DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Parasitic Worms’ Efficacy


Parasitic Worms’ Efficacy giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Parasitic Worms’ Efficacy

A

Parasitic worms, like hookworms, whipworms, pinworms and flukes that plague humans are enough to make most of us shudder, except John Turton. In the middle of 1970s, whilst working at the UK’s Medical Research Council Laboratories in Surrey, he intentionally infected himself with hookworms in an attempt to alleviate his chronic hay fever. It worked. During two summer seasons whilst he held the parasites, his allergy diminished.

Những con giun ký sinh, như giun móc, giun đũa, giun kim và sán gây bệnh cho con người đủ để khiến hầu hết chúng ta rùng mình, ngoại trừ John Turton. Vào giữa những năm 1970, khi đang làm việc tại Phòng thí nghiệm của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Vương quốc Anh ở Surrey, ông đã cố tình tự nhiễm giun móc để cố gắng giảm bớt cơn sốt cỏ khô mãn tính của mình. Nó đã làm việc. Trong hai mùa hè khi anh ta giữ ký sinh trùng, chứng dị ứng của anh ta giảm dần.

 

B

In regions where parasitic worm infections are rife when the remedy emerged, Turton’s vital experiment came. In 1913 W. Herrick, a doctor from Columbia University in New York found a very different link between parasitic worms, or helminths, and allergies. Lab workers analysed the gut-dwelling roundworm Ascaris that often caused tenderness and swelling around the fingers and more severe asthma after longer exposure.

Ở những vùng nhiễm giun ký sinh tràn lan, khi phương pháp điều trị xuất hiện, thí nghiệm sống còn của Turton đã đến. Năm 1913, W. Herrick, một bác sĩ từ Đại học Columbia ở New York đã tìm thấy mối liên hệ rất khác giữa giun ký sinh hoặc giun sán và dị ứng. Các nhân viên phòng thí nghiệm đã phân tích giun đũa sống trong ruột thường gây đau và sưng quanh ngón tay và bệnh hen suyễn nặng hơn sau khi tiếp xúc lâu hơn.

 

C

Researchers have been trying to make sense of these contradicting findings since the 1970s in the hope of being able to use the power of parasites to help free people of their allergies, without making things worse. They know they are playing with fire. After all, helminths are responsible for some truly horrible diseases and cause great suffering around the world. However, as the effects of helminths on the human body become clearer, it looks like their healing powers may have potential benefits.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng giải thích những phát hiện mâu thuẫn này từ những năm 1970 với hy vọng có thể sử dụng sức mạnh của ký sinh trùng để giúp những người bị dị ứng giải phóng mà không làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Họ biết họ đang chơi với lửa. Rốt cuộc, giun sán chịu trách nhiệm cho một số bệnh thực sự khủng khiếp và gây ra đau khổ lớn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khi tác động của giun sán đối với cơ thể con người trở nên rõ ràng hơn, có vẻ như khả năng chữa bệnh của chúng có thể có những lợi ích tiềm năng.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


D

Not surprisingly, no researchers have been willing to take the risk of deliberately infecting themselves as Turton had done. Instead, most studies are dependent on populations in countries where people are already infected. This research tends to emphasize three commonly diagnosed allergic conditions: asthma, eczema and hay fever. The results have been confusing, but now researchers are beginning to have a better understanding.

Không có gì đáng ngạc nhiên, không có nhà nghiên cứu nào sẵn sàng chấp nhận rủi ro cố tình lây nhiễm cho chính họ như Turton đã làm. Thay vào đó, hầu hết các nghiên cứu đều phụ thuộc vào dân số ở các quốc gia nơi mọi người đã bị nhiễm bệnh. Nghiên cứu này có xu hướng nhấn mạnh ba tình trạng dị ứng thường được chẩn đoán: hen suyễn, chàm và sốt cỏ khô. Các kết quả đã gây bối rối, nhưng bây giờ các nhà nghiên cứu đang bắt đầu hiểu rõ hơn.

 

E

For instance, a study conducted in Taiwan showed that people infected with Enterobius vermicularis, a pinworm that is one of the most common gut parasites in the world, were less likely to have hay fever than the rest of the general population. But the results from Ecuador show a different story. Hay fever was not more common in children living in urban areas than it was in children living in rural areas. The parasite was equally common in both groups, so the researchers concluded that something else must be responsible for the prevalence of hay fever.

Chẳng hạn, một nghiên cứu được thực hiện ở Đài Loan cho thấy những người bị nhiễm Enterobius vermicularis, một loại giun kim là một trong những loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến nhất trên thế giới, ít có khả năng bị sốt cỏ khô hơn so với phần còn lại của dân số nói chung. Nhưng kết quả từ Ecuador lại cho thấy một câu chuyện khác. Sốt cỏ khô không phổ biến hơn ở trẻ em sống ở thành thị so với trẻ em sống ở nông thôn. Ký sinh trùng phổ biến như nhau ở cả hai nhóm, vì vậy các nhà nghiên cứu kết luận rằng phải có một thứ gì đó khác gây ra sự phổ biến của bệnh sốt cỏ khô.

