Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Dealing with Different Sleep Patterns

 


Dealing with Different Sleep Patterns giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Dealing with Different Sleep Patterns

 

Sleep medicine is a relatively young field in the UK, with only a couple of centers until the 1980s. In the last decade, a number of centers have sprouted, often led by chest physicians and ENT (Ear, Nose and Throat) surgeons with an interest in obstructive sleep apnoea, forcing neurologists and neurophysiologists to wake up and contribute to the non –respiratory aspect of this neglected subject. ĐOẠN 1

Thuốc ngủ là một lĩnh vực tương đối trẻ ở Anh, chỉ có một vài trung tâm cho đến những năm 1980. Trong thập kỷ qua, một số trung tâm đã mọc lên, thường do các bác sĩ lồng ngực và bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng (Tai, Mũi, Họng) chỉ đạo quan tâm đến chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, buộc các nhà thần kinh học và nhà sinh lý học thần kinh phải thức dậy và đóng góp vào khía cạnh không hô hấp của bệnh này. chủ đề bị bỏ quên này.

 

Within sleep, two states are recognized – non-rapid eye movement (NREM) and rapid eye movement (REM). These alternate cyclically through the night with a cycle time of 90 minutes (50 ~ 60 minutes in the newborn). NREM sleep evolved with the homeothermic state and is divided into four stages: stages 1 and 2 which are considered light sleep, and stages 3 and 4 which are considered deep sleep with high arousal threshold. ĐOẠN 2

Trong giấc ngủ, hai trạng thái được nhận biết – chuyển động mắt không nhanh (NREM) và chuyển động mắt nhanh (REM). Chúng thay thế theo chu kỳ suốt đêm với thời gian chu kỳ là 90 phút (50 ~ 60 phút ở trẻ sơ sinh). Giấc ngủ NREM phát triển cùng với trạng thái cân bằng nhiệt và được chia thành bốn giai đoạn: giai đoạn 1 và 2 được coi là giấc ngủ nông, giai đoạn 3 và 4 được coi là giấc ngủ sâu với ngưỡng kích thích cao.

 

REM is ontogenecally primitive with EEG (electroencephalo-graph) activity closer to wake state, intermittent bursts of REMs and muscle atonia interrupted by phasic burst producing asynchronous twitching. The atonia of REM sleep prevents acting out of dreams and is lost in REM behavior disorder when dream content becomes violent and patients act out their dream, often resulting in injury. ĐOẠN 3

REM có bản chất nguyên thủy với hoạt động EEG (đồ thị điện não) gần với trạng thái thức hơn, các đợt REM không liên tục và mất trương lực cơ bị gián đoạn bởi các đợt bùng phát pha tạo ra co giật không đồng bộ. Sự mất trương lực của giấc ngủ REM ngăn cản hành động ngoài giấc mơ và bị mất đi trong rối loạn hành vi REM khi nội dung giấc mơ trở nên bạo lực và bệnh nhân thực hiện giấc mơ của mình, thường dẫn đến thương tích.

 

REM behavior disorder can be a precursor of neurodegenerative disease including Parkinsons. Dream content –pleasant or unpleasant –will be remembered on waking from REM sleep but there is often little or no memory of the preceding mental activity on arousals from NREM sleep, even when associated with complex behaviors and autonomic disturbance as occurs in night terrors or sleepwalking. ĐOẠN 4

Rối loạn hành vi REM có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh thoái hóa thần kinh, bao gồm cả bệnh Parkinson. Nội dung giấc mơ – dễ chịu hay khó chịu – sẽ được ghi nhớ khi thức dậy từ giấc ngủ REM nhưng thường có rất ít hoặc không có ký ức về hoạt động tinh thần trước đó khi bị kích thích từ giấc ngủ NREM, ngay cả khi liên quan đến các hành vi phức tạp và rối loạn tự chủ như xảy ra trong nỗi kinh hoàng ban đêm hoặc mộng du
 

 

In the newborn, 50 percent of total sleep time is occupied by REM sleep, progressively shrinking to 25 percent in the adult, the first block of REM sleep occurring about 90 minutes after sleep onset. Abrupt withdrawal of alcohol and many centrally acting recreational and non-recreational drugs can cause REM sleep to occur at sleep onset. This can also increase total REM sleep, leading to intense vivid often frightening dreams, similar to that experienced by patients with narcolepsy. ĐOẠN 5

Ở trẻ sơ sinh, 50% tổng thời gian ngủ là giấc ngủ REM, giảm dần xuống còn 25% ở người lớn, giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ REM xảy ra khoảng 90 phút sau khi bắt đầu giấc ngủ. Việc cai rượu đột ngột và nhiều loại thuốc giải trí và không giải trí có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương có thể khiến giấc ngủ REM xảy ra ngay khi bắt đầu ngủ. Điều này cũng có thể làm tăng tổng số giấc ngủ REM, dẫn đến những giấc mơ sống động và đáng sợ, tương tự như những gì bệnh nhân mắc chứng ngủ rũ đã trải qua.

