DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN When conversations flow

When conversations flow giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

When conversations flow

 

We spend a large part of our daily life talking with other people and, consequently, we are very accustomed to the art of conversing. But why do we feel comfortable in conversations that have flow, but get nervous and distressed when a conversation is interrupted by unexpected silences? To answer this question we will first look at some of the effects of conversational flow. Then we will explain how flow can serve different social needs. ĐOẠN 1

Chúng ta dành phần lớn thời gian trong cuộc sống hàng ngày để nói chuyện với người khác và do đó, chúng ta rất quen thuộc với nghệ thuật trò chuyện. Nhưng tại sao chúng ta cảm thấy thoải mái trong các cuộc trò chuyện trôi chảy, nhưng lại lo lắng và đau khổ khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi những khoảng lặng bất ngờ? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta sẽ xem xét một số tác động của dòng hội thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích dòng chảy có thể phục vụ các nhu cầu xã hội khác nhau như thế nào.

 

The positive consequences of conversational flow show some similarities with the effects of ‘processing fluency’. Research has shown that processing fluency – the ease with which people process information – influences peoples’ judgments across a broad range of social dimensions. For instance, people feel that when something is easily processed, it is more true or accurate. Moreover, they have more confidence in their judgments regarding information that came to them fluently, and they like things that are easy to process more than things that are difficult to process. Research indicates that a speaker is judged to be more knowledgeable when they answer questions instantly; responding with disfluent speech markers such as ‘uh’ or ‘urn or simply remaining silent for a moment too long can destroy that positive image. ĐOẠN 2

Hệ quả tích cực của dòng hội thoại cho thấy một số điểm tương đồng với tác động của 'xử lý trôi chảy'. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng xử lý trôi chảy - mức độ dễ dàng mà mọi người xử lý thông tin - ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người trên nhiều khía cạnh xã hội. Ví dụ, mọi người cảm thấy rằng khi điều gì đó được xử lý dễ dàng thì điều đó đúng hoặc chính xác hơn. Hơn nữa, họ tự tin hơn trong các phán đoán của mình về thông tin đến với họ một cách trôi chảy và họ thích những thứ dễ xử lý hơn những thứ khó xử lý. Nghiên cứu chỉ ra rằng một diễn giả được đánh giá là hiểu biết hơn khi họ trả lời các câu hỏi ngay lập tức; phản ứng bằng các dấu hiệu lời nói không trôi chảy như ‘uh’ hoặc ‘urn hoặc đơn giản là giữ im lặng trong một lúc quá lâu có thể phá hủy hình ảnh tích cực đó.

 

One of the social needs addressed by conversational flow is the human need for ‘synchrony’ – to be ‘in sync’ or in harmony with one another. Many studies have shown how people attempt to synchronize with their partners, by coordinating their behavior. This interpersonal coordination underlies a wide array of human activities, ranging from more complicated ones like ballroom dancing to simply walking or talking with friends. ĐOẠN 3

Một trong những nhu cầu xã hội được giải quyết bằng luồng hội thoại là nhu cầu của con người về 'sự đồng bộ' - được 'đồng bộ hóa' hoặc hài hòa với nhau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cách mọi người cố gắng đồng bộ hóa với các đối tác của họ, bằng cách phối hợp hành vi của họ. Sự phối hợp giữa các cá nhân này là cơ sở cho một loạt các hoạt động của con người, từ những hoạt động phức tạp hơn như khiêu vũ đến đơn giản là đi bộ hoặc nói chuyện với bạn bè.

 

In conversations, interpersonal coordination is found when people adjust the duration of their utterances and their speech rate to one another so that they can enable turn-taking to occur, without talking over each other or experiencing awkward silences. Since people are very well-trained in having conversations, they are often able to take turns within milliseconds, resulting in a conversational flow of smoothly meshed behaviors. A lack of flow is characterized by interruptions, simultaneous speech or mutual silences. Avoiding these features is important for defining and maintaining interpersonal relationships. ĐOẠN 4

