DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Trees in trouble

Trees in trouble, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Trees in trouble

 

A Big trees are incredibly important ecologically. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter for many animals, and their trunks and branches can become gardens, hung with green ferns, orchids and bromeliads, coated with mosses and draped with vines. With their tall canopies* basking in the sun, they capture vast amounts of energy. This allows them to produce massive crops of fruit, flowers and foliage that sustain much of the animal life in the forest.

Cây lớn là vô cùng quan trọng về mặt sinh thái. Đầu tiên, chúng nuôi sống vô số loài khác. Chúng cung cấp nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật, thân và cành của chúng có thể trở thành khu vườn, treo đầy dương xỉ xanh, hoa lan và dứa, phủ đầy rêu và giăng đầy dây leo. Với những tán cây cao phơi mình dưới ánh mặt trời, chúng thu được một lượng lớn năng lượng. Điều này cho phép chúng tạo ra những vụ mùa bội thu về trái cây, hoa và tán lá để duy trì phần lớn đời sống của động vật trong rừng.

 

B Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to North America, but big trees grow all over the globe, from the tropics to the boreal forests of the high latitudes. To achieve giant stature, a tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions and lots of time with low adult mortality*. Disrupt any of these, and you can lose your biggest trees.

Chỉ một số ít loài cây có khả năng di truyền để phát triển thực sự lớn. Những cây mạnh nhất có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, nhưng những cây lớn mọc khắp nơi trên thế giới, từ vùng nhiệt đới đến những khu rừng phương bắc ở vĩ độ cao. Để đạt được tầm vóc khổng lồ, một cái cây cần ba điều: trồng cây con ở nơi thích hợp, điều kiện sinh trưởng tốt và nhiều thời gian với tỷ lệ chết đi khi trưởng thành thấp*. Phá vỡ bất kỳ điều nào trong số này và bạn có thể mất những cây lớn nhất của mình.

 

C In some parts of the world, populations of big trees are dwindling because their seedlings cannot survive or grow. In southern India, for instance, an aggressive non-native shrub, Lantana camara, is invading the floor of many forests. Lantana grows so thickly that young trees often fail to take root. With no young trees to replace them, it is only a matter of time before most of the big trees disappear. Across much of northern Australia, gamba grass from Africa is overrunning native savannah woodlands. The grass grows up to four metres tall and burns fiercely, creating super-hot fires that cause catastrophic tree mortality.

Ở một số nơi trên thế giới, quần thể cây lớn đang suy giảm vì cây con của chúng không thể tồn tại hoặc phát triển. Ví dụ, ở miền nam Ấn Độ, Lantana camara, một loại cây bụi không bản địa hung hăng, đang xâm chiếm tầng đất của nhiều khu rừng. Lantana mọc dày đến nỗi cây non thường không bén rễ được. Không còn cây non để thay thế, việc hầu hết các cây lớn biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Trên khắp miền bắc Australia, cỏ gamba từ châu Phi tràn ngập rừng cây thảo nguyên bản địa. Cỏ mọc cao tới 4 mét và bốc cháy dữ dội, tạo ra những đám cháy siêu nóng khiến cây cối chết thảm.

 

D Without the right growing conditions trees cannot get really big, and there is some evidence to suggest tree growth could slow in a warmer world, particularly in environments that are already warm. Having worked for decades at La Selva Biological Station in Puerto Viejo de Sarapiqui, Costa Rica, David and Deborah Clark and colleagues have shown that tree growth there declines markedly in warmer years. “During the day, their photosynthesis* shuts down when it gets too warm, and at night they consume more energy because their metabolic rate increases, much as a reptile’s would when it gets warmer,” explains David Clark. With less energy produced in warmer years and more being consumed just to survive, there is even less energy available for growth.

Nếu không có điều kiện phát triển phù hợp, cây cối không thể thực sự lớn và có một số bằng chứng cho thấy sự phát triển của cây có thể chậm lại trong một thế giới ấm hơn, đặc biệt là trong những môi trường vốn đã ấm áp. Sau khi làm việc nhiều thập kỷ tại Trạm Sinh học La Selva ở Puerto Viejo de Sarapiqui, Costa Rica, David và Deborah Clark cùng các đồng nghiệp đã chỉ ra rằng sự phát triển của cây ở đó giảm rõ rệt trong những năm ấm hơn. David Clark giải thích: “Vào ban ngày, quá trình quang hợp* của chúng ngừng hoạt động khi trời quá nóng và vào ban đêm, chúng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn vì tốc độ trao đổi chất của chúng tăng lên, giống như hoạt động trao đổi chất của loài bò sát khi trời ấm hơn”. Với trong những năm ấm hơn cây cối tạo ra ít hơn nhưng lại tiêu thụ nhiều năng lượng hơn chỉ để tồn tại, nên thậm chí còn rất ít năng lượng cho tăng trưởng.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E The Clarks’ hypothesis, if correct, means tropical forests would shrink over time. The largest, oldest trees would progressively die off and tend not to be replaced. According to the Clarks, this might trigger a destabilization of the climate; as older trees die, forests would release some of their stored carbon into the atmosphere, prompting a vicious cycle of further warming, forest shrinkage and carbon emissions.

Giả thuyết của Clarks, nếu đúng, có nghĩa là các khu rừng nhiệt đới sẽ bị thu hẹp theo thời gian. Những cây lớn nhất, lâu đời nhất sẽ chết dần và không có xu hướng được thay thế. Theo Clarks, điều này có thể gây ra sự mất ổn định của khí hậu; khi những cây già cỗi chết đi, rừng sẽ giải phóng một phần carbon dự trữ của chúng vào bầu khí quyển, gây ra một vòng luẩn quẩn của sự nóng lên hơn nữa, rừng bị thu hẹp và lượng khí thải carbon.

