DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The future of the World’s Language

 


The future of the World’s Language giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The future of the World’s Language

 

Of the world’s 6,500 living languages, around half are expected to the out by the end of this century, according to UNESCO. Just 11 are spoken by more than half of the earth’s population, so it is little wonder that those used by only a few are being left behind as we become a more homogenous, global society. In short, 95 percent of the world’s languages are spoken by only five percent of its population—a remarkable level of linguistic diversity stored in tiny pockets of speakers around the world. Mark Turin, a university professor, has launched WOLP (World Oral Language Project) to prevent the language from the brink of extinction. ĐOẠN 1

Theo UNESCO, trong số 6.500 ngôn ngữ còn sống trên thế giới, khoảng một nửa dự kiến sẽ bị loại bỏ vào cuối thế kỷ này. Chỉ có 11 ngôn ngữ được nói bởi hơn một nửa dân số trên trái đất, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những ngôn ngữ chỉ được một số ít người sử dụng đang bị bỏ lại phía sau khi chúng ta trở thành một xã hội toàn cầu, đồng nhất hơn. Nói tóm lại, 95% ngôn ngữ trên thế giới chỉ được 5% dân số sử dụng—một mức độ đa dạng ngôn ngữ đáng chú ý được lưu giữ trong những nhóm người nói nhỏ trên khắp thế giới. Mark Turin, giáo sư đại học, đã khởi động WOLP (Dự án Ngôn ngữ Nói Thế giới) để ngăn chặn ngôn ngữ này khỏi bờ vực tuyệt chủng.

 

He is trying to encourage indigenous communities to collaborate with anthropologists around the world to record what he calls “oral literature” through video cameras, voice recorders and other multimedia tools by awarding grants from a £30,000 pot that the project has secured this year. The idea is to collate this literature in a digital archive that can be accessed on demand and will make the nuts and bolts of lost cultures readily available. ĐOẠN 2

Anh ấy đang cố gắng khuyến khích các cộng đồng bản địa hợp tác với các nhà nhân chủng học trên khắp thế giới để ghi lại cái mà anh ấy gọi là “văn học truyền miệng” thông qua máy quay video, máy ghi âm và các công cụ đa phương tiện khác bằng cách trao các khoản tài trợ từ số tiền 30.000 bảng Anh mà dự án đã giành được trong năm nay. Ý tưởng là sắp xếp tài liệu này trong một kho lưu trữ kỹ thuật số có thể được truy cập theo yêu cầu và sẽ cung cấp sẵn những thông tin cơ bản về các nền văn hóa đã mất.

Nuts and Bolts là đanh ốc và bù loong được vặn vào nhau để giữ cho máy móc hay nhà cửa được chắc chắn. Tuy hai vật này rất nhỏ và không đắt đỏ gì nhưng nó rất quan trọng để giữ cho đồ vật không sụp đổ. Vì thế Nuts and Bolts được dùng để chỉ những chi tiết cơ bản của một vấn đề.

secure(v): Chiếm được, tìm được, đạt được

For many of these communities, the oral tradition is at the heart of their culture. The stories they tell are creative as well as communicative. Unlike the languages with celebrated written traditions, such as Sanskrit, Hebrew and Ancient Greek, few indigenous communities have recorded their own languages or ever had them recorded until now. ĐOẠN 3

Đối với nhiều cộng đồng này, truyền thống truyền miệng là trung tâm của nền văn hóa của họ. Những câu chuyện họ kể mang tính sáng tạo cũng như mang tính giao tiếp. Không giống như các ngôn ngữ có truyền thống chữ viết nổi tiếng, chẳng hạn như tiếng Phạn, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp cổ, rất ít cộng đồng bản địa ghi lại ngôn ngữ riêng của họ hoặc từng ghi lại chúng cho đến tận bây giờ.