 

The NREM/REM sleep states are interrupted by brief arousals and transient awakenings. The frequency of the arousals may increase with emotional disturbance or environmental discomfort but also in many intrinsic sleep disorders such as periodic leg movements in sleep, obstructive sleep apnoea and narcolepsy. ĐOẠN 6

Trạng thái giấc ngủ NREM/REM bị gián đoạn bởi những cơn thức giấc ngắn và những cơn thức giấc thoáng qua. Tần suất của các kích thích có thể tăng lên khi bị rối loạn cảm xúc hoặc khó chịu về môi trường cũng như trong nhiều rối loạn giấc ngủ nội tại như cử động chân định kỳ trong khi ngủ, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và chứng ngủ rũ.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

A basic rest/activity cycle originates in fetal life. The newborn sleeps an equal amount during the day and night, the sleep/wake cycle organized around three to four hourly feeds. By the second month favoring of sleep towards night time occurs and by six months the baby will have about 12 hour of sleep at night in addition to a couple of daytime naps. ĐOẠN 7

Chu kỳ nghỉ ngơi/hoạt động cơ bản bắt nguồn từ cuộc sống của bào thai. Trẻ sơ sinh ngủ với số lượng bằng nhau vào ban ngày và ban đêm, chu kỳ ngủ/thức được tổ chức khoảng 3 đến 4 giờ bú. Đến tháng thứ hai, trẻ chuyển sang ngủ vào ban đêm và đến tháng thứ 6, trẻ sẽ ngủ khoảng 12 giờ vào ban đêm cùng với một vài giấc ngủ ngắn vào ban ngày.

 

In general, children born prematurely have a tendency to be awake more at night in the first year and breast-fed babies wake more frequently, but the difference disappears by the second year. Persistent night awakenings in infants and toddlers usually reflect the child’s inability to self-soothe back to sleep without parental attention and will respond to a well-supported behavioral programme. ĐOẠN 8

Nhìn chung, trẻ sinh non có xu hướng thức giấc vào ban đêm nhiều hơn trong năm đầu tiên và trẻ bú mẹ thức giấc thường xuyên hơn, nhưng sự khác biệt sẽ biến mất vào năm thứ hai. Thức giấc liên tục vào ban đêm ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thường phản ánh khả năng trẻ không thể tự dỗ mình trở lại giấc ngủ nếu không có sự chú ý của cha mẹ và sẽ phản ứng với chương trình hành vi được hỗ trợ tốt.

 

The establishment of a consolidated night sleep pattern in children reflects brain maturation and may be disrupted in children with developmental problems. Even in this group success is possible by persisting with behavioral work, though many paediatricians prescribe melatonin for these children with some success. But as the long-term safety of melatonin remains unknown it should be used as a last resort. ĐOẠN 9

Việc thiết lập mô hình giấc ngủ ban đêm thống nhất ở trẻ phản ánh sự trưởng thành của não và có thể bị gián đoạn ở trẻ có vấn đề về phát triển. Ngay cả trong nhóm này cũng có thể thành công nhờ kiên trì thực hiện các công việc về hành vi, mặc dù nhiều bác sĩ nhi khoa kê đơn melatonin cho những đứa trẻ này với một số thành công nhất định. Nhưng vì sự an toàn lâu dài của melatonin vẫn chưa được biết rõ nên nó được sử dụng như là phương sách cuối cùng.

 

There are now good studies looking at short-term use of melatonin in sleep-wake cycle disorders such as delayed sleep phase syndrome. Its use as a hypnotic should be discouraged, especially in the developing child as there is uncertainty on other cycles, such as menstrual. ĐOẠN 10

Hiện nay đã có những nghiên cứu tốt xem xét việc sử dụng melatonin trong thời gian ngắn trong các rối loạn chu kỳ đánh thức giấc ngủ như hội chứng giai đoạn ngủ muộn. Việc sử dụng nó như một loại thuốc thôi miên không nên được khuyến khích, đặc biệt là ở trẻ đang phát triển vì có sự không chắc chắn về các chu kỳ khác, chẳng hạn như kinh nguyệt.

 

In addition to the NREM/REM cycles, there is a circadian sleep/wake cycle entrained by intrinsic rhythms –melatonin and body temperature and extrinsic factors –light and social cues such as mealtimes, work times. ĐOẠN 11

Ngoài các chu kỳ NREM/REM, còn có chu kỳ ngủ/thức sinh học bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu nội tại –melatonin, nhiệt độ cơ thể và các yếu tố bên ngoài –ánh sáng và tín hiệu xã hội như giờ ăn, giờ làm việc.

