DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: The Rise Of Agribots 

The Rise Of Agribots , giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: The Rise Of Agribots 

The use of robots and automation in the farming industry.

Việc sử dụng robot và tự động hóa trong ngành nông nghiệp.

 

The next time you stand at the supermarket checkout, spare a thought for the farmers who helped fill your shopping basket as life is hard for them right now. This, in turn, inevitably means bigger grocery bills for consumers, and greater hardship for the millions in countries where food shortages are a matter of life and death. Worse, studies suggest that the world will need twice as much food by 2050. Yet while farmers must squeeze more out of the land, they must also address the necessity of reducing their impact on the soil, waterways and atmosphere. All this means rethinking how agriculture is practiced, and taking automation to a whole new level. On the new model farms of the future, precision will be key. Why does a whole field with chemicals if you can spray only where they are needed? Each plant could get exactly the right amount of everything, no more or less, an approach that could slash chemical use and improve yields in one move. But this is easier said than done; the largest farms in Europe and the U.S. can cover thousands of acres. That’s why automation is key to precision farming. Specifically, say agricultural engineers, precision farming needs robot farmers. ĐOẠN 1

Lần tới khi bạn đứng thanh toán ở siêu thị, hãy nghĩ đến những người nông dân đã giúp lấp đầy giỏ mua hàng của bạn vì cuộc sống hiện tại rất khó khăn đối với họ. Do đó, điều này chắc chắn có nghĩa là hóa đơn hàng tạp hóa lớn hơn cho người tiêu dùng và khó khăn lớn hơn cho hàng triệu người ở các quốc gia nơi thiếu lương thực là vấn đề sinh tử. Tồi tệ hơn, các nghiên cứu cho thấy thế giới sẽ cần gấp đôi lượng lương thực vào năm 2050. Tuy nhiên, trong khi nông dân phải khai thác nhiều hơn từ đất đai, họ cũng phải giải quyết sự cần thiết của việc giảm tác động của họ đối với đất, đường thủy và bầu khí quyển. Tất cả điều này có nghĩa là phải suy nghĩ lại về cách thực hành nông nghiệp và đưa tự động hóa lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong các trang trại kiểu mẫu mới của tương lai, độ chính xác sẽ là chìa khóa. Tại sao phải dùng hóa chất cho toàn bộ cánh đồng nếu bạn chỉ có thể phun ở những nơi cần thiết? Mỗi cây trồng có thể nhận được chính xác mọi thứ với số lượng phù hợp, không hơn không kém, một cách tiếp cận có thể cắt giảm việc sử dụng hóa chất và cải thiện năng suất chỉ trong một hành động. Nhưng nói thì dễ hơn làm; các trang trại lớn nhất ở Châu Âu và Hoa Kỳ có thể có diện tích hàng nghìn mẫu Anh. Đó là lý do tại sao tự động hóa là chìa khóa cho canh tác chính xác. Cụ thể, các kỹ sư nông nghiệp cho biết, nông nghiệp chính xác cần nông dân robot.

squeeze something out of someone/something: to get or obtain something from someone with difficulty, or to cause something to happen by a continuous and difficult effort

 

One day, we might see fields with ‘agribots’ (agricultural robots) that can identify individual seedlings and encourage them along with drops of fertiliser. Other machines would distinguish problem weeds from crops and eliminate them with shots from high-power lasers or a microdot of pesticide. These machines will also be able to identify and harvest all kinds of vegetables. More than a century of mechanization has already turned farming into an industrial-scale activity in much of the world, with farms that grow cereals being the most heavily automated. But a variety of other crops, including oranges and tomatoes destined to become processed foods, are also picked mechanically, albeit to a slightly lesser extent. Yet the next wave of autonomous farm machinery is already at work. You probably haven’t even noticed, for these robots are disguised as tractors. Many are self-steering, use GPS to cross a field, and can even ‘talk’ to their implements – a plough or sprayer, for example. And the implements can talk back, telling the tractor that it’s going too fast or needs to move to the left. This kind of communication is also being developed in other farm vehicles. A new system allows a combine harvester, say, to send a call over to a tractor-trailer so the driver can unload the grain as and when necessary. ĐOẠN 2

