DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Film Noir


Film Noir giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Film Noir

 

After the Second World War, a curious change came over the outlook of Hollywood films. Rather than the positive, happy-ending stories that dominated the silver screen before the war, pessimism and negativity had entered American cinema. This post-war disillusionment was evident in Hollywood and the movement became known as film noir. ĐOẠN 1

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một sự thay đổi kỳ lạ đã xảy ra đối với cách nhìn của các bộ phim Hollywood. Thay vì những câu chuyện tích cực, kết thúc có hậu thống trị màn bạc trước chiến tranh, chủ nghĩa bi quan và tiêu cực đã xâm nhập vào điện ảnh Mỹ. Sự vỡ mộng sau chiến tranh này thể hiện rõ ở Hollywood và phong trào này được gọi là phim noir.

come over someone: to influence someone suddenly to behave in a particular way

Ex: I’m sorry! That was a stupid thing to say – I don’t know what came over me.

 

One would be mistaken to call film noir a genre. Unlike westerns or romantic comedies, film noir cannot be defined by conventional uses of setting or conflict in a way that is common to genre films. Film noir is more of a movement pinned to one specific point in time in much the same way as Soviet Montage or German Expressionism was. Instead, the defining quality of film noir was linked to tone, lighting and an often sombre mood. ĐOẠN 2

Người ta sẽ nhầm lẫn khi gọi phim noir là một thể loại. Không giống như phim phương Tây hay phim hài lãng mạn, phim noir không thể được xác định bằng cách sử dụng bối cảnh hoặc xung đột thông thường theo cách phổ biến đối với các thể loại phim. Phim noir giống như là một phong trào, được gắn vào một thời điểm cụ thể không khác gì Liên Xô hoặc Chủ nghĩa biểu hiện của Đức. Thay vào đó, chất lượng xác định của phim noir có liên quan đến tông màu, ánh sáng và tâm trạng thường u ám.

much the same: not very different

True film noir refers to Hollywood films of the 1940s and early 1950s that dealt with dark themes such as crime and corruption. These films were essentially critiquing certain aspects of American society in a way film had never done before. Since that time there have occasionally been other great noir films made, such as Chinatown, but the mood and tone are often different from the original film noir movies. One possible reason for this is the time in which the films were made. A common perception of art is that it reflects the society and time in which it is made. That makes film noir of the Forties and Fifties quite inimitable because, luckily, the world has not had to endure a war of the scale and destruction of the Second World War again. ĐOẠN 3

Phim noir đích thực đề cập đến những bộ phim của Hollywood những năm 1940 và đầu những năm 1950 đề cập đến các chủ đề đen tối như tội phạm và tham nhũng. Những bộ phim này về cơ bản chỉ trích một số khía cạnh của xã hội Mỹ theo cách mà bộ phim chưa từng được thực hiện trước đây. Kể từ thời điểm đó, thỉnh thoảng có những bộ phim noir hay khác được thực hiện, chẳng hạn như Chinatown, nhưng tâm trạng và giọng điệu thường khác với những bộ phim noir ban đầu. Một lý do có thể cho điều này là thời gian làm phim. Một nhận thức chung về nghệ thuật là nó phản ánh xã hội và thời gian mà nó được tạo ra. Điều đó làm cho phim noir của những năm 40 và 50 trở nên khá độc đáo bởi vì may mắn thay, thế giới đã không phải chịu đựng một cuộc chiến quy mô và tàn khốc như Thế chiến thứ hai một lần nữa.

 

Paul Schrader, a writer of films like Taxi Driver and Raging Bull, sees film noir as one of Hollywood’s best and least-known periods. In his essay Notes on Film Noir, he admits that classifying film noir is almost impossible because many films considered as film noir vary greatly in style. He observed that there were four main traditions in film noir. First were the films specifically about war and post-war disillusionment. Schrader believes these films were not only a reflection of the war but also a delayed reaction to the great economic depression of the 1930s. The trend in Hollywood throughout this period and into the war was to produce films aimed at keeping people’s spirits up, hence the positivity. As soon as the war ended, crime fiction started to become popular, which mirrored growing disillusionment in America. Films such as The Blue Dahlia and Dead Reckoning picked up on a trend started during the war with The Maltese Falcon in 1941, which is seen as the first example of film noir. ĐOẠN 4

