DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: John Franklin: “the discovery of the slowness”

 

John Franklin the discovery of the slowness giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

John Franklin: “the discovery of the slowness”

 

A

John Franklin (1786-1847) was the most famous vanisher of the Victorian era. He joined the Navy as a midshipman at the age of 14 and fought in the battles of Copenhagen and Trafalgar. When peace with the French broke out. He turned his attention to, and in particular to solve the conundrum of the Northwest Passage, the mythical clear-water route which would, if it existed, link the Atlantic and the Pacific Oceans above the northern coast of the American continent. The first expedition Franklin led to the Arctic was an arduous overland journey from Hudson Bay to the shores of the so-called Polar Ocean east of the Coppermine River. Between 1819 and 1822, Franklin and his twenty-strong team covered 5550 miles on foot. Their expedition was a triumph of surveying – they managed to chart hundreds of miles of previously unknown coastline.

John Franklin (1786-1847) là người mất tích nổi tiếng nhất của thời đại Victoria. Anh gia nhập Hải quân với tư cách là học viên trường hải quân năm 14 tuổi và chiến đấu trong các trận Copenhagen và Trafalgar. Khi hòa bình với Pháp xảy ra. Ông hướng sự chú ý của mình đến, và đặc biệt là để giải quyết câu hỏi hóc búa về Hành lang Tây Bắc, tuyến đường nước trong thần thoại, nếu nó tồn tại, sẽ nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương phía trên bờ biển phía bắc của lục địa Châu Mỹ. Chuyến thám hiểm đầu tiên của Franklin đến Bắc Cực là một hành trình gian khổ trên bộ từ Vịnh Hudson đến bờ biển được gọi là Bắc Cực ở phía đông sông Coppermine. Giữa năm 1819 và 1822 Franklin và đội gồm 20 người của ông đã đi bộ 5550 dặm. Cuộc thám hiểm của họ là một thành công trong việc khảo sát—họ đã lập được biểu đồ hàng trăm dặm đường bờ biển chưa từng được biết đến trước đây.

Vanisher (n): a person who disappears

B

Then followed a career as a travel writer and salon-goer ‘the man who ate his boots’ was Franklin’s tag-line, a second long Arctic expedition, and a controversial spell as Governor of Van Diemen’s Land. Then, in May 1845, Franklin set off with two ships – the Erebus and the Terror – and 129 men on the voyage that would kill him. In July, the convoy was seen by two whalers, entering Lancaster Sound. Nothing more would be heard of it for 14 years. Had the ships sunk or been iced in? Were the men dead, or in need of rescue? Or had they broken through to the legendary open polar sea, beyond the ‘ice barrier’?

Sau đó là sự nghiệp của một nhà văn viết về du lịch và người đi thẩm mỹ viện 'người đàn ông đã ăn ủng của mình' là khẩu hiệu của Franklin, chuyến thám hiểm Bắc Cực dài thứ hai, và một câu thần chú gây tranh cãi với tư cách là Thống đốc của Van Diemen's Land. Sau đó, vào tháng 5 năm 1845, Franklin lên đường với hai con tàu - Erebus và Terror - cùng 129 người đàn ông trong chuyến hành trình sẽ giết chết ông. Vào tháng 7, đoàn hộ tống được hai người săn cá voi nhìn thấy khi tiến vào Lancaster Sound. Không nghe được gì về nó trong 14 năm. Có phải những con tàu bị chìm hoặc bị đóng băng? Có phải những người đàn ông đã chết, hoặc cần được giải cứu? Hay họ đã đột nhập vào vùng biển cực mở huyền thoại, vượt ra ngoài 'hàng rào băng'?

Tagline là một câu nói ngắn, một cụm từ biểu đạt một ý nghĩa tác động mạnh mẽ đến cảm xúc người nói, người nghe.

C

In his personal correspondence and in his published memoirs. Franklin comes across as a man dedicated to the external duties of war and exploration, who kept introspection and self-analysis to a minimum. His blandness makes him an amenably malleable subject for a novelist, and Sten Nadolny has taken full advantage of this licence. Most importantly, he has endowed his John Franklin with a defining character trait for which there is no historical evidence: (‘slowness’, or ‘calmness’).

