DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: WHAT COOKBOOKS REALLY TEACH US

WHAT COOKBOOKS REALLY TEACH US giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

 DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

WHAT COOKBOOKS REALLY TEACH US

 

A. Shelves bend under their weight of cookery books. Even a medium-sized bookshop contains many more recipes than one person could hope to cook in a lifetime. Although the recipes in one book are often similar to those in another, their presentation varies wildly, from an array of vegetarian cookbooks to instructions on cooking the food that historical figures might have eaten. The reason for this abundance is that cookbooks promise to bring about a land of domestic transformation for the user. The daily routine can be put to one side and they liberate the user, if only temporarily. To follow their instructions is to turn a task which has to be performed every day into an engaging, romantic process. Cookbooks also provide an opportunity to delve into distant cultures without having to turn up at an airport to get there.

Những chiếc kệ uốn cong dưới sức nặng của những cuốn sách dạy nấu ăn. Ngay cả một hiệu sách cỡ trung bình cũng có nhiều công thức nấu ăn hơn mức một người có thể nghĩ là nấu được cả đời. Mặc dù các công thức nấu ăn trong cuốn sách này thường giống với công thức trong cuốn sách khác, nhưng cách trình bày của chúng rất khác nhau, từ một loạt sách dạy nấu ăn chay cho đến hướng dẫn nấu những món ăn mà các nhân vật lịch sử có thể đã ăn. Sở dĩ có sự phong phú này là vì sách dạy nấu ăn hứa hẹn sẽ mang đến một bầu trời chuyển đổi đổi công việc nhà cho người dùng. Công việc hàng ngày có thể được đặt sang một bên và chúng giải phóng người dùng, dù chỉ là tạm thời. Làm theo hướng dẫn của những cuốn sách là để biến một công việc phải thực hiện hàng ngày thành một quá trình hấp dẫn và lãng mạn. Sách dạy nấu ăn cũng mang đến cơ hội tìm hiểu những nền văn hóa xa xôi mà không cần phải đến sân bay để đến đó.

delve into: tìm tòi, nghiên cứu

 

B. The first Western cookbook appeared just over 1,600 years ago. De re coquinara (it means concerning cookery1) is attributed to a Roman gourmet named Apicius. It is probably a complilation of Roman and Greek recipes, some or all of them drawn from manuscripts that were later lost. The editor was sloppy, allowing several duplicated recipes to sneak in. Yet Apicius’s book set the tone of cookery advice in Europe for more than a thousand years. As a cookbook it is unsatisfactory with very basic instructions. Joseph Vehling, a chef who translated Apicius in the 1930s, suggested the author had been obscure on purpose, in case his secrets leaked out.

Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của phương Tây xuất hiện cách đây hơn 1.600 năm. De re coquinara (có nghĩa là liên quan đến nấu ăn1) được cho là của một người La Mã sành ăn tên là Apicius. Nó có lẽ là sự tổng hợp các công thức nấu ăn của người La Mã và Hy Lạp, một số hoặc tất cả chúng được rút ra từ các bản thảo sau đó đã bị thất lạc. Người biên tập đã cẩu thả, để lọt vào một số công thức nấu ăn trùng lặp. Tuy nhiên, cuốn sách của Apicius đã đưa ra những lời khuyên nấu ăn ở châu Âu trong hơn một nghìn năm. Là một cuốn sách dạy nấu ăn, nó không đạt yêu cầu với những hướng dẫn rất cơ bản. Joseph Vehling, một đầu bếp đã dịch Apicius vào những năm 1930, cho rằng tác giả đã cố tình che giấu, đề phòng bí mật của ông bị lộ ra ngoài.

set the tone (for something): to establish a particular mood or character for something:
The governor's speech set the tone for the whole conference.

 

 

C. But a more likely reason is that Apicius’s recipes were written by and for professional cooks, who could follow their shorthand. This situation continued for hundreds of years. There was no order to cookbooks: a cake recipe might be followed by a mutton one. But then, they were not written for careful study. Before the 19th century few educated people cooked for themselves.

Nhưng một lý do có khả năng hơn là các công thức nấu ăn của Apicius được viết bởi các đầu bếp chuyên nghiệp và dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp những người có thể làm theo các công thức tốc ký. Tình trạng này kéo dài hàng trăm năm. Không có thứ tự nào trong sách dạy nấu ăn: công thức làm bánh có thể được theo sau bởi công thức nấu món thịt cừu. Nhưng lúc đó, chúng không được viết ra để nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước thế kỷ 19, rất ít người có học tự nấu ăn.

 

D. The wealthiest employed literate chefs; others presumably read recipes to their servants. Such cooks would have been capable of creating dishes from the vaguest of instructions. The invention of printing might have been expected to lead to greater clarity but at first the reverse was true. As words acquired commercial value, plagiarism exploded, recipes were distorted through reproduction. A recipe for boiled capon in The Good Huswives Jewell, printed in 1596 advised the cook to add three or four dates. By 1653, when the recipe was given by a different author in A Book of Fruits & Flowers, the cook was told to set the dish aside for three or four days.

