DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Is there a psychologist in the building?

Is there a psychologist in the building giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Is there a psychologist in the building?

 

 

 CHRISTIAN JARRETT reports on psychology’s place in new architectural development. 

CHRISTIAN JARRETT báo cáo về vị trí của tâm lý học trong sự phát triển kiến trúc mới.

A. The space around us affects us profoundly – rebuilding of one south London school as a striking emotionally, behaviorally, cognitively. In Britain, that example of how building design can affect human space is changing at a pace not seen for a generation. Surely psychology has something to say about all being ranked as the worst school in the area – now it is this change. But is anyone listening? ‘This is a hugely recognised country’s psychology research that is not only relevant but improved schools. At the moment we’re talking to ourselves,’ says Chris Spencer, professor of environmental psychology at the University of Sheffield. Spencer recalls a recent talk he gave in which he called on fellow researchers to make a greater effort to communicate their findings to architects and planners. ‘I was amazed at the response of many of the senior researchers, who would say: “I’m doing my research for pure science, the industry can take it or leave it”. But there are models of how to apply environmental psychology to real problems if you know where to look, Professor Frances Kuo is an example.

Không gian xung quanh chúng ta ảnh hưởng sâu sắc đến chúng ta – việc xây dựng lại một trường học ở phía nam London như một sự kiện nổi bật về mặt cảm xúc, hành vi và nhận thức. Ở Anh, ví dụ về cách thiết kế tòa nhà có thể ảnh hưởng đến không gian của con người đang thay đổi với tốc độ chưa từng thấy trong một thế hệ. Nhưng có ai đang lắng nghe không? ‘Đây là nghiên cứu tâm lý học của một quốc gia được công nhận rộng rãi, không chỉ phù hợp mà còn cải thiện các trường học. Chris Spencer, giáo sư tâm lý học môi trường tại Đại học Sheffield, cho biết hiện tại chúng ta đang nói chuyện với chính mình. Spencer nhớ lại một bài nói chuyện gần đây của ông, trong đó ông kêu gọi các nhà nghiên cứu đồng nghiệp nỗ lực hơn nữa để truyền đạt những phát hiện của họ tới các kiến trúc sư và nhà quy hoạch. ‘Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của nhiều nhà nghiên cứu cấp cao, những người sẽ nói: “Tôi đang nghiên cứu vì khoa học thuần túy, ngành có thể thoải mái lấy những thông tin nghiên cứu đó”. Nhưng có những mô hình về cách áp dụng tâm lý học môi trường vào các vấn đề thực tế nếu bạn biết tìm ở đâu, Giáo sư Frances Kuo là một ví dụ.

 

B. Kuo’s website provides pictures and plain English ” The collaborative project currently summaries of the research conducted by her. Human stands as a one-off experiment. ” Among these is trainee architects will now go away with some a study using police records that found inner-city surrounded by more vegetation suffered 52 per cent fewer crimes than apartment blocks with little or no greenery. Frances Kuo and her co-researcher William Sullivan believe that greenery reduces crime – so long as visibility is preserved – because it reduces aggression, brings local residents together outdoors, and the conspicuous presence of people deters criminals.

Trang web của Kuo cung cấp hình ảnh và tiếng Anh đơn giản ” Dự án hợp tác hiện đang tóm tắt nghiên cứu do cô ấy thực hiện. Con người chỉ là thử nghiệm xảy ra một lần'. Trong số này, các kiến trúc sư thực tập giờ đây sẽ lấy ra một số nghiên cứu sử dụng hồ sơ của cảnh sát cho thấy khu vực nội thành được bao quanh bởi nhiều cây cối hơn phải chịu ít tội phạm hơn 52% so với các khu chung cư có ít hoặc không có cây xanh. Frances Kuo và nhà đồng nghiên cứu William Sullivan tin rằng cây xanh làm giảm tội phạm - miễn là tầm nhìn được duy trì - bởi vì nó làm giảm sự gây hấn, mang cư dân địa phương ra ngoài trời cùng nhau và sự hiện diện dễ thấy của mọi người sẽ ngăn chặn tội phạm.

 

C. ‘Environmental psychologists are increasingly in demand,’ says David Uzzell, professor of environmental psychology. ‘We’re asked to contribute to the planning, design and management of many different environments, ranging from neighbourhoods, offices, schools, health, transport, traffic and leisure environments for the purpose of improving quality of life and creating a better people-environment fit.’ Uzzell points to the rebuilding of one south London school as a striking example of how building design can affect human behaviour positively. Before its redesign, it was ranked as the worst school in the area – now it is recognised as one of the country’s twenty most improved schools.

