DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: MARVELLOUS MONTICELLO


MARVELLOUS MONTICELLO giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

MARVELLOUS MONTICELLO

 

 

Thomas Jefferson is renowned for many accomplishments, among which he was the principal author of the American Declaration of Independence and the third president of the United States, during which time America grew significantly in size and stature. ĐOẠN 1

Thomas Jefferson nổi tiếng với nhiều thành tựu, trong đó ông là tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ và là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, trong thời gian đó Hoa Kỳ đã phát triển đáng kể về quy mô và tầm vóc.

 

Jefferson also designed his own three-storeyed, 33-roomed mansion, called Monticello, familiar to every American from the nickel, or 5-cent coin, on which can be seen a simple domed building with a four-columned portico. ĐOẠN 2

Jefferson cũng đã thiết kế dinh thự ba tầng, 33 phòng của riêng mình, được gọi là Monticello, quen thuộc với mọi người Mỹ từ đồng xu niken, hoặc đồng xu 5 xu, trên đó có thể thấy một tòa nhà mái vòm đơn giản với cổng bốn cột.

 

Influenced by classical European design, and emulated across the land, Monticello took more than 40 years to build. Numerous labour-saving devices inside, invented by Jefferson himself, and gardens the envy of agronomists represent the scientific spirit of a new age. ĐOẠN 3

Bị ảnh hưởng bởi thiết kế cổ điển của châu Âu và được làm theo trên khắp đất nước, Monticello đã mất hơn 40 năm để xây dựng. Vô số thiết bị tiết kiệm sức lao động bên trong, do chính Jefferson phát minh ra, và những khu vườn khiến các nhà nông học ghen tị, đại diện cho tinh thần khoa học của thời đại mới. 

 

Modelled on Andrea Palladio’s 16th-century Italian villas, Monticello is a tribute to the man and style that Jefferson idolised. As Palladio considered the position of a building to be of the utmost importance, Jefferson had Monticello built on a mountain with splendid views. According to Palladio, a building should be symmetrical since mathematical order bestows harmony upon its inhabitants. Thus Monticello boasts a colonnaded entrance and a central room with a dome. ĐOẠN 4

Được mô phỏng theo các biệt thự Ý thế kỷ 16 của Andrea Palladio, Monticello là sự tôn vinh con người và phong cách mà Jefferson thần tượng. Khi Palladio coi vị trí của một tòa nhà là quan trọng nhất, Jefferson đã cho xây dựng Monticello trên một ngọn núi có tầm nhìn tuyệt đẹp. Theo Palladio, một tòa nhà phải đối xứng vì trật tự toán học mang lại sự hài hòa cho người ở trong đó. Vì vậy, Monticello thể hiện một lối vào có hàng cột và một căn phòng trung tâm có mái vòm.

bestow (v): dành cho, ban tặng

But who was the man who created Monticello? Thomas Jefferson was born at Shadwell, Virginia, on the east coast of America in 1743. On his father’s death, he inherited a large property where Monticello was subsequently constructed. Jefferson, both a lawyer and politician, was elected to the House of Burgesses in 1768, and in 1775 to the Continental Congress, where he revised the laws of Virginia. Two of his famous pieces of legislation include the Virginia Statute for Religious Freedom; and the Bill for the More General Diffusion of Knowledge. ĐOẠN 5

Nhưng ai là người đã tạo ra Monticello? Thomas Jefferson sinh ra tại Shadwell, Virginia, trên bờ biển phía đông nước Mỹ vào năm 1743. Sau cái chết của cha mình, ông được thừa hưởng một tài sản lớn nơi Monticello sau đó được xây dựng. Jefferson, vừa là luật sư vừa là chính trị gia, được bầu vào Hạ viện năm 1768, và năm 1775 vào Quốc hội Lục địa, nơi ông sửa đổi luật Virginia. Hai trong số các bộ luật nổi tiếng của ông bao gồm Đạo luật Virginia về Tự do Tôn giáo; và Dự luật phổ biến kiến ​​thức tổng quát hơn.

