DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Walking with dinosaurs

Walking with dinosaurs giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Walking with dinosaurs

 

Peter L. Falkingham and his colleagues at Manchester University are developing techniques which look set to revolutionize our understanding of how dinosaurs and other extinct animals behaved. ĐOẠN 1
Peter L. Falkingham và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Manchester đang phát triển các kỹ thuật có vẻ sẽ bắt đầu cách mạng hóa hiểu biết của chúng ta về hành vi của khủng long và các loài động vật đã tuyệt chủng khác.


The media image of palaeontologists who study prehistoric life is often of field workers camped in the desert in the hot sun, carefully picking away at the rock surrounding a large dinosaur bone. But Peter Falkingham has done little of that for a while now. Instead, he devotes himself to his computer. Not because he has become inundated with paperwork, but because he is a new kind of palaeontologist: a computational palaeontologist. ĐOẠN 2

Hình ảnh trên phương tiện truyền thông của các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về cuộc sống thời tiền sử thường là những người làm việc thực địa cắm trại trên sa mạc dưới cái nắng gay gắt, cẩn thận nhặt đá bao quanh một xương khủng long lớn. Nhưng trong một thời gian ngắn, Peter Falkingham hầu như không làm điều đó . Thay vào đó, anh ấy cống hiến hết mình cho chiếc máy tính của mình. Không phải vì anh ấy bị ngập đầu trong công việc giấy tờ, mà bởi vì anh ấy là một nhà cổ sinh vật học kiểu mới: một nhà cổ sinh vật học điện toán.
"For a while now" means "for a period of time"


What few people may consider is that uncovering a skeleton, or discovering a new species, is where the research begins, not where it ends. What we really want to understand is how the extinct animals and plants behaved in their natural habitats. Drs Bill Sellers and Phil Manning from the University of Manchester use a ‘genetic algorithm’ – a kind of computer code that can change itself and ‘evolve’ – to explore how extinct animals like dinosaurs, and our own early ancestors, walked and stalked. ĐOẠN 3
Điều mà ít người nghĩ đến là việc phát hiện ra một bộ xương hoặc phát hiện ra một loài mới là nơi bắt đầu nghiên cứu chứ không phải là nơi kết thúc. Điều chúng tôi thực sự muốn hiểu là các loài động vật và thực vật đã tuyệt chủng hoạt động như thế nào trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Tiến sĩ Bill Sellers và Phil Manning từ Đại học Manchester sử dụng một 'thuật toán di truyền' - một loại mã máy tính có thể tự thay đổi và 'tiến hóa' - để khám phá cách các loài động vật đã tuyệt chủng như khủng long và tổ tiên thuở ban đầu của chúng ta đi đứng như thế nào.


The fossilized bones of a complete dinosaur skeleton can tell scientists a lot about the animal, but they do not make up the complete picture and the computer can try to fill the gap. The computer model is given a digitized skeleton, and the locations of known muscles. The model then randomly activates the muscles. This, perhaps unsurprisingly, results almost without fail in the animal falling on its face. So the computer alters the activation pattern and tries again … usually to similar effect. The modeled dinosaurs quickly ‘evolve’. If there is any improvement, the computer discards the old pattern and adopts the new one as the base for alteration. Eventually, the muscle activation pattern evolves into a stable way of moving, the best possible solution is reached, and the dinosaur can walk, run, chase or graze. Assuming natural selection evolves the best possible solution too, the modeled animal should be moving in a manner similar to its now-extinct counterpart. And indeed, using the same method for living animals (humans, emu and ostriches) similar top speeds were achieved on the computer as in reality. By comparing their cyberspace results with real measurements of living species, the Manchester team of palaeontologists can be confident in the results computed showing how extinct prehistoric animals such as dinosaurs moved. ĐOẠN 4

