ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Life & Work of Marie Curie

The Life & Work of Marie Curie

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on  radioactivity, and was twice a winner of the Nobel A Prize. With her husband, Pierre Curie. and Henri  Raeqiierel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Life & Work of Marie Curie

 

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on  radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie and Henri  Raeqiierel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel  Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. ĐOẠN 1
Marie Curie có lẽ là nhà khoa học nữ nổi tiếng nhất từng sống. Maria Sklodowska sinh ra ở Ba Lan vào năm 1867, bà nổi tiếng với công trình nghiên cứu về phóng xạ và đã hai lần đoạt giải Nobel. Cùng chồng, Pierre Curie và Henri  Raeqiierel, bà đã được trao giải Nobel Vật lý năm 1903, và sau đó là người duy nhất đoạt giải Nobel Hóa học năm 191. Bà là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel.From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education.ĐOẠN 2

Ngay từ thời thơ ấu, Marie đã nổi tiếng với trí nhớ phi thường, và năm 16 tuổi, bà đã giành được huy chương vàng khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học. Vì cha bà mất tiền tiết kiệm do đầu tư không tốt, nên lúc đó bà phải nhận việc làm giáo viên. Từ số tiền kiếm được của mình, bà ấy có thể tài trợ cho việc học y của em gái mình là Bronia ở Paris, hiểu rằng sau này đổi lại Bronia sẽ giúp bà ấy đi học.

ln 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893, and in 1894 was placed second in the examination in mathematical sciences .It was not until the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie. ĐOẠN 3

Năm 1891, lời hứa này được thực hiện và Marie đến Paris và bắt đầu theo học tại Sorbonne (Đại học Paris). Bà ấy thường làm việc đến tận đêm khuya và chỉ sống nhờ vào một ít bánh mì, bơ và trà. Bà đứng đầu trong kỳ thi khoa học vật lý năm 1893, và năm 1894 được xếp vị trí thứ hai trong kỳ thi toán học. Mãi đến mùa xuân năm đó, bà mới được giới thiệu với Pierre Curie.


far into the night: đến tận khuya


Their marriage in 1895 marked the start of a partnership that was soon to achieve results of world significance. Following Henri BecquereI‘s discovery in 1896 of a new phenomenon, which Marie later called 'radioactivity', Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thorium. ĐOẠN 4

Cuộc hôn nhân của họ vào năm 1895 đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ đối tác đã sớm đạt được những kết quả có ý nghĩa thế giới. Sau khám phá của Henri BecquereI vào năm 1896 về một hiện tượng mới, mà sau này Marie gọi là 'phóng xạ', Marie Curie quyết định tìm hiểu xem liệu phóng xạ được phát hiện trong uranium có được tìm thấy trong các nguyên tố khác hay không. Bà phát hiện ra rằng điều này đúng với thorium.

Turning her attention to minerals, she found her interest drawn to pitchblende, a mineral whose radioactivity, superior to that of pure uranium, could be explained only by the presence in thorium of small quantities of an unknown substance of very high activity. Pierre Curie joined her in the work that she had undertaken to resolve this problem and that led to the discovery of the new elements, polonium and radium. While Pierre Curie devoted himself chiefly to the physical study of the new radiations, Marie Curie struggled to obtain pure radium in the metallic state. This was achieved with the help of the chemist André-Louis Debierne, one of Pierre Curie's pupils. Based on the results of this research, Marie Curie received her Doctorate of Science, and in 1903 Marie and Pierre shared with Becquerel the Nobel Prize for Physics for the discovery of radioactivity. ĐOẠN 5


Việc chuyển sự chú ý của bà sang các khoáng chất, bà nhận thấy mối quan tâm của mình bị thu hút bởi pitchblende, một khoáng chất có tính phóng xạ vượt trội so với uranium tinh khiết, chỉ có thể được giải thích bằng sự hiện diện của một lượng nhỏ chất chưa biết có hoạt tính rất cao trong thorium. Pierre Curie đã tham gia cùng bà ấy trong công trình mà bà ấy đã đảm nhận để phân tích điều khó hiểu này và điều đó đã dẫn đến việc phát hiện ra các nguyên tố mới, polonium và radium. Trong khi Pierre Curie cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu vật lý các bức xạ mới, thì Marie Curie phải vật lộn để thu được radium tinh khiết ở trạng thái kim loại. Loại radium này đạt được với sự giúp đỡ của nhà hóa học André-Louis Debierne, một trong những học trò của Pierre Curie. Nhờ vào thành quả của nghiên cứu này, Marie Curie nhận bằng Tiến sĩ Khoa học, và năm 1903, Marie, Pierre, Becquerel cùng nhận chung giải Nobel Vật lý cho việc khám phá ra hiện tượng phóng xạ.