 

F

Knowing about eczema has proved as difficult to interpret. For instance, a study in Uganda discovered that eczema was less common among babies whose mothers had been infected with helminths whilst being pregnant. But, another study this time in Ethiopia discovered that children with Trichuris worms, and whipworms that infest the large intestine, were more likely to have eczema than uninfected children.

Biết rằng bệnh chàm đã được chứng minh là khó giải thích. Ví dụ, một nghiên cứu ở Uganda đã phát hiện ra rằng bệnh chàm ít phổ biến hơn ở những đứa trẻ có mẹ bị nhiễm giun sán khi mang thai. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác lần này ở Ethiopia đã phát hiện ra rằng trẻ em bị nhiễm giun Trichuris và giun tóc xâm nhập vào ruột già có nhiều khả năng mắc bệnh chàm hơn trẻ không bị nhiễm bệnh.

 

G

Regarding asthma, Herrick’s discovery that it can be started by contact with the Ascaris was confirmed in the 1970s. But, hookworms decreased the extremity of asthma in a group of Ethiopians and similar benefits have been seen in Brazilian asthma sufferers infected with the Schistosoma Mansoni, the flatworm responsible for schistosomiasis, which damages internal organs. What are we to make of all this? The outstanding link between allergies and parasites is the human immune system. Allergies are caused by an overactive immune response, and helminths have strategies to dampen down our immune response to stimulate their survival. After all, they have evolved alongside humans for several thousands of years.

Về bệnh hen suyễn, phát hiện của Herrick rằng nó có thể bắt đầu bằng cách tiếp xúc với giun đũa đã được xác nhận vào những năm 1970. Tuy nhiên, giun móc làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hen suyễn ở một nhóm người Ethiopia và những lợi ích tương tự đã được ghi nhận ở những người mắc bệnh hen suyễn ở Brazil bị nhiễm Schistosoma Mansoni, loại giun dẹp gây bệnh sán máng, gây tổn thương các cơ quan nội tạng. Chúng ta phải làm gì với tất cả những điều này? Mối liên hệ nổi bật giữa dị ứng và ký sinh trùng là hệ thống miễn dịch của con người. Dị ứng là do phản ứng miễn dịch hoạt động quá mức gây ra và giun sán có chiến lược làm giảm phản ứng miễn dịch của chúng ta để kích thích sự sống sót của chúng. Rốt cuộc, chúng đã tiến hóa cùng với con người trong vài nghìn năm.

 

H

In people with no allergies, foreign material entering the body stimulates the release of cytokines, molecules that sound the alarm to get the attention of other immune cells. As immune cells set to attack the intruder, another set of molecules is released to prohibit the immune response from overreacting. One of the main molecules responsible for keeping reactions in check is interleukin-10, which inhibits the release of certain cytokines. People with allergies tend to have lower-than-normal levels of interleukin-10, so their immune responses frequently get out of hand. In contrast, people infected with helminths have above-average levels of the molecule, and research on schistosomiasis patients indicates that this is at least partially because of the worms that set free chemicals that trigger the production of interleukin-10 in their host.

Ở những người không bị dị ứng, vật lạ xâm nhập vào cơ thể sẽ kích thích giải phóng các cytokine, các phân tử phát ra âm thanh báo động để thu hút sự chú ý của các tế bào miễn dịch khác. Khi các tế bào miễn dịch chuẩn bị tấn công kẻ xâm nhập, một nhóm phân tử khác được giải phóng để ngăn phản ứng miễn dịch phản ứng thái quá. Một trong những phân tử chính chịu trách nhiệm kiểm soát các phản ứng là interleukin-10, chất này ức chế giải phóng một số cytokine. Những người bị dị ứng có xu hướng có mức interleukin-10 thấp hơn bình thường, vì vậy phản ứng miễn dịch của họ thường vượt quá tầm kiểm soát. Ngược lại, những người bị nhiễm giun sán có mức phân tử trên mức trung bình và nghiên cứu về bệnh nhân mắc bệnh sán máng chỉ ra rằng điều này ít nhất một phần là do giun tạo ra các hóa chất tự do kích hoạt sản xuất interleukin-10 trong vật chủ của chúng.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-8

Reading Passage 1 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 1-8 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

1   Lab workers’ duties

  Contrary results between surveys

3   A voluntary attempt against allergy

4   The same results between surveys

5   A powerful remedy for allergies

6   Understanding of immune responses

7   Critical connection between allergies and parasites

8   Three most common allergies

Questions 9-13

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

9   John Turton infected himself with hookworms by mistake.

10   Dr Herrick has found a different feature between worms and allergies.

11   Researchers have not known the healing potential of parasites since the 1970s.

12   Allergies have the same appearance as parasites.

13   People with allergies may have higher than ordinary levels of interleukin-10.

 

 

 

ĐÁP ÁN:

1. B

2. F

3. A

4. E

5. C

6. H

7. G

8. D

9. FALSE

10. TRUE

11. FALSE

12. NOT GIVEN

13. FALSE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status