DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Seed vault guards resources for the future

Seed vault guards resources for the future giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Seed vault guards resources for the future

 

 

Fiona Harvey paid a visit to a building whose contents are very precious.

Fiona Harvey đã đến thăm một tòa nhà có nhiều thứ rất quý giá.

About 1,000 km from the North Pole, Svalbard is one of the most remote places on Earth. For this reason, it is the site of a vault that will safeguard a priceless component of our common heritage – the seeds of our staple crops. Here, seeds from the world’s most vital food crops will be locked away for hundreds or even thousands of years. If something goes wrong in the world, the vault will provide the means to restore farming. We, or our descendants, will not have to retread thousands of years of agriculture from scratch. ĐOẠN 1

Cách Bắc Cực khoảng 1.000 km, Svalbard là một trong những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Vì lý do này, đây là địa điểm của một hầm chứa sẽ bảo vệ một thành phần vô giá trong di sản chung của chúng ta – hạt giống của các loại cây lương thực chính của chúng ta. Tại đây, hạt giống từ những cây lương thực quan trọng nhất thế giới sẽ bị khóa trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nếu có sự cố xảy ra trên thế giới, kho tiền sẽ cung cấp phương tiện để khôi phục hoạt động canh tác. Chúng ta hoặc con cháu của chúng ta sẽ không phải làm lại từ đầu nền nông nghiệp hàng ngàn năm.

 

Deep in the vault at the end of a long tunnel, are three storage vaults which are lined with insulated panels to help maintain the cold temperatures. Electronic transmitters linked to a satellite system monitor temperature, etc. and pass the information back to the appropriate authorities at Longyearbyen and the Nordic Gene Bank which provide the technical information for managing the seed vaults. The seeds are placed in sealed boxes and stored on shelves in the vaults. The minimal moisture level and low temperature ensure low metabolic activity. The remote location, as well as the rugged structure, provide unparalleled security for the world’s agricultural heritage. ĐOẠN 2

Sâu trong hầm ở cuối một đường hầm dài, là ba hầm chứa được lót bằng các tấm cách nhiệt để giúp duy trì nhiệt độ lạnh. Các máy phát điện tử được liên kết với một hệ thống vệ tinh theo dõi nhiệt độ, v.v. và chuyển thông tin trở lại các cơ quan có thẩm quyền thích hợp tại Longyearbyen và Ngân hàng Gene Bắc Âu, nơi cung cấp thông tin kỹ thuật để quản lý các kho chứa hạt giống. Các hạt giống được đặt trong các hộp có khóa và được lưu trữ trên các giá trong hầm. Độ ẩm tối thiểu và nhiệt độ thấp đảm bảo hoạt động trao đổi chất thấp. Vị trí xa xôi, cũng như cấu trúc chắc chắn, mang lại sự an toàn vô song cho di sản nông nghiệp thế giới.

to be lined with: lót

The three vaults are buried deep in the hillside. To reach them, it is necessary to proceed down a long and surprisingly large corridor. At 93.3 metres in length, it connects the 26-metre long entrance building to the three vaults, each of which extends a further 27 metres into the mountain. Towards the end of this tunnel, after about 80 metres, there are several small rooms on the right-hand side. One is a transformer room to which only the power company officials have access – this houses the equipment needed to transform the incoming electrical current down to 220 volts. A second is an electrical room housing control for the compressor and other equipment. The boiler room is an office which can be heated to provide comfortable working conditions for those who will make an inventory of the samples in and out of the vault. ĐOẠN 3

Ba hầm chôn sâu trong sườn đồi. Để đến được chúng, cần phải đi xuống một hành lang dài và rộng đến kinh ngạc. Với chiều dài 93,3 mét, nó kết nối tòa nhà có lối vào dài 26 mét với ba hầm, mỗi hầm kéo dài thêm 27 mét vào trong núi. Ở cuối đường hầm này, sau khoảng 80 mét, có một số phòng nhỏ ở phía bên tay phải. Một là phòng máy biến thế mà chỉ các quan chức của công ty điện lực mới được vào – phòng này chứa các thiết bị cần thiết để biến đổi dòng điện đến xuống 220 vôn. Phòng thứ hai là bộ điều khiển vỏ phòng điện cho máy nén và các thiết bị khác. Phòng hơi là một văn phòng có thể được sưởi ấm để cung cấp điều kiện làm việc thoải mái cho những người sẽ kiểm kê các mẫu trong và ngoài kho.