 

The project suggested itself when Turin was teaching in Nepal. He wanted to study for a PhD in endangered languages and, while discussing it with his professor at Leiden University in the Netherlands, was drawn to a map on his tutor’s wall. The map was full of pins of a variety of colours which represented all the world’s languages that were completely undocumented. At random, Turin chose a “pin” to document. It happened to belong to the Thangmi tribe, an indigenous community in the hills east of Kathmandu, the capital of Nepal. “Many of the choices anthropologists and linguists who work on these traditional field-work projects are quite random,” he admits. ĐOẠN 4

Dự án đã tự đề xuất khi Turin đang giảng dạy ở Nepal. Anh ấy muốn học tiến sĩ về các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng và trong khi thảo luận về vấn đề này với giáo sư của mình tại Đại học Leiden ở Hà Lan, bị thu hút một bản đồ trên tường của gia sư. Bản đồ chứa đầy những chiếc ghim với nhiều màu sắc khác nhau đại diện cho tất cả các ngôn ngữ trên thế giới hoàn toàn không có giấy tờ. Một cách ngẫu nhiên, Turin đã chọn một “chiếc ghim” để ghi lại. Nó tình cờ thuộc về bộ tộc Thangmi, một cộng đồng bản địa ở vùng đồi phía đông Kathmandu, thủ đô của Nepal. Ông thừa nhận: “Nhiều sự lựa chọn của các nhà nhân chủng học và ngôn ngữ học làm việc trong các dự án nghiên cứu thực địa truyền thống này là khá ngẫu nhiên”.

 

Continuing his work with the Thangmi community in the 1990s, Turin began to record the language he was hearing, realising that not only was this language and its culture entirely undocumented, but it was also known to few outside the tiny community. He set about trying to record their language and myth of origins. “I wrote 1,000 pages of grammar in English that nobody could use—but I realised that wasn’t enough. It wasn’t enough for me, it wasn’t enough for them. It simply wasn’t going to work as something for the community. So then I produced this trilingual word list in Thangmi, Nepali and English.” ĐOẠN 5

Tiếp tục công việc của mình với cộng đồng Thangmi vào những năm 1990, Turin bắt đầu ghi lại ngôn ngữ mà ông đang nghe, nhận ra rằng ngôn ngữ này và văn hóa của nó không chỉ hoàn toàn không có giấy tờ mà còn rất ít người bên ngoài cộng đồng nhỏ bé này biết đến nó. Ông bắt đầu cố gắng ghi lại ngôn ngữ và huyền thoại về nguồn gốc của họ. “Tôi đã viết 1.000 trang ngữ pháp bằng tiếng Anh mà không ai có thể sử dụng được nhưng tôi nhận ra rằng như vậy là chưa đủ. Nó không đủ đối với tôi, nó không đủ đối với họ. Đơn giản là nó sẽ không hoạt động như một thứ gì đó cho cộng đồng. Vì vậy, sau đó tôi đã tạo ra danh sách từ ba thứ tiếng này bằng tiếng Thangmi, tiếng Nepal và tiếng Anh.”

 

In short, it was the first-ever publication of that language. That small dictionary is still sold in local schools for a modest 20 rupees, and used as part of a wider cultural regeneration process to educate children about their heritage and language. The task is no small undertaking: Nepal itself is a country of massive ethnic and linguistic diversity, home to 100 languages from four different language families. What’s more, even fewer ethnic Thangmi speak the Thangmi language. Many of the community members have taken to speaking Nepali, the national language taught in schools and spread through the media, and community elders are dying without passing on their knowledge. ĐOẠN 6

Nói tóm lại, đây là lần xuất bản đầu tiên của ngôn ngữ đó. Cuốn từ điển nhỏ đó vẫn được bán ở các trường học địa phương với giá khiêm tốn 20 rupee và được sử dụng như một phần của quá trình tái tạo văn hóa rộng rãi hơn nhằm giáo dục trẻ em về di sản và ngôn ngữ của chúng. Nhiệm vụ này không phải là một công việc nhỏ: Bản thân Nepal là một quốc gia có sự đa dạng lớn về sắc tộc và ngôn ngữ, nơi có 100 ngôn ngữ thuộc bốn nhóm ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, thậm chí còn ít người dân tộc Thangmi nói được ngôn ngữ Thangmi hơn. Nhiều thành viên trong cộng đồng đã bắt đầu nói tiếng Nepal, ngôn ngữ quốc gia được dạy trong trường học và lan truyền trên các phương tiện truyền thông, và những người lớn tuổi trong cộng đồng đang chết dần mà không truyền lại kiến thức của họ.

