DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: South pole adventurer

South pole adventurer giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

South pole adventurer

 

For a few weeks in January 1912, Antarctica was full of explorers. Norwegian Roald Amundsen had reached the South Pole on 14 December and was speeding back to the coast. On 17 January, Robert Scott and the men of the British Antarctic expedition had arrived at the pole to find they had been beaten to it. Just then, a third man arrived; Japanese explorer Nobu Shirase. However, his part in one of the greatest adventure stories of the 20th century is hardly known outside his own country, even by fellow explorers. Yet as Scott was nearing the pole and with the rest of the world still unaware of Amundsen’s triumph, Shirase and his team sailed into Antarctica’s Bay of Whales in the smallest ship ever to try its luck in these dangerous waters. ĐOẠN 1

Trong vài tuần vào tháng 1 năm 1912, Nam Cực đầy những nhà thám hiểm. Roald Amundsen người Na Uy đã đến Nam Cực vào ngày 14 tháng 12 và đang tăng tốc quay trở lại bờ biển. Vào ngày 17 tháng 1, Robert Scott và những người đàn ông trong đoàn thám hiểm Nam Cực của Anh đã đến cực Nam và phát hiện ra rằng họ đã bị đánh bại. Ngay sau đó, một người đàn ông thứ ba đến; Nhà thám hiểm Nhật Bản Nobu Shirase. Tuy nhiên, phần của anh ấy trong một trong những câu chuyện phiêu lưu vĩ đại nhất của thế kỷ 20 hầu như không được biết đến bên ngoài đất nước của anh ấy, ngay cả bởi những nhà thám hiểm đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi Scott đang ở gần cực Nam và với phần còn lại của thế giới vẫn chưa biết về chiến thắng của Amundsen, Shirase và nhóm của anh ấy đã đi thuyền đến Vịnh Cá voi của Nam Cực trên con tàu nhỏ nhất từng thử vận may ở vùng biển nguy hiểm này.

 

Since boyhood, Shirase had dreamed of becoming a polar explorer. Like Amundsen, he initially set his sights on the North Pole. But after the American Robert Peary claimed to have reached it in 1909, both men hastily altered their plans. Instead, they would aim for the last big prize: the South Pole. In January 1910, Shirase put his plans before Japanese government officials, promising to raise the flag at the South Pole within three years. For many of them, the question wasn’t could he do it but why would it be worth doing? 15 years earlier the International Geographical Congress had said that as the last unknown continent the Antarctic offered the chance to add to knowledge in almost every branch of science. So, like the British, Shirase presented his expedition as a search for knowledge: he would bring back fossils, make meteorological measurements and explore unknown parts of the continent. ĐOẠN 2

Từ khi còn nhỏ, Shirase đã mơ ước trở thành nhà thám hiểm vùng cực. Giống như Amundsen, ban đầu ông nhắm đến Bắc Cực. Nhưng sau khi người Mỹ Robert Peary tuyên bố đã đạt được nó vào năm 1909, cả hai người đã vội vàng thay đổi kế hoạch của mình. Thay vào đó, họ sẽ nhắm đến giải thưởng lớn cuối cùng: Nam Cực. Vào tháng 1 năm 1910, Shirase trình bày kế hoạch của mình trước các quan chức chính phủ Nhật Bản, hứa hẹn sẽ giương cao ngọn cờ ở Nam Cực trong vòng ba năm. Đối với nhiều người trong số họ, câu hỏi không phải là anh ta có thể làm được không mà là tại sao nó lại đáng làm? 15 năm trước, Hội nghị Địa lý Quốc tế đã nói rằng Nam Cực là lục địa chưa được biết đến cuối cùng mang đến cơ hội bổ sung kiến thức trong hầu hết mọi ngành khoa học. Vì vậy, giống như người Anh, Shirase trình bày chuyến thám hiểm của mình như một cuộc tìm kiếm kiến thức: anh ấy sẽ mang về những hóa thạch, thực hiện các phép đo khí tượng và khám phá những phần chưa biết của lục địa.

set sight on something: If you set your sights on something, you decide that you want it and try hard to get it.

 

The response from the government was cool, however, and Shirase struggled to raise funds. Fortunately, a few months later, Japan’s former prime minister Shigenobu Okuma came to Shirase’s rescue. With Okuma’s backing, Shirase got together just enough money to buy and equip a small ship. He eventually acquired a scientist, too, called Terutaro Takeda. At the end of November 1910, his ship the Kainan Maru finally left Tokyo with 27 men and 28 Siberian dogs on board. Before leaving, Shirase confidently outlined his plans to the media. He would sail to New Zealand, then reach Antarctica in February, during the southern summer, and then proceed to the pole the following spring. This was not to be, however. Bad weather delayed the expedition and they didn’t reach New Zealand until 8 February; Amundsen and Scott had already been in Antarctica for a month, preparing for winter. ĐOẠN 3

