DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: HARD-PASTE PORCELAIN


HARD-PASTE PORCELAIN giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

HARD-PASTE PORCELAIN

 

Definition and origin

The term porcelain refers to ceramics made from similar materials and baked at high temperatures which are light, durable, and vitreous.* Porcelain combines the positive qualities of glass and clay – glass is smooth and translucent while clay retains its shape when moulded. However, due to the addition of a few more minerals, porcelain is stronger than either glass or clay. It is also extremely beautiful and valuable: Chinese Ming Dynasty (1368-1644 AD) bowls can fetch a million dollars on the international art market. ĐOẠN 1

Từ đồ sứ dùng để chỉ đồ gốm được làm từ những vật liệu tương tự và được nung ở nhiệt độ cao khá nhẹ, bền và trong như thủy tinh* .Đồ sứ kết hợp những phẩm chất tốt của thủy tinh và đất sét – thủy tinh nhẵn và trong mờ trong khi đất sét giữ được hình dạng khi đúc. Tuy nhiên, do được bổ sung thêm một số khoáng chất nên sứ cứng hơn thủy tinh hoặc đất sét. Nó cũng cực kỳ đẹp và có giá trị: Những chiếc bát thời nhà Minh của Trung Quốc (1368-1644 sau Công nguyên) có thể đem về được một triệu đô la trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

translucent (adj): trong mờ, mờ (để cho ánh sáng đi qua mà không trong suốt)

fetch (v): đem về

 

For around fifteen hundred years, porcelain has been employed as tableware and decoration, but its more recent applications include dental crowns and electrical insulators. ĐOẠN 2

Trong khoảng 1.500 năm, đồ sứ đã được sử dụng làm bộ đồ ăn bát đĩa và đồ trang trí, nhưng những ứng dụng gần đây hơn của nó bao gồm mão răng và chất cách điện.

 

Porcelain was first made in China. During the Tang Dynasty (618-907 AD), small amounts were used by the court and the very rich. High-quality porcelain, like that manufactured today, was not widely available until the Yuan Dynasty (1279-1368 AD). ĐOẠN 3

Sứ lần đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc. Trong triều đại nhà Đường (618-907 sau Công nguyên), một lượng nhỏ đã được sử dụng bởi triều đình và những người rất giàu có. Đồ sứ chất lượng cao, giống như đồ sứ được sản xuất ngày nay, không được phổ biến rộng rãi cho đến thời nhà Nguyên (1279-1368 sau Công nguyên).

 

Chinese porcelain was traded with kingdoms in Central, Southeast Asia, and the Middle East from the seventh century. By the Middle Ages, it had reached Europe. ĐOẠN 4

Đồ sứ Trung Quốc được buôn bán với các vương quốc ở Trung, Đông Nam Á và Trung Đông từ thế kỷ thứ bảy. Đến thời Trung cổ, nó đã đến châu Âu.

 

European obsession

Porcelain was consumed in enormous quantities by European royal families, nobles, and the church, all of whom tried desperately to discover its chemical composition. The English word, ‘porcelain’, derives from the Portuguese name for a sea creature, the nautilus, which has a spiral orange vitreous shell from which it was believed at one time that porcelain was made. Other more astute Europeans contended the ceramic contained crushed glass or bone. ĐOẠN 5

Đồ sứ được tiêu thụ với số lượng lớn bởi các gia đình hoàng gia, quý tộc và nhà thờ ở Châu Âu, tất cả đều hết sức cố gắng khám phá thành phần hóa học của nó. Từ tiếng Anh, 'sứ', bắt nguồn từ tên tiếng Bồ Đào Nha của một sinh vật biển, nautilus, có lớp vỏ thủy tinh màu cam xoắn ốc mà từ đó người ta tin rằng đồ sứ đã được làm từ đó. Những người châu Âu khác sắc sảo hơn cho rằng đồ gốm có chứa thủy tinh hoặc xương nghiền nát.

 

Early experiments in the production of porcelain included adding ground glass to clay. The result is called ‘soft-paste’ as it is weaker than true porcelain. ĐOẠN 6

Các thí nghiệm ban đầu trong sản xuất đồ sứ bao gồm thêm thủy tinh nghiền vào đất sét. Kết quả được gọi là 'bột hồ mềm' vì nó yếu hơn sứ thật.

