DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Company Innovation

 


Company Innovation giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Company Innovation

A

In a shabby office in downtown Manhattan, a group of 30 AI (artificial intelligence) programmers from Umagic are attempting to mimic the brains of a famous sexologist, a celebrated dietitian, a popular fitness coach and a bunch of other specialists, Umagic Systems is an up-and-coming firm, which sets up websites that enable their clients to seek advice from the virtual versions of those figures. The users put in all the information regarding themselves and their objectives; then it’s Umagic’s job to give advice, that a star expert would give. Even though the neuroses of American consumers have always been a marketing focus, the future of Umagic is difficult to predict (who knows what it’ll be like in ten years? Asking a computer about your sex life might be either normal or crazy). However, companies such, as Umagic1 are starting to intimidate major American firms, because these young companies regard the half-crazy ‘creative’ ideas as the portal to their triumph in the future.

Trong một văn phòng tồi tàn ở trung tâm thành phố Manhattan, một nhóm gồm 30 lập trình viên AI (trí tuệ nhân tạo) từ Umagic đang cố gắng bắt chước bộ não của một nhà tình dục học nổi tiếng, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, một huấn luyện viên thể hình nổi tiếng và một loạt chuyên gia khác. công ty mới nổi, thiết lập các trang web cho phép khách hàng của họ tìm kiếm lời khuyên từ phiên bản ảo của những số liệu đó. Người dùng đưa vào tất cả thông tin liên quan đến bản thân và mục tiêu của họ; thì công việc của Umagic là đưa ra lời khuyên mà một chuyên gia ngôi sao sẽ đưa ra. Mặc dù chứng rối loạn thần kinh của người tiêu dùng Mỹ luôn là trọng tâm tiếp thị, nhưng tương lai của Umagic rất khó dự đoán (ai biết được nó sẽ như thế nào sau 10 năm nữa? Hỏi máy tính về đời sống tình dục của bạn có thể là bình thường hoặc điên rồ). Tuy nhiên, các công ty như Umagic1 đang bắt đầu đe dọa các công ty lớn của Mỹ, bởi vì những công ty trẻ này coi những ý tưởng “sáng tạo” nửa điên rồ này là cánh cổng dẫn đến chiến thắng của họ trong tương lai.

B

Innovation has established itself as the catchword of American business management. Enterprises have realised that they are running out of things that can be outsourced or re-engineered (worryingly, by their competitors too) Winners of today’s American business tend to be companies with innovative powers such as Dell, Amazon and Wal-Mart, which have come up with concepts or goods that have reshaped their industries.

Sự đổi mới đã trở thành khẩu hiệu trong quản lý kinh doanh của Mỹ. Các doanh nghiệp đã nhận ra rằng họ đang cạn kiệt những thứ có thể thuê ngoài hoặc tái thiết kế (đáng lo ngại là cả đối thủ cạnh tranh của họ nữa) Những người chiến thắng trong kinh doanh Mỹ ngày nay có xu hướng là các công ty có sức mạnh đổi mới như như Dell, Amazon và Wal-Mart, những công ty đã đưa ra những ý tưởng hoặc sản phẩm đã định hình lại ngành công nghiệp của họ.

C

According to a new book by two consultants from Arthur D. Little, during the last 15 years, the top 20% of firms in Fortune magazine’s annual innovation survey have attained twice as much the shareholder returns as their peers. The desperate search for new ideas is the hormone for a large part of today’s merger boom. The same goes for the money spent on licensing and purchasing others’ intellectual property. Based on the statistics from Pasadena-based Patent & Licence Exchange, trade volume in intangible assets in America has gone up from $15 billion in 1990 to $100 billion in 1998, with small firms and individuals taking up an increasing share of the rewards.   