 

F Big trees face threats from elsewhere. The most serious is increasing mortality, especially of mature trees. Across much of the planet, forests of slow-growing ancient trees have been cleared for human use. In western North America, most have been replaced by monocultures of fast-growing conifers. Siberia’s forests are being logged at an incredible rate. Logging in tropical forests is selective but the timber cutters usually prioritise the biggest and oldest trees. In the Amazon, my colleagues and I found the mortality rate for the biggest trees had tripled in small patches of rainforest surrounded by pasture land. This happens for two reasons. First, as they grow taller, big trees become thicker and less flexible: when winds blow across the surrounding cleared land, there is nothing to stop their acceleration. When they hit the trees, the impact can snap them in half. Second, rainforest fragments dry out when surrounded by dry, hot pastures and the resulting drought can have devastating consequences: one four-year study has shown that death rates will double for smaller trees but will increase 4.5 times for bigger trees.

Những cây lớn phải đối mặt với mối đe dọa từ nơi khác. Nghiêm trọng nhất là tỷ lệ chết ngày càng tăng, nhất là ở những cây trưởng thành. Trên khắp hành tinh, những khu rừng cây cổ thụ phát triển chậm đã bị con người chặt phá để sử dụng. Ở phía tây Bắc Mỹ, hầu hết đã được thay thế bằng độc canh các loài cây lá kim phát triển nhanh. Các khu rừng của Siberia đang bị khai thác gỗ với tốc độ đáng kinh ngạc. Khai thác gỗ trong các khu rừng nhiệt đới có chọn lọc nhưng những kẻ đốn gỗ thường ưu tiên những cây to nhất và già nhất. Ở Amazon, tôi và các đồng nghiệp nhận thấy tỷ lệ chết của những cây lớn nhất đã tăng gấp ba lần trong những khoảnh rừng nhiệt đới nhỏ được bao quanh bởi đồng cỏ. Điều này xảy ra vì hai lý do. Đầu tiên, khi chúng phát triển cao hơn, những cây lớn trở nên dày hơn và kém linh hoạt hơn: khi gió thổi qua vùng đất trống xung quanh, không gì có thể ngăn cản sự tăng tốc của chúng. Khi chúng đập vào cây, tác động có thể làm chúng gãy làm đôi. Thứ hai, các mảnh rừng nhiệt đới bị khô khi bao quanh bởi đồng cỏ khô, nóng gây ra hạn hán và do đó có thể gây ra hậu quả tàn khốc: một nghiên cứu kéo dài 4 năm đã chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong sẽ tăng gấp đôi đối với những cây nhỏ hơn nhưng sẽ tăng gấp 4,5 lần đối với những cây lớn hơn.

 

G Particular enemies to large trees are insects and disease. Across vast areas of western North America, increasingly mild winters are causing massive outbreaks of bark beetle. These tiny creatures can kill entire forests as they tunnel their way through the inside of trees. In both North America and Europe, fungus-causing diseases such as Dutch elm disease have killed off millions of stately trees that once gave beauty to forests and cities. As a result of human activity, such enemies reach even the remotest corners of the world, threatening to make the ancient giants a thing of the past.

Kẻ thù đặc biệt của cây lớn là côn trùng và bệnh tật. Trên khắp các khu vực rộng lớn ở phía tây Bắc Mỹ, mùa đông ngày càng ôn hòa đang gây ra sự bùng phát lớn của bọ vỏ cây. Những sinh vật nhỏ bé này có thể giết chết toàn bộ khu rừng khi chúng đào đường xuyên qua bên trong cây cối. Ở cả Bắc Mỹ và Châu Âu, các bệnh do nấm gây ra như bệnh cây du Hà Lan đã giết chết hàng triệu cây cổ thụ từng mang lại vẻ đẹp cho các khu rừng và thành phố. Do sự hoạt động của con người, những kẻ thù như vậy đã đến được cả những nơi xa xôi nhất trên thế giới, đe dọa biến những người khổng lồ cổ đại trở thành dĩ vãng.

 

❓ Câu hỏi (questions)

Question 1 - 7

Reading Passage has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, I-X

List of Headings

I/ How deforestation harms isolated trees

II/ How other plants can cause harm

III/ Which big trees support the most diverse species

IV/ Impact of big tree loss on the wider environment

V/ Measures to prevent further decline in big tree populations

VI/ How wildlife benefits from big trees

VII/ Risk from pests and infection

VIII/ Ways in which industry uses big tree products

IX/ How higher temperatures slow the rate of tree growth

X/ Factors that enable trees to grow to significant heights

1. Paragraph A

2. Paragraph B

3. Paragraph C

4. Paragraph D

5. Paragraph E 

6. Paragraph F

7. Paragraph G

 

Question 8 - 13

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

8. The biggest trees in the world can be found in………………………

9. Some trees in northern Australia die because of…………………………made worse by gamba grass.

10. The Clarks believe that the release of………………………….from dead trees could lead to the death of more trees.

11.Strong…………………………………are capable of damaging tall trees in the Amazon.

12. ………………………………….. has a worse impact on tall trees than smaller ones.

13. In western Northern America, a species of……………………………….has destroyed many trees.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

 

1. Đáp án đúng:VI

2. Đáp án đúng:X

3. Đáp án đúng:II

4. Đáp án đúng:IX

5. Đáp án đúng:IV

6. Đáp án đúng:I

7. Đáp án đúng:VII

8. Đáp án đúng:NORTH AMERICA

9. Đáp án đúng:(SUPER-HOT) FIRES

10. Đáp án đúng:(STORED) CARBON

11. Đáp án đúng:WINDS

12. Đáp án đúng:DROUGHT

13. Đáp án đúng:(BARK) BEETLE

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status