 

Throughout Jefferson’s early adulthood, America had been fighting Britain in the War of Independence. In 1776, Jefferson, who was never a combatant, wrote the Declaration of Independence, and although the conflict did not end until 1783, Americans consider the birth of their nation came with that declaration. As well as proclaiming America’s freedom, the declaration outlines universal human rights, stating that all men are equal regardless of birth, wealth, or status, and, furthermore, that government is the servant, not the master, of the people. Although Jefferson’s work was based on the ideas of John Locke, an Englishman, and on a body of French philosophy, it remains a uniquely American document. ĐOẠN 6

Trong suốt thời kỳ đầu trưởng thành của Jefferson, Mỹ đã chiến đấu với Anh trong Chiến tranh giành độc lập. Năm 1776, Jefferson, người chưa bao giờ là một chiến binh, đã viết Tuyên ngôn Độc lập, và mặc dù cuộc xung đột không kết thúc cho đến năm 1783, người Mỹ coi sự ra đời của quốc gia họ đi kèm với tuyên bố đó. Cùng với việc tuyên bố quyền tự do của nước Mỹ, bản tuyên bố vạch ra các quyền con người rộng rãi, tuyên bố rằng tất cả mọi người đều bình đẳng bất kể xuất thân, giàu nghèo hay địa vị, và hơn nữa, chính phủ là đầy tớ chứ không phải người chủ của nhân dân. Mặc dù tác phẩm của Jefferson dựa trên ý tưởng của John Locke, một người Anh, và dựa trên nền tảng triết học Pháp, nó vẫn là một tài liệu độc đáo của Mỹ.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

After the war, Jefferson took up the post of Governor of Virginia, before returning to Congress. He then served five years in France as a US trade representative and minister. He was American Vice-President between 1797-1801 and President for the following eight years. As president, he organised the purchase of a vast tract of land from the French, who were embattled in Europe and strapped for cash. This land, called the Louisiana Territory, doubled the size of America. Jefferson was also responsible for financing Lewis and Clark – two explorers who undertook a momentous journey along the Ohio River to survey nature and appraise land for settlement. ĐOẠN 7

Sau chiến tranh, Jefferson đảm nhận chức vụ Thống đốc bang Virginia trước khi trở lại Quốc hội. Sau đó, ông phục vụ 5 năm tại Pháp với tư cách là bộ trưởng và đại diện thương mại của Hoa Kỳ. Ông là Phó Tổng thống Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 1797-1801 và Tổng thống trong tám năm sau đó. Với tư cách là tổng thống, ông đã tổ chức việc mua một vùng đất rộng lớn từ người Pháp, những người đang tham chiến ở châu Âu và thiếu tiền mặt. Vùng đất này, được gọi là Lãnh thổ Louisiana, làm tăng gấp đôi diện tích nước Mỹ. Jefferson cũng chịu trách nhiệm tài trợ cho Lewis và Clark - hai nhà thám hiểm đã thực hiện chuyến hành trình quan trọng dọc theo sông Ohio để khảo sát thiên nhiên và đánh giá đất đai để định cư.

Post (n): vị trí

representative (n): người đại diện

 

In retirement, Jefferson remained active. His huge library, donated to the nation, and known as the Library of Congress, is still one of the world’s most reputable. He founded the University of Virginia, designed most of its early buildings, defined its curriculum, and became its first rector or chancellor. When he died, on the fourth of July 1826, America had lost a truly great man. ĐOẠN 8

Khi nghỉ hưu, Jefferson vẫn hoạt động. Thư viện khổng lồ của ông, tặng cho quốc gia, và được gọi là Thư viện Quốc hội, vẫn là một trong những thư viện danh tiếng nhất thế giới. Ông thành lập Đại học Virginia, thiết kế hầu hết các tòa nhà ban đầu, xác định chương trình giảng dạy và trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường. Khi ông qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, nước Mỹ đã mất đi một người đàn ông thực sự vĩ đại.