Theo một cuốn sách mới của hai nhà tư vấn của Arthur D. Little, trong 15 năm qua, 20% công ty hàng đầu trong cuộc khảo sát đổi mới hàng năm của tạp chí Fortune đã đạt được lợi nhuận cho cổ đông gấp đôi so với các công ty cùng ngành. Sự tìm kiếm tuyệt vọng những ý tưởng mới là yếu tố kích thích phần lớn sự bùng nổ sáp nhập ngày nay. Điều tương tự cũng xảy ra với số tiền chi cho việc cấp phép và mua tài sản trí tuệ của người khác. Dựa trên số liệu thống kê từ Sở Giao dịch Bằng sáng chế & Giấy phép có trụ sở tại Pasadena, khối lượng giao dịch tài sản vô hình ở Mỹ đã tăng từ 15 tỷ USD năm 1990 lên 100 tỷ USD năm 1998, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân chiếm phần lợi nhuận ngày càng tăng.

D

And that terrifies big companies: it appears that innovation works incompatible with them. Some major famous companies that are always known for ‘innovative ideas’, such as 3M, Procter & Gamble, and Rubbermaid, have recently had dry spells. Peter Chernin, who runs the Fox TV and film empire for News Corporation, points out that ‘In the management of creativity, size is your enemy.’ It’s impossible for someone who’s managing 20 movies to be as involved as someone doing 5. Therefore, he has tried to divide the studio into smaller parts, disregarding the risk of higher expenses.

Và điều đó khiến các công ty lớn khiếp sợ: có vẻ như sự đổi mới hoạt động không tương thích với họ. Một số công ty lớn nổi tiếng luôn được biết đến với “những ý tưởng đổi mới”, chẳng hạn như 3M, Procter & Gamble và Rubbermaid, gần đây đã trải qua thời kỳ khô hạn. Peter Chernin, người điều hành đế chế điện ảnh và truyền hình Fox TV cho News Corporation, chỉ ra rằng "Trong việc quản lý sự sáng tạo, quy mô là kẻ thù của bạn". Người đang quản lý 20 bộ phim không thể tham gia nhiều như người quản lý 5 bộ phim. Do đó, anh ấy đã cố gắng chia studio thành những phần nhỏ hơn, bất chấp nguy cơ chi phí cao hơn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

 

E

Nowadays, ideas are more likely to prosper outside big companies. In the old days, when a brilliant scientist came up with an idea and wanted to make money out of it, he would take it to a big company first. But now, with all these cheap venture capital around, he would probably want to commercialise it by himself. So far, Umagic has already raised $5m and is on its way to another $25m. Even in the case of capital-intensive businesses like pharmaceuticals, entrepreneurs have the option to conduct early-stage research and sell out to the big firms when they’re faced with costly, risky clinical trials. Approximately 1/3 of drug firms’ total revenue is now from licensed-in technology.

Ngày nay, các ý tưởng có nhiều khả năng phát triển hơn ở bên ngoài các công ty lớn. Ngày xưa, khi một nhà khoa học lỗi lạc nảy ra một ý tưởng và muốn kiếm tiền từ nó, trước tiên anh ta sẽ đưa nó đến một công ty lớn. Nhưng bây giờ, với tất cả nguồn vốn đầu tư mạo hiểm giá rẻ này, có lẽ anh ấy sẽ muốn tự mình thương mại hóa nó. Cho đến nay, Umagic đã huy động được 5 triệu USD và đang trên đường huy động thêm 25 triệu USD nữa. Ngay cả trong trường hợp các doanh nghiệp thâm dụng vốn như dược phẩm, các doanh nhân vẫn có quyền lựa chọn tiến hành nghiên cứu giai đoạn đầu và bán lại cho các công ty lớn khi họ phải đối mặt với các thử nghiệm lâm sàng tốn kém và rủi ro. Khoảng 1/3 tổng doanh thu của các công ty dược hiện nay là từ công nghệ được cấp phép.

F

Some of the major enterprises such as General Electric and Cisco have been impressively triumphant when it comes to snatching and incorporating small companies’ scores. However, other grants are concerned about the money they have to spend and the way to keep those geniuses who generated the idea. It is the dream of everyone to develop more ideas within their organisations Procter & Gamble is currently switching their entire business focus from countries to products; one of the goals is to get the whole company to accept the innovations. In other places, the craving for innovation has caused a frenzy of intrapreneurship’ transferring power and establishing internal idea-workshops and tracking inventory so that the talents will stay.