housing: vỏ bọc máy

Anyone seeking access to the seeds has to pass through four locked doors: the heavy steel entrance doors, a second door approximately 90 metres down the tunnel and finally the two keyed doors separated by an airlock, from which it is possible to proceed directly into the seed vaults. Keys are coded to allow access to different levels of the facility. A work of art will make the vault visible for miles with reflective sheets of steel and mirrors which form an installation acting as a beacon. It reflects polar light in the summer months, while in the winter, a network of 200 fibre-optic cables will give the piece a muted greenish-turquoise and white light. Cary Fowler, the mastermind behind the vault, stands inside the echoing cavern. For him, this is the culmination of nearly 30 years of work. ‘It’s an insurance policy,’ he explains, ‘a very cheap insurance policy when you consider what we’re insuring – the earth’s biological diversity.’ ĐOẠN 4

Bất kỳ ai muốn tiếp cận hạt giống đều phải đi qua bốn cánh cửa bị khóa: cửa ra vào bằng thép nặng, cánh cửa thứ hai cách đường hầm khoảng 90 mét và cuối cùng là hai cánh cửa có khóa được ngăn cách bởi một khóa khí, từ đó có thể đi thẳng vào trong hầm hạt giống. Các phím được mã hóa để cho phép truy cập vào các cấp độ khác nhau của cơ sở. Một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm cho hầm có thể nhìn thấy hàng dặm với các tấm thép và gương phản chiếu tạo thành một công trình sắp đặt hoạt động như một ngọn hải đăng. Nó phản chiếu ánh sáng vùng cực trong những tháng mùa hè, trong khi vào mùa đông, một mạng lưới gồm 200 sợi cáp quang sẽ mang lại cho mảnh ghép ánh sáng trắng và xanh lục nhạt. Cary Fowler, người vạch ra kế hoạch đằng sau kho trữ, đứng bên trong hang động vang vọng. Với ông, đây là đỉnh cao của gần 30 năm làm nghề. “Đó là một chính sách an ninh,” anh ấy giải thích, “một chính sách an ninh rất rẻ khi bạn xem xét những gì chúng tôi đang bảo hiểm – sự đa dạng sinh học của trái đất.”

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Seeds are being brought here from all over the world, from seed banks created by governments, universities and private institutions. Soon, there will be seed varieties from at least 100 crops in the Svalbard vault – extending to examples of all of the 1.5 million known crop seed varieties in the world. If any more are unearthed, either in the wild or found in obscure collections, they can be added, too – the vault has room for at least 4.5 million samples. Inside the entrance area, it is more than 10 C below freezing, but in the chambers where the seeds are kept, refrigerators push down the temperature even further, to -18oC. At this temperature, which will be kept constant to stop the seeds from germinating or rotting, the wheat seeds will remain viable for an estimated 1.700 years. ĐOẠN 5

Các hạt giống đang được mang đến đây từ khắp nơi trên thế giới, từ các ngân hàng hạt giống do chính phủ, các trường đại học và các tổ chức tư nhân tạo ra. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có các loại hạt giống từ ít nhất 100 loại cây trồng trong hầm Svalbard – mở rộng thêm tất cả là 1,5 triệu mẫu các loại hạt giống cây trồng đã biết trên thế giới. Nếu thêm nhiều loại được tỉm ra, trong tự nhiên hoặc được tìm thấy trong các bộ sưu tập ít người biết đến, chúng cũng có thể được thêm vào – kho trữ có chỗ cho ít nhất 4,5 triệu mẫu. Bên trong khu vực lối vào, nhiệt độ thấp hơn mức đóng băng hơn 10°C, nhưng trong các ngăn chứa hạt giống, tủ lạnh đẩy nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, đến -18°C. Ở nhiệt độ này, được giữ không đổi để ngăn hạt nảy mầm hoặc thối rữa, hạt lúa mì sẽ tồn tại được khoảng 1.700 năm.

