DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Homer’s Literary Legacy

Homer’s Literary Legacy giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Homer’s Literary Legacy

 

Why was the work of Homer, famous author of ancient Greece, so full of clichés?

Tại sao tác phẩm của Homer, tác giả nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, lại đầy sáo rỗng?

A. Until the last tick of history’s clock, cultural transmission meant oral transmission and poetry, passed from mouth to ear, was the principal medium of moving information across space and from one generation to the next. Oral poetry was not simply a way of telling lovely or important stories, or of flexing the imagination. It was, argues the classicist Eric Havelock, a “massive repository of useful knowledge, a sort of encyclopedia of ethics, politics, history and technology which the effective citizen was required to learn as the core of his educational equipment”. The great oral works transmitted a shared cultural heritage, held in common not on bookshelves, but in brains. In India, an entire class of priests was charged with memorizing the Vedas with perfect fidelity. In pre-lslamic Arabia, people known as Rawis were often attached to poets as official memorizers. The Buddha’s teachings were passed down in an unbroken chain of oral tradition for four centuries until they were committed to writing in Sri Lanka in the first century B.C.

Cho đến tiếng tích tắc cuối cùng của đồng hồ lịch sử, truyền tải văn hóa có nghĩa là truyền miệng và thơ ca được truyền từ miệng sang tai là phương tiện chính để truyền thông tin xuyên không gian và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thơ truyền miệng không chỉ đơn giản là một cách kể những câu chuyện đáng yêu hay quan trọng, hay để vận dụng trí tưởng tượng. Nhà cổ điển học Eric Havelock lập luận rằng đó là “một kho kiến thức khổng lồ hữu ích, một loại bách khoa toàn thư về đạo đức, chính trị, lịch sử và công nghệ mà một công dân có ảnh hưởng bắt buộc phải học như là cốt yếu trong hành trang giáo dục của mình”. Những tác phẩm truyền miệng tuyệt vời đã truyền tải một di sản văn hóa chung, được lưu giữ chung không phải trên giá sách, mà trong bộ não. Ở Ấn Độ, cả một tầng lớp linh mục được giao nhiệm vụ ghi nhớ kinh Veda với độ chính xác tuyệt đối. Ở Ả Rập trước Hồi giáo, những người được gọi là Rawis thường được liên tưởng đến những nhà thơ với từ cách là những người ghi nhớ chính thức. Những lời dạy của Đức Phật đã được truyền lại trong một chuỗi truyền khẩu không gián đoạn trong bốn thế kỷ cho đến khi chúng được viết ra thành văn bản ở Sri Lanka vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.

 

B. The most famous of the Western tradition’s oral works, and the first to have been systematically studied, were Homer’s Odyssey and Iliad. These two poems – possibly the first to have been written down in the Greek alphabet – had long been held up as literary archetypes. However, even as they were celebrated as the models to which all literature should aspire, Homer’s masterworks had also long been the source of scholarly unease. The earliest modern critics sensed that they were somehow qualitatively different from everything that came after – even a little strange. For one thing, both poems were oddly repetitive in the way they referred to characters. Odysseus was always “clever Odysseus”. Dawn was always “rosy-fingered”. Why would someone write that? Sometimes the epithets seemed completely off-key. Why call the murderer of Agamemnon “blameless Aegisthos”? Why refer to “swift-footed Achilles” even when he was sitting down? Or to “laughing Aphrodite” even when she was in tears? In terms of both structure and theme, the Odyssey and Iliad were also oddly formulaic, to the point of predictability. The same narrative units – gathering armies, heroic shields, challenges between rivals – pop up again and again, only with different characters and different circumstances. In the context of such finely spun, deliberate masterpieces, these quirks* seemed hard to explain.

Tác phẩm truyền miệng nổi tiếng nhất của truyền thống phương Tây, và là tác phẩm đầu tiên được nghiên cứu một cách có hệ thống, là Odyssey và Iliad của Homer. Hai bài thơ này - có thể là bài thơ đầu tiên được viết bằng bảng chữ cái Hy Lạp - từ lâu đã được coi là nguyên mẫu văn học. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng được tôn vinh như những hình mẫu mà mọi nền văn học đều khao khát, thì những kiệt tác của Homer cũng từ lâu đã trở thành nguồn gốc của sự bất an trong giới học giả. Các nhà phê bình hiện đại đầu tiên cảm thấy rằng chúng khác biệt về chất lượng so với mọi thứ ra đời sau đó – thậm chí hơi kỳ lạ. Có điều, cả hai bài thơ đều lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ trong cách chúng đề cập đến các nhân vật. Odysseus luôn là “Odysseus thông minh”. Dawn luôn là “những ngón tay hồng hào”. Tại sao ai đó sẽ viết điều đó? Đôi khi các tên gọi dường như hoàn toàn lệch lạc. Tại sao lại gọi kẻ giết Agamemnon là “Aegisthos vô tội ”? Tại sao lại nhắc đến “Achilles nhanh nhẹn” ngay cả khi anh ta đang ngồi? Hay đối với "Aphrodite cười" ngay cả khi cô ấy đang rơi nước mắt? Về cả cấu trúc và chủ đề, Odyssey và Iliad cũng rập khuôn kỳ lạ, đến mức có thể đoán trước được. Các đơn vị kể chuyện giống nhau – tập hợp quân đội, khiên anh hùng, thách thức giữa các đối thủ – xuất hiện lặp đi lặp lại, chỉ với các nhân vật khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Trong bối cảnh của những kiệt tác có chủ ý, được thêu dệt một cách tinh xảo như vậy, những điều kỳ quặc* này dường như rất khó giải thích.

