ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -Young Children's Sense of Identity

Young Children's Sense of Identity

 A. A sense of 'self' develops in young children by degrees. The process can usefully be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features: the self as a subject, and the self as an object.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Young Children's Sense of Identity

 

 A. A sense of 'self' develops in young children by degrees. The process can usefully be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features: the self as a subject, and the self as an object. William James introduced the distinction in 1892, and contemporaries of his, such as Charles Cooley, added to the developing debate. Ever since then psychologists have continued building on the theory.

Ý thức về 'bản thân' phát triển ở trẻ nhỏ theo từng mức độ. Quá trình này có thể được cho là có lợi dưới dạng sự xuất hiện dần dần của hai đặc điểm phần nào tách biệt: bản thân với tư cách là chủ thể và bản thân với tư cách là khách thể. William James đã đưa ra sự khác biệt này vào năm 1892, và những người cùng thời với ông, chẳng hạn như Charles Cooley, đã bình luận thêm vào cuộc tranh luận đang mở rộng. Kể từ đó, các nhà tâm lý học đã tiếp tục xây dựng lý thuyết này.

B According to James, a child's first step on the road to self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. This is an aspect of the self that he labeled 'self-as-subject', and he gave it various elements. These included an awareness of one’s own agency (i.e. one’s power to act) and an awareness of one’s distinctiveness from other people. These features gradually emerge as infants explore their world and interact with caregivers. Cooley (1902) suggested that a lot of the self-as-subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are an infant's attempts to control physical objects, such as toys or his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile someone responds to them.

Theo James, bước đầu tiên của một đứa trẻ trên con đường tìm hiểu bản thân có thể được coi là sự nhận ra rằng chúng tồn tại. Đây là một khía cạnh của bản thân mà đứa trẻ gọi là 'bản thân với tư cách là chủ thể', và cậu bé đã gán cho nó nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm nhận thức về quyền tự quyết của một người (tức là khả năng hành động của một người) và nhận thức về sự khác biệt của một người so với những người khác. Những đặc điểm này dần dần xuất hiện khi trẻ sơ sinh khám phá thế giới của chúng và tương tác với người chăm sóc. Cooley (1902) gợi ý rằng rất nhiều chủ thể bản thân chủ yếu quan tâm đến khả năng thực hiện quyền lực. Ông đề xuất rằng những ví dụ sớm nhất về khả năng thực hiện quyền lực là nỗ lực của trẻ sơ sinh để kiểm soát các đồ vật hữu hình, chẳng hạn như đồ chơi hoặc tay chân của chính chúng. Sau đó là những nỗ lực để tác động đến đến hành vi của người khác. Ví dụ, trẻ sơ sinh biết rằng khi chúng khóc hay cười thì sẽ có người đáp lại chúng.

C Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided when others mimic them. Many parents spend a lot of time, particularly in the early months, copying their infant's vocalizations and expressions in addition, young children enjoy looking in mirrors, where the movements they can see are dependent upon their own movements. This is not to say that infants recognize the reflection as their own image (a later development). However, Lewis and Brooks-Gunn (1979) suggest that infants' developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent ­on their own, leads to a growing awareness that they are distinct from other people. This is because they, and only they can change the reflection in the mirror.

Một nguồn thông tin có ảnh hưởng khác về những tác động của trẻ sơ sinh lên thế giới xung quanh được đưa ra khi những người khác bắt chước chúng. Nhiều bậc cha mẹ dành nhiều thời gian, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên, sao chép cách phát âm và biểu cảm của trẻ sơ sinh. Ngoài ra, trẻ nhỏ thích nhìn vào gương, nơi các chuyển động mà chúng có thể nhìn thấy phụ thuộc vào chuyển động của chính chúng. Điều này không có nghĩa là trẻ sơ sinh nhận ra hình ảnh phản chiếu là hình ảnh của chính chúng (một sự phát triển sau này). Tuy nhiên, Lewis và Brooks-Gunn (1979) gợi ý rằng sự hiểu biết đang phát triển của trẻ sơ sinh rằng các chuyển động mà chúng nhìn thấy trong gương là tùy thuộc vào chính chúng, dẫn đến nhận thức ngày càng tăng rằng chúng khác biệt với những người khác. Điều này là do chúng, và chỉ chúng mới có thể thay đổi hình ảnh phản chiếu trong gương.

D This understanding that children gain of themselves as active agents continue to develop in their attempts to co-operate with others in play. Drum (1988) points out that it is in such day-to-day relationships and interactions that the child's understanding of his or herself emerges. Empirical investigations of the self-as-subject in young children are, however, rather scarce because of difficulties of communication: even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly.