Trong thư từ cá nhân và trong hồi ký đã xuất bản của ông. Franklin xuất hiện như một người đàn ông cống hiến cho các nhiệm vụ bên ngoài của chiến tranh và thám hiểm, người rất ít khi tự xem xét nội tâm và tự phân tích. Sự nhạt nhẽo của anh ấy khiến anh ấy trở thành một đối tượng dễ uốn nắn đối với một tiểu thuyết gia, và Sten Nadolny đã tận dụng triệt để sự dễ uốn nắn này. Quan trọng nhất, ông đã phú cho John Franklin của mình một đặc điểm tính cách rõ ràng mà không có bằng chứng lịch sử nào về nó: ('chậm chạp', hay 'bình tĩnh').

 

D

Slowness influences not only Franklin’s behaviour but also his vision, his thought and his speech. The opening scene of The Discovery of Slowness (The Discovery of Slowness by Sten Nadolny) – depicts Franklin as a young boy playing catch badly because his reaction time is too slow. Despite the bullying of his peers, Franklin resolves not to fall into step with ‘their way of doing things’. For Nadolny, Franklin’s fated fascination with the Arctic stems from his desire to find an environment suited to his peculiar slowness.

Sự chậm chạp không chỉ ảnh hưởng đến hành vi của Franklin mà còn ảnh hưởng đến tầm nhìn, suy nghĩ và lời nói của ông. Cảnh mở đầu của Khám phá về sự chậm chạp (The Discovery of Slowness của Sten Nadolny) – miêu tả Franklin khi còn là một cậu bé chơi bắt bóng tệ vì thời gian phản ứng của anh ấy quá chậm. Bất chấp sự bắt nạt của bạn bè, Franklin quyết tâm không sa vào 'cách làm việc của họ'. Đối với Nadolny, niềm đam mê định mệnh của Franklin với Bắc Cực bắt nguồn từ mong muốn tìm kiếm một môi trường phù hợp với sự chậm chạp đặc biệt của mình.

in step with someone/something
- in agreement with someone or something:
She is very much in step with the times.
 
- In step with can also mean at the same speed or level as someone or something:
Gasoline prices rose in step with oil prices.
He found it hard to keep in step with the changes.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề . Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

E

He describes Franklin as a boy dreaming of the ‘open water and the time without hours and days’ which exist in the far north, and of finding in the Arctic a place ‘where nobody would find him too slow’. Ice is a slow mover. Ice demands a corresponding patience from those who venture onto it. The explorers who have thrived at high latitudes and at high altitudes haven’t usually been men of great speed. They have tended instead to demonstrate unusual self-possession, a considerable capacity for boredom, and a talent for what the Scots call ‘tholing’, the uncomplaining endurance of suffering.

Anh ấy mô tả Franklin là một cậu bé mơ về 'vùng nước rộng mở và thời gian không có giờ và ngày' tồn tại ở phía bắc xa xôi, và mơ tìm thấy ở Bắc Cực một nơi 'không ai có thể thấy anh ta quá chậm chạp'. Băng là một loại di chuyển chậm. Băng đòi hỏi một sự kiên nhẫn tương ứng từ những người mạo hiểm với nó. Những nhà thám hiểm đã phát triển mạnh ở vĩ độ cao và ở độ cao lớn thường không phải là những người có tốc độ tốt. Thay vào đó, họ có xu hướng thể hiện sự bình tĩnh khác thường, khả năng đáng kể đối với sự buồn chán và tài năng về cái mà người Scotland gọi là 'tholing', khả năng chịu đựng đau khổ không phàn nàn.

self-possession: Bình tĩnh (nhất là những lúc căng thẳng, khó khăn), tự chủ

tholing: endure (something) without complaint or resistance; tolerate.

F

These were all qualities which the historical Franklin possessed in abundance, and so Nadolny’s concentration and exaggeration of them isn’t unreasonable. Even as an adult, his slowness of thought means that he is unable to speak fluently, so he memorises ‘entire fleets of words and batteries of response’, and speaks a languid, bric-a-brac language. In the Navy, his method of thinking first and acting later initially provokes mockery from his fellow sailors. But Franklin persists in doing things his way and gradually earns the respect of those around him. To a commodore who tells him to speed up his report of an engagement, he replies: ‘When I tell something, sir. I use my own rhythm.’ A lieutenant says approvingly of him: ’Because Franklin is so slow, he never loses time.’