David Uzzell, giáo sư tâm lý học môi trường cho biết: “Ngày càng rất cần các nhà tâm lý học môi trường. 'Chúng tôi được yêu cầu đóng góp vào việc lập kế hoạch, thiết kế và quản lý nhiều môi trường khác nhau, từ khu dân cư, văn phòng, trường học, y tế, giao thông, giao thông và môi trường giải trí nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra môi trường con người tốt hơn phù hợp.' Uzzell chỉ ra việc xây dựng lại một trường học ở phía nam London như một ví dụ nổi bật về cách thiết kế tòa nhà có thể ảnh hưởng tích cực đến hành vi của con người. Trước khi thiết kế lại, nó được xếp hạng là trường tệ nhất trong khu vực – giờ đây nó được công nhận là một trong 20 trường cải tiến nhất của đất nước.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

D. Uzzell has been involved in a pioneering project between MSc students in England and Scotland. Architecture students in Scotland acted as designers while environmental psychology students in England acted as consultants, as together they worked on a community project in a run-down area of Glasgow. The psychology students encouraged the architecture students to think about who their client group was, to consider issues of crowding and social cohesion, and they introduced them to psychological methodologies, for example observation and interviewing local residents about their needs.’ The collaborative project currently stands as a one-off experiment. ‘Hopefully these trainee architects will now go away with some understanding of the psychological issues involved in design and will take into account people’s needs,’ says Uzzell.

Uzzell đã tham gia vào một dự án tiên phong giữa các sinh viên ThS ở Anh và Scotland. Sinh viên kiến trúc ở Scotland đóng vai trò là nhà thiết kế trong khi sinh viên tâm lý học môi trường ở Anh đóng vai trò là nhà tư vấn, khi họ cùng nhau làm việc trong một dự án cộng đồng ở khu vực xuống cấp của Glasgow. Các sinh viên tâm lý học khuyến khích các sinh viên kiến trúc nghĩ xem nhóm khách hàng của họ là ai, xem xét các vấn đề về đông đúc và gắn kết xã hội, đồng thời giới thiệu cho họ các phương pháp tâm lý học, ví dụ như quan sát và phỏng vấn cư dân địa phương về nhu cầu của họ." Như dự án hợp tác hiện tại có giá trị như là một thử nghiệm chỉ xảy ra một lần. Uzzell nói: “Hy vọng rằng những kiến trúc sư thực tập này sẽ ra về với những hiểu biết về các vấn đề tâm lý liên quan đến thiết kế và sẽ tính đến nhu cầu của mọi người.

 

E. Hilary Barker, a recent graduate in psychology, now works for a design consultancy. She’s part of a four- person research team that contributes to the overall work of the company in helping clients use their office space more productively. Her team all have backgrounds in psychology or social science, but the rest of the firm consists mainly of architects and interior designers. ‘What I do is pretty rare to be honest,’ Barker says. ‘I feel very privileged to be able to use my degree in such a way.’ Barker explains that the team carries out observational studies on behalf of companies, to identify exactly how occupants are using their building. The companies are often surprised by the findings, for example that staff use meeting rooms for quiet, individual work.

Hilary Barker, một sinh viên mới tốt nghiệp ngành tâm lý học, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn thiết kế. Cô ấy là thành viên của nhóm nghiên cứu gồm bốn người đóng góp vào công việc chung của công ty trong việc giúp khách hàng sử dụng không gian văn phòng của họ hiệu quả hơn. Nhóm của cô đều có nền tảng về tâm lý học hoặc khoa học xã hội, nhưng phần còn lại của công ty bao gồm chủ yếu là kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất. Barker nói: “Thành thật mà nói, những gì tôi làm là khá hiếm. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể sử dụng bằng cấp của mình theo cách như vậy.” Barker giải thích rằng nhóm thực hiện các nghiên cứu quan sát thay mặt cho các công ty, để xác định chính xác cách người dùng sử dụng tòa nhà của họ. Các công ty thường ngạc nhiên trước những phát hiện này, ví dụ như nhân viên sử dụng phòng họp để làm việc cá nhân, yên tĩnh.

 

F. One area where the findings from environment- behaviour research have certainly influenced building is in hospital design. The government has a checklist of criteria that must be met in the design of new hospitals, and these are derived largely from the work of the behavioural scientist Professor Roger Ulrich,’ Chris Spencer says. Ulrich’s work has shown, for example, how the view from a patient’s window can affect their recovery. Even a hospital’s layout can impact on people’s health, according to Dr John Zeisel. ‘If people get lost in hospitals, they get stressed, which lowers their immune system and means their medication works less well. You might think that way-finding round the hospital is the responsibility of the person who puts all the signs up, but the truth is that the basic layout of a building is what helps people find their way around,’ he says.