 

Svalbard’s Arctic conditions will keep the seeds cold. In order to maintain the temperature at a constant -10° C to -20°C, the cold Arctic air will be drawn into the vault during the winter, automatically and without human intervention. The surrounding rock will maintain the temperature requirements during the extremely cold season and, during warmer periods, refrigeration equipment will engage. Looking out across the snow-covered mountains of Svalbard, it is hard not to feel respect for the 2,300 or so people who live here, mainly in Longyearbyen, a village a few miles away. There are three months without light in winter. ĐOẠN 6

Điều kiện Bắc cực của Svalbard sẽ giữ cho hạt lạnh. Để duy trì nhiệt độ ở mức không đổi -10°C đến -20°C, không khí lạnh từ Bắc cực sẽ được hút vào hầm trong suốt mùa đông, một cách tự động và không có sự can thiệp của con người. Đá xung quanh sẽ duy trì các yêu cầu về nhiệt độ trong mùa cực lạnh và trong thời kỳ ấm hơn, thiết bị làm lạnh sẽ tham gia hoạt động. Nhìn ra những ngọn núi phủ đầy tuyết của Svalbard, thật khó để không cảm thấy tôn trọng khoảng 2.300 người sống ở đây, chủ yếu ở Longyearbyen, một ngôi làng cách đó vài dặm. Có ba tháng không có ánh sáng vào mùa đông.

 

Svalbard is intended as the seed bank of last resort. Each sample is made up of a few hundred seeds, sealed inside a watertight package which will never be tampered with while it is in the vault. The packages of seeds remain the property of the collections they have come from. Svalbard will disburse samples ‘only if all the other seeds in other collections around the world are gone,’ explains Fowler. If seeds do have to be given out, those who receive them are expected to germinate them and generate new samples, to be returned to the vault. ĐOẠN 7

Svalbard được dự định là ngân hàng hạt giống cuối cùng. Mỗi mẫu được tạo thành từ vài trăm hạt, được niêm phong bên trong một gói kín nước sẽ không bao giờ bị làm xáo trộn khi ở trong hầm. Các gói hạt giống vẫn là tài sản của các bộ sưu tập mà chúng đến từ đó. Fowler giải thích rằng Svalbard sẽ xuất khi các mẫu 'chỉ khi tất cả các hạt giống khác trong các bộ sưu tập khác trên khắp thế giới đã hết'. Nếu hạt giống thực sự cần phải cấp phát, những người nhận được chúng phải cho chúng nảy mầm và tạo ra các mẫu mới, để hoàn trả lại cho kho trữ.

 

 

Questions 1-6

Label the diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER from

the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-6 on your answer sheet.

Seed Vault Guards Resources For The Future, What Cookbooks Really Teach Us, Is There More To Video Games Than People Realize? - Reading

 

Question 7-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1 ?

In boxes 7-13 on your answer sheet, write

TRUE if the statement is True
FALSE if the statement is false
NOT GIVEN If the information is not given in the passage

(7) The vault has the capacity to accommodate undiscovered types of seed at a later date.

(8)  There are different levels of refrigeration according to the kinds of seeds stored.

(9) During winter, the flow of air entering the vault is regularly monitored by staff.

(10) There is a back-up refrigeration system ready to be switched on if the present one fails.

(11) The people who work at Svalbard are mainly locals.

(12) Once a seed package Is In the vault, it remains unopened.

(13) If seeds are sent from Svalbard to other banks, there is an obligation for the recipient to send replacements back.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

1. MIRRORS

2. 93.3 METRES

3. OFFICE

4 (ELECTRICAL) CURRENT

5 AN AIRLOCK

6 MOISTURE

7 TRUE

8 FALSE

9 FALSE

10 NOT GIVEN

11 NOT GIVEN

12 TRUE

13 TRUE

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status