 

So great was the frenzy for possessing Chinese porcelain, or attempting to recreate their own hard-paste, that a number of European principalities endangered themselves financially, spending as much of their budgets on pursuing porcelain as on their armies. Frederick II of Prussia (now in Germany) was one such fanatic. Fortunately, for Prussia, two scientists – Johann Böttger and Ehrenfried von Tschimhaus – in the monarch’s service, solved the porcelain puzzle. Their discovery, made in 1707, combined clay with ground feldspar – a mineral containing aluminium silicate. ĐOẠN 7

Cơn điên cuồng sở hữu đồ sứ Trung Quốc, hoặc nỗ lực tạo lại chất cứng của riêng họ lớn đến mức một số công quốc châu Âu tự gây nguy hiểm về tài chính, chi nhiều ngân sách cho việc theo đuổi đồ sứ bằng cho quân đội của họ. Frederick II của Phổ (nay thuộc Đức) là một trong những người cuồng tín như vậy. May mắn thay, đối với nước Phổ, hai nhà khoa học - Johann Böttger và Ehrenfried von Tschimhaus - trong khi phục vụ quốc vương đã giải được câu đố về đồ sứ. Phát hiện của họ, được thực hiện vào năm 1707, đã kết hợp đất sét với fenspat nghiền – một khoáng chất có chứa nhôm silicat.

 

Meanwhile, in England, the recipe was a little different: ash, from cattle bones, was mixed with clay, feldspar, and quartz. This became known as ‘bone china’ and is still manufactured. Although not true porcelain, it remains popular in the US and the UK because it is harder than porcelain. ĐOẠN 8

Trong khi đó, ở Anh, công thức có một chút khác biệt: tro, từ xương gia súc, được trộn với đất sét, fenspat và thạch anh. Cái này được gọi là 'sứ xương' và vẫn được sản xuất. Mặc dù không phải là sứ thật nhưng nó vẫn được ưa chuộng ở Mỹ và Anh vì nó cứng hơn sứ.

bone china: Sứ xương (tên gọi quốc tế là Bone China) được sáng chế bởi Thomas Frye vào năm 1748 tại xưởng Bow ở phía đông nước Anh

 

Constituents

The raw materials from which porcelain is made are abundant. They are white clay (china clay or ball clay), feldspar, or perhaps flint, and silica – all of which are noted for their small articles. Feldspar and flint are used as fluxes, which reduce the temperature needed for firing and bind the glass, silica, and clay granules. Porcelain may also contain other ingredients like alumina or steatite. ĐOẠN 9

Nguyên liệu làm đồ sứ rất phong phú. Chúng là đất sét trắng (đất sét sứ hoặc đất sét bi), fenspat, hoặc có lẽ là đá lửa, và silica—tất cả đều được chú ý vì các sản phẩm nhỏ của chúng. Feldspar và đá lửa được sử dụng làm chất trợ dung, làm giảm nhiệt độ cần thiết để nung và liên kết các hạt thủy tinh, silica và đất sét. Sứ cũng có thể chứa các thành phần khác như alumina hoặc steatite.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Manufacture

To produce porcelain, the raw materials are selected and weighed. Then, they are crushed in a two-stage process. Jaw crushers work first; mullers or hammer mills subsequently reduce particles to 0.25cms (0.1 inch) or less in diameter. A third crushing, using ball mills, takes place for the finest porcelain. During purification, which follows, granules that are not of uniform size are screened out. Magnetic filtration then removes iron, commonly found in clay, because this prevents the porcelain from forming correctly. The fifth stage, preparatory to firing, is formation. There are several types of formation by hand or machine. After formation, the ware undergoes its initial firing in a kiln – a special oven. ĐOẠN 10

Để sản xuất đồ sứ, nguyên liệu thô được chọn và cân. Sau đó, chúng được nghiền nát trong một quá trình hai giai đoạn. Máy nghiền hàm hoạt động trước; Máy nghiền hoặc máy nghiền búa sau đó làm giảm các hạt có đường kính 0,25cm (0,1 inch) hoặc nhỏ hơn. Quá trình nghiền thứ ba, sử dụng máy nghiền bi, diễn ra để có đồ sứ tốt nhất. Trong quá trình tinh chế tiếp theo, các hạt không có kích thước đồng đều sẽ được sàng lọc. Quá trình lọc từ tính sau đó sẽ loại bỏ sắt, thường được tìm thấy trong đất sét, vì việc này ngăn sứ hình thành một cách chính xác. Giai đoạn thứ năm - chuẩn bị nung- là tạo hình. Có một số loại tạo hình bằng tay hoặc máy. Sau khi tạo hình, sản phẩm trải qua quá trình nung ban đầu trong lò nung — một loại lò đặc biệt.