Xương hóa thạch của một bộ xương khủng long hoàn chỉnh có thể cho các nhà khoa học biết nhiều điều về loài vật này, nhưng chúng không tạo nên bức tranh hoàn chỉnh và máy tính có thể cố gắng lấp đầy lỗ hổng này. Mô hình máy tính được cung cấp một bộ xương số hóa và vị trí của các cơ đã biết. Sau đó, mô hình kích hoạt ngẫu nhiên các cơ. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên điều này gần như dẫn đến việc không tránh khỏi thất bại hoàn toàn. Vì vậy, máy tính thay đổi kiểu kích hoạt và thử lại… thường cho kết quả tương tự. Những con khủng long được mô hình hóa nhanh chóng 'tiến hóa'. Nếu có bất kỳ cải tiến nào, máy tính sẽ loại bỏ mẫu cũ và sử dụng mẫu mới làm cơ sở để thay đổi. Cuối cùng, mô hình kích hoạt cơ bắp phát triển thành một kiểu di chuyển ổn định, có được giải pháp tốt nhất có thể và con khủng long có thể đi bộ, chạy, rượt đuổi hoặc gặm cỏ. Giả sử chọn lọc tự nhiên cũng phát triển giải pháp tốt nhất có thể, thì động vật được mô hình hóa sẽ di chuyển theo cách tương tự như phiên bản hiện đã tuyệt chủng của nó. Và trên thực tế, sử dụng cùng một phương pháp đối với động vật sống (con người, emu và đà điểu), tốc độ tối đa tương tự đã đạt được trên máy tính cũng như trong thực tế. Bằng cách so sánh kết quả trên không gian ảo của họ với các phép đo thực tế về các loài sống, nhóm các nhà cổ sinh vật học ở Manchester có thể tin tưởng vào kết quả được tính toán cho thấy các loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng như khủng long đã di chuyển như thế nào.

fall (flat) on (one's)/its face: To fail thoroughly or in a spectacular or embarrassing way.The Manchester University team have used the computer simulations to produce a model of a giant meat-eating dinosaur. It is called an acrocanthosaurus which literally means ‘high-spined lizard’ because of the spines which run along its backbone. It is not really known why they are there but scientists have speculated they could have supported a hump that stored fat and water reserves. There are also those who believe that the spines acted as a support for a sail. Of these, one-half think it was used as a display and could be flushed with blood and the other half think it was used as a temperature-regulating device. It may have been a mixture of the two. The skull seems out of proportion with its thick, heavy body because it is so narrow and the jaws are delicate and fine. The feet are also worthy of note as they look surprisingly small in contrast to the animal as a whole. It has a deep broad tail and powerful leg muscles to aid locomotion. It walked on its back legs and its front legs were much shorter with powerful claws. ĐOẠN 5

Nhóm nghiên cứu của Đại học Manchester đã sử dụng các mô phỏng trên máy tính để tạo ra mô hình một con khủng long ăn thịt khổng lồ. Nó được gọi là acrocanthosaurus, nghĩa đen là 'thằn lằn có gai cao' vì các gai chạy dọc theo xương sống của nó. Người ta không thực sự biết tại sao chúng lại ở đó nhưng các nhà khoa học đã suy đoán rằng chúng có thể nuôi một cái bướu chứa chất béo và nước dự trữ. Cũng có người tin rằng các gai này đóng vai trò cấp dưỡng cho cái bờm. Trong số này, một nửa cho rằng nó được sử dụng để phô trương và có thể chứa máu và nửa còn lại cho rằng nó được sử dụng như một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Nó có thể là sự kết hợp cả hai ý kiến. Hộp sọ dường như không cân đối với cơ thể dày và nặng vì nó quá hẹp và bộ hàm rất mỏng và sắc. Bàn chân cũng đáng được lưu ý vì chúng trông nhỏ một cách đáng ngạc nhiên so với tổng thể của con vật. Nó có một cái đuôi hết sức rộng và cơ chân rất khỏe để hỗ trợ khả năng vận động. Nó đi bằng hai chân sau và hai chân trước ngắn hơn nhiều với những móng vuốt rất khỏe.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.
Falkingham himself is investigating fossilized tracks, or footprints, using computer simulations to help analyze how extinct animals moved. Modern-day trackers who study the habitats of wild animals can tell you what animal made a track, whether that animal was walking or running, sometimes even the sex of the animal. But a fossil track poses a more considerable challenge to interpret in the same way. A crucial consideration is knowing what the environment including the mud, or sediment, upon which the animal walked was like millions of years ago when the track was made. Experiments can answer these questions but the number of variables is staggering. To physically recreate each scenario with a box of mud is extremely time-consuming and difficult to repeat accurately. This is where computer simulation comes in. ĐOẠN 6

