Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The draw of YA dystopian fiction


The draw of YA dystopian fiction giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

The draw of YA dystopian fiction

A

Recent years have seen a barrage of dystopia Young Adult novels grow in popularity almost overnight – from The Hunger Games to The Maze RunnerDivergent, and The Knife of Never Letting Go. These novels, set in post-apocalyptic, totalitarian or otherwise ruthless and dehumanising worlds, have gained such momentum that the trend has seeped into the film and TV industry as well, with multimillion-dollar movie adaptations and popular TV series gracing the big and small screen. But what is it about dystopian stories that make them so appealing to readers and audiences alike?

Những năm gần đây chứng kiến ​​hàng loạt tiểu thuyết phản địa đàng dành cho Thanh niên trở nên nổi tiếng gần như chỉ sau một đêm – từ The Hunger Games đến The Maze Runner, Divergent và The Knife of Never Letting Go. Những cuốn tiểu thuyết này, lấy bối cảnh là những thế giới hậu tận thế, chuyên chế hoặc nếu không thì tàn nhẫn và mất nhân tính, đã đạt được động lực đến mức xu hướng này cũng đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, với những bộ phim chuyển thể trị giá hàng triệu đô la và phim truyền hình nổi tiếng vinh danh trên màn ảnh rộng và màn hình nhỏ. Nhưng điều gì ở những câu chuyện phản đại đàng khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với độc giả cũng như khán giả?

a barrage of something: a great number of complaints, criticisms, or questions suddenly directed at someone: The TV station has received a barrage of complaints about the amount of violence in the series.

Grace (v): Làm vinh dự, làm vẻ vang, ban vinh dự cho

Phản địa đàng (tiếng Anh: dystopia, còn có cách gọi khác là cacotopia[1] hoặc phản utopia) là một cộng đồng xã hội đáng sợ, khủng khiếp, một thế giới mất ổn định. Đó là một từ trái nghĩa của utopia, một thuật ngữ được đặt ra bởi Sir Thomas More và được coi là tiêu đề của tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, xuất bản năm 1516, một tác phẩm thiết kế một xã hội lý tưởng với tội phạm, bạo lực và nghèo đói luôn ở mức thấp nhất.

 

B

Dystopias are certainly nothing new. The word “dystopia” itself, meaning “bad place” (from the Greek dys and topos), has been around since at least the 19th century, and Huxley’s Brave New World (1932) and Orwell’s 1984 (1949), commonly regarded as the first dystopian novels that ft firmly into the genre, were published more than 75 years ago. Even the first YA dystopian novel is older than 20-Lois Lawry’s The Giver, which came out in 1993. While these are individual examples from previous decades, however, one would be hard-pressed to find a YA shelf in any bookstore nowadays that isn’t stocked with dozens of dystopian titles.

Tiểu thuyết phản địa đàn chắc chắn không có gì mới. Bản thân từ “phản địa đàn”, có nghĩa là “nơi tồi tệ” (từ tiếng Hy Lạp dys và topos), đã xuất hiện ít nhất từ ​​thế kỷ 19, và Brave New World (1932) và 1984 (1949) của Orwell, thường được coi là những cuốn tiểu thuyết phản địa đán đầu tiên đi sâu vào thể loại này, đã được xuất bản cách đây hơn 75 năm. Ngay cả cuốn tiểu thuyết phản địa đàng đầu tiên của YA cũng cũ hơn The Giver của 20-Lois Lawry, ra mắt năm 1993. Tuy nhiên, trong khi đây chỉ là những ví dụ riêng lẻ từ những thập kỷ trước thì ngày nay người ta khó thấy một kệ sách dành cho thanh thiếu niên trong bất kỳ hiệu sách nào mà không có hàng chục tựa sách phản địa đàng.

Young Adult Fiction hay còn được viết tắt là YA, là tiểu thuyết dành cho độc giả thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi (lứa tuổi thanh thiếu niên). Trong khi thể loại này được nhắm mục tiêu đến thanh thiếu niên, tuy nhiên khoảng một nửa số độc giả của YA là người lớn.

hard-pressed (adj): gặp khó khăn

having a lot of difficulties doing something, especially because there is not enough time or money

C

According to film critic Dana Stevens, it is the similarities that can be drawn between dystopian settings and the daily lives of teenagers that make YA dystopian stories so captivating: the high school experience involves the same social structure as the Hunger Games arena, for example, or the faction-divided world of Divergent. Teenagers might not literally have to fight each other to the death or go through horrendous trials to join a virtue-based faction for the rest of their lives, but there’s something in each story that connects to their own backgrounds. The “cutthroat race for high school popularity” might feel like an “annual televised fight”, and the pressure to choose a clique at school bears a strong resemblance to Tris’s faction dilemma in Divergent.