Một ngày nào đó, chúng ta có thể thấy những cánh đồng có 'agribots' (rô bốt nông nghiệp) có thể xác định từng cây con và thúc đẩy chúng cùng với những giọt phân bón. Các máy khác sẽ phân biệt những loại có dại cứng đầu với cây trồng và loại bỏ chúng bằng cú bắn từ các tia laser công suất cao hoặc một microdot thuốc trừ sâu. Những máy này cũng sẽ có thể xác định và thu hoạch tất cả các loại rau. Hơn một thế kỷ cơ giới hóa đã biến nông nghiệp thành một hoạt động quy mô công nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới, với các trang trại trồng ngũ cốc được tự động hóa nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều loại cây trồng khác, bao gồm cam và cà chua được định sẵn là trở thành thực phẩm chế biến, cũng được hái bằng máy móc, mặc dù ở mức độ thấp hơn một chút. Tuy nhiên, làn sóng tiếp theo của máy móc nông nghiệp tự động đã sẵn sàng hoạt động. Bạn có thể thậm chí không nhận thấy, vì những rô-bốt này được ngụy trang thành máy kéo. Nhiều máy kéo tự điều khiển, sử dụng GPS để băng qua cánh đồng và thậm chí có thể 'nói chuyện' với các dụng cụ của chúng - ví dụ như máy cày hoặc máy phun thuốc. Và dụng cụ có thể nói lại, nói với máy kéo rằng nó đang đi quá nhanh hoặc cần di chuyển sang trái. Loại giao tiếp này cũng đang được phát triển trên các phương tiện công nông khác. Một hệ thống mới cho phép một chiếc máy gặt đập liên hợp, chẳng hạn, gửi một cuộc gọi đến một xe đầu kéo để người lái có thể dỡ ngũ cốc khi cần thiết.

 

However, when fully autonomous systems take to the field, they’ll look nothing like tractors. With their enormous size and weight, today’s farm machines have significant downsides: they compact the soil, reducing porosity and killing beneficial life, meaning crops don’t grow so well. Simon Blackmore, who researches agricultural technology at Harper Adams University College in England believes that fleets of lightweight autonomous robots have the potential to solve this problem and that replacing brute force with precision is key. ‘A seed only needs one cubic centimeter of soil to grow. If we cultivate just that we only put tiny amounts of energy in and the plants still grow nicely.’ There is another reason why automation may be the way forward according to Eldert van Henten, a robotics researcher at Wageningen University in the Netherlands. ‘While the population is growing and needs to be fed, a rapidly shrinking number of people are willing to work in agriculture,’ he points out. ĐOẠN 3

Tuy nhiên, khi các hệ thống hoàn toàn tự động xuất hiện trên cánh đồng, chúng sẽ trông không giống máy kéo. Với kích thước và trọng lượng khổng lồ, máy nông nghiệp ngày nay có những nhược điểm đáng kể: chúng nén chặt đất, làm giảm độ xốp và giết chết sự sống có ích, nghĩa là cây trồng không phát triển tốt. Simon Blackmore, người nghiên cứu công nghệ nông nghiệp tại Đại học Harper Adams ở Anh, tin rằng đội robot tự động hạng nhẹ có khả năng giải quyết vấn đề này và thay thế sức mạnh thô bạo bằng sự chính xác là chìa khóa. ‘Một hạt giống chỉ cần một centimet khối đất để phát triển. Theo Eldert van Henten, một nhà nghiên cứu người máy tại Đại học Wageningen ở Hà Lan, nếu chúng ta chỉ là trồng trọt thì chúng ta chỉ sử dụng một lượng nhỏ năng lượng và cây trồng vẫn phát triển tốt.’ Có một lý do khác khiến tự động hóa có thể là con đường phía trước. Ông chỉ ra: “Trong khi dân số ngày càng tăng và cần được cung cấp thực phẩm, số lượng người sẵn sàng làm nông nghiệp đang giảm đi nhanh chóng.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


Other researchers such as Linda Calvin, an economist at the U.S. Department of Agriculture, and Philip Martin at the University of California, Davis, have studied trends in mechanization to predict how US farms might fare. Calvin and Martin have observed how rising employment costs have led to the adoption of labour-saving farm technology in the past, citing the raisin industry as an example. In 2000, a bumper harvest crashed prices and, with profits squeezed, farmers looked for a solution. With labour one of their biggest costs – 42 percent of production expenses on U.S. farms, on average – they started using a mechanical harvester adapted from a machine used by wine makers. By 2007, almost half of California’s raisins were mechanically harvested and a labour force once numbering 50,000 had shrunk to 30,000. ĐOẠN 4

Các nhà nghiên cứu khác như Linda Calvin, một nhà kinh tế tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, và Philip Martin tại Đại học California, Davis, đã nghiên cứu các xu hướng cơ giới hóa để dự đoán các trang trại Hoa Kỳ có thể phát triển như thế nào. Calvin và Martin đã quan sát thấy chi phí nhân công tăng cao đã dẫn đến việc áp dụng công nghệ trang trại tiết kiệm lao động như thế nào trong quá khứ, lấy ngành công nghiệp nho khô làm ví dụ. Vào năm 2000, một vụ mùa bội thu đã khiến giá cả sụt giảm và với lợi nhuận bị siết chặt, nông dân đã tìm kiếm một giải pháp. Với lao động là một trong những chi phí lớn nhất của họ - trung bình chiếm 42% chi phí sản xuất tại các trang trại ở Hoa Kỳ - họ bắt đầu sử dụng máy thu hoạch được chỉnh sửa từ một cái máy được các nhà sản xuất rượu sử dụng. Đến năm 2007, gần một nửa số nho khô ở California được thu hoạch bằng máy móc và lực lượng lao động từng là 50.000 người đã giảm xuống còn 30.000 người.

