DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: Fatal Attraction 

Fatal Attraction giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Fatal Attraction 

Evolutionist Charles Darwin first marveled at flesh-eating plants in the mid-19th century. Today, biologists, using 21st-century tools to study cells and DNA, are beginning to understand how these plants hunt, eat and digest - and how such bizarre adaptations arose in the first place.

Nhà tiến hóa Charles Darwin lần đầu tiên ngạc nhiên về thực vật ăn thịt vào giữa thế kỷ 19. Ngày nay, các nhà sinh vật học, sử dụng các công cụ của thế kỷ 21 để nghiên cứu tế bào và DNA, đang bắt đầu hiểu cách thức các loài thực vật này săn mồi, ăn và tiêu hóa - và những sự thích nghi kỳ lạ như vậy xuất hiện lần đầu như thế nào.

 

A

The leaves of the Venus flytrap plant are covered in hairs. When an insect brushes against them, this triggers a tiny electric charge, which travels down tunnels in the leaf and opens up pores in the leaf's cell membranes. Water surges from the cells on the inside of the leaf to those on the outside, causing the leaf to rapidly flip in shape from convex to concave, like a soft contact lens. As the leaves flip, they snap together, trapping the insect in their sharp-toothed jaws.

Lá của cây bắt ruồi Venus được bao phủ bởi lông. Khi một con côn trùng chạm vào chúng, điều này sẽ kích hoạt một điện tích nhỏ, điện tích này di chuyển xuống các ống trong lá và mở ra các lỗ chân lông trên màng tế bào của lá. Nước dâng từ các tế bào bên trong lá ra các tế bào bên ngoài, làm cho lá nhanh chóng chuyển hình dạng từ lồi sang lõm, giống như một thấu kính áp tròng mềm. Khi những chiếc lá lật, chúng chộp lấy nhau, nhốt côn trùng trong bộ hàm răng sắc nhọn của chúng.

 

 

B

The bladderwort has an equally sophisticated way of setting its underwater trap. It pumps water out of tiny bag-like bladders, making a vacuum inside. When small creatures swim past, they bend the hairs on the bladder, causing a flap to open. The low pressure sucks water in, carrying the animal along with it. In one five-hundredth of a second, the door swings shut again. The Drosera sundew, meanwhile, has a thick, sweet liquid oozing from its leaves, which first attracts insects, then holds them fast before the leaves snap shut. Pitcher plants use yet another strategy, growing long tube-shaped leaves to imprison their prey. Raffles' pitcher plant, from the jungles of Borneo, produces nectar that both lures insects and forms a slick surface on which they can't get a grip. Insects that land on the rim of the pitcher slide on the liquid and tumble in.

Cây ăn thịt bladderwort có một cách đặt bẫy dưới nước tinh vi không kém. Nó bơm nước ra khỏi các bong bóng giống như túi nhỏ, tạo ra một khoảng chân không bên trong. Khi những sinh vật nhỏ bơi qua, chúng uốn cong những sợi lông trên bong bóng, khiến một cái nắp mở ra. Áp suất thấp hút nước vào, mang theo con vật theo nó. Trong một phần năm trăm giây, cánh cửa lại đóng lại. Trong khi đó, cây gọng vó Drosera có một chất lỏng đặc, ngọt chảy ra từ lá của nó, thứ đầu tiên thu hút côn trùng, sau đó giữ chặt chúng trước khi lá đóng gập lại. Cây nắp ấm sử dụng một chiến lược khác, mọc ra những chiếc lá hình ống dài để giam cầm con mồi. Cây nắp ấm của Raffles, từ các khu rừng ở Borneo, tạo ra mật hoa vừa thu hút côn trùng vừa tạo thành một bề mặt trơn bóng mà chúng không thể bám vào. Những con côn trùng đậu trên mép bình trượt trên chất lỏng và rơi vào trong.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


Many carnivorous plants secrete enzymes to penetrate the hard exoskeleton of insects so they can absorb nutrients from inside their prey. But the purple pitcher plant, which lives in bogs and infertile sandy soils in North America, enlists other organisms to process its food. It is home to an intricate food web of mosquito larvae, midges and bacteria, many of which can survive only in this unique habitat. These animals shred the prey that fall into the pitcher, and the smaller organisms feed on the debris. Finally, the plant absorbs the nutrients released.

Nhiều loài thực vật ăn thịt tiết ra enzym xâm nhập vào bộ xương ngoài cứng của côn trùng để chúng hút chất dinh dưỡng từ bên trong con mồi. Nhưng cây nắp ấm tía, sống ở các đầm lầy và đất cát bạc màu ở Bắc Mỹ, tranh thủ tận dụng các sinh vật khác xử lý thức ăn cho nó. Đây là nơi có mạng lưới thức ăn phức tạp gồm ấu trùng muỗi, muỗi vằn và vi khuẩn, nhiều loài chỉ có thể tồn tại trong môi trường sống độc đáo này. Những con vật này xé xác con mồi rơi vào bình và các sinh vật nhỏ hơn ăn mảnh vụn. Cuối cùng, cây hấp thụ các chất dinh dưỡng được giải phóng.