Một lĩnh vực mà những phát hiện từ nghiên cứu hành vi môi trường chắc chắn đã ảnh hưởng đến tòa nhà là thiết kế bệnh viện. Chính phủ có một danh sách kiểm tra các tiêu chí phải đáp ứng khi thiết kế các bệnh viện mới, và những tiêu chí này phần lớn bắt nguồn từ công trình nghiên cứu của nhà khoa học hành vi, Giáo sư Roger Ulrich,” Chris Spencer nói. Ví dụ, công việc của Ulrich đã cho thấy tầm nhìn từ cửa sổ của bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của họ như thế nào. Theo Tiến sĩ John Zeisel, ngay cả cách bố trí của bệnh viện cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. ‘Nếu mọi người bị lạc trong bệnh viện, họ sẽ bị căng thẳng, điều này làm suy giảm hệ thống miễn dịch của họ và đồng nghĩa với việc thuốc men hoạt động kém hiệu quả hơn. Bạn có thể nghĩ rằng việc tìm đường quanh bệnh viện là trách nhiệm của người treo tất cả các biển báo, nhưng sự thật là cách bố trí cơ bản của một tòa nhà mới là thứ giúp mọi người tìm đường,” ông nói.

 

G. Zeisel also points to the need for a better balance between private and shared rooms in hospitals. ‘Falls are reduced and fewer medication errors occur’ in private rooms, he says. There’s also research showing how important it is that patients have access to the outdoors and that gardens in hospitals are a major contributor to well-being. However, more generally, Zeisel shares Chris Spencer’s concerns that the lessons from environmental psychology research are not getting through. ’There is certainly a gap between what we in social science know and the world of designers and architects,’ says Zeisel. He believes that most industries, from sports to film- making, have now recognised the importance of an evidence-based approach, and that the building trade needs to formulate itself more in that vein, and to recognise that there is relevant research out there. ‘It would be outrageous, silly, to go ahead with huge building projects without learning the lessons from the new towns established between 30 and 40 years ago,’ he warns.

Zeisel cũng chỉ ra nhu cầu cân bằng tốt hơn giữa phòng riêng và phòng chung trong bệnh viện. Ông nói: “Việc giảm té ngã và ít xảy ra sai sót về thuốc hơn” trong phòng riêng. Ngoài ra còn có nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc bệnh nhân được tiếp cận với không gian ngoài trời và những khu vườn trong bệnh viện là yếu tố đóng góp chính cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhìn tổng thể hơn, Zeisel chia sẻ mối lo ngại của Chris Spencer rằng các bài học từ nghiên cứu tâm lý học môi trường không được thấu hiểu. Zeisel nói: “Chắc chắn có một khoảng cách giữa những gì chúng ta biết trong khoa học xã hội và thế giới của các nhà thiết kế và kiến trúc sư. Ông tin rằng hầu hết các ngành công nghiệp, từ thể thao đến làm phim, hiện đã nhận ra tầm quan trọng của cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và ngành thương mại xây dựng cần phải tự hình thành nhiều hơn theo hướng đó và nhận ra rằng có nghiên cứu phù hợp ngoài kia. Ông cảnh báo: “Sẽ thật lố bịch và ngớ ngẩn nếu tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng khổng lồ mà không rút ra bài học từ các thị trấn mới được thành lập từ 30 đến 40 năm trước.

 

 

Questions 14-26:

Reading Passage has seven paragraphs. A-G. Choose the correct heading for A-G from the list of headings below.
Write the correct number, h-x, in boxes 1-7on your answer sheet.

List of Headings


i.A comparison between similar buildings.

ii. The negative reaction of local residents
iii. An unusual job for a psychologist
iv. A type of building benefiting from prescribed guidelines
v. The need for government action
vi. A failure to use available information in practical ways
vii. Academics with an unhelpful attitude
viii. A refusal by architects to accept criticism
ix. A unique co-operative scheme
x. The expanding scope of environmental psychology

14) Paragraph A
15) Paragraph B
16) Paragraph C
17) Paragraph D
18) Paragraph E
19) Paragraph F
20) Paragraph G

Questions 21-22:

Choose TWO letters, A-E
Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.
Which TWO of the following benefits are said to arise from the use of environmental psychology when planning buildings?

A. better relationships between staff
B. improved educational performance
C. reduction of environmental pollution
D. fewer mistakes made by medical staff E easier detection of crime

Questions 23-24:

Choose TWO letters, A-E
Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

Which TWO of the following research methods are mentioned in the passage?

A. the use of existing data relating to a geographical area
B. measuring the space given to a variety of activities
C. watching what people do in different parts of a building
D. analyzing decisions made during the planning of a building
E. observing patients’ reactions to each other

Questions 25-26:

Complete the sentences below
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 11 and 12 on your answer sheet.

25) The students from England suggested that the Scottish students should identify their ……………….

26) John Zeisel believes that if the of a building is clear, patient outcomes will improve.............

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

14) vii
15) i
16) x
17) ix
18) iii
19) iv
20) vi
21) B
22) D
23) A
24) C
25) client group
26) (basic) layout

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status