fare = Prosper, mange, prove

As well as having an impact on the job market, the widespread adoption of agribots might bring changes at the supermarket. Lewis Holloway, who studies agriculture at the University of Hull, UK, says that robotic milking is likely to influence the genetics of dairy herds as farmers opt for ‘robot-friendly‘ cows, with udder shape, and even attitudes, suited to automated milking. Similarly, he says, it’s conceivable that agribots could influence what fruit or vegetable varieties get to the shops, since farmers may prefer to grow those with, say, leaf shapes that are easier for their robots to discriminate from weeds. Almost inevitably, these machines will eventually alter the landscape, too. The real tipping point for robot agriculture will come when farms are being designed with agribots in mind, says Salah Sukkarieh, a robotics researcher at the Australian Center for Field Robotics, Sydney. This could mean a return to smaller fields, with crops planted in grids rather than rows and fruit trees pruned into two- dimensional shapes to make harvesting easier. This alien terrain tended by robots is still a while away, he says ‘but it will happen‘. ĐOẠN 5

Cùng với việc có tác động đến thị trường việc làm, việc áp dụng rộng rãi robot nông nghiệp có thể mang lại những thay đổi tại siêu thị. Lewis Holloway, nghiên cứu về nông nghiệp tại Đại học Hull, Vương quốc Anh, nói rằng việc vắt sữa bằng robot có khả năng ảnh hưởng đến di truyền của đàn bò sữa khi nông dân lựa chọn những con bò 'thân thiện với robot', với hình dạng bầu vú và thậm chí cả thái độ, phù hợp với việc vắt sữa tự động. Tương tự như vậy, ông nói, có thể hình dung rằng robot nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến loại trái cây hoặc rau củ nào được đưa đến các cửa hàng, vì nông dân có thể thích trồng những loại chẳng hạn như có hình dạng lá, để robot của họ dễ phân biệt với cỏ dại hơn. Gần như chắc chắn, những cỗ máy này cuối cùng cũng sẽ thay đổi cục diện. Salah Sukkarieh, một nhà nghiên cứu về robot tại Trung tâm Robot thực địa Australia, Sydney cho biết, điểm bùng phát thực sự cho nông nghiệp robot sẽ đến khi các trang trại được thiết kế có tính đến robot nông nghiệp. Điều này có thể có nghĩa là quay trở lại các cánh đồng nhỏ hơn, với các loại cây trồng được trồng theo lưới thay vì theo hàng và cây ăn quả được cắt tỉa thành hình dạng hai chiều để thu hoạch dễ dàng hơn. Anh ấy nói địa hình xa lạ do robot chăm sóc này vẫn còn một thời gian nữa, 'nhưng nó sẽ xảy ra'.

 

Question 1 - 4
Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?
In following statements below, choose:
YES if the statement agrees with the information
NO if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1. Governments should do more to ensure that food is generally affordable.
2. Farmers need to reduce the harm they do to the environment.
3. In the future, farmers are likely to increase their dependency on chemicals.
4. Farms in Europe and the US may find it hard to adapt to precision farming.

Question 5 - 8
Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
5. In the future, agribots will provide ................. to young plants.
6. Some machines will use chemicals or ................... to get rid of unwanted plants.
7. It is the production of ................. which currently uses most machinery on farms.
8. .................. between machines such as tractors is making farming more efficient.

Question 9 - 13
Look at the following researchers and the list of statements below. Match each researcher with the correct statement, A-H.
List of Findings
A. The use of automation might impact on the development of particular animal and plant species.
B. We need to consider the effect on employment that increased automation will have.
C. We need machines of the future to be exact, not more powerful.
D. As farming becomes more automated the appearance of farmland will change.
E. New machinery may require more investment than certain farmers can afford.
F. There is a shortage of employees in the farming industry.
G. There are limits to the environmental benefits of automation.
H. Economic factors are often the driving force behind the development of machinery.


9. Simon Blackmore
10. Eldert van Henten
11. Linda Calvin and Philip Martin
12. Lewis Holloway
13. Salah Sukkarieh

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

Đáp án

 

1. NOT GIVEN

2. YES

3. NO

4. NOT GIVEN

5. fertilizer

6. lasers

7. cereals

8. communication

9. C

10. F

11. H

12. A

13. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status