DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Is It Time To Halt the Rising Tide of Plastic Packaging? 

Is It Time To Halt the Rising Tide of Plastic Packaging giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Is It Time To Halt the Rising Tide of Plastic Packaging? 

 

A. Close up, plastic packaging can be a marvellous thing. Those who make a living from it call it a forgotten infrastructure that allows modern urban life to exist. Plastics have helped society defy natural limits such as the seasons, the rotting of food and the distance most of us live from where our food is produced. And yet we do not like it. Partly we do not like waste, but plastic waste, with its hydrocarbon roots and industrial manufacture, is especially galling. In 2008, the UK, for example, produced around two million tonnes of plastic waste, twice as much as in the early 1990s. The very qualities of plastic – its cheapness, its indestructible aura – make it a reproachful symbol of an unsustainable way of life.

Nhìn kỹ lại, bao bì nhựa có thể là một điều kỳ diệu. Những người kiếm sống từ nó gọi đó là cơ sở hạ tầng bị lãng quên cho phép cuộc sống đô thị hiện đại tồn tại. Nhựa đã giúp xã hội thách thức các giới hạn tự nhiên như mùa, sự thối rữa của thực phẩm và khoảng cách mà hầu hết chúng ta sống so với nơi sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên chúng ta không thích nó. Một phần chúng ta không thích rác thải, nhưng rác thải nhựa, với nguồn gốc hydrocarbon và quá trình sản xuất công nghiệp, đặc biệt gây khó chịu. Chẳng hạn, năm 2008, Vương quốc Anh sản xuất khoảng 2 triệu tấn chất thải nhựa, gấp đôi so với đầu những năm 1990. Chính những tính chất của nhựa - giá rẻ, hào quang không thể phá hủy của nó - khiến nó trở thành biểu tượng đáng chê trách của một lối sống không bền vững.

 

B. The facts, however, do not justify our unease. All plastics are, at least theoretically, recyclable. Plastic packaging makes up just 6 to 7 per cent of the contents of British dustbins by weight and less than 3 percent of landfills. Supermarkets and brands, which are under pressure to reduce the quantity of packaging of all types that they use, are finding good environmental reasons to turn to plastic: it is lighter, so requires less energy for transportation than glass, for example; it requires relatively little energy to produce, and it is often re-usable. An Austrian study found that if plastic packaging were removed from the tire supply chain, other packaging would have to increase fourfold to make up for it. So are we just wrong about plastic packaging?

Tuy nhiên, sự thật không thể biện minh cho sự bất an của chúng ta. Tất cả các loại nhựa, ít nhất là về mặt lý thuyết, có thể tái chế. Bao bì nhựa chỉ chiếm từ 6 đến 7% khối lượng thùng rác ở Anh tính theo trọng lượng và chưa đến 3% tổng số bãi chôn lấp. Các siêu thị và thương hiệu, vốn đang chịu áp lực phải giảm số lượng bao bì thuộc mọi loại mà họ sử dụng, đang tìm ra những lý do chính đáng về mặt môi trường để chuyển sang sử dụng nhựa: chẳng hạn như nó nhẹ hơn nên cần ít năng lượng vận chuyển hơn so với thủy tinh; nó đòi hỏi tương đối ít năng lượng để sản xuất và nó thường có thể tái sử dụng được. Một nghiên cứu của Áo cho thấy nếu loại bỏ bao bì nhựa khỏi chuỗi cung ứng lốp xe, các loại bao bì khác sẽ phải tăng gấp 4 lần để bù đắp. Vậy có phải chúng ta đã sai về bao bì nhựa?

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

C. Is it time to stop worrying and learn to love the disposable plastic wrapping around sandwiches? Certainly, there are bigger targets for environmental savings such as improving household insulation and energy emissions. Naturally, the tire plastics industry is keen to point them out. What’s more, concern over plastic packaging has produced a squall of conflicting initiatives from retailers, manufacturers, and local authorities. It’s a squall that dies down and then blows harder from one month to the next. ‘It is being left to the individual conscience and supermarkets playing the market,’ says Tim Lang, a professor specializing in food polio’. ‘It’s a mess.’