Sự hiểu biết mà trẻ em có được về chính bản thân chúng với tư cách là tác nhân tích cực tiếp tục phát triển trong nỗ lực hợp tác với những người khác trong cuộc chơi. Drum (1988) chỉ ra rằng chính trong các mối quan hệ và tương tác qua lại hàng ngày như vậy mà sự hiểu biết của trẻ về bản thân mình mới hình thành. Tuy nhiên, các cuộc điều tra thực nghiệm về chủ thể bản thân ở trẻ nhỏ khá hiếm vì những khó khăn trong giao tiếp: ngay cả khi trẻ nhỏ có thể phản ánh về trải nghiệm của chúng, chúng chắc chắn không thể thể hiện khía cạnh này của bản thân một cách trực tiếp.

E Once Children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in a whole series of categories, which together play such an important part in defining them uniquely as 'themselves'. This second step in the development of a full sense of self is what James called the 'self-as-object'. This has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements, since it is made up of social roles (such as student, brother; colleague) and characteristics which derive their meaning from comparison or interaction with other people (such as trustworthiness, shyness, sporting ability).

Khi Trẻ em đã đạt được một mức độ tự nhận thức nhất định, chúng bắt đầu tự đặt mình vào một loạt các phạm trù, những phạm trù này cùng nhau đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chúng là 'chính chúng' một cách duy nhất. Bước thứ hai này trong quá trình phát triển ý thức đầy đủ về bản thân là điều mà James gọi là 'bản thân là khách thể'. Nhiều người coi đây là khía cạnh của bản thân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yếu tố xã hội, vì nó được tạo thành từ các vai trò xã hội (chẳng hạn như học sinh, anh em; đồng nghiệp) và các đặc điểm rút ra ý nghĩa của chúng từ sự so sánh hoặc tương tác với người khác (chẳng hạn như sự đáng tin cậy, sự nhút nhát, khả năng thể thao).

F Cooley and other researchers suggested a close connection between a person’s own understanding of their identity and other people's understanding of it. Cooley believed that people build up their sense of identity from the reactions of others to them, and from the view, they believe others have of them. He called the self- as-object the ’looking-glass self', since people come to see themselves as they are reflected in others. Mead (1934) went even further, and saw the self and the social world as inextricably bound together. The self is essentially a social structure, and ­it arises in social experience.  It is impossible to conceive of a self-arising outside of social experience.'

Cooley và các nhà nghiên cứu khác đề xuất mối liên hệ chặt chẽ giữa sự hiểu biết của một người về bản sắc của họ và sự hiểu biết về bản sắc của người khác. Cooley tin rằng mọi người xây dựng ý thức về bản sắc của họ từ phản ứng của những người khác đối với họ và từ suy nghĩ mà họ cho rằng người khác nghĩ về họ. Ông ấy gọi khách thể bản thân là 'bản thân trong gương', vì mọi người bắt đầu nhìn thấy chính mình khi chúng được phản ánh trong những người khác. Mead (1934) còn đi xa hơn nữa khi coi bản thân và thế giới xã hội gắn bó chặt chẽ với nhau. Bản thân về cơ bản là một cấu trúc xã hội, và nó phát sinh trong trải nghiệm xã hội. Không thể quan niệm về một bản thân tự sinh ra bên ngoài trải nghiệm xã hội.'

G Lewis and Brooks-Gunn argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. This recognition occurs around their second birthday. In one experiment, Lewis and Brooks-Gunn (1979) dabbed some red powder on the noses of children who were playing in front of a mirror, and then observed how often they touched their noses. The psychologists reasoned that if the children knew what they usually looked like, they would be surprised by the unusual red mark and would start touching it. On the other hand, they found that children of 15 to 18 months are generally not able to recognize themselves unless other cues such as movement are present.

Lewis và Brooks-Gunn lập luận rằng một cột mốc phát triển quan trọng đạt được khi trẻ có thể nhận ra bản thân theo bề ngoài mà không cần hỗ trợ nhìn thấy chuyển động ngẫu nhiên. Sự nhận ra này xảy ra vào khoảng sinh nhật thứ hai của chúng. Trong một thí nghiệm, Lewis và Brooks-Gunn (1979) chấm một ít bột màu đỏ lên mũi của những đứa trẻ đang chơi trước gương, sau đó quan sát tần suất chúng chạm vào mũi. Các nhà tâm lý học lý luận rằng nếu những đứa trẻ biết chúng thường trông như thế nào, chúng sẽ ngạc nhiên trước vết đỏ bất thường và sẽ bắt đầu chạm vào nó. Mặt khác, họ phát hiện ra rằng trẻ em từ 15 đến 18 tháng tuổi thường không thể nhận ra bản thân trừ khi có các dấu hiệu khác như chuyển động.