Tuy nhiên, phản hồi từ chính phủ rất thờ ơ và Shirase đã phải vật lộn để gây quỹ. May mắn thay, vài tháng sau, cựu thủ tướng Nhật Bản Shigenobu Okuma đã đến giải cứu Shirase. Với sự hậu thuẫn của Okuma, Shirase đã gom đủ số tiền để mua và trang bị một con tàu nhỏ. Cuối cùng anh ta cũng có được một nhà khoa học, tên là Terutaro Takeda. Vào cuối tháng 11 năm 1910, con tàu Kainan Maru của ông cuối cùng đã rời Tokyo với 27 người đàn ông và 28 chú chó Siberia trên tàu. Trước khi rời đi, Shirase tự tin vạch ra kế hoạch của mình trước giới truyền thông. Trong mùa hè phía nam, anh ấy sẽ đi thuyền đến New Zealand, sau đó đến Nam Cực vào tháng Hai, và sau đó tiến tới vùng cực vào mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Thời tiết xấu đã làm trì hoãn chuyến thám hiểm và phải đến ngày 8 tháng 2 họ mới đến được New Zealand; Amundsen và Scott đã ở Nam Cực được một tháng để chuẩn bị cho mùa đông.

come to someone's rescue: to help someone out of a bad situation:

 

In New Zealand local reporters were astonished: the ship was half the size of Amundsen’s ship. True, it was reinforced with iron plate and extra wood, but the ship had only the feeblest engine to help force its way through ice. Few doubted Shirase’s courage, but most reckoned the expedition to be ill- prepared as the Japanese had only lightweight sledges for transport across the ice, made of bamboo and wood. ĐOẠN 4

Tại New Zealand, các phóng viên địa phương đã rất ngạc nhiên: con tàu chỉ bằng một nửa con tàu của Amundsen. Đúng là nó được gia cố bằng tấm sắt và thêm gỗ, nhưng con tàu chỉ có động cơ yếu nhất để vượt qua lớp băng. Ít ai nghi ngờ lòng dũng cảm của Shirase, nhưng hầu hết đều cho rằng đoàn thám hiểm đã chuẩn bị kém vì người Nhật chỉ có những chiếc xe trượt tuyết nhẹ để vận chuyển qua băng, làm bằng tre và gỗ.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

But Shirase’s biggest challenge was time. Antarctica is only accessible by sea for a few weeks in summer and expeditions usually aimed to arrive in January or February. ‘Even with their determination and daring, our Japanese friends are running it rather fine,’ wrote local reporters. Nevertheless, on 11 February the Kainan Maru left New Zealand and sailed straight into the worst weather the captain had ever seen. Then, on 6 March, they approached the coastline of Antarctica’s Ross Sea, looking for a place to land. The ice began to close in, threatening to trap them for the winter, an experience no one was likely to survive. With a remarkable piece of seamanship, the captain steered the ship out of the ice and turned north. They would have to wait out the winter in a warmer climate. ĐOẠN 5

Nhưng thách thức lớn nhất của Shirase là thời gian. Nam Cực chỉ có thể đến được bằng đường biển trong vài tuần vào mùa hè và các chuyến thám hiểm thường có ý định đến vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. Các phóng viên địa phương viết: “Ngay cả với sự quyết tâm và táo bạo của họ, những người bạn Nhật Bản của chúng ta đang vận hành nó khá tốt. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 2, Kainan Maru rời New Zealand và chèo thuyền thẳng vào vùng thời tiết tồi tệ nhất mà thuyền trưởng từng thấy. Sau đó, vào ngày 6 tháng 3, họ tiếp cận bờ biển Ross Sea của Nam Cực, tìm kiếm một nơi để đổ bộ vào bờ. Băng bắt đầu đóng lại, đe dọa nhốt họ trong mùa đông, một trải nghiệm mà không ai có thể sống sót. Với một kỹ năng đi biển đáng chú ý, thuyền trưởng đã lái con tàu ra khỏi băng và quay về phía bắc. Họ sẽ phải đợi qua mùa đông ở nơi có khí hậu ấm áp hơn.

 

A year later than planned, Shirase and six men finally reached Antarctica. Catching up with Scott or Amundsen was out of the question and he had said he would stick to science this time. Yet Shirase still felt the pull of the pole and eventually decided he would head southward to experience the thrills and hardships of polar exploration he had always dreamed of. With provisions for 20 days, he and four men would see how far they could get. ĐOẠN 6

Chậm hơn một năm so với kế hoạch, Shirase và sáu người đàn ông cuối cùng đã đến được Nam Cực. Bắt kịp Scott hoặc Amundsen là điều không thể và anh ấy đã nói rằng lần này anh ấy sẽ gắn bó với khoa học. Tuy nhiên, Shirase vẫn cảm nhận được sức hút của cực Nam và cuối cùng anh quyết định sẽ đi về phía nam để trải nghiệm cảm giác hồi hộp và gian khổ khi khám phá vùng cực mà anh luôn mơ ước. Với nguồn dự trữ trong 20 ngày, anh ta và bốn người đàn ông sẽ xem họ có thể đi được bao xa.

be out of the question: to be an event that cannot possibly happen

 