Đã đến lúc bạn ngừng lo lắng và học cách yêu thích lớp nhựa dùng một lần bọc quanh bánh mì sandwich chưa? Chắc chắn, có những mục tiêu lớn hơn để tiết kiệm môi trường như cải thiện khả năng cách nhiệt của hộ gia đình và phát thải năng lượng. Đương nhiên, ngành nhựa lốp xe rất muốn chỉ ra chúng. Hơn nữa, mối lo ngại về bao bì nhựa đã tạo ra cơn bão sáng kiến trái ngược nhau từ các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và chính quyền địa phương. Đó là một cơn bão yếu đi và sau đó thổi mạnh hơn từ tháng này sang tháng khác. Tim Lang, giáo sư chuyên về bệnh bại liệt do thực phẩm, cho biết: “Nó đang được để cho lương tâm của mỗi cá nhân và các siêu thị đang chơi trò thị trường 'Đó là một mớ hỗn độn.'

 

D. Dick Scarle of the Packaging Federation points out that societies without sophisticated packaging lose all their food before it reaches consumers and that in the UK, waste in supply chains is about 3 per cent. In India, it is more than 50 per cent. The difference comes later: the British throw out 30 percent of the food they buy – an environmental cost in terms of emissions equivalent to a fifth of the cars on their roads. Packagers agree that cardboard, metals, and glass all have their good points, but there’s nothing quite like plastic. With more than 20 families of polymers to choose from and then sometimes blend, packaging designers and manufacturers have a limitless variety of qualities to play with.

Dick Scarle của Liên đoàn Bao bì chỉ ra rằng các xã hội không có bao bì phức tạp sẽ mất hết thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng và ở Anh, lãng phí trong chuỗi cung ứng là khoảng 3%. Ở Ấn Độ, con số này là hơn 50%. Sự khác biệt đến sau đó: người Anh vứt bỏ 30% thực phẩm họ mua – chi phí môi trường về lượng khí thải tương đương với 1/5 số ô tô trên đường của họ. Những người đóng gói đồng ý rằng bìa cứng, kim loại và thủy tinh đều có những ưu điểm, nhưng không có gì giống nhựa. Với hơn 20 họ polyme để lựa chọn và sau đó đôi khi được pha trộn, các nhà thiết kế và sản xuất bao bì có vô số chất lượng để lựa chọn.

 

E. But if there is one law of plastic that, in environmental terms at least, prevails over all others, it is this: a little goes a long way. This means, first, that plastic is relatively cheap to use – it represents just over one-third of the UK packaging market by value but it wraps more than half the total number of items bought. Second, it means that even though plastic encases about 53 per cent of products bought, it only makes up 20 per cent by weight of the packaging consumed. And in the packaging equation, weight is the main issue because the heavier something is, the more energy you expend moving it around. Because of this, righteous indignation against plastic can look foolish.

Nhưng nếu có một luật về nhựa, ít nhất về mặt môi trường, chiếm ưu thế hơn tất cả những luật khác, thì đó là: một chút sẽ có tác dụng lâu dài. Điều này có nghĩa là, thứ nhất, nhựa tương đối rẻ để sử dụng – nó chỉ chiếm hơn 1/3 thị trường bao bì ở Anh tính theo giá trị nhưng lại chiếm hơn một nửa tổng số mặt hàng được mua. Thứ hai, điều đó có nghĩa là mặc dù nhựa bao bọc khoảng 53% sản phẩm được mua nhưng nó chỉ chiếm 20% trọng lượng bao bì được tiêu thụ. Và trong phương trình đóng gói, trọng lượng là vấn đề chính bởi vì thứ gì càng nặng thì bạn càng tiêu tốn nhiều năng lượng để di chuyển nó. Vì điều này, sự phẫn nộ chính đáng đối với nhựa có thể trông thật ngu ngốc.

 

F. One store commissioned a study to find precise data on which had a less environmental impact: selling apples loose or ready-wrapped. Helene Roberts, head of packaging, explains that in fact, they found apples in fours on a tray covered by plastic film needed 27 per cent less packaging in transportation than those sold loose. Sieve Kelsey, a packaging designer, finds the debate frustrating. He argues that the hunger to do something quickly is diverting effort away from more complicated questions about how you truly alter supply chains. Rather than further reducing the weight of a plastic bottle, more thought should be given to how packaging can be recycled. Helene Roberts explains that their greatest packaging reduction came when the company switched to reusable plastic crates and stopped consuming 62,000 tonnes of cardboard boxes every year.