Một số doanh nghiệp lớn như General Electric và Cisco đã giành chiến thắng một cách ấn tượng khi giành được và kết hợp điểm số của các công ty nhỏ. Tuy nhiên, các khoản tài trợ khác lại lo ngại về số tiền họ phải chi và cách giữ chân những thiên tài đã tạo ra ý tưởng. Ước mơ của mọi người là phát triển thêm nhiều ý tưởng trong tổ chức của mình. Procter & Gamble hiện đang chuyển toàn bộ trọng tâm kinh doanh của mình từ quốc gia sang sản phẩm; một trong những mục tiêu là khiến toàn bộ công ty chấp nhận những đổi mới. Ở những nơi khác, khao khát đổi mới đã gây ra sự chuyển giao quyền lực điên cuồng trong doanh nghiệp và thiết lập các hội thảo ý tưởng nội bộ cũng như theo dõi hàng tồn kho để các tài năng sẽ ở lại.

G

Some people don’t believe that this kind of restructuring is sufficient. Clayton Christensen argues in a new book that big firms’ many advantages, such as taking care of their existing customers, can get in the way of innovative behaviour that is necessary for handling disruptive technologies That’s why there’s been the trend of cannibalisation, which brings about businesses that will confront and jeopardise the existing ones. For example, Bank One has set up Wingspan, which is an online bank that in fact competes with its actual branches.

Một số người không tin rằng kiểu tái cơ cấu này là đủ. Clayton Christensen lập luận trong cuốn sách mới rằng nhiều lợi thế của các công ty lớn, chẳng hạn như chăm sóc khách hàng hiện tại, có thể cản trở hành vi đổi mới cần thiết để xử lý các công nghệ đột phá. điều đó sẽ đối đầu và gây nguy hiểm cho những cái hiện có. Ví dụ: Bank One đã thành lập Wingspan, một ngân hàng trực tuyến trên thực tế cạnh tranh với các chi nhánh thực tế của nó.

H

There’s no denying that innovation is a big deal. However, do major firms have to be this pessimistic? According to a recent survey of the top 50 innovations in America by Industry Week, ideas are equally likely to come from both big and small companies. Big companies can adopt new ideas when they are mature enough and the risks and rewards have become more quantifiable.

Không thể phủ nhận rằng đổi mới là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn có nhất thiết phải bi quan thế này không? Theo một cuộc khảo sát gần đây về 50 đổi mới ở Mỹ do Tuần báo Công nghiệp thực hiện, các ý tưởng đều có khả năng đến từ cả công ty lớn và nhỏ. Các công ty lớn có thể áp dụng những ý tưởng mới khi họ đủ trưởng thành và những rủi ro cũng như phần thưởng đã trở nên có thể định lượng được.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 28-33

Reading Passage 3 has nine paragraphs, A-I.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter, A-I, in boxes 28-33 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

 

28   an approach to retain the best employees

29   safeguarding expenses on innovative ideas

30   a certain counter-effect produced by integrating outside firms

31   an example of three famous American companies’ innovation

32   an example of one company changing its focus

33   an example of a company resolving financial difficulties itself

 

Questions 34-37

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 34-37 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

34   Umagic is the most successful innovative company in this new field.

35   Amazon and Wal-Mart exchanged their innovation experience.

36   New ideas’ holders had already been known to take it to small companies in the past.

37   IBM failed to understand Umagic’s proposal of a new idea.

 

Questions 38-40

Choose the correct letter, ABC or D.
Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   What is the author’s opinion on innovation in paragraph C?

A  It only works for big companies.

B  Fortune magazine has a globally huge influence.

C  It is becoming increasingly important.

D  Its effects on American companies are more evident.

 

39   What is Peter Chernin’s point of view on innovation?

A  Small companies are more innovative than big ones.

B  Film industry needs more innovation than other industries.

C  We need to cut the cost when risks occur.

D  New ideas are more likely going to big companies.

 

40   What is the author’s opinion on innovation at the end of this passage?

A  Umagic success lies on the accidental ‘virtual expert’.

B  Innovation is easy and straightforward.

C  IBM sets a good example on innovation.

D  The author’s attitude is uncertain on innovation.

 

 

 

ĐÁP ÁN

28. F

29. C

30. G

31. B

32. F

33. E

34. FALSE

35. NOT GIVEN

36. FALSE

37. TRUE

38. C

39. A

40. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status