 

Monticello, his home for most of his life, is on the UNESCO World Heritage List partly because Jefferson lived there, but mainly because it brought classicism – the style of Palladio – to the New World. It was Jefferson’s belief that if America were to assume the mantle of a powerful nation, it needed to draw on the best of the European past as well as creating its own style. ĐOẠN 9

Monticello, ngôi nhà của ông trong phần lớn cuộc đời, nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO một phần vì Jefferson đã sống ở đó, nhưng chủ yếu là vì nó mang chủ nghĩa cổ điển - phong cách của Palladio - đến Thế giới Mới. Jefferson tin rằng nếu nước Mỹ muốn đảm nhận vai trò của một quốc gia hùng mạnh, thì nước này cần phải phát huy những gì tốt đẹp nhất trong quá khứ của châu Âu cũng như tạo ra phong cách của riêng mình.

 

Monticello is not a very large building: it is 1022 square metres (11,000 square feet) – these days, a football player or film star has a house as big. ĐOẠN 10

Monticello không phải là một tòa nhà quá lớn: nó rộng 1022 mét vuông (11.000 bộ vuông) – ngày nay, một cầu thủ bóng đá hoặc ngôi sao điện ảnh cũng có một ngôi nhà lớn như vậy.

 

Monticello was not all built at once since Jefferson’s finances were seldom secure. Furthermore, his ideas about building changed during his sojourn in France. In 1768, the mountaintop where Monticello would sit was leveled. Bricks were manufactured over a two-year period by Jefferson’s slaves – he owned about 200. Wood was sourced from trees on Jefferson’s land; stone and limestone were quarried on his property; and – in keeping with his concept of elegance – the window glass and furniture were imported from Europe. Jefferson moved into the South Pavilion in 1770. Around 1772, the Dining Room in the north wing was built. The first house was mostly complete in 1782, the year Jefferson’s wife died. On return from France in 1796, Jefferson had the upper storey demolished, and the whole structure remodelled, which took eleven years. In 1800, the dome was fitted. A North Pavilion was added from 1806-8. Extensive gardens – both ornamental and productive – were created since Jefferson believed in pursuing agriculture in a scientific manner. ĐOẠN 11

Monticello không được xây dựng ngay lập tức vì tài chính của Jefferson hiếm khi được đảm bảo. Hơn nữa, những ý tưởng của anh ấy về việc xây dựng đã thay đổi trong thời gian anh ấy lưu trú tại Pháp. Năm 1768, đỉnh núi nơi dinh thự Monticello nằm đã bị san bằng. Gạch được sản xuất trong khoảng thời gian hai năm bởi nô lệ của Jefferson - ông sở hữu khoảng 200 người. Gỗ được lấy từ cây cối trên đất của Jefferson; đá và đá vôi được khai thác trên đất của ông ta; và - phù hợp với quan niệm về sự sang trọng của ông ấy - kính cửa sổ và đồ nội thất được nhập khẩu từ châu Âu. Jefferson chuyển đến South Pavilion vào năm 1770. Khoảng năm 1772, Phòng ăn ở cánh phía bắc được xây dựng. Ngôi nhà đầu tiên gần như hoàn thành vào năm 1782, năm vợ của Jefferson qua đời. Khi trở về từ Pháp vào năm 1796, Jefferson đã cho phá bỏ tầng trên và tu sửa lại toàn bộ cấu trúc, mất 11 năm. Năm 1800, mái vòm được lắp đặt. Phần nhô ra của dinh thự phía Bắc đã được thêm vào từ năm 1806-8. Những khu vườn rộng lớn - vừa đẹp vừa màu mỡ - được tạo ra kể từ khi Jefferson tin tưởng vào việc theo đuổi nông nghiệp một cách khoa học.

