Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Evolutionary Mystery: Crocodile Survives

 


The Evolutionary Mystery: Crocodile Survives giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Evolutionary Mystery: Crocodile Survives

A

Even though crocodiles have existed for 200 million years, they’re anything but primitive. As crocodiles’ ancestors, crocodiles came to adapt to an aquatic lifestyle. When most of the other contemporary reptiles went extinct, crocodiles were able to make it because their bodies changed and they adapted better to the climate. They witnessed the rise and fall of the dinosaurs, which once ruled the planet, and even the 65 million years of alleged mammalian dominance didn’t wipe them off. Nowadays, the crocodiles and alligators are not that different from their prehistoric ancestors, which proves that they were (and still are) incredibly adaptive.

Mặc dù cá sấu đã tồn tại được 200 triệu năm nhưng chúng không hề nguyên thủy. Là tổ tiên của cá sấu, cá sấu đã thích nghi với lối sống dưới nước. Khi hầu hết các loài bò sát đương thời khác bị tuyệt chủng, cá sấu có thể sống sót nhờ cơ thể chúng thay đổi và chúng thích nghi tốt hơn với khí hậu. Họ đã chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của loài khủng long, loài từng thống trị hành tinh, và thậm chí 65 triệu năm được cho là sự thống trị của loài động vật có vú cũng không thể xóa sổ chúng. Ngày nay, cá sấu và cá sấu Mỹ không khác mấy so với tổ tiên thời tiền sử của chúng, điều này chứng tỏ rằng chúng đã (và vẫn) có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

B

The first crocodile-like ancestors came into existence approximately 230 million years ago, and they had many of the features which make crocodiles natural and perfect stealth hunters: streamlined body, long tail, protective armour and long jaws. They are born with four short, webbed legs, but this does not mean that their capacity to move on the ground shall ever be underestimated. When they move, they are so fast that you won’t even have any chance to try making the same mistake again by getting too close, especially when they’re hunting.

Tổ tiên giống cá sấu đầu tiên xuất hiện khoảng 230 triệu năm trước và chúng có nhiều đặc điểm khiến cá sấu trở thành những thợ săn tàng hình tự nhiên và hoàn hảo: cơ thể thuôn dài, đuôi dài, áo giáp bảo vệ và hàm dài. Chúng được sinh ra với bốn chân ngắn và có màng, nhưng điều này không có nghĩa là khả năng di chuyển trên mặt đất của chúng sẽ bị đánh giá thấp. Khi chúng di chuyển, chúng nhanh đến mức bạn thậm chí sẽ không có cơ hội để thử mắc lại sai lầm tương tự khi đến quá gần, đặc biệt là khi chúng đang đi săn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

C

Like other reptiles, crocodiles are poikilothermal animals (commonly known as coldblooded, whose body temperature changes with that of the surroundings) and consequently, require exposure to sunlight regularly to raise body temperature. When it is too hot, they would rather stay in water or shade. Compared with mammals and birds, crocodiles have a slower metabolism, which makes them less vulnerable to food shortage. In the most extreme case, a crocodile can slow its metabolism down even further, to the point that it would survive without food for a whole year, enabling them to outlive mammals in relatively volatile environments.

Giống như các loài bò sát khác, cá sấu là động vật biến nhiệt (thường được gọi là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể thay đổi theo môi trường xung quanh) và do đó, cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thường xuyên để tăng nhiệt độ cơ thể. Khi trời quá nóng, chúng thích ở trong nước hoặc trong bóng râm. So với động vật có vú và chim, cá sấu có quá trình trao đổi chất chậm hơn, khiến chúng ít bị thiếu thức ăn hơn. Trong trường hợp cực đoan nhất, cá sấu có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của nó hơn nữa, đến mức nó có thể tồn tại mà không cần thức ăn trong cả năm, giúp chúng sống lâu hơn các loài động vật có vú trong môi trường tương đối biến động.

D

Crocodiles have a highly efficient way of prey catching. The prey rarely realises there might be a crocodile under the water because the crocodile makes a move without any noise or great vibration when spotting its prey. It only keeps its eyes above the water level. As soon as it feels close enough to the victim, it jerks out of the water with its wide open jaws. Crocodiles are successful because they are capable of switching feeding methods. It chases after fish and snatches birds at the water surface, hides in the waterside bushes in anticipation of a gazelle, and when the chance to ambush presents itself, the crocodile dashes forward, knocks the animal out with its powerful tail and then drags the prey into the water to drown.

Cá sấu có cách bắt mồi rất hiệu quả. Con mồi hiếm khi nhận ra có thể có cá sấu ở dưới nước vì cá sấu di chuyển mà không gây ra tiếng động hoặc rung động lớn khi phát hiện con mồi. Nó chỉ giữ mắt ở trên mực nước. Ngay khi cảm thấy đủ gần nạn nhân, nó lao lên khỏi mặt nước với hàm há rộng. Cá sấu thành công vì chúng có khả năng chuyển đổi phương pháp kiếm ăn. Nó đuổi theo cá và bắt chim trên mặt nước, ẩn nấp trong bụi rậm ven sông đề phòng linh dương, và khi có cơ hội phục kích, cá sấu lao về phía trước, dùng chiếc đuôi mạnh mẽ hất con vật ra rồi kéo lê con mồi. xuống nước chết đuối.