Paul Schrader, biên kịch của những bộ phim như Taxi Driver và Raging Bull, coi phim noir là một trong những thời kỳ hay nhất và ít được biết đến nhất của Hollywood. Trong bài luận Notes về Phim Noir, ông thừa nhận rằng việc phân loại phim noir gần như là không thể vì nhiều bộ phim được coi là phim noir rất khác nhau về phong cách. Ông quan sát thấy rằng có bốn truyền thống chính trong phim noir. Đầu tiên là những bộ phim đặc biệt về chiến tranh và sự vỡ mộng sau chiến tranh. Schrader tin rằng những bộ phim này không chỉ phản ánh chiến tranh mà còn là phản ứng chậm trễ đối với cuộc suy thoái kinh tế lớn của những năm 1930. Xu hướng ở Hollywood trong suốt thời kỳ này và trong chiến tranh là sản xuất những bộ phim nhằm mục đích nâng cao tinh thần của mọi người, do đó mang tính tích cực. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, tiểu thuyết tội phạm bắt đầu trở nên phổ biến, điều này phản ánh sự vỡ mộng ngày càng tăng ở Mỹ. Những bộ phim như The Blue Dahlia và Dead Reckoning đã khởi động xu hướng đã từng bắt đầu trong cuộc chiến với The Maltese Falcon vào năm 1941, đây được coi là ví dụ đầu tiên của phim noir.

pick (something) up: to start something again after an interruption

Another film noir tradition was post-war realism. This style of the film was similar to some European films of the same era, such as Italy’s neorealist films like Vittorio De Sica’s Bicycle Thieves and Roberto Rossellini’s Open City. Part of this style was created by filming in real locations and away from constructed sets. The honesty of this style of film suited the post-war mood in America and is demonstrated well in Jules Dassin’s Night and the City, much of which was filmed in and around London. ĐOẠN 5

Một truyền thống phim noir khác là chủ nghĩa hiện thực sau chiến tranh. Phong cách này của phim tương tự như một số phim châu Âu cùng thời, chẳng hạn như phim theo chủ nghĩa tân hiện thực của Ý như Kẻ trộm xe đạp của Vittorio De Sica và Thành phố mở của Roberto Rossellini. Một phần của phong cách này được tạo ra bằng cách quay phim ở các địa điểm thực và cách xa các bối cảnh dựng sẵn. Tính trung thực của phong cách làm phim này phù hợp với tâm trạng thời hậu chiến ở Mỹ và được thể hiện rõ trong Đêm và Thành phố của Jules Dassin, phần lớn được quay trong và xung quanh Luân Đôn.

 

The third tradition of film noir according to Paul Schrader involves what he characterises as ‘The German Influence’. Especially during the 1920s German Expressionism was one of the most unique and creative firms of cinema. Many German, Austrian and Polish directors immigrated to America before or during the rise of Hitler and in part due to the increasing control and prevention of artistic freedom. Many of them, such as Fritz Lang and Billy Wilder, would find their way into the Hollywood system and to this day remain some of the most celebrated directors of all time. ĐOẠN 6

Truyền thống thứ ba của phim noir theo Paul Schrader liên quan đến thứ mà ông mô tả là 'Ảnh hưởng của Đức'. Đặc biệt trong những năm 1920, Chủ nghĩa Biểu hiện của Đức là một trong những hãng điện ảnh độc đáo và sáng tạo nhất. Nhiều đạo diễn người Đức, Áo và Ba Lan đã nhập cư vào Mỹ trước hoặc trong thời kỳ Hitler trỗi dậy và một phần do sự kiểm soát và ngăn cản quyền tự do nghệ thuật ngày càng gia tăng. Nhiều người trong số họ, chẳng hạn như Fritz Lang và Billy Wilder, sẽ tìm được đường vào hệ thống Hollywood và cho đến ngày nay vẫn là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất mọi thời đại.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

It was the lighting developed in German Expressionism, in particular, that was most influential on film noir. The interplay of light and shadow created by chiaroscuro was highly suggestive of hidden darkness and was largely responsible for creating the mood and feeling of film noir. But it was the coupling of expressionist lighting with realistic settings that really gave film noir its authenticity. It is no surprise then that two of the most popular film noir feature films, Sunset Boulevard and Ace in the Hole, were both directed by Billy Wilder. ĐOẠN 7

Đặc biệt, chính ánh sáng được phát triển trong Chủ nghĩa Biểu hiện Đức đã có ảnh hưởng lớn nhất đến phim noir. Sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối do chiaroscuro tạo ra rất gợi ý về bóng tối ẩn giấu và chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra tâm trạng và cảm giác của phim noir. Nhưng chính sự kết hợp giữa ánh sáng theo trường phái biểu hiện với bối cảnh chân thực mới thực sự mang lại tính chân thực cho phim noir. Không có gì ngạc nhiên khi hai trong số những bộ phim noir nổi tiếng nhất đóng các bộ phim Sunset Boulevard và Ace in the Hole, đều do Billy Wilder đạo diễn.

