DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Have teenagers always existed?

Have teenagers always existed giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Have teenagers always existed?

 

Our ancestor, Homo erectus, may not have had culture or even language, but did they have teenagers? That question has been contested in the past few years, with some anthropologists claiming evidence of an adolescent phase in human fossil. This is not merely an academic debate. Humans today are the only animals on Earth to have a teenage phase, yet we have very little idea why. Establishing exactly when adolescence first evolved and finding out what sorts of changes in our bodies and lifestyles it was associated with could help us understand its purpose. Why do we, uniquely, have a growth spurt so late in life? ĐOẠN 1

Tổ tiên của chúng ta, Homo erectus, có thể không có văn hóa hay thậm chí là ngôn ngữ, nhưng họ có thanh thiếu niên không? Câu hỏi đó đã gây tranh cãi trong vài năm qua, với một số nhà nhân chủng học tuyên bố bằng chứng về giai đoạn vị thành niên trong hóa thạch của con người. Đây không chỉ là một cuộc tranh luận mang tính học thuật. Con người ngày nay là loài động vật duy nhất trên Trái đất có giai đoạn thiếu niên, nhưng chúng ta có rất ít lý do tại sao. Xác định chính xác thời điểm tuổi vị thành niên phát triển lần đầu tiên và tìm ra những loại thay đổi nào trong cơ thể và lối sống có liên quan đến giai đoạn này có thể giúp chúng ta hiểu được mục đích của nó.

 

Until recently, the dominant explanation was that physical growth is delayed by our need to grow large brains and to learn all the behaviour patterns associated with humanity – speaking, social interaction and so on. While such behaviour is still developing, humans cannot easily fend for themselves, so it is best to stay small and look youthful. That way your parents and other members of the social group are motivated to continue looking after you. What’s more, studies of mammals show a strong relationship between brain size and the rate of development, with larger-brained animals taking longer to reach adulthood. Humans are at the far end of this spectrum. If this theory is correct, and the development of large brains accounts for the teenage growth spurt, the origin of adolescence should have been with the evolution of our own species (Homo sapiens) and Neanderthals, starting almost 200,000 years ago. The trouble is, some of the fossil evidence seems to tell a different story. ĐOẠN 2

Cho đến gần đây, lời giải thích chủ đạo là sự phát triển thể chất bị chậm lại do chúng ta cần phát triển bộ não lớn và học tất cả các kiểu hành vi liên quan đến con người – nói, giao tiếp xã hội, v.v. Trong khi hành vi như vậy vẫn đang phát triển, con người không thể dễ dàng tự bảo vệ mình, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên giữ dáng người nhỏ bé và trông trẻ trung. Bằng cách đó, cha mẹ bạn và các thành viên khác trong nhóm xã hội sẽ có động lực để tiếp tục chăm sóc bạn. Hơn nữa, các nghiên cứu về động vật có vú cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa kích thước bộ não và tốc độ phát triển, với những động vật có bộ não lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến tuổi trưởng thành. Con người nằm xa tận phía cuối trong dải này. Nếu lý thuyết này là chính xác, và sự phát triển của bộ não lớn là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của tuổi thiếu niên, thì nguồn gốc của tuổi thiếu niên lẽ ra phải là sự tiến hóa của giống loài chúng ta (Homo sapiens) và người Neanderthal, bắt đầu từ gần 200.000 năm trước. Vấn đề là, một số bằng chứng hóa thạch dường như kể một câu chuyện khác.

