DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Numeracy: can animals tell numbers? (Can animals count?)

Numeracy: can animals tell numbers? (Can animals count?) giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

 

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Numeracy: can animals tell numbers? (Can animals count?)

 

A

Prime among basic numerical faculties is the ability to distinguish between a larger and a smaller, says psychologist Elizabeth Brannon. Humans can do this with ease – providing the ratio is big enough – but do other animals share this ability? In one experiment, rhesus monkeys and university students examined two sets of geometrical objects that appeared briefly on a computer monitor. They had to decide which set contained more objects. Both groups performed successfully but, importantly, Brannon’s team found that monkeys, like humans, make more errors when two sets of objects are close in number. The students’ performance ends up looking just like a monkey’s. It’s practically identical, she says.

Nhà tâm lý học Elizabeth Brannon cho biết, quan trọng hàng đầu trong số các khả năng số học cơ bản là khả năng phân biệt giữa số lớn hơn và số nhỏ hơn. Miễn là tỷ số đủ lớn, con người có thể làm điều này một cách dễ dàng nhưng liệu các loài động vật khác có chung khả năng này không? Trong một thí nghiệm, khỉ nâu và sinh viên đại học đã kiểm tra hai bộ vật thể hình học xuất hiện thoáng qua trên màn hình máy tính. Họ phải quyết định xem tập hợp nào chứa nhiều đồ vật hơn. Cả hai nhóm đều thực hiện thành công, nhưng điều quan trọng là nhóm của Brannon phát hiện ra rằng khỉ, giống như con người, mắc nhiều lỗi hơn khi hai bộ đồ vật có số lượng gần bằng nhau. Màn trình diễn của sinh viên cuối cùng trông giống như một con khỉ. Nó thực tế giống hệt nhau, cô ấy nói.

 

B

Humans and monkeys are mammals, in the animal family known as primates. These are not the only animals whose numerical capacities rely on ratio, however. The same seems to apply to some amphibians. Psychologist Claudia Uller’s team tempted salamanders with two sets of fruit flies held in clear tubes. In a series of trials, the researchers noted which tube the salamanders scampered towards, reasoning that if they had a capacity to recognise the number, they would head for the larger number. The salamanders successfully discriminated between tubes containing 8 and 16 flies respectively, but not between 3 and 4, 4 and 6, or 8 and 12. So it seems that for the salamanders to discriminate between two numbers, the larger must be at least twice as big as the smaller. However, they could differentiate between 2 and 3 flies just as well as between 1 and 2 flies, suggesting they recognise small numbers in a different way from larger numbers.

Con người và khỉ là động vật có vú, trong họ động vật được gọi là linh trưởng. Tuy nhiên, đây không phải là những loài động vật duy nhất có khả năng về số dựa trên tỷ số. Điều tương tự dường như áp dụng cho một số loài lưỡng cư. Nhóm của nhà tâm lý học Claudia Uller đã dụ dỗ kỳ nhông bằng hai bộ ruồi giấm được đựng trong ống trong suốt. Trong một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận những con kỳ nhông chạy về phía ống nào, lập luận rằng nếu chúng có khả năng nhận ra con số, chúng sẽ hướng tới con số lớn hơn. Kỳ nhông phân biệt thành công giữa các ống chứa 8 và 16 con ruồi tương ứng, nhưng không thành công giữa 3 và 4, 4 và 6, hoặc 8 và 12. Vì vậy, có vẻ như để kỳ nhông phân biệt giữa hai số, số lớn hơn ít nhất phải lớn hơn gấp đôi số nhỏ hơn. Tuy nhiên, chúng có thể phân biệt giữa 2 và 3 con ruồi cũng như giữa 1 và 2 con ruồi, cho thấy chúng nhận ra các số nhỏ theo một cách khác với các số lớn hơn.

 

C

Further support for this theory comes from studies of mosquitofish, which instinctively join the biggest shoal they can. A team at the University of Padova found that while mosquitofish can tell the difference between a group containing 3 shoal-mates and a group containing 4, they did not show a preference between groups of 4 and 5. The team also found that mosquitofish can discriminate between numbers up to 16, but only if the ratio between the fish in each shoal was greater than 2:1. This indicates that the fish, like salamanders, possess both the approximate and precise number systems found in more intelligent animals such as infant humans and other primates.