Bản thân Falkingham đang điều tra các dấu vết hoặc dấu chân hóa thạch bằng cách sử dụng mô phỏng máy tính để giúp phân tích cách các loài động vật đã tuyệt chủng di chuyển. Những người theo dõi dấu vết ngày nay nghiên cứu môi trường sống của động vật hoang dã có thể cho bạn biết con vật nào đã tạo ra dấu vết, con vật đó đang đi hay chạy, đôi khi thậm chí cả giới tính của con vật. Nhưng một dấu vết hóa thạch đặt ra một thách thức đáng kể hơn trong việc giải thích theo cách tương tự. Một cân nhắc quan trọng là biết môi trường bao gồm bùn hoặc trầm tích hàng triệu năm trước mà con vật đi trên đó trông như thế nào khi dấu vết được tạo ra. Các thí nghiệm có thể trả lời những câu hỏi này nhưng số lượng các biến số nhiều đến kinh ngạc. Để tái tạo hữu hình từng kịch bản với một hộp bùn là cực kỳ tốn thời gian và khó lặp lại chính xác. Đây là nơi mô phỏng máy tính bước vào.Falkingham uses computational techniques to model a volume of mud and control the moisture content, consistency, and other conditions to simulate the mud of prehistoric times. A footprint is then made in the digital mud by a virtual foot. This footprint can be chopped up and viewed from any angle and stress values can be extracted and calculated from inside it. By running hundreds of these simulations simultaneously on supercomputers, Falkingham can start to understand what types of footprint would be expected if an animal moved in a certain way over a given kind of ground. Looking at the variation in the virtual tracks, researchers can make sense of fossil tracks with greater confidence. ĐOẠN 7

Falkingham sử dụng các kỹ thuật điện toán để lập mô hình khối lượng bùn và kiểm soát độ ẩm, độ đặc và các điều kiện khác để mô phỏng bùn thời tiền sử. Sau đó, một dấu chân được tạo ra trong bùn kỹ thuật số bằng một bàn chân ảo. Dấu chân này có thể được cắt nhỏ và xem từ bất kỳ góc độ nào và các giá trị ứng suất có thể được trích xuất và tính toán từ bên trong nó. Bằng cách chạy đồng thời hàng trăm mô phỏng này trên siêu máy tính, Falkingham có thể bắt đầu hiểu được loại dấu chân nào sẽ xuất hiện nếu một con vật di chuyển theo một cách nhất định trên một loại mặt đất nhất định. Nhìn vào sự thay đổi trong các dấu vết ảo, các nhà nghiên cứu có thể hiểu được các dấu vết hóa thạch với độ tin cậy cao hơn.


Ứng suất, còn gọi là sức căng, là đại lượng biểu thị nội lực phát sinh trong vật thể biến dạng do tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, v.v. 


The application of computational techniques in palaeontology is becoming more prevalent every year. As computer power continues to increase, the range of problems that can be tackled and questions that can be answered will only expand. ĐOẠN 8

Việc áp dụng các kỹ thuật tính toán trong cổ sinh vật học đang trở nên phổ biến hơn hàng năm. Khi sức mạnh máy tính tiếp tục tăng lên, phạm vi các vấn đề có thể được giải quyết và các câu hỏi có thể được trả lời sẽ chỉ tăng lên mà thôi.

 

 

Question 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage? In boxes 1-6 on your answer sheet, write

YES                                              if the statement agrees with the information
NO                                               if the statement contradicts with the information
NOT GIVEN                              if there is no information on this

1) In his study of prehistoric life, Potor Falkinghom rarely spends time on outdoor research those days.
2) Several attempts are usually needed before the computer model of a dinosaur used by Sellers and Manning manages to stay upright.
3) When the Sellers and Manning computer model was used for people, it showed them moving faster than they are physically able to.
4) Some palaeontologists have expressed reservations about the conclusions reached by the Manchester team concerning the movement of dinosaurs.
5) An experienced tracker can analyse fossil footprints as easily as those made by live animals.
6) Research carried out into the composition of prehistoric mud has been found to be inaccurate.

Questions 7-9

Label the diagram below.
Choose NO MORE THAN ONE WORD from the passage for each answer. Write your answers in boxes 7-9 on your answer sheet.

Question 10-13

Complete the flow-chart below
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

1) TRUE
2) TRUE
3) FALSE
4) NOT GIVEN
5) FALSE
6) NOT GIVEN
7) Sail
8) Narrow
9) Locomotion
10) Moisture
11) Stress
12) Ground
13) fossil tracks

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status