Trong các cuộc trò chuyện, sự phối hợp giữa các cá nhân được tìm thấy khi mọi người điều chỉnh thời lượng của lời nói và tốc độ nói của họ cho phù hợp với nhau để chúng có thể thay phiên nhau diễn ra mà không nói chuyện với nhau hoặc trải qua những khoảng im lặng khó xử. Vì mọi người được đào tạo rất kỹ về cách trò chuyện nên họ thường có thể thay phiên nhau trong vòng một phần nghìn giây, dẫn đến một luồng trò chuyện gồm các hành vi được kết nối nhuần nhuyễn. Thiếu dòng chảy được đặc trưng bởi sự gián đoạn, nói chuyện động thời hoặc im lặng. Tránh những đặc điểm này là rất quan trọng để xác định và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

The need to belong has been identified as one of the most basic of human motivations and plays a role in many human behaviors. That conversational flow is related to belonging may be most easily illustrated by the consequences of flow disruptions. What happens when the positive experience of flow is disrupted by, for instance, a brief silence? We all know that silences can be pretty awkward, and research shows that even short disruptions in conversational flow can lead to a sharp rise in distress levels. In movies, silences are often used to signal non-compliance or confrontation (Piazza, 2006). Some researchers even argue that ‘silencing someone’ is one of the most serious forms of exclusion. Group membership is of elementary importance to our wellbeing and because humans are very sensitive to signals of exclusion, a silence is generally taken as a sign of rejection. In this way, a lack of flow in a conversation may signal that our relationship is not as solid as we thought it was. ĐOẠN 5

Nhu cầu được thuộc về đã được xác định là một trong những động lực cơ bản nhất của con người và đóng một vai trò trong nhiều hành vi của con người. Dòng hội thoại đó liên quan đến sự thân thuộc có thể được minh họa dễ dàng nhất bằng hậu quả của sự gián đoạn dòng chảy. Điều gì xảy ra khi trải nghiệm tích cực về dòng chảy bị gián đoạn bởi một khoảng lặng ngắn chẳng hạn? Tất cả chúng ta đều biết rằng sự im lặng có thể khá khó xử và nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến mức độ căng thẳng gia tăng mạnh. Trong phim, sự im lặng thường được sử dụng để báo hiệu sự không tuân thủ hoặc đối đầu (Piazza, 2006). Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn cho rằng 'bịt miệng ai đó' là một trong những hình thức loại trừ nghiêm trọng nhất. Tư cách thành viên nhóm có tầm quan trọng hàng đầu đối với niềm vui của chúng ta và vì con người rất nhạy cảm với các tín hiệu loại trừ, nên sự im lặng thường được coi là dấu hiệu của sự từ chối. Bằng cách này, cuộc trò chuyện thiếu trôi chảy có thể báo hiệu rằng mối quan hệ của chúng ta không vững chắc như chúng ta tưởng.

 

Another aspect of synchrony is that people often try to validate their opinions to those of others. That is, people like to see others as having similar ideas or worldviews as they have themselves, because this informs people that they are correct and their worldviews are justified. One way in which people can justify their worldviews is by assuming that, as long as their conversations run smoothly, their interaction partners probably agree with them. This idea was tested by researchers using video observations. Participants imagined being one out of three people in a video clip who had either a fluent conversation or a conversation in which flow was disrupted by a brief silence. Except for the silence, the videos were identical. After watching the video, participants were asked to what extent the people in the video agreed with each other. Participants who watched the fluent conversation rated agreement to be higher than participants watching the conversation that was disrupted by a silence, even though participants were not consciously aware of the disruption. It appears that the subjective feeling of being out of sync informs people of possible disagreements, regardless of the content of the conversation. ĐOẠN 6

Một khía cạnh khác của sự đồng bộ là mọi người thường cố gắng xác thực ý kiến của mình với ý kiến của người khác. Đó là, mọi người thích xem những người khác có những ý tưởng hoặc thế giới quan tương tự như họ, bởi vì điều này cho mọi người biết rằng họ đúng và thế giới quan của họ là hợp lý. Một cách mà mọi người có thể biện minh cho thế giới quan của họ là giả định rằng, miễn là cuộc trò chuyện của họ diễn ra suôn sẻ, thì các đối tác tương tác của họ có thể đồng ý với họ. Ý tưởng này đã được các nhà nghiên cứu thử nghiệm bằng cách sử dụng video quan sát. Những người tham gia tưởng tượng mình là một trong ba người trong video clip có cuộc trò chuyện trôi chảy hoặc cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một khoảng im lặng ngắn. Ngoại trừ sự im lặng, các video giống hệt nhau. Sau khi xem video, những người tham gia được hỏi những người trong video đồng ý với nhau ở mức độ nào. Những người tham gia xem cuộc trò chuyện trôi chảy đánh giá sự đồng ý cao hơn những người tham gia xem cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi sự im lặng, mặc dù những người tham gia không nhận thức được sự gián đoạn một cách có ý thức. Có vẻ như cảm giác chủ quan về việc không đồng bộ cho mọi người biết về những bất đồng có thể xảy ra, bất kể nội dung của cuộc trò chuyện.