Xác nhận thêm cho lý thuyết này đến từ các nghiên cứu về cá muỗi, theo bản năng chúng tham gia vào đán lớn nhất mà chúng có thể. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Padova phát hiện ra rằng mặc dù cá muỗi có thể nhận ra sự khác biệt giữa một nhóm gồm 3 cá thể cùng đàn và một nhóm gồm 4 cá thể, nhưng chúng không thể hiện sự ưa thích giữa nhóm 4 và 5 cá thể. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng cá muỗi có thể phân biệt giữa các số lên đến 16, nhưng chỉ khi tỷ lệ giữa số cá trong mỗi đàn lớn hơn 2:1. Điều này chỉ ra rằng loài cá, giống như kỳ nhông, sở hữu cả hệ thống số gần đúng và chính xác được tìm thấy ở những động vật thông minh hơn như trẻ sơ sinh và các loài linh trưởng khác.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

D

While these findings are highly suggestive, some critics argue that the animals might be relying on other factors to complete the tasks, without considering the number itself. ‘Any study that’s claiming an animal is capable of representing number should also be controlling for other factors,’ says Brannon. Experiments have confirmed that primates can indeed perform numerical feats without extra clues, but what about the more primitive animals?

Mặc dù những phát hiện này mang tính gợi mở cao, nhưng một số nhà phê bình cho rằng các loài động vật có thể dựa vào các yếu tố khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần xem xét đến con số. Brannon nói: “Bất kỳ nghiên cứu nào khẳng định một con vật có khả năng thể hiện con số cũng nên được kiểm chứng với các yếu tố khác”. Các thí nghiệm đã xác nhận rằng loài linh trưởng thực sự có thể thực hiện những tài năng về số học mà không cần thêm manh mối nào, nhưng còn những loài động vật nguyên thủy hơn thì sao?

 

E

To consider this possibility, the mosquitofish tests were repeated, this time using varying geometrical shapes in place of fish. The team arranged these shapes so that they had the same overall surface area and luminance even though they contained a different number of objects. Across hundreds of trials on 14 different fish, the team found they consistently discriminated 2 objects from 3. The team is now testing whether mosquitofish can also distinguish 3 geometric objects from 4.

Để xem xét khả năng này, các thử nghiệm về cá muỗi đã được lặp lại, lần này sử dụng các hình dạng hình học khác nhau thay vì cá. Nhóm nghiên cứu đã sắp xếp những hình dạng này sao cho chúng có cùng diện tích bề mặt và cường độ sáng mặc dù chúng chứa số lượng vật thể khác nhau. Qua hàng trăm thử nghiệm trên 14 loài cá khác nhau, nhóm nghiên cứu nhận thấy chúng đều có khả năng phân biệt 2 vật thể với 3 vật thể. Nhóm hiện đang kiểm tra xem liệu cá muỗi cũng có thể phân biệt 3 vật thể hình học với 4 vật thể hay không.

 

F

Even more primitive organisms may share this ability. Entomologist Jurgen Tautz sent a group of bees down a corridor, at the end of which lay two chambers – one which contained sugar water, which they like, while the other was empty. To test the bees’ numeracy, the team marked each chamber with a different number of geometrical shapes – between 2 and 6. The bees quickly learned to match the number of shapes with the correct chamber. Like the salamanders and fish, there was a limit to the bees’ mathematical prowess – they could differentiate up to 4 shapes, but failed with 5 or 6 shapes.

Thậm chí nhiều sinh vật nguyên thủy hơn có thể có chung khả năng này. Nhà côn trùng học Jurgen Tautz cử một đàn ong đi dọc hành lang, ở cuối hành lang có hai ngăn – một ngăn chứa nước đường mà chúng thích, còn ngăn kia trống rỗng. Để kiểm tra khả năng tính toán của những con ong, nhóm nghiên cứu đã đánh dấu mỗi buồng bằng một số hình dạng hình học khác nhau – từ 2 đến 6. Những con ong nhanh chóng học cách liên kết số lượng hình dạng với đúng buồng. Giống như kỳ nhông và cá, năng lực toán học của loài ong cũng có giới hạn – chúng có thể phân biệt tới 4 hình dạng, nhưng không thể phân biệt được 5 hoặc 6 hình dạng.

 

G

These studies still do not show whether animals learn to count through training, or whether they are born with the skills already intact. If the latter is true, it would suggest there was a strong evolutionary advantage to a mathematical mind. Proof that this may be the case has emerged from an experiment testing the mathematical ability of three – and four-day-old chicks. Like mosquitofish, chicks prefer to be around as many of their siblings as possible, so they will always head towards a larger number of their kin. If chicks spend their first few days surrounded by certain objects, they become attached to these objects as if they were family. Researchers placed each chick in the middle of a platform and showed it two groups of balls of paper. Next, they hid the two piles behind screens, changed the quantities and revealed them to the chick. This forced the chick to perform simple computations to decide which side now contained the biggest number of its “brothers”. Without any prior coaching, the chicks scuttled to the larger quantity at a rate well above chance. They were doing some very simple arithmetic, claim the researchers.