 

D

While such plants clearly thrive on being carnivorous, the benefits of eating flesh are not the ones you might expect. Carnivorous animals such as ourselves use the carbon in protein and the fat in meat to build muscles and store energy. Carnivorous plants instead draw nitrogen, phosphorus, and other critical nutrients from their prey in order to build light-harvesting enzymes. Eating animals, in other words, lets carnivorous plants do what all plants do: carry out photosynthesis, that is, grow by harnessing energy directly from the sun.

Mặc dù những loài thực vật như vậy rõ ràng phát triển mạnh nhờ khả năng ăn thịt, nhưng lợi ích của việc ăn thịt không phải là những lợi ích mà bạn có thể dự đoán. Động vật ăn thịt như chúng ta sử dụng carbon trong protein và chất béo trong thịt để xây dựng cơ bắp và dự trữ năng lượng. Thay vào đó, cây ăn thịt hút nitơ, phốt pho và các chất dinh dưỡng quan trọng khác từ con mồi của chúng để tạo ra các enzym thu ánh sáng. Nói cách khác, việc ăn thịt động vật cho phép thực vật ăn thịt làm công việc mà tất cả thực vật đều làm: thực hiện quá trình quang hợp, tức là phát triển bằng cách khai thác năng lượng trực tiếp từ mặt trời.

 

E

Carnivorous plants are, in fact, very inefficient at converting sunlight into tissue. This is because of all the energy they expend to make the equipment to catch animals – the enzymes, the pumps, and so on. A pitcher or a flytrap cannot carry out much photosynthesis because, unlike plants with ordinary leaves, they do not have flat solar panels that can grab lots of sunlight. There are, however, some special conditions in which the benefits of being carnivorous do outweigh the costs. The poor soil of bogs, for example, offers little nitrogen and phosphorus, so carnivorous plants enjoy an advantage over plants that obtain these nutrients by more conventional means. Bogs are also flooded with sunshine, so even an inefficient carnivorous plant can photosynthesise enough light to survive.

Trên thực tế, cây ăn thịt rất kém hiệu quả trong việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành mô. Điều này là do tất cả năng lượng mà chúng tiêu tốn để tạo ra dụng cụ bắt động vật – enzym, máy bơm, v.v. Cây nắp ấm hoặc bẫy ruồi không thể thực hiện nhiều quá trình quang hợp vì không giống như các loại cây có lá thông thường, chúng không có các tấm pin mặt trời phẳng có thể thu được nhiều ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, có một số điều kiện đặc biệt trong đó lợi ích của việc ăn thịt lớn hơn thiệt hại. Ví dụ, đất cằn cỗi của đầm lầy cung cấp ít nitơ và phốt pho, vì vậy cây ăn thịt có lợi thế hơn so với cây lấy các chất dinh dưỡng này bằng các phương pháp thông thường hơn. Các đầm lầy cũng tràn ngập ánh nắng mặt trời, vì vậy ngay cả một loài cây ăn thịt kém hiệu quả cũng có thể quang hợp đủ ánh sáng để tồn tại.

 

Evolution has repeatedly made this trade-off. By comparing the DNA of carnivorous plants with other species, scientists have found that they evolved independently on at least six separate occasions. Some carnivorous plants that look nearly identical turn out to be only distantly related. The two kinds of pitcher plants - the tropical genus Nepenthes and the North American Sarracenia - have, surprisingly, evolved from different ancestors, although both grow deep pitcher-shaped leaves and employ the same strategy for capturing prey.

Sự tiến hóa đã nhiều lần thực hiện sự đánh đổi này. Bằng cách so sánh DNA của cây ăn thịt với các loài khác, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng tiến hóa độc lập ít nhất sáu lần riêng biệt. Một số cây ăn thịt trông gần giống hệt nhau hóa ra chỉ có họ hàng xa. Hai loại cây nắp ấm - chi nhiệt đới Nepenthes và Sarracenia Bắc Mỹ -, đáng ngạc nhiên, đã tiến hóa từ các tổ tiên khác nhau, mặc dù cả hai đều phát triển những chiếc lá hình nắp khá sâu và sử dụng cùng một chiến lược để bắt con mồi.

 

G

In several cases, scientists can see how complex carnivorous plants evolved from simpler ones. Venus flytraps, for example, share an ancestor with Portuguese sundews, which only catch prey passively, via 'flypaper' glands on their stems. They share a more recent ancestor with Drosera sundews, which can also curl their leaves over their prey. Venus flytraps appear to have evolved an even more elaborate version of this kind of trap, complete with jaw-like leaves.