 

The pineal hormone melatonin plays a role in entraining the sleep/wake cycle to the light/dark cycle. Melatonin secretion is high in darkness and low in daylight hours, the process beginning in the retina with the supra chiasmatic nucleus playing a major role as a sleep regulator via melatonin. Blind people may lose this entrainment and develop a free running sleep/wake cycle with progressive advancement of sleep onset time. ĐOẠN 12

 

Hormon tuyến tùng melatonin đóng vai trò đưa chu kỳ ngủ/thức vào chu kỳ sáng/tối. Sự tiết melatonin cao trong bóng tối và ít vào ban ngày, quá trình này bắt đầu ở võng mạc với nhân siêu giao thoa đóng vai trò chính là chất điều hòa giấc ngủ thông qua melatonin. Người mù có thể mất đi sự lôi cuốn này và phát triển một chu kỳ ngủ/thức tự do với thời gian bắt đầu ngủ tăng dần.

 

Polymorphism of the circadian clock gene has now been identified with the population divided between morning types (larks) and evening types (owls). Those predisposed to later sleep onset time are susceptible to developing delayed sleep phase syndrome especially during adolescence when sleep requirement increases and there is a tendency towards later time for sleeping and waking. ĐOẠN 13

Hiện nay, tính đa hình của gen đồng hồ sinh học đã được xác định ở quần thể được phân chia thành loại buổi sáng (chim sơn ca) và loại buổi tối (cú). Những người có xu hướng ngủ muộn hơn dễ mắc hội chứng giai đoạn ngủ muộn, đặc biệt là ở tuổi thiếu niên khi nhu cầu ngủ tăng lên và có xu hướng ngủ và thức dậy muộn hơn.

 

In delayed sleep phase syndrome, sleep onset is delayed to the early hours of the morning with consequent difficulty in waking in time for school/work. Once established advancing sleep onset time is difficult and requires treatment with appropriately timed melatonin or bright light therapy, or chronotherapy –advancing sleep onset progressively forwards until the desired sleep time is reached. ĐOẠN 14

Trong hội chứng giai đoạn ngủ muộn, giấc ngủ bắt đầu bị trì hoãn đến đầu giờ sáng, hậu quả là khó thức dậy đúng giờ để đi học/đi làm. Sau khi đã thiết lập được thời gian bắt đầu giấc ngủ sớm là rất khó khăn và cần phải điều trị bằng liệu pháp melatonin hoặc liệu pháp ánh sáng mạnh vào thời điểm thích hợp hoặc liệu pháp thời gian – nâng cao thời gian khởi phát giấc ngủ dần dần về phía trước cho đến khi đạt được thời gian ngủ mong muốn.

 

In contrast the elderly who are more susceptible to perturbation in their sleep/wake schedule can develop advanced sleep phase syndrome with sleep onset occurring early in the evening. Shift workers often struggle to cope with shift patterns as they grow older due to difficulty in re-adjusting their circadian clock. In general, morning bright light exposure is a more powerful synchronizer of the circadian rhythm than melatonin. ĐOẠN 15

Ngược lại, những người cao tuổi dễ bị xáo trộn trong lịch trình ngủ/thức của họ có thể mắc hội chứng giai đoạn ngủ tiến triển với việc khởi phát giấc ngủ xảy ra sớm vào buổi tối. Những người làm việc theo ca thường gặp khó khăn trong việc đối phó với các kiểu làm việc theo ca khi họ lớn lên do khó điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình. Nhìn chung, tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng là tác nhân đồng bộ hóa nhịp sinh học mạnh mẽ hơn melatonin.

>>>> Xem thêm: 

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

On your answer sheet please write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage.

 

1   Growth interest on sleeping disorder studies caused growth number of centers for researching on sleep medicines.

  People are often injured when dreaming aggressive scenes or sleepwalking.

  Parkinsons is scientifically proved to be the only result of REM disorders.

  REM sleep counts for less proportion of total sleep time for grownups than newborns.

  Frightening dreams are considered irrelevant to alcohols and drugs.

  According to the author, babies would sleep more at night from the second month of their births.

  During the night, children born prematurely wake as frequently as breast fed babies.

  Children require more deep sleep and less disruption during their sleep in the first half of the night.

 

 

Questions 9-14

Complete the summary below.

Choose your answer from the list below and write them in boxes 9-14 on your answer sheet.

NB   There are more words than spaces so you will not use them all.

 

Researchers had laid their eyes on using medicines in sleep-wake cycle disorders. The NREM/REM cycles affect sleep along with human 9 _________ and outside factors. Melatonin plays a determinant role in 10 _________ the sleep wake cycle to the day-night cycle. Scientists found that melatonin is high within 11 _________ environment, with an exception of 12 _________ subject who may build up a free cycle. Circadian clock genes are 13 _________ between “morning people” and “night people”. It is difficult for people with delayed sleep phase syndrome to wake in time. Conversely, 14 _________ are more susceptible to sleep early in the evening.

rhythms      shadow       different      identical

paces     bright       body       shift workers

entraining       daylight       elders       blind

physiological       cycle       younger       sight

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. TRUE

2. NOT GIVEN

3. NOT GIVEN

4. TRUE

5. FALSE

6. TRUE

7. FALSE

8. NOT GIVEN

9. rhythms

10. entraining

11. shadow

12. blind

13. different

14. elders

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status