DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Want to be Friends? 

Want to be Friends giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Want to be Friends? 

 

A. 

For many hundreds of thousands of people worldwide, online networking has become enmeshed in our daily lives. However, it is a decades-old insight from a study of traditional social networks that best illuminates one of the most important aspects of today’s online networking. In 1973 sociologist Mark Granovetter showed how the loose acquaintances, or ‘weak ties’, in our social network exert a disproportionate influence over our behavior and choices. Granovetter’s research showed that a significant percentage of people get their jobs as a result of recommendations or advice provided by a weak tie. Today our number of weak-tie contacts has exploded via online social networking. ‘You couldn’t maintain all of those weak ties on your own,’ says Jennifer Golbeck of the University of Maryland. ‘Online sites, such as Facebook, give you a way of cataloguing them.’ The result? It’s now significantly easier for the school friend you haven’t seen in years to pass you a tip that alters your behaviour, from recommendation of a low-cholesterol breakfast cereal to a party invite where you meet your future wife or husband.

Đối với hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới, mạng trực tuyến đã trở nên gắn bó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, chính kiến thức cũ hàng thập kỷ từ một nghiên cứu về các mạng xã hội truyền thống đã làm sáng tỏ rõ nhất một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mạng trực tuyến ngày nay. Năm 1973, nhà xã hội học Mark Granovetter đã chỉ ra cách thức mà sự quen biết hời hợt, hay 'mối quan hệ yếu ớt', trong mạng xã hội của chúng ta gây ra sự ảnh hưởng không cân xứng đối với hành vi và lựa chọn của chúng ta. Nghiên cứu của Granovetter cho thấy rằng một tỷ lệ phần trăm đáng kể những người nhận được công việc của họ là kết quả của những lời giới thiệu hoặc lời khuyên được cung cấp bởi một mối quan hệ hời hợt. Ngày nay, số lượng các mối quan hệ hời hợt của chúng ta đã bùng nổ thông qua mạng xã hội trực tuyến. Jennifer Golbeck của Đại học Maryland cho biết: “Bạn không thể tự mình duy trì tất cả những mối quan hệ hời hợt đó. ‘Các trang web trực tuyến, chẳng hạn như Facebook, cung cấp cho bạn cách lập phân loại các mối quan hệ.’ Kết quả? Giờ đây, người bạn cùng trường mà bạn đã không gặp trong nhiều năm dễ dàng chuyển cho bạn mẹo giúp thay đổi hành vi của bạn, từ lời khuyên về ngũ cốc ăn sáng ít cholesterol đến lời mời dự tiệc nơi bạn gặp vợ hoặc chồng tương lai của mình.

enmeshed = relevant

exert (v): gây ra

 

B. 

The explosion of weak ties could have profound consequences for our social structures too, according to Judith Donath of the Berkman Center for Internet and Society at Harvard University. ‘We’re already seeing changes,’ she says. For example, many people now turn to their online social networks ahead of sources such as newspapers and television for trusted and relevant news or information. What they hear could well be inaccurate, but the change is happening nonetheless. If these huge ‘supernets’ – some of them numbering up to 5,000 people – continue to thrive and grow, they could fundamentally change the way we share information and transform our notions of relationships.

Theo Judith Donath thuộc Trung tâm Internet và Xã hội Berkman tại Đại học Harvard, sự bùng nổ của các mối quan hệ hời hợt cũng có thể gây ra những hậu quả sâu sắc đối với cấu trúc xã hội của chúng ta. Cô ấy nói: “Chúng tôi đã thấy những thay đổi. Ví dụ, nhiều người hiện nay chuyển sang các mạng xã hội trực tuyến của họ trước các nguồn như báo chí và truyền hình để biết tin tức hoặc thông tin liên quan và đáng tin cậy. Những gì họ nghe được có thể không chính xác, nhưng sự thay đổi vẫn đang diễn ra. Nếu những 'siêu mạng lưới' khổng lồ này - một số có thể lên tới 5.000 người - tiếp tục phát triển và lớn mạnh, về cơ bản chúng có thể thay đổi cách chúng ta chia sẻ thông tin và thay đổi quan niệm về các mối quan hệ của chúng ta.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


C. 

But are these vast networks really that relevant to us on a personal level? Robin Dunbar, an evolutionary anthropologist at the University of Oxford, believes that our primate brains place a cap on the number of genuine social relationships we can actually cope with: roughly 150. According to Dunbar, online social networking appears to be very good for ‘servicing’ relationships, but not for establishing them. He argues that our evolutionary roots mean we still depend heavily on physical and face-to-face contact to be able to create ties.