Trong một số trường hợp, các nhà khoa học có thể quan sát cách những cây ăn thịt phức tạp tiến hóa từ những cây đơn giản hơn. Chẳng hạn, bẫy ruồi Venus có chung tổ tiên với loài gọng vó Bồ Đào Nha, loài chỉ bắt mồi một cách thụ động, thông qua các miếng 'giấy bắt ruồi' trên thân của chúng. Chúng có chung một tổ tiên gần đây hơn với gọng vó Drosera, loài này cũng có thể cuộn lá qua con mồi. Bẫy ruồi Venus dường như đã phát triển một phiên bản bẫy thậm chí còn phức tạp hơn của dạng này, hoàn chỉnh với những chiếc lá giống hàm.

 

H

Unfortunately, the adaptations that enable carnivorous plants to thrive in marginal habitats also make them exquisitely sensitive. Agricultural run-off and pollution from power plants are adding extra nitrogen to many bogs in North America. Carnivorous plants are so finely tuned to low levels of nitrogen that this extra fertilizer is overloading their systems, and they eventually burn themselves out and die.

Thật không may, những điều chỉnh cho phép cây ăn thịt phát triển mạnh trong môi trường sống ở mép bờ cũng khiến chúng cực kỳ nhạy cảm. Dòng chảy nông nghiệp và ô nhiễm từ các nhà máy điện đang tăng thêm nitơ cho nhiều đầm lầy ở Bắc Mỹ. Các loài cây ăn thịt được điều chỉnh tinh vi để thích nghi với lượng nitơ thấp nên lượng phân bón bổ sung này đang làm quá tải hệ thống của chúng, và cuối cùng chúng tự đốt cháy và chết.

 

Humans also threaten carnivorous plants in other ways. The black market trade in exotic carnivorous plants is so vigorous now that botanists are keeping the location of some rare species a secret. But even if the poaching of carnivorous plants can be halted, they will continue to suffer from other assaults. In the pine savannah of North Carolina, the increasing suppression of fires is allowing other plants to grow too quickly and outcompete the flytraps in their native environment. Good news, perhaps, for flies. But a loss for all who, like Darwin, delight in the sheer inventiveness of evolution.

Con người cũng đe dọa cây ăn thịt theo những cách khác. Thị trường chợ đen buôn bán các loài thực vật ăn thịt kỳ lạ sôi động đến mức các nhà thực vật học đang giữ bí mật về vị trí của một số loài quý hiếm. Nhưng ngay cả khi nạn săn trộm cây ăn thịt có thể dừng lại, chúng vẫn sẽ tiếp tục hứng chịu những cuộc tấn công khác. Ở thảo nguyên thông của Bắc Carolina, tăng ngăn chặn các đám cháy cho phép các loại cây khác phát triển quá nhanh và vượt trội so với cây bẫy ruồi trong môi trường tự nhiên của chúng. Tin tốt, có lẽ, cho ruồi. Nhưng đó là một mất mát cho tất cả những ai, giống như Darwin, thích thú với tính sáng tạo tuyệt đối của quá trình tiến hóa.

 

 

Questions 14-18

Complete the notes below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

 

How a Venus flytrap traps an insect

• Insect touches (14)…………………………….on leaf of plant

• Small (15)……………………………..passes through leaf

• (16)…………………………….in cell membrane open

• Outside cells of leaves fill with (17)…………………………….

• Leaves change so that they have a (18)………………………………..shape and snap nut

 

 

Questions 19-22

Look at the following statements (Questions 19-22) and the list of plants. Match each statement with the correct plant, A. B. C, D or E. Write the correct letter, A, B, C, D or E, in boxes 19-22 on your answer sheet.

 

19. It uses other creatures to help it digest insects.

20. It produces a slippery substance to make insects fall inside it.

21. It creates an empty space into which insects are sucked.

22. It produces a sticky substance which traps insects on its surface.

 

 

List of plants

A Venus flytrap

B bladderwort

C Drosera sundew

D Raffles’ pitcher plant

E purple pitcher plant

 

 

Questions 23-26

Reading Passage 2 has nine paragraphs, A-I. 

Which paragraph contains the following information?

 

23 a mention of a disadvantage of the leaf shape of some carnivorous plants

24 an example of an effort made to protect carnivorous plants

25 unexpected information about the origins of certain carnivorous plants

26 an example of environmental changes that shorten the life cycles of carnivorous plants


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


ĐÁP ÁN

14. hairs

15. (electric) charge

16. pores

17. water

18. concave

19. E

20. D

21. B

22. C

23. E

24. I

25. F

26. H

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status