 

Despite Turin’s enthusiasm for his subject, he is baffled by many linguists’ refusal to engage in the issue he is working on. “Of the 6,500 languages spoken on Earth, many do not have written traditions and many of these spoken forms are endangered,” he says. “There are more linguists in universities around the world than there are spoken languages—but most of them aren’t working on this issue. To me it’s amazing that in this day and age, we still have an entirely incomplete image of the world’s linguistic diversity. People do PhDs on the apostrophe in French, yet we still don’t know how many languages are spoken.” ĐOẠN 7

Bất chấp sự nhiệt tình của Turin đối với chủ đề của mình, ông vẫn cảm thấy bối rối trước việc nhiều nhà ngôn ngữ học từ chối tham gia vào vấn đề mà ông đang nghiên cứu. Ông nói: “Trong số 6.500 ngôn ngữ được sử dụng trên Trái đất, nhiều ngôn ngữ không có chữ viết truyền thống và nhiều dạng nói này đang bị đe dọa”. “Có nhiều nhà ngôn ngữ học ở các trường đại học trên khắp thế giới hơn số ngôn ngữ nói - nhưng hầu hết họ đều không nghiên cứu về vấn đề này. Đối với tôi, thật ngạc nhiên là trong thời đại ngày nay, chúng ta vẫn có một bức tranh hoàn toàn chưa hoàn chỉnh về sự đa dạng ngôn ngữ của thế giới. Người học tiến sĩ về dấu nháy đơn bằng tiếng Pháp, nhưng chúng tôi vẫn không biết có bao nhiêu ngôn ngữ được sử dụng.”


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

“When a language becomes endangered, so too does a cultural worldview. We want to engage with indigenous people to document their myths and folklore, which can be harder to find funding for if you are based outside Western universities.” ĐOẠN 8

“Khi một ngôn ngữ trở nên nguy cấp thì thế giới quan văn hóa cũng bị đe dọa. Chúng tôi muốn tương tác với người dân bản địa để ghi lại những huyền thoại và văn hóa dân gian của họ, những điều có thể khó tìm được nguồn tài trợ hơn nếu bạn ở bên ngoài các trường đại học phương Tây.”

 

Yet, despite the struggles facing initiatives such as the World Oral Literature Project, there are historical examples that point to the possibility that language restoration is no mere academic pipe dream. The revival of a modern form of Hebrew in the 19th century is often cited as one of the best proofs that languages long dead, belonging to small communities, can be resurrected and embraced by a large number of people. By the 20th century, Hebrew was well on its way to becoming the main language of the Jewish population of both Ottoman and British Palestine. It is now spoken by more than seven million people in Israel. ĐOẠN 9

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn phải đối mặt với các sáng kiến như Dự án Văn học Truyền miệng Thế giới, vẫn có những ví dụ lịch sử chỉ ra rằng việc khôi phục ngôn ngữ không chỉ là giấc mơ hàn lâm đơn thuần. Sự hồi sinh của dạng tiếng Do Thái hiện đại vào thế kỷ 19 thường được coi là một trong những bằng chứng tốt nhất cho thấy những ngôn ngữ đã chết từ lâu, thuộc về các cộng đồng nhỏ, có thể được hồi sinh và được đông đảo người dân đón nhận. Đến thế kỷ 20, tiếng Do Thái đang trên đường trở thành ngôn ngữ chính của người Do Thái ở cả Ottoman và Palestine thuộc Anh. Hiện nay nó được hơn bảy triệu người ở Israel nói.

 

Yet, despite the difficulties these communities face in saving their languages, Dr Turin believes that the fate of the world’s endangered languages is not sealed, and globalisation is not necessarily the nefarious perpetrator of evil it is often presented to be. “I call it the globalisation paradox: on the one hand globalisation and rapid socio-economic change are the things that are eroding and challenging diversity. But on the other, globalisation is providing us with new and very exciting tools and facilities to get to places to document those things that globalisation is eroding. Also, the communities at the coal-face of change are excited by what globalisation has to offer.” ĐOẠN 10

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn mà các cộng đồng này phải đối mặt trong việc bảo tồn ngôn ngữ của mình, Tiến sĩ Turin tin rằng số phận của các ngôn ngữ đang bị đe dọa trên thế giới vẫn chưa bị định đoạt, và toàn cầu hóa không hẳn là thủ phạm xấu xa của tội ác như người ta vẫn thường thấy. “Tôi gọi đó là nghịch lý toàn cầu hóa: một mặt toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế xã hội là những thứ đang làm xói mòn và thách thức sự đa dạng. Nhưng mặt khác, toàn cầu hóa đang cung cấp cho chúng ta những công cụ và phương tiện mới và rất thú vị để đi đến nhiều nơi. ghi lại những điều mà toàn cầu hóa đang xói mòn. Ngoài ra, các cộng đồng đang đứng trước sự thay đổi cũng rất hào hứng với những gì toàn cầu hóa mang lại.”

doing the work involved in a job, in real working conditions, rather than planning or talking about it:
At the coalface with a deadline looming, you sometimes feel under a lot of pressure.