E

In many crocodilian habitats, the hot season brings drought that dries up their hunting grounds, leaving it harder for them to regulate body temperatures. This actually allowed reptiles to rule. For instance, many crocodiles can protect themselves by digging holes and covering themselves in mud, waiting for months without consuming any food or water until the rains finally return. They transform into a quiescent state called aestivation.

Ở nhiều môi trường sống của cá sấu, mùa nóng kéo theo hạn hán làm cạn kiệt nơi săn mồi của chúng, khiến chúng khó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hơn. Điều này thực sự cho phép loài bò sát cai trị. Ví dụ, nhiều cá sấu có thể tự bảo vệ mình bằng cách đào hố và vùi mình trong bùn, chờ đợi hàng tháng trời mà không tiêu thụ bất kỳ thức ăn hoặc nước uống nào cho đến khi những cơn mưa cuối cùng quay trở lại. Họ chuyển sang trạng thái không hoạt động gọi là aestivation.

F

The majority of crocodilian is considered to go into aestivation during the dry season. In a six-year study by Kennett and Christian, the King Crocodiles, a species of Australian freshwater crocodiles, spent nearly four months a year underground without access to water resources. Doubly labeled water was applied to detect field metabolic rates and water flux, and during some years, plasma fluid samples were taken once a month to keep track of the effects of aestivation regarding the accumulation of nitrogenous wastes and electrolyte concentrations.

Phần lớn cá sấu được coi là bắt đầu sinh sản vào mùa khô. Trong một nghiên cứu kéo dài sáu năm của Kennett và Christian, Cá sấu vua, một loài cá sấu nước ngọt ở Úc, đã trải qua gần bốn tháng mỗi năm dưới lòng đất mà không được tiếp cận với nguồn nước. Nước được dán nhãn kép được áp dụng để phát hiện tốc độ trao đổi chất và dòng nước, và trong một số năm, các mẫu chất lỏng huyết tương được lấy mỗi tháng một lần để theo dõi tác động của quá trình khử trùng liên quan đến sự tích tụ chất thải nitơ và nồng độ chất điện giải.

G

The study discovered that the crocodiles’ metabolic engines function slowly, creating waste and exhausting water and fat reserves. Waste is stored in the urine, becoming more and more concentrated. Nevertheless, the concentration of waste products in blood doesn’t fluctuate much, allowing the crocodiles to carry on their normal functions. Besides, even though the crocodiles lost water reserves and body weight when underground, the losses were proportional; upon emerging, the aestivating animals had no dehydration and displayed no other harmful effects such as a slowed-down growth rate. The two researchers reckon that this capacity of crocodiles to get themselves through the harsh times and the long starvation periods is sure to be the answer to the crocodilian line’s survival throughout history.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng động cơ trao đổi chất của cá sấu hoạt động chậm, tạo ra chất thải và làm cạn kiệt nguồn nước và chất béo dự trữ. Chất thải được lưu trữ trong nước tiểu, ngày càng cô đặc hơn. Tuy nhiên, nồng độ chất thải trong máu không dao động nhiều, giúp cá sấu thực hiện các chức năng bình thường. Ngoài ra, mặc dù cá sấu bị mất lượng nước dự trữ và trọng lượng cơ thể khi ở dưới lòng đất nhưng mức độ tổn thất vẫn tỷ lệ thuận với nhau; khi nổi lên, các con vật đang trong trạng thái kích thích không bị mất nước và không biểu hiện các tác động có hại khác như tốc độ tăng trưởng chậm lại. Hai nhà nghiên cứu cho rằng khả năng vượt qua thời kỳ khắc nghiệt và thời kỳ đói khát kéo dài của cá sấu chắc chắn là câu trả lời cho sự tồn tại của dòng cá sấu trong suốt lịch sử.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 15-21

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.
Write the correct number, i-xi, in boxes 15-21 on your answer sheet.

List of Headings

i           The favourable feature in the impact of a drought
ii          A unique finding that was recently achieved
iii         Slow metabolism which makes crocodile a unique reptile
iv         The perfectly designed body for a great land roamer
v          Shifting eating habits and food intake
vi         A project on a special mechanism
vii        Regulating body temperature by the surrounding environment
viii       Underwater aid in body structure offered to a successful predator
ix         A historical story for the supreme survivors
x          What makes the crocodile the fastest running animal on land
xi         The competition between the crocodiles and other animals

 

15   Paragraph A

16   Paragraph B

17   Paragraph C

18   Paragraph D

19   Paragraph E

20   Paragraph F

21   Paragraph G

 

Questions 22-27

Complete the summary below,
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

 

Aestivation

In many places inhabited by crocodilians, most types of crocodiles have evolved a successful scheme to survive in the drought brought by a 22 ………………………. According to Kennett and Christian’s six-year study of Australian freshwater crocodiles’ aestivation, they found estivating crocodiles spent around 23 ………………………… of the year and had no access to 24 …………………… The amount of water in the body declined proportionately with 25………………………; thus there is no sign of 26 ………………………… and other health-damaging impact on the crocodiles even after an aestivation period. This super capacity helps crocodiles endure the tough drought without slowing their speed of 27………………………….

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

15. ix

16. iv

17. iii

18. v

19. i

20. vi

21. ii

22. hot season/dry season

23. four months

24. water resources

25. body weight

26. dehydration

27. growth

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status