Đây là tất cả những phẩm chất mà Franklin lịch sử sở hữu rất nhiều, vì vậy việc Nadolny tập trung và nói quá những phẩm chất đó không phải là không vô lý. Ngay cả khi đã trưởng thành, suy nghĩ chậm chạp của anh ấy có nghĩa là anh ấy không thể nói trôi chảy, vì vậy anh ấy ghi nhớ 'toàn bộ các từ và nhiều câu trả lời', và nói một ngôn ngữ bric-a-brac chậm chạp. Trong Hải quân, phương pháp suy nghĩ trước và hành động sau của anh ấy ban đầu gây ra sự chế giễu từ các thủy thủ đồng nghiệp của anh ấy. Nhưng Franklin vẫn kiên trì làm mọi thứ theo cách của mình và dần dần nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Đối với một thiếu tướng hải quân yêu cầu anh ta tăng tốc báo cáo về một cuộc đánh nhau, anh ta trả lời: 'Khi tôi nói điều gì đó, thưa ngài. Tôi sử dụng nhịp điệu của riêng mình.' Một trung úy tán thành về anh ta: 'Bởi vì Franklin rất chậm nên anh ta không bao giờ bỏ lỡ thời gian.'

battery (n): bộ

engagement (n): cuộc đánh nhau, giao chiến

G

Since it was first published in Germany in 1983. The Discovery of Slowness has sold more than a million copies and been translated into 13 languages. It has been named as one of German literature’s twenty ‘contemporary classics’, and it has been as a manual by European pressure groups and institutions representing causes as diverse as sustainable development, the Protestant Church, management science, motoring policy and pacifism.

Kể từ lần đầu tiên được xuất bản ở Đức vào năm 1983. Khám phá về sự chậm chạp đã bán được hơn một triệu bản và được dịch ra 13 thứ tiếng. Nó đã được mệnh danh là một trong hai mươi tác phẩm 'kinh điển đương đại' của văn học Đức, và nó đã được các nhóm và tổ chức gây sức ép ở châu Âu trình bày các động cơ khác nhau như phát triển bền vững, Giáo hội Tin lành, khoa học quản lý chính sách vận động và chủ nghĩa hòa bình làm cẩm nang.

 

H

The various groups that have taken the novel up have one thing in common: a dislike of the high-speed culture of Postmodernity. Nadolny’s Franklin appeals to them because he is immune to ‘the compulsion to be constantly occupied’, and to the idea that ‘someone was better if he could do the same thing fast.’ Several German churches have used him in their symposia and focus groups as an example of peacefulness, piety and self-confidence. A centre scheme (a ‘march of slowness’ or ‘of the slow’), inspired by the novel. Nadolny has appeared as a guest speaker for RIO, a Lucerne-based organisation which aims to reconcile management principles with ideas of environmental sustainability. The novel has even become involved in the debate about speed limits on German roads. Drive down an autobahn today, and you will see large road-side signs proclaiming ‘unhurriedness’ a slogan which deliberately plays off the title of the novel.

Các nhóm khác nhau đã thảo về cuốn tiểu thuyết đều có một điểm chung: không thích văn hóa tốc độ cao của Hậu hiện đại. Franklin của Nadolny lôi cuốn họ bởi vì anh ta miễn nhiễm với 'sự thôi thúc phải bận rộn liên tục', cũng như suy nghĩ rằng 'ai đó sẽ tốt hơn nếu anh ta có thể làm điều tương tự một cách nhanh chóng.' Một số nhà thờ ở Đức đã sử dụng anh ta trong các hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận nhóm của họ như một ví dụ về hòa bình, lòng mộ đạo và sự tự tin. Một kế hoạch trung tâm (một 'cuộc hành quân chậm chạp' hoặc 'chậm chạp'), lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết. Nadolny đã xuất hiện với tư cách là diễn giả khách mời của RIO, một tổ chức có trụ sở tại Lucerne nhằm mục đích dung hòa các nguyên tắc quản lý với các ý tưởng về tính bền vững của môi trường. Cuốn tiểu thuyết thậm chí còn liên quan cuộc tranh luận về giới hạn tốc độ trên đường của Đức. Hôm nay lái xe xuống xa lộ, bạn sẽ thấy những tấm biển lớn bên đường tuyên bố 'không vội', một khẩu hiệu cố ý chơi chữ tiêu đề của cuốn tiểu thuyết.