 

C. At the heart of the unease about these earliest works of literature were two fundamental questions: first, how could Greek literature have been born ex nihilo* with two masterpieces? Surely a few less perfect stories must have come before, and yet these two were among the first on record. And second, who exactly was their author? Or was it authors? There were no historical records of Homer, and no trustworthy biography of the man exists beyond a few self-referential hints embedded in the texts themselves.

Trọng tâm của sự băn khoăn về những tác phẩm văn học thuở ban đầu này là hai câu hỏi cơ bản: thứ nhất, làm thế nào mà văn học Hy Lạp lại có thể ra đời từ hư vô* với hai kiệt tác? Chắc chắn trước đó phải có một số câu chuyện kém hoàn hảo hơn, nhưng hai câu chuyện này lại nằm trong số những câu chuyện đầu tiên được ghi nhận. Và thứ hai, chính xác ai là tác giả của chúng? Hay đó là tác giả? Không có ghi chép lịch sử nào về Homer, và không có tiểu sử đáng tin cậy nào về người đàn ông này tồn tại ngoài một vài gợi ý tự tham khảo được ghi trong chính các văn bản.

EX NIHILO không phải tiếng Pháp, mà gốc Latin có nghĩa là “out of nothing” – Từ Hư Không.

D. Jean-Jacques Rousseau was one of the first modern critics to suggest that Homer might not have been an author in the contemporary sense of a single person who sat down and wrote a story and then published it for others to read. In his 1781 Essay on the Origin of Languages, the Swiss philosopher suggested that the Odyssey and Iliad might have been “written only in men’s memories. Somewhat later they were laboriously collected in writing”- though that was about as far as his enquiry into the matter went.

Jean-Jacques Rousseau là một trong những nhà phê bình hiện đại đầu tiên gợi ý rằng Homer có thể không phải là một tác giả theo nghĩa đương thời về một người duy nhất ngồi viết một câu chuyện rồi xuất bản nó cho người khác đọc. Trong Bài luận về Nguồn gốc của Ngôn ngữ năm 1781, triết gia người Thụy Sĩ cho rằng Odyssey và Iliad có thể “chỉ được viết trong ký ức của con người. Một thời gian sau, chúng được thu thập một cách công phu bằng văn bản” - mặc dù anh ấy chỉ tìm hiểu vất đề này chừng đó thôi.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E. In 1795, the German philologist Friedrich August Wolf argued for the first time that not only were Homer’s works not written down by Homer, but they weren’t even by Homer. They were, rather, a loose collection of songs transmitted by generations of Greek bards*, and only redacted* in their present form at some later date. In 1920, an eighteen-year-old scholar named Milman Parry took up the question of Homeric authorship as his Master’s thesis at the University of California, Berkeley. He suggested that the reason Homer’s epics seemed unlike other literature was because they were unlike other literature. Parry had discovered what Wood and Wolf had missed: the evidence that the poems had been transmitted orally was right there in the text itself. All those stylistic quirks, including the formulaic and recurring plot elements and the bizarrely repetitive epithets -“clever Odysseus” and “gray-eyed Athena”- that had always perplexed readers were actually like thumbprints left by a potter: material evidence of how the poems had been crafted. They were mnemonic* aids that helped the bard(s) fit the meter and pattern of the line, and remember the essence of the poems.

Năm 1795, nhà ngữ văn học người Đức Friedrich August Wolf lần đầu tiên lập luận rằng không chỉ các tác phẩm của Homer không phải do Homer viết xuống mà thậm chí chúng còn không phải do Homer sáng tác. Thay vào đó, chúng là một tuyển tập rời rạc các bài hát được truyền qua nhiều thế hệ các thi sĩ Hy Lạp*, và chỉ được biên tập lại* ở dạng hiện tại vào một thời điểm nào đó sau này. Năm 1920, một học giả mười tám tuổi tên là Milman Parry đã chọn câu hỏi về quyền tác giả của Homeric làm luận án Thạc sĩ của mình tại Đại học California, Berkeley. Ông cho rằng lý do sử thi của Homer có vẻ không giống các tác phẩm văn học khác là vì chúng không giống các tác phẩm văn học khác. Parry đã phát hiện ra điều mà Wood và Wolf đã bỏ sót: bằng chứng cho thấy những bài thơ đã được truyền miệng nằm ngay trong chính văn bản. Tất cả những điều kỳ quặc về phong cách đó, bao gồm cả các yếu tố cốt truyện rập khuôn và lặp đi lặp lại cũng như các tên gọi lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ - “Odysseus thông minh” và “Athena mắt xám” - luôn khiến người đọc bối rối thực sự giống như dấu vân tay do người thợ gốm để lại: bằng chứng vật chất về cách thức các bài thơ đã được tạo ra. Chúng là công cụ hỗ trợ ghi nhớ* giúp (các) người thi sĩ làm cho nhịp điệu phù hợp với khuôn mẫu của dòng thơ, đồng thời ghi nhớ bản chất của các bài thơ.