productive (adj)  sản xuất nhiều; sinh sản nhiều; màu mỡ, phong phú

 

As mentioned previously, Jefferson was an inventor. Since Virginian summers can be hot, he designed special fans and blinds. Blocks of ice were stored in the cellar all year round – a rarity at the time. For the cold winters, Monticello has numerous fireplaces and stoves. In the late 1790s, Jefferson altered the fireplaces to apply some modern fuel-saving principles. He introduced skylights – another unusual feature – and he designed tables that could be turned easily and doors that opened automatically. He even had a shaft-and-pulley system between floors for hoisting food. However, not until 1822, was the roof covered with durable material. Just four years later, Jefferson died. ĐOẠN 12

Như đã đề cập trước đây, Jefferson là một nhà phát minh. Vì mùa hè ở Virginia có thể nóng nên ông đã thiết kế những chiếc quạt và rèm đặc biệt. Những khối băng được cất giữ trong hầm quanh năm - một điều hiếm có vào thời điểm đó. Đối với mùa đông lạnh giá, Monticello có rất nhiều lò sưởi và bếp lò. Vào cuối những năm 1790, Jefferson đã thay đổi lò sưởi để áp dụng một số nguyên tắc tiết kiệm nhiên liệu hiện đại. Ông đã giới thiệu cửa sổ mái - một tính năng khác thường khác - và ông đã thiết kế những chiếc bàn có thể xoay dễ dàng và những cánh cửa tự động mở ra. Ông ta thậm chí còn có một hệ thống trục và ròng rọc giữa các tầng để cẩu thức ăn. Tuy nhiên, mãi đến năm 1822, mái nhà mới được lợp bằng vật liệu bền. Chỉ 4 năm sau, Jefferson qua đời.

 

Jefferson is remembered as a statesman, philosopher, educationalist, and architect. Fiercely American, he drew on European heritage. He was optimistic, far-sighted, and creative, and Monticello remains a monument to the man as much as his age. ĐOẠN 13

Jefferson được nhớ đến như một chính khách, triết gia, nhà giáo dục và kiến ​​trúc sư. Là người Mỹ quyết liệt, anh ấy đã tận dụng triệt để di sản châu Âu. Anh ấy lạc quan, nhìn xa trông rộng và sáng tạo, và Monticello vẫn là một tượng đài đối với người đàn ông ở độ tuổi của anh ấy.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 28-32

Do the following statements agree with the information in the text on the following page?

In boxes 28-32 on your answer sheet, write:

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

28   Monticello was inspired by Italian architecture.

29   Jefferson fought in the War of Independence.

30   During Jefferson’s presidency, the French bought some American land, greatly reducing

the size of the country.

31   Jefferson taught at the University of Virginia.

32   By today’s standards, Monticello appears quite a small house for a famous person.

 

Questions 33-39

Complete the table below.
Write 
NO MORE THAN TWO WORDS OR A DATE for each answer.

Time or period

Important event(s)
1768 The mountaintop 33 ………………………… to prepare for the building
of Monticello.
1768-1770 34 ………………………… were made by Jefferson’s slaves. Wood and stone also came from Jefferson’s land.
1770 Jefferson began to live in the 35 ………………………… .
36 …………. -1807 Monticello was remodelled.
Some of Jefferson’s own inventions include: fans, blinds, special
fireplaces, skylights, automatic 37 ………………………… , and delivery systems.
1822 The 38 ………………………… was covered with long-lasting material.
39 …………. The death of Jefferson.

  

Question 40

Which plan shows the stages in which Monticello was built?

 

 

ĐÁP ÁN:

28. TRUE

29. FALSE

30. FALSE

31. NOT GIVEN

32. TRUE

33. was level(led)

34. bricks

35. South Pavilion (capitals optional)

36. 1796

37. doors

38. roof

39. 1826

40. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status