take something up: to discuss something or deal with something

I

A management journal in the US described The Discovery of Slowness as a ‘major event not only for connoisseurs of fine historical fiction but also for those of us who concern themselves with leadership, communication and systems-thinking issues’. It’s easy to see where the attraction lies for the management crowd. The novel is crammed with quotations about time-efficiency, punctiliousness and profitability: ‘As a rule, there are always three points in time: the right one, the lost one and the premature one’. ‘What did too late mean? They hadn’t waited for it long enough, that’s what it meant.’

Một tạp chí quản lý ở Mỹ đã mô tả Khám phá về sự chậm chạp là một 'sự kiện lớn không chỉ dành cho những người sành sỏi về tiểu thuyết lịch sử hay mà còn cho những ai trong chúng ta, những người quan tâm đến các vấn đề về lãnh đạo, giao tiếp và tư duy hệ thống'. Thật dễ dàng để thấy sức hấp dẫn nằm ở đâu đối với đám đông quản lý. Cuốn tiểu thuyết chứa đầy những câu danh ngôn về hiệu quả thời gian, sự cẩn thận và tính lợi ích: 'Theo quy luật, luôn có ba thời điểm: đúng thời điểm, muộn và sớm'. 'Quá muộn có nghĩa là gì? Họ đã không đợi đủ lâu, đó là ý nghĩa của nó.'

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has seven paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

27   What was Sir John Franklin’s occupation before he went on a career of the arctic exploration?

28   A story John Franklin reacted strangely when he met bullies by other children.

29   Reason of popularity for the book The Discovery of Slowness

30   A depiction that Sten Nadolny’s biography on John Franklin is not much based on facts.

31   The particular career Sir John Franklin took after his expedition unmatched before.

32   what is the central scheme and environment conveyed by the book The Discovery of Slowness

 

 

Questions 33-36

Complete the Summary paragraph described below.

In boxes 33-36 on your answer sheet

Write the correct answer with ONE WORD chosen from the box below

 

In his personal correspondence to and in his published memoirs by Sten Nadolny, John Franklin was depicted as a man dedicated to the exploration, and the word of “slowness” was used to define his 33………………. when Franklin was in his childhood, his determination to the 34………………. of the schoolboys was too slow for him to fall into step. And Franklin was said to be a boy dreaming finding in a place he could enjoy the 35………………. in the Arctic. Later in 20th, His biography of the discovery of slowness has been adopted as a 36………………. as for the movement such as sustainable development, or management science, motoring policy.

A   exploration            B   blandness   C   personality           D   policy

E   pressure                   guidebook   G   management

H   timelessness            sports           J   bully                        K   evidence

 

 

Questions 37-40

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet

37   Why does the author mention “the ice is a slow mover” in the geological arctic, to demonstrate the idea

  of the difficulties Franklin conquered

B   that Franklin had a dream since his childhood

C   of fascination with the Arctic exploration

  that explorer like Franklin should possess the quality of being patient

 

38   When Franklin was on board with sailors, how did he speak to his follow sailors

A   he spoke in a way mocking his followers

B   he spoke a bric-a-brac language to show his languish attitude

  he spoke in the words and phrases he previously memorized

  he spoke in a rhythmical tune to save chatting time

 

39   His effort to overcome his slowness in marine time life had finally won the

A   understanding of his personality better

B   capacity for coping with boredom

C   respect for him as he insisted to overcome his difficulties

D   valuable time he can use to finish a report

 

40   Why is the book The Discovery of Slowness sold more than a million copies

A   it contains aspects of the life people would like to enjoy

B   it contains the information for the flag language applied in ships

C   it induces a debate about speed limits German

D   it contains the technique for symposia German churches

 

 

 

ĐÁP ÁN

27. A

28. D

29. H

30. C

31. B

32. H

33. C

34. J

35. H

36. F

37. D

38. C

39. C

40. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status