The births of Marie's two daughters, Irene and Eve, in 1897 and 1904 failed to internrupt her scientific work. She was appointed lecturer in physics at the Ecole Nor-male Supérieure for girls in Sevres, France (1900), and introduced a method of teaching based on experimental demonstrations. In December 1904 she was appointed chief assistant in the laboratory directed by Pierre Curie. ĐOẠN 6

Sự ra đời của hai cô con gái Irene và Eve của Marie vào năm 1897 và 1904 không làm gián đoạn công việc khoa học của bà. Bà được bổ nhiệm làm giảng viên vật lý tại Ecole Nor-male Supérieure dành cho nữ sinh ở Sevres, Pháp (1900), và đưa ra phương pháp giảng dạy dựa trên các minh chứng thực nghiệm. Tháng 12 năm 1904, bà được bổ nhiệm làm trợ lý trưởng trong phòng thí nghiệm do Pierre Curie chỉ đạo.

The sudden death of her husband in 1906 was a bitter blow to Marie Curie but was also a turning point in her career: henceforth she was to devote all her energy to completing alone the scientific work that they had undertaken. On May 19, 1906, she was appointed to the professorship that had been left vacant on her husband's death, becoming the first woman to teach at the Sorbonne. In 1911 she was awarded the Nobel Prize for Chemistry for the isolation of a pure form of radium. ĐOẠN 7

Cái chết đột ngột của chồng bà vào năm 1906 là một đòn giáng mạnh đối với Marie Curie. nhưng cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp của bà: từ đó trở đi, bà phải dồn hết sức lực để một mình hoàn thành công trình khoa học mà họ đã đảm nhận. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1906, bà được bổ nhiệm vào chức vụ giáo sư đã bị bỏ trống sau cái chết của chồng bà, trở thành người phụ nữ đầu tiên giảng dạy tại Sorbonne. Năm 1911, bà được trao giải Nobel Hóa học vì đã phân lập được một dạng radium tinh khiết.

During World War I, Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to the development of the use of X—radiography, including the mobile units which came to be known as 'little Curies', used for the treatment of wounded soldiers. ln 1918 the Radium Institute, whose staff Irene had joined, began to operate in earnest, and became a centre for nuclear physics and chemistry. Marie Curie, now at the highest point of her fame and, from 1922, a member of the Academy of Medicine, researched the chemistry of radioactive substances and their medical applications. ĐOẠN 8

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Marie Curie, với sự giúp đỡ của con gái Irene, đã cống hiến hết mình cho việc phát triển việc sử dụng X-quang, bao gồm các thiết bị lưu động được gọi là 'Curies nhỏ', được sử dụng để điều trị những người binh lính bị thương. Vào năm 1918, Viện Radium, với sự tham gia của các nhân viên Irene, bắt đầu hoạt động một cách nghiêm túc và trở thành một trung tâm vật lý và hóa học hạt nhân. Marie Curie, hiện đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng và từ năm 1922, là thành viên của Học viện Y khoa, đã nghiên cứu hóa học của các chất phóng xạ và các ứng dụng y tế của chúng..

ln 1921, accompanied by her two daughters, Marie Curie made a triumphant journey to the United States to raise funds for research on radium. Women there presented her with a gram of radium for her campaign. Marie also gave lectures in Belgium, Brazil, Spain and Czechoslovakia and, in addition, had the satisfaction of seeing the development of the Curie Foundation in Paris, and the inauguration in 1932 in Warsaw of the Radium Institute, where her sister Bronia became the director. ĐOẠN 9

Năm 1921, cùng với hai cô con gái của mình, Marie Curie đã thực hiện một chuyến hành trình thắng lợi đến Hoa Kỳ để gây quỹ cho nghiên cứu về radium. Những người phụ nữ ở đó đã tặng bà ấy một gam radium cho chiến dịch của bà ấy. Marie cũng giảng bài ở Bỉ, Brazil, Tây Ban Nha và Tiệp Khắc và ngoài ra, rất hài lòng khi thấy sự phát triển của Quỹ Curie ở Paris, và lễ khánh thành vào năm 1932 tại Warsaw của Viện Radium, nơi chị gái của bà là Bronia trở thành giám đốc.