Những người giàu có nhất tuyển dụng những đầu bếp biết chữ; những người khác có lẽ đọc công thức nấu ăn cho người hầu của họ. Những đầu bếp như vậy sẽ có khả năng chế biến các món ăn từ những chỉ dẫn mơ hồ nhất. Việc phát minh ra máy in có thể được kỳ vọng sẽ mang đến sự rõ ràng hơn trong sách nấu ăn nhưng lúc đầu điều ngược lại đã xảy ra. Khi các từ ngữ có giá trị thương mại, nạn đạo văn bùng nổ, các công thức nấu ăn bị làm sai lệch do sao chép. Một công thức nấu món capon luộc trong The Good Huswives Jewell, in vào năm 1596 khuyên người nấu công thêm ba hoặc bốn ngày. Đến năm 1653, khi công thức được đưa ra bởi một tác giả khác trong A Book of Fruits & Flowers, người đầu bếp được yêu cầu bỏ món ăn sang một bên trong ba hoặc bốn ngày.

 

E. The dominant theme in 16th and 17th century cookbooks was order. Books combined recipes and household advice, on the assumption that a well-made dish, a well-ordered larder and well- disciplined children were equally important. Cookbooks thus became a symbol of dependability in chaotic times. They hardly seem to have been affected by the English civil war or the revolutions in America and France.

Chủ đề chủ đạo trong sách dạy nấu ăn thế kỷ 16 và 17 là ngăn nắp. Sách đã kết hợp các công thức nấu ăn và lời khuyên nội trợ, với giả định rằng một món ăn được chế biến ngon, một tủ đựng đồ ăn ngăn nắp và những đứa trẻ có kỷ luật đều quan trọng như nhau. Sách dạy nấu ăn do đó đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy trong thời kỳ hỗn loạn. Chúng hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến ở Anh hay các cuộc cách mạng ở Mỹ và Pháp.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

F. In the 1850s Isabella Beeton published The Book of Household Management. Like earlier cookery writers she plagiarised freely, lifting not just recipes but philosophical observations from other hooks. If Beetons recipes were not wholly new, though, the way in which she presented them certainly was. She explains when the chief ingredients are most likely to be in season, how long the dish will take to prepare and even how much it is likely to cost. Beetons recipes were well suited to her times. Two centuries earlier, an understanding of rural ways had been so widespread that one writer could advise cooks to heat water until it was a little hotter than milk comes from a cow. By the 1850s Britain was industrialising. The growing urban middle class needed details, and Beeton provided them in full.

Vào những năm 1850, Isabella Beeton đã xuất bản The Book of Household Management. Giống như những nhà văn viết về nấu ăn trước đó, cô ấy đã thoải mái đạo văn, không chỉ lấy các công thức nấu ăn mà còn cả những quan sát triết học từ những người khác. Tuy nhiên, nếu công thức nấu ăn của Beeton không hoàn toàn mới thì cách cô ấy trình bày chúng chắc chắn là như vậy. Cô ấy giải thích thời điểm các nguyên liệu chính có nhiều khả năng vào mùa nhất, món ăn sẽ mất bao lâu để chuẩn bị và thậm chí giá của nó có thể là bao nhiêu. Công thức nấu ăn của Beeton rất phù hợp với thời đại của cô. Hai thế kỷ trước, sự hiểu biết về cách sống ở nông thôn đã phổ biến đến mức một nhà văn có thể khuyên người đầu bếp đun nước cho đến khi nó nóng hơn sữa bò một chút. Đến những năm 1850 nước Anh đã công nghiệp hóa. Tầng lớp người dân ở thành thị đang phát triển cần thông tin chi tiết và Beeton đã cung cấp đầy đủ thông tin.

 

G. In France, cookbooks were last becoming even more systematic. Compared with Britain, France had produced few books written for the ordinary householder by the end of the 19th century. The most celebrated French cookbooks were written by superstar chefs who had a clear sense of codifying a unified approach to sophisticated French cooking. The 5,000 recipes in Auguste Escoffiers Le Guide Culinaire (The Culinary Guide), published in 1902, might as well have been written in stone, given the book’s reputation among French chefs, many of whom still consider it the definitive reference book.

Ở Pháp, sách dạy nấu ăn thậm chí còn trở nên có hệ thống hơn. So với Anh, Pháp đã sản xuất một vài cuốn sách viết cho gia đình bình thường vào cuối thế kỷ 19. Những cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng nhất của Pháp được viết bởi những đầu bếp siêu sao, những người có ý thức rõ ràng về việc hệ thống hóa một cách tiếp cận thống nhất để nấu ăn phức tạp kiểu Pháp. 5.000 công thức nấu ăn trong Auguste Escoffiers Le Guide Culinaire (Hướng dẫn nấu ăn), xuất bản năm 1902, cũng có thể được viết trên đá, vì danh tiếng của cuốn sách trong giới đầu bếp Pháp, nhiều người trong số họ vẫn coi đây là cuốn sách tham khảo chính xác.