Những nghiên cứu này vẫn chưa cho thấy liệu động vật có học đếm thông qua huấn luyện hay liệu chúng được sinh ra với các kỹ năng còn nguyên vẹn hay không. Nếu điều sau là đúng thì nó sẽ cho thấy có một lợi thế tiến hóa mạnh mẽ đối với tư duy toán học. Bằng chứng cho thấy trường hợp này có thể xảy ra đã xuất hiện từ một thí nghiệm kiểm tra khả năng toán học của gà con ba và bốn ngày tuổi. Giống như cá muỗi, gà con thích ở cạnh càng nhiều anh chị em của chúng càng tốt, vì vậy chúng sẽ luôn hướng về phía nhiều họ hàng hơn. Nếu gà con dành những ngày đầu tiên được bao quanh bởi một số đồ vật nhất định, chúng sẽ gắn bó với những đồ vật đó như thể chúng là một gia đình. Các nhà nghiên cứu đặt mỗi con gà con vào giữa một cái bục và cho nó xem hai nhóm quả bóng giấy. Tiếp theo, họ giấu hai đống sau màn hình, thay đổi số lượng và cho gà con thấy chúng. Điều này buộc gà con phải thực hiện các phép tính đơn giản để quyết định bên nào hiện có số lượng “anh em” lớn nhất. Không cần huấn luyện trước, gà con chạy lon ton theo số lượng lớn hơn với tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ ngẫu nhiên. Các nhà nghiên cứu khẳng định họ đang làm một số phép tính rất đơn giản.

 

H

Why these skills evolved is not hard to imagine, since it would help almost any animal forage for food. Animals on the prowl for sustenance must constantly decide which tree has the most fruit, or which patch of flowers will contain the most nectar. There are also other, less obvious, advantages of numeracy. In one compelling example, researchers in America found that female coots appear to calculate how many eggs they have laid – and add any in the nest laid by an intruder – before making any decisions about adding to them. Exactly how ancient these skills are is difficult to determine, however. Only by studying the numerical abilities of more and more creatures using standardised procedures can we hope to understand the basic preconditions for the evolution of number.

Tại sao những kỹ năng này phát triển không khó để hình dung, vì nó sẽ giúp hầu hết mọi loài động vật tìm kiếm thức ăn. Các loài động vật đi rình mò để kiếm ăn phải liên tục quyết định xem cây nào có nhiều trái nhất, hoặc mảng hoa nào sẽ chứa nhiều mật hoa nhất. Ngoài ra còn có những lợi thế khác ít rõ ràng hơn về toán học. Trong một ví dụ thú vị, các nhà nghiên cứu ở Mỹ phát hiện ra rằng những con chim sâm cầm cái có vẻ tính toán xem chúng đã đẻ bao nhiêu trứng - và thêm số trứng vào tổ do kẻ xâm nhập đẻ - trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc bổ sung thêm trứng vào. Tuy nhiên, rất khó để xác định chính xác những kỹ năng này cổ xưa đến mức nào. Chỉ bằng cách nghiên cứu khả năng số của ngày càng nhiều sinh vật sử dụng các quy trình tiêu chuẩn hóa, chúng ta mới có thể hy vọng hiểu được các điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự tiến hóa của số.

sustenance (n): Chất bổ, thức ăn thức uống (đen & bóng)

 

 

Questions 1-7

Answer the table below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet

Animal numeracy

Subjects

Experiments

Results

Mammals and birds

rhesus monkeys and humans

looked at two sets of geometrical objects on a computer screen

Performance of the two groups is almost 

chicks

chose between two sets of  which are altered

chicks can do calculations in order to choose a larger group

coots

behaviour of female birds was observed

A bird seems to have ability to 

Amphibians, fish and insects

salamanders

offered clear tubes containing different quantities of 

salamanders distinguish between numbers over four if the bigger number is at least two times larger

shown real shoals and later artificial ones of geometrical shapes; these are used to check the influence of total  and brightness

subjects know the difference between two and three and possibly three and four, but not between four and five

bees

Had to learn where  was stored

could soon choose the correct place

 

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

YES                  if the statement is true

NO                   if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

   Primates are better at identifying the larger of two numbers if one is much bigger than the other.

   Jurgen Tautz trained the insects in his experiment to recognise the shapes of individual numbers.

10    The research involving young chicks took place over two separate days.

11    The experiment with chicks suggests that some numerical ability exists in newborn animals.

12    Researchers have experimented by altering quantities of nectar or fruit available to certain wild animals.

13    When assessing the number of eggs in their nest, coots take into account those of other birds.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

 

1. identical 8. TRUE
2. balls of paper 9. FALSE
3. calculate eggs 10. NOT GIVEN
4. fruits flies 11. TRUE
5. mosquitofish 12. NOT GIVEN
6. surface area 13. TRUE
7. sugar water

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status