One of Marie Curie's outstanding achievements was to have understood the need to accumulate intense radioactive sources not only to treat illness but also to maintain an abundant supply for research. The existence in Paris at the Radium Institute of stock of grams of radium made a decisive contribution to the success of the experiments undertaken in the years around 1930. This work prepared the way for the discovery of the neutron by Sir James Chadwick and, above all, for the discovery in 1934 by Irene and Frédéric Joliot- Curie of artificial radioactivity. A few months after this discovery, Marie Curie died as a result of leukaemia caused by exposure to radiation. She had often carried test tubes containing radioactive isotopes in her pocket, remarking on the pretty blue-green light they gave off. ĐOẠN 10

Một trong những thành tựu nổi bật của Marie Curie là hiểu được sự cần thiết của việc tích lũy các nguồn phóng xạ cường độ cao không chỉ để chữa bệnh mà còn duy trì nguồn cung cấp dồi dào cho nghiên cứu. Sự tồn tại ở Viện Radium ở Paris với kho dự trữ gam radium đã góp phần quyết định vào sự thành công của các thí nghiệm được thực hiện trong những năm khoảng 1930. Công việc này đã mở đường cho việc phát hiện ra neutron của Sir James Chadwick và trên hết, vì phát hiện vào năm 1934 của Irene và Frédéric Joliot- Curie về phóng xạ nhân tạo. Vài tháng sau khám phá này, Marie Curie qua đời vì bệnh bạch cầu do tiếp xúc với bức xạ. Bà ấy thường mang theo các ống nghiệm chứa đồng vị phóng xạ trong túi gây chú ý bằng ánh sáng xanh đẹp đẽ mà chúng phát ra.

Her contribution to physics had been immense, not only in her own work, the importance of which had been demonstrated by her two Nobel Prizes, but because of her influence on subsequent generations of nuclear physicists and chemists. ĐOẠN 11

Đóng góp của bà cho vật lý là rất lớn, không chỉ trong công việc của chính bà, vì tầm quan trọng của nó đã được thể hiện bằng hai giải thưởng Nobel, nhưng vì ảnh hưởng của bà đối với các thế hệ vật lý và nhà hóa học hạt nhân tiếp theo.

 

 

Questions 1-6
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 57?
In boxes 1-6 on your answer sheet. write

TRUE it the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

Marie Curie's husband was a joint winner of both Marla‘s Nobel Prizes.
Marie became interested in science when she was a child.
Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister’s financial contribution.
Marie stopped doing research for several years when her children were born.
Marie took over the teaching position her husband had held.
Marie‘s sister Bronia studied the medical uses of radioactivity.

Question 7-13
Complete the notes below
Choose ONE WORD from the passage for each answer
Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

Marie Curie's research on radioactivity

When uranium was discovered to be radioactive. Marie Curie found that the element called ........................ had the same property.

Marie and Pierre Curie‘s research into the radioactivity of the mineral known as ........................ led to the discovery of two new elements.

In 1911, Marie Curie received recognition for her work on the element 9 ........................

Marie and Irene Curie developed X-radiography which was used as a medical technique for 10 ........................

Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for cases of 11 ........................

The radioactive material stocked in Paris contributed to the discoveries in the 1930s of the 12 ........................ and of what was known as artificial radioactivity.

During her research. Marie Curio was exposed to radiation and as a result, she suffered from 13 ........................

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Life & Work of Marie CurieQuestions 1-6
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 57?
In boxes 1-6 on your answer sheet. write

TRUE it the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1.F Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie‘s Nobel Prizes.

Chồng của Marie Curie là người chiến thắng chung cả giải thưởng Nobel của Marie

Giải thích: đoạn 1

With her husband, Pierre Curie and Henri  Raeqiierel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel  Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize


2.NG Marie became interested in science when she was a child.

Marie trở nên quan tâm về khoa học khi còn là một đứa trẻ

Giải thích: đoạn 2, ko đề cập thông tin trong bài

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education.


3.T Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister’s financial contribution.

Marie có thể học tại Sorbonne bởi vì sự đóng góp tài chính của chị gái bà ấy

Giải thích: đoạn 2 & 3

From her earnings, she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education.

ln 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). 


4.F Marie stopped doing research for several years when her children were born.

Marie ngưng làm nghiên cứu trong vài năm khi con bà ra đời

Giải thích: Đoạn 6

The births of Marie's two daughters, Irene and Eve, in 1897 and 1904 failed to internrupt her scientific work. 