Shirase set off on 20 January 1912 with Takeda and two dog handlers, leaving two men at the edge of the ice shelf to make meteorological measurements. For a week they struggled through one blizzard after another, holing up in their tents during the worst of the weather. The temperature fell to -25°C, and frostbite claimed some of the dogs. On 26 January, Shirase estimated there were enough provisions to continue for two more days. Two days later, he announced it was time to turn back. Takeda calculated they had reached 80° 5 south and had travelled 250 kilometres. The men hoisted the Japanese flag. ĐOẠN 7

Shirase khởi hành vào ngày 20 tháng 1 năm 1912 cùng với Takeda và hai người huấn luyện chó, để lại hai người đàn ông ở rìa thềm băng để thực hiện các phép đo khí tượng. Trong một tuần, họ phải vật lộn với hết trận bão tuyết này đến trận bão tuyết khác, ẩn náu trong lều của mình trong thời tiết xấu nhất. Nhiệt độ giảm xuống -25°C và sự tê cóng đã lấy mạng một vài con chó. Vào ngày 26 tháng 1, Shirase ước tính có đủ nguồn dự trữ để tiếp tục trong hai ngày nữa. Hai ngày sau, anh ấy tuyên bố đã đến lúc phải quay lại. Takeda tính toán rằng họ đã đến 80° 5 nam và đã đi được 250 km. Những người đàn ông kéo cờ Nhật Bản lên.

hole (v): nấp trốn

claim lives: lấy mạng sống

Hoist (v): kéo ( cờ) lên

On 3 February, all the men were heading home. The ship reached Tokyo in June 1912 – and Shirase was greeted like a hero despite the fact that he never reached the pole. Nor did he contribute much to science – but then nor did Amundsen, whose only interest was in being first to the pole. Yet Shirase’s expedition was heroic. They travelled beyond 80° south, one of only four teams to have gone so far south at the time. Furthermore, they did it all without the advantages of the other teams and with no previous experience. ĐOẠN 8

Vào ngày 3 tháng 2, tất cả những người đàn ông đang trên đường về nhà. Con tàu đến Tokyo vào tháng 6 năm 1912 – và Shirase được chào đón như một anh hùng mặc dù thực tế là anh ta chưa bao giờ đến được cực Nam. Ông cũng không đóng góp nhiều cho khoa học – nhưng Amundsen khi đó cũng vậy, người chỉ quan tâm đến việc trở thành người đầu tiên đến được địa cực. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm của Shirase rất anh hùng. Họ đã đi xa hơn 80° về phía nam, là một trong bốn đội duy nhất đã đi xa về phía nam vào thời điểm đó. Hơn nữa, họ đã làm tất cả mà không có lợi thế của các đội khác và không có kinh nghiệm trước đó.

 

Question 1 - 8

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

In following statements below, choose

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

1. Shirase’s trip to the South Pole is well-known to other explorers.

2. Since Shirase arrived in Antarctica, smaller ships have also made the journey.

3. Shirase’s original ambition was to travel to the North Pole.

4. Some Japanese officials thought Shirase’s intention to travel to the South Pole was pointless.

5. The British team announced their decision to carry out scientific research in Antarctica before Shirase.

6. Shirase found it easy to raise the money he needed for his trip to the South Pole.

7. A previous prime minister of Japan persuaded a scientist to go with Shirase.

8. The weather that slowed down Shirase’s progress to New Zealand was unusually bad for the season.

 

Question 9 - 13

Choose appropriate options A, B, C or D.

 

9. When reporters in New Zealand met Shirase, they were

A. concerned about the quality of his equipment.

B.impressed with the design of his ship.

C.certain he was unaware of the dangers ahead.

D.surprised by the bravery he demonstrated.

 

10.What are we told about the captain of the Kainan Maru in the fifth paragraph?

A.He had given Shirase some poor advice.

B.His skill at sailing saved the boat and crew.

C.He refused to listen to the warnings of others.

D.He was originally confident they could reach Antarctica.

 

11.After Shirase finally reached Antarctica he realised that

A.he was unsure of the direction he should follow.

B.he would have to give up on fulfilling his personal ambition.

C.he might not have enough food to get to the South Pole.

D.he still wanted to compete in the race against the other teams.

 

12.What is the writer doing in the seventh paragraph?

A.criticising a decision concerning scientific research.

B.explaining why a particular mistake had occurred.

C.describing the conditions that the expedition faced.

D.rejecting the idea that Shirase was poorly prepared.

 

13.What is the writer’s main point in the final paragraph?

A.Considering the problems Shirase had to deal with, his achievement was incredible.

B.In Japan, the reaction to Shirase’s adventure in Antarctica came as a surprise to him.

C.It was obvious that Amundsen would receive more attention as an explorer than Shirase.

D.Shirase had achieved more on the Antarctic expedition than even he had expected.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

ĐÁP ÁN

1.FALSE

2.FALSE

3.TRUE

4.TRUE

5. NOT GIVEN

6. FALSE

7. NOT GIVEN

8. NOT GIVEN

9. A

10.B

11. C

12.C

13.A 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status