Theo nhà phê bình phim Dana Stevens, chính những điểm tương đồng có thể được rút ra giữa bối cảnh phản đại đàng và cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên đã khiến những câu chuyện phản địa đàng của YA trở nên hấp dẫn: ví dụ, trải nghiệm ở trường trung học bao gồm cấu trúc xã hội giống như đấu trường Hunger Games, hay thế giới chia rẽ phe phái của Divergent. Thanh thiếu niên có thể không phải chiến đấu với nhau đến chết theo nghĩa đen hoặc trải qua những thử thách khủng khiếp để tham gia vào một thực tế dựa trên phẩm chất trong suốt phần đời còn lại của họ, nhưng có điều gì đó trong mỗi câu chuyện liên quan đến xuất thân của chính họ. "Cuộc chạy đua khốc liệt để giành lấy sự nổi tiếng ở trường trung học" có thể giống như một "cuộc chiến hàng năm trên truyền hình" và áp lực phải chọn một nhóm ở trường rất giống với tình thế tiến thoái lưỡng nan chọn phe của Tris trong Divergent.

 

D

Justin Scholes’s and Jon Ostenson’s 2013 study reports similar findings, identifying themes such as “inhumanity and isolation”, the struggle to establish an identity and the development of platonic and romantic relationships as alluring agents. Deconstructing a score of popular YA dystopian novels released between 2007-2011, Scholes and Ostenson argue that the topics explored by dystopian literature are appealing to teenagers because they are “an appropriate fit with the intellectual changes that occur during adolescence”; as teenagers gradually grow into adults, they develop an interest in social issues and current affairs. Dystopian novels, according to author and book critic Dave Astor, feel honest in that regard as they do not patronise their readers, nor do they attempt to sugar-coat reality.

Nghiên cứu năm 2013 của Justin Scholes và Jon Ostenson báo cáo những phát hiện tương tự, xác định các chủ đề như "sự vô nhân đạo và sự cô lập", cuộc đấu tranh để tạo lập bản sắc và sự phát triển của các mối quan hệ thuần khiết và lãng mạn như những tác nhân hấp dẫn. Giải mã một số tiểu thuyết phản địa đàng nổi tiếng dành cho thanh thiếu niên được phát hành từ năm 2007-2011, Scholes và Ostenson lập luận rằng các chủ đề được khám phá bởi văn học phản địa đàng đang hấp dẫn thanh thiếu niên vì chúng “phù hợp với những thay đổi trí tuệ xảy ra trong thời niên thiếu”; Khi thanh thiếu niên dần trưởng thành, chúng bắt đầu bộc lộ sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và thời sự. Theo tác giả kiêm nhà phê bình sách Dave Astor, tiểu thuyết phản địa đàng cảm thấy trung thực về mặt đó vì chúng không thương hại độc giả của mình, cũng như không cố gắng tô vẽ thực tế.

Deconstruct (v): giải mã, bóc tách, tháo gỡ

E

All of this still does not explain why this upsurge in YA dystopian literature is happening now, though. Bestselling author Naomi Klein offers a different explanation: the dystopian trend, she says, is a “worrying sign” of times to come. What all these dystopian stories have in common is that they all assume that “environmental catastrophe” is not only imminent but also completely inevitable. Moral principles burgeon through these works of fiction, particularly for young people, as they are the ones who will bear the brunt of climate change. YA author Todd Mitchell makes a similar point, suggesting that the bleak futures portrayed in modern YA literature are a response to “social anxiety” brought forth by pollution and over-consumption.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn không giải thích được tại sao sự bùng nổ trong văn học phản địa đàng dành cho thanh thiếu niên lại đang diễn ra. Tác giả sách bán chạy nhất Naomi Klein đưa ra một lời giải thích khác: theo bà, xu hướng phản địa đàng là một “dấu hiệu đáng lo ngại” của thời gian sắp tới. Điểm chung của tất cả những câu chuyện phản địa đàng này là chúng đều cho rằng “thảm họa môi trường” không chỉ sắp xảy ra mà còn hoàn toàn không thể tránh khỏi. Các nguyên tắc đạo đức phát triển thông qua những tác phẩm hư cấu này, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, vì họ là những người sẽ gánh chịu gánh nặng của biến đổi khí hậu. Tác giả thanh thiếu niên Todd Mitchell cũng đưa ra quan điểm tương tự, gợi ý rằng tương lai ảm đạm được miêu tả trong văn học thanh thiếu niên hiện đại là phản ứng đối với “sự lo lắng xã hội” do ô nhiễm và tiêu dùng quá mức gây ra.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F