 

The final tradition of film noir noted by Schrader is what he dubs ‘The Hard-Boiled Tradition’. He notes how American literature of the time was the driving force behind much of this style of film noir. Ernest Hemingway, Raymond Chandler and James M. Cain were tough, cynical and uncompromising and their work reflects this type of attitude. If German Expressionism influenced the visual aspect of film noir, it was this hard-boiled writing style that influenced the characters, stories and scripts depicted on screen. Raymond Chandler adapted the screenplay for the film noir classic Double Indemnity from a James M. Cain story. This writing team, with Billy Wilder, again directing, was the perfect combination for one of Hollywood’s most celebrated films. ĐOẠN 8

Truyền thống cuối cùng của phim noir được Schrader lưu ý là cái mà ông gọi là "Truyền thống sôi sục". Ông lưu ý rằng văn học Mỹ thời đó là động lực đằng sau phần lớn phong cách phim noir này. Ernest Hemingway, Raymond Chandler và James M. Cain là những người cứng rắn, hoài nghi và không khoan nhượng và tác phẩm của họ phản ánh kiểu thái độ này. Nếu Chủ nghĩa Biểu hiện Đức ảnh hưởng đến khía cạnh hình ảnh của phim noir, thì chính phong cách viết cứng rắn này đã ảnh hưởng đến các nhân vật, câu chuyện và kịch bản được miêu tả trên màn ảnh. Raymond Chandler đã chuyển thể kịch bản cho bộ phim noir kinh điển Double Indemnity từ một câu chuyện của James M. Cain. Nhóm biên kịch này, với Billy Wilder, một lần nữa chỉ đạo sự kết hợp hoàn hảo cho một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Hollywood.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

27   The First World War had a big influence on the types of films being made in Hollywood.

28   Film noir is an official genre.

29   True film noir can be from any time and be about any kind of social issue.

30   Filmmaker Paul Schrader believes that film noir is almost impossible to classify.

31   Mixing light and shadow was mainly responsible for creating a unique mood and feeling of film noir.

32   During the 1950sflm noir was the most successful type of film at the box office.

Questions 33-37

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Write your answers in boxes 33-37 on your answer sheet.

THE FOUR TRADITIONS OF FILM NOIR

War and post-war disillusionment:

A delayed 33 ……………….. to the great economic depression.

The Hollywood trend during the depression and war was to produce films aimed at keeping people’s spirits up.

 

Post-war realism:

Part of the style was created by shooting the films in real locations instead of on sets. Similar to European film styles such as 34 ………………….. in Italy.

 

The German Influence:

Many directors from Germany, Austria and Poland 35 …………………… to America during the 1920s and 1930s.

The use of lighting styles developed by German Expressionist films was very influential on film noir.

Combining chiaroscuro lighting with filming in real locations gave film noir its 36 ……………………

 

The hard-boiled tradition:

These films were heavily influenced by popular literature of the time by writers like Ernest Hemingway.

The hard-boiled writing style influenced the depiction of 37 ……………………, stories and scripts in film noir. 

Questions 38-40

Complete each sentence with the correct ending, A-F

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   After the war, instead of the positive films that existed in Hollywood before

39   The honesty of post-war realism in film noir

40   Double Indemnity, directed by Billy Wilder, is

 

A   suited the mood in America well.

B   one of Hollywood’s most notable films.

C   there were a lot more romantic comedies released in America.

D   was something most people were not ready for.

E   negativity had entered Hollywood films.

F   a film that very few people know about today.

 

 

 

ĐÁP ÁN:
27. NOT GIVEN

28. NO

29. NO

30. YES

31. YES

32. NOT GIVEN

33. reaction

34. neorealism

35. immigrated

36. authenticity

37. characters

38. E

39. A

40. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status