Máy nghiền hàm là máy nghiền kiểu kẹp hàm sử dụng nguyên lý trục lệch tâm ép nén cưỡng bức vật liệu vào 2 thành má nghiền hợp thành miệng đón liệu hình chữ V

Ware (n): đồ, vật chế tạo

 

A glaze is a glassy liquid similar in composition to porcelain. If a porcelain object is painted, a glaze covers the paint, or its decoration may just be the glaze. Glaze is applied by painting or dipping and takes place after the first firing. Not only are porcelain wares gorgeous, but their decoration and glazing are also of great interest. ĐOẠN 11

Men là một chất lỏng thủy tinh có thành phần tương tự như sứ. Nếu một đồ vật bằng sứ được sơn, một lớp men bao phủ lớp sơn hoặc phần trang trí của nó có thể chỉ là lớp men. Tráng men được áp dụng bằng cách sơn hoặc nhúng và diễn ra sau lần nung đầu tiên. Đồ sứ không chỉ đẹp mà cách trang trí, tráng men cũng rất được quan tâm.

 

In making porcelain, the temperature in the kiln is critical – high enough to reconstitute the elements, yet low enough to vaporise contaminants and minimise shrinkage. A typical temperature is 1454° Celsius (2650° Fahrenheit). ĐOẠN 12

Khi sản xuất đồ sứ, nhiệt độ trong lò nung là rất quan trọng—đủ cao để hoàn nguyên các nguyên tố, nhưng cũng đủ thấp để làm bay hơi các chất gây ô nhiễm và giảm thiểu sự co ngót. Nhiệt độ điển hình là 1454°C (2650°F).

 

During the firing process, a number of chemical reactions occur. Carbon-based impurities burn out at 100-200°C (215-395°F). As the kiln is heated, carbonates and sulfates decompose. When heated to 700-1100°C (1295-2015°F), the fluxes react with the decomposing minerals to form liquid glass. After a certain density is reached, at around 1200°C (2195°F), the ware is cooled, causing the liquid glass to solidify. ĐOẠN 13

Trong quá trình nung xảy ra một số phản ứng hóa học. Các tạp chất gốc carbon cháy hết ở 100-200°C (215-395°F). Khi lò được nung nóng, cacbonat và sunfat bị phân hủy. Khi được nung nóng đến 700-1100°C (1295-2015°F), chất trợ dung phản ứng với các khoáng chất đang phân hủy để tạo thành thủy tinh lỏng. Sau khi đạt được độ đặc nhất định, ở nhiệt độ khoảng 1200°C (2195°F), sản phẩm được làm lạnh, khiến thủy tinh lỏng đông đặc lại.

 

Pause for thought

So, next time you dine from fine porcelain, take a moment to reflect on the complicated history and sophisticated manufacture of this exquisite product. ĐOẠN 14

Vì vậy, lần tới khi bạn dùng bữa từ đồ sứ cao cấp, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về lịch sử phức tạp và quá trình sản xuất tinh vi của sản phẩm tinh tế này.

——————————————–

* Having a glassy appearance  

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 14-18

For which places are the following statements about porcelain true?

In boxes 14-18 on your answer sheet, write:

A     China

B     Europe

C     Both China and Europe

 

14   Here, dishes have sold for very high prices.

15   It was first invented here.

16   Its English name comes from here.

17   Military and porcelain expenditure was equal in some places here.

18   Here ‘bone china’ was produced.

 

Questions 19-23

Label the stages in the process below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-23 on your answer sheet.

1   Selection of 19 ………………………….

2   Weighing

3   Crushing: a. Jaw crushers

b. Mullers/hammer mills – particles < 20 ……………………….. in diameter

c. Smaller particles for finer porcelain

4   21 …………………………. : a. Non-uniform granules screened out

b. Iron removed by magnetic filtration

5   Formation: a. Manual b. Mechanical

6   22 …………………………. : Wares placed in a kiln and baked

7   Decoration: 23 …………………………. and/or painting

8   Second firing

 

Questions 24-27

Complete the notes below.

Choose ONE WORD OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 24-27 on your answer sheet.

FIRING PORCELAIN

Chemical
reaction

Event

Temperature range

1

Carbon-based impurities 24 …………………. out

100-200° C

2

Temperature rises inside 25 …………………. →
decomposition of carbonates & sulphates

 

3

Fluxes + decomposing minerals → liquid glass

26 ………-1100° C

4

Density reached: liquid glass begins to
27 …………………..

c 1200-1454° C

Cooling

Porcelain complete

c 1454-15° C

 

 

ĐÁP ÁN:
14. C

15. A

16. B

17. B

18. B

19. Raw materials (capital optional)

20. 0.25 cm/0.1 inch

21. Purification (capital optional)

22. First/ Initial firing (capital optional)

23. glazing

24. burn

25. kiln

26. 700

27. solidify

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status