 

 


5.T Marie took over the teaching position her husband had held.

Marie đảm nhân vị trí dạy học mà chồng bà đã từng giữ

Giải thích: Đoạn 7

On May 19, 1906, she was appointed to the professorship that had been left vacant on her husband's death, becoming the first woman to teach at the Sorbonne


6.NG Marie‘s sister Bronia studied the medical uses of radioactivity.

Chị gái của Marie Bronia nghiên cứu cách sử dụng hoạt động phóng xạ trong y khoa

Giải thích: Đoạn 9, ko đề cập thông tin trong bài

Marie Curie, now at the highest point of her fame and, from 1922, a member of the Academy of Medicine, researched the chemistry of radioactive substances and their medical applications.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 Question 7-13
Complete the notes below
Choose ONE WORD from the passage for each answer
Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.Marie Curie's research on radioactivity

Nghiên cứu về phóng xạ của Marie CurieWhen uranium was discovered to be radioactive. Marie Curie found that the element called ....... thorium................. had the same property.

Khi uranium được khám phá là phóng xạ, Marie Curie đã thấy rằng nguyên tố gọi là thorium có cùng đặc tính

Giải thích: đoạn 4

Following Henri BecquereI‘s discovery in 1896 of a new phenomenon, which Marie later called 'radioactivity', Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thorium.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie and Pierre Curie‘s research into the radioactivity of the mineral known as .....pitchblende................... led to the discovery of two new elements.

Nghiên cứu của Marie và Pierre Curie về phóng xạ của khoáng chất có tên là pitchblende dẫn đến khám phá về hai nguyên tố mới.

Giải thích: đoạn 5

Tuming her attention to minerals, she found her interest drawn to pitchblende, a mineral whose radioactivity, superior to that of pure uranium, could be explained only by the presence in thorium of small quantities of an unknown substance of very high activity. Pierre Curie joined her in the work that she had undertaken to resolve this problem and that led to the discovery of the new elements, polonium and radium.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 1911, Marie Curie received recognition for her work on the element 9 ..........radium..............

Vào năm 1911, Marie Curie đã nhận được sự công nhận cho công trình về nguyên tố radium của bà

Giải thích: Đoạn 7

In 1911 she was awarded the Nobel Prize for Chemistry for the isolation of a pure form of radium

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------

Marie and Irene Curie developed X-radiography which was used as a medical technique for 10 ..soldiers......................

Marie và Irene Curie đã phát triển chụp X- quang được sử dụng trong kỹ thuật y học cho các binh lính

Giải thích: đoạn 8

During World War I, Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to the development of the use of X—radiography, including the mobile units which came to be known as 'little Curies', used for the treatment of wounded soldiers

​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------

Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for cases of 11 .....illness...................

Marie Curie nhìn ra tầm quan trọng của việc thu thập các chất phóng xạ đề nghiên cứu và cho các trường hợp bệnh tật

Giải thích: đoạn 10

One of Marie Curie's outstanding achievements was to have understood the need to accumulate intense radioactive sources not only to treat illness but also to maintain an abundant supply for research. 

​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------

The radioactive material stocked in Paris contributed to the discoveries in the 1930s of the 12 ...neutron..................... and of what was known as artificial radioactivity.

Chất phóng xạ được trữ tại Paris góp phần vào các khám phá trong những năm 1930 về neutron và cái được gọi là phóng xạ nhân tạo

Giải thích: đoạn 10

The existence in Paris at the Radium Institute of o stock of grams of radium made a decisive contribution to the success of the experiments undertaken in the years around 1930. This work prepared the way for the discovery of the neutron by Sir James Chadwick and, above all, for the discovery in 1934 by Irene and Frédéric Joliot- Curie of artificial radioactivity.

​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------​​​​​​​---------------------------------------------------------

During her research, Marie Curie was exposed to radiation and as a result, she suffered from 13 .......leukemia.................

Trong nghiên cứu của bà,  Marie Curie đã tiếp xúc với phóng xạ và do đó, bà bị bệnh bạch cầu

Giải thích: đoạn 10

. A few months after this discovery, Marie Curie died as a result of leukemia caused by exposure to radiation. She had often carried test tubes containing radioactive isotopes in her pocket, remarking on the pretty blue-green light they gave off. 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. FALSE
2. NOT GIVEN
3. TRUE
4. FALSE
5. TRUE
6. NOT GIVEN
7 thorium
8. pitchblende
9. radium
10. soldiers
11. illness
12. neutron
13. leukaemia/leukemia

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status