 

The human fossil record is extremely sparse, and the number of fossilised children is minuscule. Nevertheless, in the past few years, anthropologists have begun to look at what can be learned of the lives of our ancestors from these youngsters. One of the most studied is the famous Turkana boy, an almost complete skeleton of Homo erectus from 1.6 million years ago found in Kenya in 1984. Accurately assessing how old someone is from their skeleton is a tricky business. Even with a modern human, you can only make a rough estimate based on the developmental stage of teeth and bones and the skeleton’s general size. ĐOẠN 3

Hồ sơ hóa thạch của con người cực kỳ thưa thớt và số lượng trẻ em hóa thạch rất ít. Tuy nhiên, trong vài năm qua, các nhà nhân chủng học đã bắt đầu xem xét những gì có thể học được về cuộc sống của tổ tiên chúng ta từ những đứa trẻ này. Một trong những điều được nghiên cứu nhiều nhất là cậu bé Turkana nổi tiếng, một bộ xương gần như hoàn chỉnh của Homo erectus từ 1,6 triệu năm trước được tìm thấy ở Kenya vào năm 1984. Đánh giá chính xác tuổi của một người dựa trên bộ xương của họ là một công việc khó khăn. Ngay cả với con người hiện đại, bạn cũng chỉ có thể ước tính sơ bộ dựa trên giai đoạn phát triển của răng, xương và kích thước chung của bộ xương.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

You need as many developmental markers as possible to get an estimate of age. The Turkana boy’s teeth made him 10 or 11 years old. The features of his skeleton put him at 13, but he was as tall as a modern 15-year-old. Susan Anton of New York University points to research by Margaret Clegg who studied a collection of 18th- and 19th-century skeletons whose ages at death were known. When she tried to age the skeletons without checking the records, she found similar discrepancies to those of the Turkana boy. One 10-year-old boy, for example, had a dental age of 9, the skeleton of a 6-year-old but was tall enough to be 11. The Turkana kid still has a rounded skull, and needs more growth to reach the adult shape,’ Anton adds. She thinks that Homo erectus had already developed modern human patterns of growth, with a late, if not quite so extreme, adolescent spurt. She believes Turkana boy was just about to enter it. ĐOẠN 4

Bạn cần càng nhiều dấu hiệu phát triển càng tốt để ước tính tuổi. Răng của cậu bé Turkana cho thấy cậu ta 10 hoặc 2 tuổi. Các đặc điểm của bộ xương cho thấy cậu ta 13 tuổi, nhưng cậu ta cao bằng một đứa trẻ 15 tuổi hiện đại. Susan Anton của Đại học New York chỉ ra nghiên cứu của Margaret Clegg, người đã nghiên cứu một bộ sưu tập các bộ xương thế kỷ 18 và 19 đã biết tuổi khi chết. Khi cô ấy cố gắng xác định tuổi của các bộ xương mà không kiểm tra hồ sơ, cô ấy đã tìm thấy những điểm khác biệt tương tự như của cậu bé Turkana. Ví dụ, một cậu bé 10 tuổi có răng 9 tuổi, khung xương của một đứa trẻ 6 tuổi nhưng đủ cao để 11 tuổi. Cậu bé Turkana vẫn có hộp sọ tròn và cần phát triển thêm để đạt được hình dạng người lớn, 'Anton cho biết thêm. Cô ấy nghĩ rằng Homo erectus đã phát triển các mô hình tăng trưởng của con người hiện đại, với sự phát triển muộn, nếu không muốn nói là cực muộn, ở tuổi vị thành niên. Cô ấy tin rằng cậu bé Turkana sắp bước vào đó.

 

If Anton is right, that theory contradicts the orthodox idea linking late growth with development of a large brain. Anthropologist Steven Leigh from the University of Illinois goes further. He believes the idea of adolescence as catch-up growth does not explain why the growth rate increases so dramatically. He says that many apes have growth spurts in particular body regions that are associated with reaching maturity, and this makes sense because by timing the short but crucial spells of maturation to coincide with the seasons when food is plentiful, they minimise the risk of being without adequate food supplies while growing. What makes humans unique is that the whole skeleton is involved. For Leigh, this is the key. ĐOẠN 5

