City.

C   It generated taxes that stimulated the whole region.

D   It helped the north win the US Civil War.

E   It was used for training troops in World War One.

F   It helped boost a politician’s career.

G   It stimulated the shipbuilding industry.

H   It led to cheaper distribution for goods.

I    It influenced New York State’s population distribution.

J   It allowed damaging species of fish to travel to different ecosystems.

K   It became a boost for tourism.

 

 

Questions 7-9

Label the diagram below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 7-9 on your answer sheet.

 

 

Questions 10 -13

Answer the questions below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

10   What was the beneficial factor for productive agriculture in the Northwest Territories at the beginning of the nineteenth century?

11   In what commodity did the person who first came up with the idea of the Erie Canal trade?

12   How long did it take to build the Erie Canal?

13   How were the Erie Canal’s building costs recovered?

 

ĐÁP ÁN

1. B

2. D

3. F

4. H

5. I

6. K

7. (Sluice) gates

8. (the) chamber

9. Valves

10. Fertile land

11. Flour

12. 8 years

13. (Canal) tolls

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status