The threat of natural disasters is not the only reason YA dystopian novels are so popular today, however. As author Claudia Gray notes, what has also changed in recent years is humanity’s approach to personal identity and young people’s roles in society. Adolescents, she says, are increasingly dragooned into rigid moulds through “increased standardised testing, increased homework levels, etc.” YA dystopian novels come into play because they present protagonists who refuse to be defined by someone else, role models who battle against the status quo.

Tuy nhiên, mối đe dọa của thiên tai không phải là lý do duy nhất khiến tiểu thuyết thanh thiếu niên phản địa đàng ngày nay rất phổ biến. Như tác giả Claudia Gray lưu ý, điều cũng đã thay đổi trong những năm gần đây là cách tiếp cận của nhân loại đối với bản sắc cá nhân và vai trò của những người trẻ tuổi trong xã hội. Cô ấy nói, thanh thiếu niên ngày càng bị lôi kéo vào những khuôn mẫu cứng nhắc thông qua “tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn hóa, tăng mức độ bài tập về nhà, v.v.” Tiểu thuyết phản địa đàng dành cho thanh thiếu niên ra đời vì chúng giới thiệu những nhân vật chính từ chối bị người khác quyết định, những hình mẫu chiến đấu chống lại hiện trạng.

 

G

So, how long is this YA dystopian trend going to last? If The Guardian is to be believed, it’s already been replaced by a new wave of “gritty” realism as seen in the likes of The Fault in Our Stars, by John Green. Profits have certainly dwindled for dystopian film franchises such as Divergent. This hasn’t stopped film companies from scheduling new releases, however, and T series such as The 100 is still on the air. Perhaps the market for dystopian novels has stagnated - only time will tell. One thing is for certain, however: the changes the trend has effected on YA literature are here to stay.

Vì vậy, xu hướng phản địa đàng thanh thiếu niên này sẽ kéo dài bao lâu? Theo The Guardian, thì nó đã được thay thế bằng một làn sóng mới của chủ nghĩa hiện thực "gai góc" như được thấy trong những tác phẩm như The Fault in Our Stars của John Green. Lợi nhuận chắc chắn đã giảm đối với các thương hiệu phim phản địa đàng như Divergent. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các công ty điện ảnh lên lịch phát hành phim mới, và T series như The 100 vẫn đang được phát sóng. Có lẽ thị trường tiểu thuyết phản địa đàn đã bị đình trệ - chỉ có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là: những thay đổi mà xu hướng này đã ảnh hưởng đến văn học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn sẽ tồn tại.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, labelled A-G.

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-7 on your answer sheet.

List of Headings

i           Teens are increasingly urged to conform

ii          The dystopian model scrutinised

iii         Dystopian novels now focus on climate change

iv         The original dystopias

v          Dystopian literature’s accomplishments will outlive it

vi         A score of dystopian novels has taken over YA shelves

vii        The roots of dystopia can be found in teenage experiences

viii       Dystopia is already dead

ix         Dystopias promote ethical thinking

 

1   Paragraph A

2   Paragraph B

3   Paragraph C

4   Paragraph D

5   Paragraph E

6   Paragraph F

7   Paragraph G

Questions 8-12

Answer the questions below with words taken from Reading Passage 1.

Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

 

8   According to the writer, what was the first dystopian novel?

9   According to the writer, which author initiated the YA dystopian genre?

10   How does Dave Astor describe dystopian novels?

11   According to Naomi Klein, which element is present in all dystopian novels?

12   According to Claudia Gray, things like increased standardised testing and homework levels are a threat to what?

Question 13

Choose the correct letter, ABC or D.

13   Which is the best title for Reading Passage 1?

A   A history of YA dystopian literature

B   The wane of the dystopian phenomenon

C   How dystopian fiction has shaped the world

D   The draw of YA dystopian fiction

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN:
1. vi

2. iv

3. vii

4. ii

5. ix

6. i

7. v

8. Brave New World

9. Lois Lowry

10. honest

11. environmental catastrophe

12. personal identity

13. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status