Nếu Anton đúng, lý thuyết đó mâu thuẫn với ý tưởng chính thống liên kết sự phát triển muộn với sự phát triển của một bộ não lớn. Nhà nhân chủng học Steven Leigh từ Đại học Illinois còn đi xa hơn. Ông tin rằng ý tưởng coi tuổi vị thành niên là tốc độ tăng trưởng bắt kịp không giải thích được tại sao tốc độ tăng trưởng lại tăng nhanh như vậy. Ông nói rằng nhiều loài vượn có các đợt tăng trưởng ở các vùng cơ thể cụ thể có liên quan đến việc đạt đến độ trưởng thành, và điều này có ý nghĩa bởi vì bằng cách định thời gian cho các giai đoạn trưởng thành ngắn nhưng quan trọng trùng với các mùa có nhiều thức ăn, chúng sẽ giảm thiểu nguy cơ thiếu thốn nguồn cung cấp đầy đủ thức ăn trong quá trình sinh trưởng. Điều làm cho con người trở nên độc đáo là toàn bộ bộ xương có liên quan. Đối với Leigh, đây là chìa khóa.

 

According to his theory, adolescence evolved as an integral part of efficient upright locomotion, as well as to accommodate more complex brains. Fossil evidence suggests that our ancestors first walked on two legs six million years ago. If proficient walking was important for survival, perhaps the teenage growth spurt has very ancient origins. While many anthropologists will consider Leigh’s theory a step too far, he is not the only one with new ideas about the evolution of teenagers. ĐOẠN 6

Theo lý thuyết của ông, tuổi thiếu niên đã tiến hóa như một phần không thể thiếu của sự vận động thẳng đứng hiệu quả, cũng như để phù hợp với những bộ não phức tạp hơn. Bằng chứng hóa thạch cho thấy tổ tiên của chúng ta lần đầu tiên đi bằng hai chân cách đây sáu triệu năm. Nếu việc đi bộ thành thạo là quan trọng để tồn tại, thì có lẽ sự phát triển vượt bậc của tuổi thiếu niên có nguồn gốc rất xa xưa. Trong khi nhiều nhà nhân chủng học sẽ coi lý thuyết của Leigh là một bước đi quá xa, ông không phải là người duy nhất có những ý tưởng mới về sự tiến hóa của thanh thiếu niên.

 

Another approach, which has produced a surprising result, relies on the minute analysis of tooth growth. Every nine days or so the growing teeth of both apes and humans acquire ridges on their enamel surface. These are like rings in a tree trunk: the number of them tells you how long the crown of a tooth took to form. Across mammals, the rate at which teeth develop is closely related to how fast the brain grows and the age you mature. Teeth are good indicators of life history because their growth is less related to the environment and nutrition than is the growth of the skeleton. ĐOẠN 7

Một cách tiếp cận khác, đã tạo ra một kết quả đáng ngạc nhiên, dựa trên phân tích chi tiết về sự phát triển của răng. Khoảng chín ngày một lần, những chiếc răng đang phát triển của cả vượn và người đều có những đường vân trên bề mặt men răng. Những đường vân này giống như những cái vòng trên thân cây: số lượng của chúng cho bạn biết thời gian hình thành mão răng. Ở các loài động vật có vú, tốc độ phát triển của răng có liên quan mật thiết đến tốc độ phát triển của não bộ và độ tuổi trưởng thành của bạn. Răng là chỉ số tốt về lịch sử cuộc sống vì sự phát triển của chúng ít liên quan đến môi trường và dinh dưỡng hơn là sự phát triển của bộ xương.