 

F. The greatest author of antiquity was actually, Parry argued, just “one of a long tradition of oral poets that… composed wholly without the aid of writing”. Parry realised that if you were setting out to create memorable poems, the Odyssey and the Iliad were exactly the kind of poems you’d create. It’s said that cliches* are the worst sin a writer can commit, but to an oral bard, they were essential. The very reason that cliches so easily seep into our speech and writing – their insidious memorability – is exactly why they played such an important role in oral story telling. The principles that the oral bards discovered as they sharpened their stories through telling and retelling were the same mnemonic principles that psychologists rediscovered when they began conducting their first scientific experiments on memory around the turn of the twentieth century. Words that rhyme are much more memorable than words that don’t, and concrete nouns are easier to remember than abstract ones. Finding patterns and structure in information is how our brains extract meaning from the world, and putting words to music and rhyme is a way of adding extra levels of pattern and structure to language.

Parry lập luận rằng tác giả vĩ đại nhất của thời cổ đại thực ra chỉ là “một trong những nhà thơ truyền miệng có truyền thống lâu đời… sáng tác hoàn toàn mà không cần chữ viết hỗ trợ”. Parry nhận ra rằng nếu bạn định sáng tác những bài thơ đáng nhớ, thì Odyssey và Iliad chính xác là thể loại thơ mà bạn sẽ sáng tác. Người ta nói rằng những lời sáo rỗng* là tội lỗi tồi tệ nhất mà một nhà văn có thể phạm phải, nhưng đối với một nhà thơ truyền khẩu, chúng rất cần thiết. Chính lý do mà những câu nói sáo rỗng dễ dàng thấm vào bài phát biểu và bài viết của chúng ta - khả năng ghi nhớ ngấm ngầm của chúng - chính là lý do tại sao chúng đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc kể chuyện bằng miệng. Các nguyên tắc mà những thi sĩ truyền miệng khám phá ra khi họ trau chuốt câu chuyện của mình thông qua kể đi kể lại cũng chính là những nguyên tắc ghi nhớ mà các nhà tâm lý học đã khám phá lại khi họ bắt đầu tiến hành các thí nghiệm khoa học đầu tiên về trí nhớ vào khoảng đầu thế kỷ XX. Những từ có vần dễ nhớ hơn nhiều so với những từ không có vần, và những danh từ cụ thể dễ nhớ hơn những danh từ trừu tượng. Tìm kiếm các mẫu và cấu trúc trong thông tin là cách bộ não của chúng ta rút ra ý nghĩa từ thế giới, và đưa các từ vào âm nhạc và vần điệu là một cách để bổ sung thêm các cấp độ mẫu và cấu trúc cho ngôn ngữ.

 

Question 27-32

Reading Passage has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

27. the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form.

28. a theory involving the reinterpretation of the term ‘author’

29. references to the fact that little is known about Homer’s life

30. a comparison between the construction of Homer’s poems and another art form

31. examples of the kinds of people employed to recall language

32. doubts regarding Homer’s apparently inappropriate descriptions

 

Question 33-34

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO of these points are made by the writer of the text about the Odyssey and the Iliad?

A.They are sometimes historically inaccurate.

B.It is uncertain which century they were written in.

C.Their content is very similar.

D.Later writers referred to them as ideal examples of writing.

E.There are stylistic differences between them.

Question 35-36

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO of the following theories does the writer of the text refer to?

A.Homer wrote his work during a period of captivity.

B.Neither the Odyssey nor the Iliad were written by Homer.

C.Homer created the Odyssey and Iliad without writing them down.

D.Homer may have suffered from a failing memory in later life.

E.The oral and written versions of Homer’s work may not be identical.

Question 37-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

The importance of the spoken word and how words are remembered.

 

Spoken poetry was once the means by which each 37................ of a particular culture or community could pass on its knowledge. Indeed, it has been suggested that it was the duty of a 38................ to know poetry so they would be informed about subjects such as politics and history.Psychologists now know that when people are trying to remember information, they may find it difficult to remember words that express 39.................. ideas. It is easier to remember words which sound similar or go together with 40...............

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

27. E

28. D

29. C

30. E

31. A

32. B

33. C

34. D

35. B

36. C

37. generation

38. citizen

39. abstract

40 music

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status