Một cửa hàng đã thực hiện một nghiên cứu để tìm ra dữ liệu chính xác về tác động ít hơn đến môi trường: bán táo dạng rời hoặc táo đóng gói sẵn. Helene Roberts, trưởng bộ phận đóng gói, giải thích rằng trên thực tế, họ đã tìm thấy 4 quả táo trên một khay được bọc bằng màng nhựa, cần ít hơn 27% bao bì trong quá trình vận chuyển so với những quả được bán rời. Sieve Kelsey, một nhà thiết kế bao bì, cảm thấy cuộc tranh luận thật khó chịu. Ông lập luận rằng khao khát làm điều gì đó nhanh chóng đang chuyển hướng nỗ lực khỏi những câu hỏi phức tạp hơn về cách bạn thực sự thay đổi chuỗi cung ứng. Thay vì tiếp tục giảm trọng lượng của chai nhựa, nên suy nghĩ nhiều hơn về cách tái chế bao bì. Helene Roberts giải thích rằng mức giảm đóng gói lớn nhất của họ là khi công ty chuyển sang sử dụng thùng nhựa có thể tái sử dụng và ngừng tiêu thụ 62.000 tấn hộp các tông mỗi năm.

 

G. Plastic packaging is important, and it might provide a way of thinking about broader questions of sustainability. To target plastic on its own is to evade the complexity of the issues. There seems to be a universal eagerness to condemn plastic. Is this due to an inability to make the general changes in society that are really required? ‘Plastic as a lightweight food wrapper is now built-in as the logical thing,’ Lang says. ‘Does that make it an environmentally sound system of packaging? It only makes sense if you have a structure such as exists now. An environmentally-driven packaging system would look completely different. Dick Scarle put the challenge another way “The amount of packaging used today is a reflection of modern life.”

Bao bì nhựa rất quan trọng và nó có thể cung cấp một cách suy nghĩ về những câu hỏi rộng hơn về tính bền vững. Tự mình nhắm mục tiêu vào nhựa là trốn tránh sự phức tạp của vấn đề. Dường như mọi người đều háo hức lên án nhựa. Đây có phải là do không có khả năng tạo ra những thay đổi chung trong xã hội thực sự cần thiết? Lang cho biết: “Nhựa như một loại giấy gói thực phẩm nhẹ hiện được tích hợp sẵn như một thứ hợp lý. 'Điều đó có làm cho nó trở thành một hệ thống đóng gói thân thiện với môi trường không? Nó chỉ có ý nghĩa nếu bạn có một cấu trúc như tồn tại bây giờ. Một hệ thống đóng gói thân thiện với môi trường sẽ trông hoàn toàn khác’, Dick Scarle đặt thách thức theo một cách khác “Số lượng bao bì được sử dụng ngày nay phản ánh cuộc sống hiện đại.”

 

 

Questions 14-18

Reading Passage 2 has five paragraphs A-E.
Choose the correct heading for each paragraph, A-E from the list of headings below.
Write the correct number, i-viii in boxes 14-18 on your answer sheet.

List of Headings

i. A lack of consistent policy

ii. Learning from experience

iii. The greatest advantage

iv. The role of research

v. A unique material

vi. An irrational anxiety

vii. Avoiding the real challenges

viii. A sign of things to come

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

Questions 19-23:

Look at the following statements (Questions 19-23) and the list of people below.
Match each statement to the correct person A-D.
Write the correct letter, A-D in boxes 19-23 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

19. A comparison of two approaches to packaging revealed an interesting result.

20. People are expected to do the right thing.

21. Most food roaches UK shops in good condition.

22. Complex issues are ignored in the search for speedy solutions.

23. It is merely because of the way societies operate that using plastic seems valid.

People

A. Tim Lang

B. Dick Seatle

C. Helene Roberts

D. Steve Kelsey


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

14. Đáp án đúng:VI

15. Đáp án đúng:I

16. Đáp án đúng:V

17. Đáp án đúng:III

18. Đáp án đúng:VII

19. Đáp án đúng:C

20. Đáp án đúng:A

21. Đáp án đúng:B

22. Đáp án đúng:D

23. Đáp án đúng:A

24. Đáp án đúng:INDUSTRIAL

25.Đáp án đúng:INDESTRUCTIBLE

26. Đáp án đúng:SEASONS

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status