 

A more decisive piece of evidence came last year, when researchers in France and Spain published their findings from a study of Neanderthal teeth. Neanderthals had much faster tooth growth than Homo erectus who went before them, and hence, possibly, a shorter childhood. Lead researcher Fernando Ramirez-Rozzi thinks Neanderthals died young – about 25 years old — primarily because of the cold, harsh environment they had to endure in glacial Europe. They evolved to grow up quicker than their immediate ancestors. Neanderthals and Homo erectus probably had to reach adulthood fairly quickly, without delaying for an adolescent growth spurt. So it still looks as though we are the original teenagers. ĐOẠN 8

Một bằng chứng rõ ràng hơn đã xuất hiện vào năm ngoái, khi các nhà nghiên cứu ở Pháp và Tây Ban Nha công bố phát hiện của họ từ một nghiên cứu về răng của người Neanderthal. Người Neanderthal có sự phát triển nhanh hơn so với người Homo erectus đi trước họ, và do đó, có thể có thời thơ ấu ngắn hơn. Trưởng nhóm nghiên cứu Fernando Ramirez-Rozzi cho rằng người Neanderthal chết trẻ - khoảng 25 tuổi - chủ yếu là do môi trường lạnh giá, khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng ở châu Âu băng giá. Họ tiến hóa để lớn lên nhanh hơn tổ tiên gần nhất của mình. Người Neanderthal và Homo erectus có lẽ phải đến tuổi trưởng thành khá nhanh, không chậm trễ cho sự phát triển vượt bậc của tuổi vị thành niên. Vì vậy, có vẻ như chúng ta vẫn là những thanh thiếu niên ban đầu.

 

 

Questions 27-30:

Choose the correct letter, A, B, C or D
Write the correct letter in boxes 1-4 on your answer sheet.

27) In the first paragraph, why does the writer say ‘This is not merely an academic debate’?
A. Anthropologists’ theories need to be backed up by practical research.
B. There have been some important misunderstandings among anthropologists.
C. The attitudes of anthropologists towards adolescence are changing.
D. The work of anthropologists could inform our understanding of modem adolescence.

28) What was Susan Anton’s opinion of the Turkana boy?
A. He would have experienced an adolescent phase had he lived.
B. His skull showed he had already reached adulthood.
C. His skeleton and teeth could not be compared to those from a more modern age.
D. He must have grown much faster than others alive at the time.

29) What point does Steven Leigh make?
A. Different parts of the human skeleton develop at different speeds.
B. The growth period of many apes Is confined to times when there is enough food.
C. Humans have different rates of development from each other depending on living conditions.
D. The growth phase in most apes lasts longer if more food is available.

30) What can we learn from a mammal’s teeth?
A. A poor diet will cause them to grow more slowly.
B. They are a better indication of lifestyle than a skeleton.
C. Their growing period is difficult to predict accurately.
D. Their speed of growth is directly related to the body’s speed of development.

Questions 31-36:

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write

YES                                                 if the statement agrees with the claims of the writer
NO                                                  if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN                                 if it is impossible to say what the writer thinks about this

31) It is difficult for anthropologists to do research on human fossils because they are so rare.
32) Modern methods mean it is possible to predict the age of a skeleton with accuracy.
33) Susan Anton’s conclusion about the Turkana boy reinforces an established idea.
34) Steven Leigh’s ideas are likely to be met with disbelief by many anthropologists.
35) Researchers in France and Spain developed a unique method of analysing teeth.
36) There has been too little research comparing the brains of Homo erectus and Neanderthals.

Questions 37-40:

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below. Write the correct letter, A-G, in boxes 11-14 on your answer sheet.

37) Until recently, delayed growth in humans until adolescence was felt to be due to …………….
38) In her research, Margaret Clegg discovered ……………….
39) Steven Leigh thought the existence of adolescence is connected to …………………
40) Research on Neanderthals suggests that they had short lives because of ………………….

A.inconsistencies between height, skeleton and dental evidence.
B. the fact that human beings walk on two legs.
C. the way teeth grew.
D. a need to be dependent on others for survival.
E. difficult climatic conditions.
F. increased quantities of food.
G. the existence of much larger brains than previously.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

27) D
28) A
29) B
30) D
31) YES
32) NO
33) NO
34) YES
35) NOT GIVEN
36) NOT GIVEN
37) D
38) A
39) B
40) E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status