 

In the meantime, the race is on to collect and protect as many of the languages as possible, so that the Rai Shaman in eastern Nepal and those in the generations that follow him can continue their traditions and have a sense of identity. And it certainly is a race: Turin knows his project’s limits and believes it inevitable that a large number of those languages will disappear. “We have to be wholly realistic. A project like ours is in no position, and was not designed, to keep languages alive. The only people who can help languages survive are the people in those communities themselves. They need to be reminded that it’s good to speak their own language and I think we can help them do that—becoming modem doesn’t mean you have to lose your language.” ĐOẠN 11

Trong khi đó, cuộc đua đang diễn ra để thu thập và bảo vệ càng nhiều ngôn ngữ càng tốt, để Rai Shaman ở miền đông Nepal và những thế hệ tiếp theo ông có thể tiếp tục truyền thống của họ và có ý thức về bản sắc. Và đây chắc chắn là một cuộc đua: Turin biết giới hạn của dự án của mình và tin rằng việc một số lượng lớn các ngôn ngữ đó sẽ biến mất là điều không thể tránh khỏi. “Chúng ta phải hoàn toàn thực tế. Một dự án như của chúng tôi không phù hợp và không được thiết kế để duy trì sự tồn tại của ngôn ngữ. Những người duy nhất có thể giúp ngôn ngữ tồn tại chính là những người trong cộng đồng đó. Họ cần được nhắc nhở rằng nói ngôn ngữ của họ là điều tốt và tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp họ làm điều đó—trở thành hiện đại không có nghĩa là bạn phải mất đi ngôn ngữ của mình.”

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 27-31

Complete the summary using the list of words, A-J, below.
Write the correct letter, A-J, in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

Of the world’s 6,500 living languages, about half of them are expected to be extinct. Most of the world’s languages are spoken by a 27…………………. of people. However, Professor Turin set up a project WOLP to prevent 28…………………… of the languages. The project provides the community with 29……………………. to enable people to record their endangered languages. The oral tradition has great cultural 30…………………….. An important 31…………………… between languages spoken by few people and languages with celebrated written documents existed in many communities.

A          similarity
B          significance
C          funding
D          minority
E          education
F          difference
G         education
H         diversity
          majority
J           disappearance

 

Questions 32-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 32-35 on you answer sheet, write

TRUE                 if the statement is true

FALSE                if the statement is false

NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

32   Turin argued that anthropologists and linguists usually think carefully before selecting an area to research.

33   Turin concluded that the Thangmi language had few similarities with other languages.

34   Turin has written that 1000-page document was inappropriate for Thangmi community;

35   Some Nepalese schools lack resources to devote to language teaching.

 

Questions 36-40

Choose the correct letter, ABC or D.
Write the correct letter in boxes 36-40 on your answer sheet.

36   Why does Turin say people do PhDs on the apostrophe in French?

A  He believes that researchers have limited role in the research of languages.

B  He compares the methods of research into languages.

C  He thinks research should result in a diverse cultural outlook.

D  He holds that research into French should focus on more general aspects.

 

37   What is discussed in the ninth paragraph?

A  Forces driving people to believe endangered languages can survive.

B  The community where people distrust language revival.

C  The methods of research that have improved language restoration.

D  Initiatives the World Oral Literature Project is bringing to Israel.

 

38   How is the WOLP’s prospect?

A  It would not raise enough funds to achieve its aims.

B  It will help keep languages alive.

C  It will be embraced by a large number of people.

D  It has chance to succeed to protect the engendered languages.

 

39   What is Turin’s main point of globalisation?

A  Globalisation is the main reason for endangered language.

B  Globalisation has both advantages and disadvantages.

C  We should have a more critical view of globalisation.

D  We should foremost protect our identity in face of globalisation.

 

40   What does Turin suggest that community people should do?

A  Learn other languages.

B  Only have a sense of identity.

C  Keep up with the modem society without losing their language.

D  Join the race to protect as many languages as possible but be realistic.

 

 

 

ĐÁP ÁN

27. D

28. J

29. C

30. B

31. F

32. FALSE

33. NOT GIVEN

34. TRUE

35. NOT GIVEN

36. A

37. A

38. D

39. B

40. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status