H Finally perhaps the most graphic expressions of self-awareness, in general, can be seen in the displays of rage which are most common from 18 months to 3 years of age. In a longitudinal study of groups of three or four children, Bronson (1975) found that the intensity of the frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2 years. Often, the children's disagreements involved a struggle over a toy that none of them had played with before or after the tug-of-war: the children seemed to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of ’self' and of 'ownership’ is a notable feature of childhood in Western societies.

Cuối cùng, có lẽ những biểu hiện sinh động nhất của sự tự nhận thức, nói chung, có thể được nhìn thấy trong các biểu hiện của cơn thịnh nộ phổ biến nhất từ ​​18 tháng đến 3 tuổi. Trong một nghiên cứu theo thời gian ( hiện tại và tương lai) về các nhóm ba hoặc bốn trẻ em, Bronson (1975) nhận thấy rằng cường độ của sự bực bội và tức giận trong các bất đồng của chúng tăng mạnh trong độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi. Thông thường, những bất đồng của bọn trẻ liên quan đến việc tranh giành một món đồ chơi mà không đứa nào chơi trước hoặc sau cuộc trành dành kéo qua kéo lại: bọn trẻ dường như đang tranh giành quyền sở hữu hơn là muốn chơi với nó. Mặc dù nó có thể ít đặc trưng hơn ở các xã hội khác, nhưng mối liên hệ giữa ý thức về 'bản thân' và 'quyền sở hữu' là một đặc điểm đáng chú ý thuở nhỏ ở các xã hội phương Tây.

 

Questions 14-19
Reading Passage 58 has eight paragraphs, A-H.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

14. An account of the method used by researchers in a particular study
15. The role of imitation in developing a sense of identity
16. The age at which children can usually identity a static image of themselves
17. A reason for the limitations of scientific research into ‘self- as-subject'.
18. Reference to a possible link between culture and a particular form of behavior
19. Examples of the wide range of features that contribute to the sense of ‘self-as-object'.

Questions 14-19
Look at the following findings (Questions 20-23) and the list oi researchers below.
Match each finding with the correct researcher or researchers, A-E.
Write the correct letter A-E, in boxes 20-23 on your answer sheet.


20. A sense of identity can never be formed without relationships with other people.
21. A child’s awareness of self is related to a sense of mastery over things and people.
22. At a certain age, children’s sense of identity leads to aggressive behavior.
23. Observing their own reflection contributes to children‘s self-awareness.

List of Researchers
A James
B Cooley
C Lewis and Brooks-Gunn
D Mead
E Bronson

Questions 24-26
Complete the summary below
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer
Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.How children acquire a sense of identity


First, children come to realize that they can have an effect on the world around them, for example by handling objects or causing the image to move when they have a 24 ................... This aspect of self-awareness is difficult to research directly, because of 25.......……... problems.

Secondly, children start to become aware of how they are viewed by others. One important stage in this process is the visual recognition of themselves which usually occurs when they reach the age of two. In Western societies at least, the development of self-awareness is often linked to a sense of 26 ....................... , and can lead to disputes.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Young Children's Sense of IdentityQuestions 14-19
Reading Passage 58 has eight paragraphs, A-H.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

14.G An account of the method used by researchers in a particular study
Mô tả về phương pháp được các nhà nghiên cứu sử dụng trong một nghiên cứu cụ thể

Giải thích:

In one experiment, Lewis and Brooks-Gunn (1979) dabbed some red powder on the noses of children who were playing in front of a mirror, and then observed how often they touched their noses.


15.C The role of imitation in developing a sense of identity
Vai trò bắt chước trong việc phát triển ý thức về bản sắc

Giải thích:

Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided when others mimic them.


16.G The age at which children can usually identity a static image of themselves
Độ tuổi mà trẻ thường có thể nhận ra hình ảnh tĩnh của mình

Giải thích:

Lewis and Brooks-Gunn argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. This recognition occurs around their second birthday.


17.D A reason for the limitations of scientific research into ‘self- as-subject'.
Một lý do cho những hạn chế của nghiên cứu khoa học về 'chủ thể là chính bản thân'.

Giải thích:

Empirical investigations of the self-as- subject in young children are, however, rather scarce because of difficulties of communication: even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly.