 

H. What Escoffier did for French cooking, Fannie Farmer did for American home cooking. She not only synthesised American cuisine; she elevated it to the status of science. ‘Progress in civilisation has been accompanied by progress in cookery,’ she breezily announced in The Boston Cooking-School Cook Book, before launching into a collection of recipes that sometimes resembles a book of chemistry experiments. She was occasionally over-fussy. She explained that currants should be picked between June 28th and July 3rd, but not when it is raining. But in the main, her book is reassuringly authoritative. Its recipes are short, with no unnecessary chat and no unnecessary spices.

Những gì Escoffier đã làm cho việc nấu ăn của người Pháp, thì Fannie Farmer đã làm được cho việc nấu ăn tại nhà của người Mỹ. Cô ấy không chỉ tổng hợp ẩm thực Mỹ; cô ấy đã nâng nó lên tầm của khoa học. “Sự tiến bộ trong nền văn minh đi đôi với sự tiến bộ trong nấu ăn”, cô vui vẻ tuyên bố trong The Boston Cooking-School Cook Book, trước khi tung ra bộ sưu tập các công thức nấu ăn đôi khi giống một cuốn sách thí nghiệm hóa học. Cô ấy thỉnh thoảng quá cầu kỳ. Cô giải thích rằng nên quả phúc bồn trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, nhưng không nên hái khi trời mưa. Nhưng về cơ bản, cuốn sách của cô ấy yên tâm là có thể tin được. Công thức nấu ăn ngắn gọn, không có cuộc trò chuyện không cần thiết và không có gia vị không cần thiết.

 

I. In 1950 Mediterranean Food by Elizabeth David launched a revolution in cooking advice in Britain. In some ways, Mediterranean Food recalled even older cookbooks but the smells and noises that filled David’s books were not mere decoration for her recipes. They were the point of her books. When she began to write, many ingredients were not widely available or affordable. She understood this, acknowledging in a later edition of one of her books that even if people could not very often make the dishes here described, it was stimulating to think about them.’ David’s books were not so much cooking manuals as guides to the kind of food people might well wish to eat.

Năm 1950, Mediterranean Food của Elizabeth David đã phát động một cuộc cách mạng về dạy nấu ăn ở Anh. Ở một khía cạnh nào đó, Mediterranean Food thậm chí còn gợi nhớ đến những cuốn sách dạy nấu ăn cũ hơn nhưng mùi và âm thanh tràn ngập những cuốn sách của David không chỉ đơn thuần là vật trang trí cho các công thức nấu ăn của cô. Chúng là điểm chính trong những cuốn sách của cô ấy. Khi cô bắt đầu viết, nhiều nguyên liệu không được phổ biến rộng rãi hoặc không thể mua được. Cô hiểu điều này, thừa nhận trong ấn bản sau này của một trong những cuốn sách của mình rằng ngay cả khi mọi người không thể thường xuyên làm những món ăn được mô tả ở đây, thì việc nghĩ về chúng vẫn rất kích thích.” Sách của David không phải là những sách hướng dẫn nấu ăn mà là những hướng dẫn về những món ăn đó. về những món ăn mà mọi người có thể muốn ăn.

 

 

Questions 17-21

Reading Passage has nine paragraphs, A-I Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-I in boxes 17-21 on your answer sheet

NB: YOU MAY USE ANY LETTER MORE THAN ONCE.

17.  cookery books providing a sense of stability during periods of unrest

18.  details in recipes being altered as they were passed on

19.  knowledge which was in danger of disappearing

20.  the negative effect on cookery books of a new development

21.  a period when there was no need for cookery books to be precise

Questions 22-26

Look at the following statements (Questions 22-26) and list of books (A-E) below. Match each statement with the correct book. Write the correct letter, A-E, m boxes 22-26 on your answer sheet

22.  Its recipes were easy to follow despite the writer’s attention to detail.

23.  Its writer may have deliberately avoided pawing on details.

24.  It appealed to ambitious ideas people have about cooking.

25.  Its writer used ideas from other books but added additional related

information.

26. It put into print ideas which are still respected today.

List of cookery books

A. De re coquinara

B.  The Book of Household Management

C.  Le Guide Culinaire

D.  The Boston Cooking-School Cook Book

E.  Mediterranean Food 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

14 PRESENTATION

15 (DAILY) ROUTINE

16 CULTURES

17 E

18 D

19 F

20 D

21 C

22 D

23 A

24 E

25 B

26 C

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status