Nhưng những mạng lưới rộng lớn này có thực sự phù hợp với chúng ta ở cấp độ cá nhân không? Robin Dunbar, một nhà nhân chủng học tiến hóa tại Đại học Oxford, tin rằng bộ não linh trưởng của chúng ta đặt giới hạn về số lượng các mối quan hệ xã hội thực sự mà chúng ta có thể thực sự ứng phó: khoảng 150. Theo Dunbar, mạng xã hội trực tuyến dường như rất tốt cho ' bảo trì' các mối quan hệ, nhưng không phải để thiết lập chúng. Ông lập luận rằng nguồn gốc tiến hóa của chúng ta có nghĩa là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự tiếp xúc trực tiếp và thể chất để có thể tạo ra các mối quan hệ.

 

 

D. 

Nonetheless, there is evidence that online networking can transform our daily interactions. In an experiment at Cornell University, psychologist Jeff Hancock asked participants to try to encourage other participants to like them via instant messaging conversation. Beforehand, According to Dunbar, some members of the trial were allowed to view the Facebook profile of the person they were trying to win over. He found that those with Facebook access asked questions to which they already knew the answers or raised things they had in common, and as a result were much more successful in their social relationships. Hancock concluded that people who use these sites to keep updated on the activities of their acquaintances are more likely to be liked in subsequent social interactions.

Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy mạng trực tuyến có thể biến đổi các tương tác hàng ngày của chúng ta. Trong một thí nghiệm tại Đại học Cornell, nhà tâm lý học Jeff Hancock đã yêu cầu những người tham gia cố gắng khuyến khích những người tham gia khác thích họ thông qua cuộc trò chuyện nhắn tin tức thì. Trước đó, theo Dunbar, một số thành viên của cuộc thử nghiệm đã được phép xem hồ sơ Facebook của người mà họ đang cố gắng thu phục. Ông phát hiện ra rằng những người có quyền truy cập Facebook đã hỏi những câu hỏi mà họ đã biết câu trả lời hoặc nêu ra những điểm chung mà họ có, và kết quả là họ thành công hơn nhiều trong các mối quan hệ xã hội. Hancock kết luận rằng những người sử dụng các trang web này để cập nhật các hoạt động của những người quen của họ có nhiều khả năng được yêu thích hơn trong các tương tác xã hội tiếp theo.

 

E. 

Online social networking may also have tangible effects on our well-being. Nicole Ellison of Michigan State University found that the frequency of networking site use correlates with greater self-esteem. Support and affirmation from the weak ties could be the explanation, says Ellison. ‘Asking your close friends for help or advice is nothing new, but we are seeing a lowering of barriers among acquaintances,’ she says. According to Dunbar, People are readily sharing personal feelings and experiences to a wider circle than they might once have done. Sandy Pentland at the Massachusetts Institute of Technology agrees. The ability to broadcast to our social group means we need never feel alone,’ he says. The things that befall us are often due to a lack of social support. There’s more of a safety net now.’

Mạng xã hội trực tuyến cũng có thể có những tác động hữu hình đối với hạnh phúc của chúng ta. Nicole Ellison của Đại học bang Michigan phát hiện ra rằng tần suất sử dụng trang mạng tương quan với lòng tự trọng cao hơn. Ellison nói: “Sự ủng hộ và khẳng định từ những mối quan hệ hời hợt có thể là lời giải thích. Cô ấy nói: “Việc nhờ những người bạn thân của bạn giúp đỡ hoặc cho lời khuyên không phải là điều gì mới mẻ, nhưng chúng tôi đang nhận thấy các rào cản giữa những người quen đã giảm bớt. Theo Dunbar, Mọi người sẵn sàng chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm cá nhân với nhiều người hơn so với những gì họ có thể đã từng làm. Sandy Pentland tại Viện Công nghệ Massachusetts đồng ý. Khả năng phát sóng tới nhóm xã hội của chúng ta có nghĩa là chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn,” anh ấy nói. Những điều xảy đến với chúng ta thường là do thiếu sự hỗ trợ của xã hội. Bây giờ có nhiều mạng lưới an toàn hơn.’

 

 

F. 

Henry Holzman, also at MIT, who studies the interface between online social networking and the real world, points out that increased visibility also means our various social spheres – family, work, friends – are merging, and so we will have to prepare for new societal norms. ‘Well have to learn how to live a more transparent life,’ he says. ‘We may have to give up some ability to show very limited glimpses of ourselves to others.’

Henry Holzman, cũng tại MIT, người nghiên cứu giao diện giữa mạng xã hội trực tuyến và thế giới thực, chỉ ra rằng khả năng hiển thị tăng lên cũng có nghĩa là các phạm vi xã hội khác nhau của chúng ta – gia đình, công việc, bạn bè – đang hợp nhất, và vì vậy chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những tiêu chuẩn xã hội mới. “Phải học cách sống một cuộc sống minh bạch hơn,” anh nói. 'Chúng ta có thể phải từ bỏ một số khả năng để cho người khác thấy những cái nhìn rất hạn chế về bản thân mình.'