 

Because people are generally so well- trained in having smooth conversations, any disruption of this flow indicates that something is wrong, either interpersonally or within the group as a whole. Consequently, people who do not talk very easily may be incorrectly understood as being less agreeable than those who have no difficulty keeping up a conversation. On a societal level, one could even imagine that a lack of conversational flow may hamper the integration of immigrants who have not completely mastered the language of their new country yet. In a similar sense, the ever- increasing number of online conversations may be disrupted by misinterpretations and anxiety that are produced by insuperable delays in the Internet connection. Keeping in mind the effects of conversational flow for feelings of belonging and validation may help one to be prepared to avoid such misunderstandings in future conversations. ĐOẠN 7

Bởi vì mọi người thường được đào tạo rất tốt để có những cuộc trò chuyện suôn sẻ, nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng chảy này đều cho thấy có điều gì đó không ổn, hoặc giữa các cá nhân hoặc trong toàn bộ nhóm. Do đó, những người không dễ bắt chuyện có thể bị hiểu sai là kém dễ chịu hơn những người không gặp khó khăn gì trong việc bắt chuyện. Ở cấp độ xã hội, người ta thậm chí có thể tưởng tượng rằng việc thiếu luồng trò chuyện có thể cản trở sự hòa nhập của những người nhập cư chưa hoàn toàn thông thạo ngôn ngữ của đất nước mới của họ. Theo nghĩa tương tự, số lượng ngày càng tăng của các cuộc trò chuyện trực tuyến có thể bị gián đoạn do hiểu sai và lo lắng do sự chậm trễ không thể khắc phục được trong kết nối Internet. Việc lưu ý rằng những ảnh hưởng của dòng hội thoại đối với cảm giác thân thuộc và sự công nhận có thể giúp một người chuẩn bị sẵn sàng để tránh những hiểu lầm như vậy trong các cuộc trò chuyện trong tương lai.

conversational flow: sự hoạt ngôn

 

 

Questions 27 – 32

Do the following statements agree with the claims of the writer in the text?

YES – if the statement agrees with the claims of the writer

NO – if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN – if it is impossible to say what the writer thinks about this

27 Conversations occupy much of our time.

28 People assess information according to how readily they can understand it.

29 A quick response to a question is thought to show lack of knowledge.

30 Video observations have often been used to assess conversational flow.

31 People who talk less often have clearer ideas than those who talk a lot.

32 Delays in online chat fail to have the same negative effect as disruptions that occur in natural conversation.

 

Questions 33 – 40

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer.

There is a human desire to coordinate 33 ____________________in an effort to be ‘in harmony’. This coordination can be seen in conversations when speakers alter the speed and extent of their speech in order to facilitate 34 ____________________. This is often achieved within milliseconds: only tiny pauses take place when a conversation flows; when it doesn’t, there are 35 ____________________ and silences, or people talk at the same time.

Our desire to 36____________________ is also an important element of conversation flow. According to research, our 37 ____________________ increase even if silences are brief. Humans have a basic need to be part of a group, and they experience a sense of 38 ____________________ if silences exclude them.

People also attempt to coordinate their opinions in conversation. In an experiment, participants’ judgement of the overall 39 ____________________ among speakers was tested using videos of fluency and a slightly disrupted conversation. The results showed that the 40 ____________________ of the speakers’ discussions was less important than the perceived synchrony of the speakers.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

 

27. YES

28. YES

29. NO

30. NOT GIVEN

31. NOT GIVEN

32. NO

33. (THEIR) BEHAVIO(U)R/ACTIVITIES

34. TURN-TAKING

35. INTERRUPTIONS

36. BELONG

37. DISTRESS LEVELS

38. REJECTION

39. AGREEMENT

40. CONTENT

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status