18.H Reference to a possible link between culture and a particular form of behavior
Đề cập đến mối liên hệ có thể có giữa văn hóa và một dạng hành vi cụ thể

Giải thích:

Often, the children's disagreements involved a struggle over a toy that none of them had played with before or after the tug-of-war: the children seemed to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of ’self' and of 'ownership’ is a notable feature of childhood in Western societies.


19.E Examples of the wide range of features that contribute to the sense of ‘self-as-object'.
Ví dụ về một loạt các đặc điểm góp phần tạo nên cảm giác về 'chủ thể bản thân'.

Giải thích:

This has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements, since it is made up of social roles (such as student, brother; colleague) and characteristics which derive their meaning from comparison or interaction with other people (such as trustworthiness, shyness, sporting ability).

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO
Questions 14-19
Look at the following findings (Questions 20-23) and the list oi researchers below.
Match each finding with the correct researcher or researchers, A-E.
Write the correct letter A-E, in boxes 20-23 on your answer sheet.


20. D A sense of identity can never be formed without relationships with other people.
Ý thức về bản sắc không bao giờ có thể được hình thành nếu không có mối quan hệ với những người khác.

Giải thích: đoạn F

Mead (1934) went even further, and saw the self and the social world as inextricably bound together. The self is essentially a social structure, and ­it arises in social experience.  It is impossible to conceive of a self-arising outside of social experience.'


21.B A child’s awareness of self is related to a sense of mastery over things and people.
Nhận thức về bản thân của trẻ có liên quan đến cảm giác làm chủ mọi vật và con người.

Giải thích: đoạn B

Cooley (1902) suggested that a lot of the self-as-subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are an infants attempts to control physical objects, such as toys or his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile someone responds to them.


22.E At a certain age, children’s sense of identity leads to aggressive behavior.
Ở một độ tuổi nhất định, ý thức về bản sắc của trẻ dẫn đến hành vi hung hăng.

Giải thích: đoạn H

Finally perhaps the most graphic expressions of self-awareness, in general, can be seen in the displays of rage which are most common from 18 months to 3 years of age. In a longitudinal study of groups of three or four children, Bronson (1975) found that the intensity of the frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2 years.

 


23.C Observing their own reflection contributes to children‘s self-awareness.
Việc quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình góp phần nâng cao nhận thức về bản thân của trẻ.

Giải thích: đoạn C
However, Lewis and Brooks-Gunn (1979) suggest that infants' developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent ­on their own, leads to a growing awareness that they are distinct from other people. This is because they, and only they can change the reflection in the mirror.


List of Researchers
A James
B Cooley
C Lewis and Brooks-Gunn
D Mead
E Bronson

Questions 24-26
Complete the summary below
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer
Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.How children acquire a sense of identity


First, children come to realize that they can have an effect on the world around them, for example by handling objects or causing the image to move when they have a 24 ....mirror.............

Đầu tiên, trẻ nhận ra rằng chúng có thể tác động đến thế giới xung quanh, chẳng hạn như bằng cách cầm nắm các đồ vật hoặc khiến hình ảnh chuyển động khi chúng soi gương

Giải thích: đoạn C

young children enjoy looking in mirrors, where the movements they can see are dependent upon their own movements.

...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……

 

This aspect of self-awareness is difficult to research directly, because of 25....communication...……... problems.

Khó có thể nghiên cứu trực tiếp khía cạnh tự nhận thức này do các vấn đề về giao tiếp.

Giải thích: đoạn D

Empirical investigations of the self-as- subject in young children are, however, rather scarce because of difficulties of communication: even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly.
...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……


Secondly, children start to become aware of how they are viewed by others. One important stage in this process is the visual recognition of themselves which usually occurs when they reach the age of two. In Western societies at least, the development of self-awareness is often linked to a sense of 26 .....ownership.................. , and can lead to disputes.

Thứ hai, trẻ bắt đầu nhận thức được cách người khác nhìn nhận chúng. Một giai đoạn quan trọng trong quá trình này là nhận biết trực quan về bản thân, thường xảy ra khi trẻ được hai tuổi. Ít nhất là ở các xã hội phương Tây, sự phát triển của sự tự nhận thức thường gắn liền với ý thức sở hữu và có thể dẫn đến tranh chấp.

Giải thích: đoạn H

Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of ’self' and of 'ownership’ is a notable feature of childhood in Western societies.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. G
15. C
16. G
17. D
18. H
19. E
20. D
21. B
22. E
23. C
24. mirror
25. communication
26. ownership

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status