 

G. 

Another way that online networking appears to be changing our social structures is through dominance. In one repeated experiment, Michael Kearns of the University of Pennsylvania asked 30 volunteers to quickly reach consensus in an online game over a choice between two colours. Each person was offered a cash reward if they succeeded in persuading the group to pick one or other colour. All participants could see the colour chosen by some of the other people, but certain participants had an extra advantage: the ability to see more of the participants’ chosen colours than others. Every time Kearns found that those who could see the choices of more participants (in other words, were better connected) persuaded the group to pick their colour, even when they had to persuade the vast majority to give up their financial incentive. While Kearns warns that the setting was artificial, he says it’s possible that greater persuasive power could lie with well-connected individuals in the everyday online world too.

Một cách khác mà mạng trực tuyến dường như đang thay đổi cấu trúc xã hội của chúng ta là thông qua sự thống trị. Trong một thí nghiệm lặp đi lặp lại, Michael Kearns của Đại học Pennsylvania đã yêu cầu 30 tình nguyện viên nhanh chóng đạt được sự đồng thuận trong một trò chơi trực tuyến về sự lựa chọn giữa hai màu. Mỗi người được thưởng tiền mặt nếu họ thành công trong việc thuyết phục nhóm chọn một hoặc một màu khác. Tất cả những người tham gia có thể nhìn thấy màu do một số người khác chọn, nhưng một số người tham gia nhất định có thêm lợi thế: khả năng nhìn thấy nhiều màu sắc mà người tham gia đã chọn hơn những người khác. Mỗi lần Kearns phát hiện ra rằng những người có thể nhìn thấy lựa chọn của nhiều người tham gia hơn (nói cách khác, được kết nối tốt hơn) đã thuyết phục nhóm chọn màu của họ, ngay cả khi họ phải thuyết phục đại đa số từ bỏ động cơ tài chính của họ. Trong khi Kearns cảnh báo rằng bối cảnh là giả tạo, anh ấy nói rằng có thể sức mạnh thuyết phục lớn hơn cũng nằm ở những cá nhân có mối quan hệ tốt trong thế giới trực tuyến hàng ngày.

 

Questions 27-32

Reading Passage 3 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraphs B-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 27-32 on your answer sheet.

 

List of Headings

i. A shift in our fact-finding habits

ii. How to be popular

iii. More personal information being known

iv. The origins of online social networks

v. The link between knowledge and influence

vi. Information that could change how you live

vii. The emotional benefits of online networking

viii. A change in how we view our online friendships

ix. The future of networking

x. Doubts about the value of online socializing

 

27) Paragraph B 

28) Paragraph C 

29) Paragraph D 

30) Paragraph E 

31) Paragraph F 

32) Paragraph G

 

 

Questions 33-36

Look at the following findings (Questions 33-36) and the list of researchers below.

Match each finding with the correct researcher, A-F.

Write the correct letter, A-F, in boxes 33-36 on your answer sheet.

 

List of researchers

A. Mark Granovetter

B. Judith Donath

C. Robin Dunbar

D. Jeff Hancock

E. Nicole Ellison

F. Michael Kearns

 

33) People who network widely may be more able to exert pressure on others.

34) We have become more willing to confide in an extensive number of people.

35) There is a limit to how many meaningful relationships we can maintain.

36) There is a social advantage in knowing about the lives of our online contacts.

 

 

Questions 37 & 38

Choose TWO answers, A-E.

Write your answers in boxes 37 & 38 on your reading answer sheet.

 

Which TWO advantages of online social networking are mentioned in Reading Passage 3?

A. Social networking sites can be accessed on any day at any time.

B. Online socialising is an efficient way of keeping in touch with a lot of people.

C. It is very easy to establish new friendships online.

D. Online social networking can solve problems in real-world relationships.

E. It can be reassuring to be part of an online social network.

 

 

Questions 39 & 40

Choose TWO answers, A-E.

Write your answers in boxes 39 & 40 on your reading answer sheet.

 

Which TWO disadvantages of online social networking are mentioned in Reading Passage 3?

A. Information from online social contacts may be unreliable.

B. We may become jealous of people who seem to have a wide circle of friends.

C. We may lose the ability to relate to people face-to-face.

D. It is easy to waste a lot of time on social networking sites.

E. Using social networking sites may result in a lack of privacy.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

ĐÁP ÁN

27 i

28 x

29 ii

30 vii

31 iii

32 v

33 F

34 E

35 C

36 D

37 B/E 

38 B/E 

39 A/E

40 A/E 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status