ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Tidal Power

Tidal Power

Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have. but all the signs are that they will play a significant role in the future.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Tidal Power

 

 

Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have. but all the signs are that they will play a significant role in the future.
Tua bin dưới biển sản xuất điện từ thủy triều sẽ trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng cho nước Anh. Vẫn còn quá sớm để dự đoán mức độ tác động của chúng, nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.


A. Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships' propellers, but, unlike the wind, the tides are predictable and the power input is constant. The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions, if tide, wind and wave power are all developed. Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. Unlike wind power which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

Hoạt động theo nguyên tắc giống như tua-bin gió, năng lượng trong tua-bin biển đến từ dòng thủy triều làm quay các cánh quay tương tự như chân vịt của tàu, nhưng không giống như gió, thủy triều có thể dự đoán được và năng lượng đầu vào không đổi. Công nghệ này làm tăng triển vọng nước Anh trở nên tự túc về năng lượng tái tạo và giảm đáng kể lượng khí thải carbon dioxide, nếu năng lượng thủy triều, gió và sóng đều được phát triển. Anh sẽ có thể đóng cửa các nhà máy điện khí đốt, than và hạt nhân, đồng thời xuất khẩu năng lượng tái tạo sang các khu vực khác của châu Âu. Không giống như năng lượng gió mà Anh ban đầu phát triển và sau đó bị bỏ rơi trong 20 năm để cho người Hà Lan biến nó thành một ngành công nghiệp chính, tua-bin dưới biển có thể trở thành nguồn thu xuất khẩu lớn cho các quốc đảo như Nhật Bản và New Zealand.

B. Tidal sites have already been identified that will produce one-sixth or more of the UK’s power - and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry. One site alone, the Pendand Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country's electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel islands three times the 1,200 megawatts of Britain's largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk. Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland.

Các địa điểm thủy triều đã được xác định sẽ sản xuất một phần sáu hoặc nhiều hơn năng lượng của Vương quốc Anh - và với mức giá cạnh tranh với các tuabin khí hiện đại và cắt giảm giá của ngành công nghiệp hạt nhân đang không vững chắc. Chỉ riêng một địa điểm, Pendand Firth, giữa Orkney và lục địa Scotland, có thể sản xuất 10% điện năng của đất nước với hàng tua-bin dưới biển và một địa điểm khác tại Alderney ở quần đảo Channel có công suất gấp ba lần 1.200 megawatt của nhà máy hạt nhân mới nhất và lớn nhất của Anh, Sizewell B, ở Suffolk. Các địa điểm khác được xác định bao gồm Kênh Bristol và bờ biển phía tây Scotland, đặc biệt là kênh giữa Campbeltown và Bắc Ireland.

C. Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton‘s sustainable energy research group. The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton research, said: The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant. The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers. There are a few technical difficulties, but I believe in the next nine to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.' Southampton has been awarded £2l5.000 over three years to develop the turbines and is working with Marine Current Turbines a subsidiary of IT power; on the Lynmouth project. EU research has now identified 1GB potential sites for tidal power 80% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.

Công việc nghiên cứu về thiết kế cánh của tuabin và các địa điểm được nhóm nghiên cứu năng lượng bền vững của Đại học Southampton thúc đẩy nhanh . Trạm đầu tiên dự kiến sẽ sớm được lắp đặt ngoài khơi Lynmouth ở Devon để thử nghiệm công nghệ trong một liên doanh do Bộ Thương mại và Công nghiệp và Liên minh Châu Âu đồng tài trợ. AbuBakr Bahaj, phụ trách nghiên cứu của Southampton cho biết: Triển vọng về năng lượng từ các dòng thủy triều tốt hơn nhiều so với năng lượng từ gió vì các dòng nước có thể dự đoán được và không đổi. Công nghệ đối phó với môi trường mặn không thân thiện dưới biển đã được phát triển trong ngành công nghiệp dầu mỏ ở Biển Bắc và người ta đã biết nhiều về thiết kế cánh tuabin là do năng lượng gió và chân vịt của tàu. Có một số khó khăn về kỹ thuật, nhưng tôi tin rằng trong 9 đến 10 năm tới, chúng tôi sẽ lắp đặt các trang trại tua-bin thương mại trên biển.' Southampton đã được trao £20l5.000 trong ba năm để phát triển tua-bin và đang làm việc với Marine Current Turbines một công ty con của điện lực IT về dự án Lynmouth. Nghiên cứu của EU hiện đã xác định được các vị trí tiềm năng 1GB cho 80% năng lượng thủy triều quanh bờ biển nước Anh. Các địa điểm tốt nhất là giữa các đảo hoặc xung quanh các bờ biển bị lõm sâu, nơi có các dòng thủy triều mạnh.

D. A marine turbine blade needs to be only one-third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

Một cánh tuabin biển chỉ cần bằng một phần ba kích thước của một máy phát điện gió để tạo ra công suất gấp ba lần. Các cánh quạt sẽ có đường kính khoảng 20 mét nên cần khoảng 30 mét nước. Không giống như năng lượng gió, không có khả năng xảy ra những phản đối về môi trường. Cá và các sinh vật khác được cho là không gặp nguy hiểm do các lưỡi dao quay tương đối chậm. Mỗi tuabin sẽ được gắn trên một tháp sẽ kết nối với lưới điện quốc gia thông qua cáp dưới nước. Các tòa tháp sẽ cắm nổi lên khỏi mặt nước và được thắp sáng để cảnh báo vận chuyển, và cũng được thiết kế để nhấc lên khỏi mặt nước để bảo trì và làm sạch rong biển khỏi các cánh quạt.

E. Dr Baha has done most work on the Alderrney site, where there are powerful currents. The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.

Tiến sĩ Baha đã thực hiện hầu hết công việc tại địa điểm Alderrney, nơi có những dòng chảy mạnh. Chỉ một trang trại tua-bin dưới biển sẽ sản xuất nhiều năng lượng hơn mức cần thiết cho Quần đảo Channel và hầu hết sẽ được đưa vào Lưới điện Pháp và được nhập lại vào Anh thông qua cáp dưới Kênh.

F. One technical difficulty is cavitations, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles. These can cause vibration and damage the blades of the turbines. Dr Bahaj said: 'We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance. Another slight concern is submerged debris floating into the blades. So far we do not know how much of a problem it might be. We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment but all the signs that we can do it are good.

Một khó khăn kỹ thuật là hiện tượng tạo bọt khí, nơi mà áp suất thấp đằng sau một cánh quạt đang quay gây ra bọt khí. Những thứ này có thể gây ra độ rung và làm hỏng các cánh của tua-bin. Tiến sĩ Bahaj cho biết: 'Chúng tôi phải thử nghiệm một số loại cánh quạt để tránh điều này xảy ra hoặc ít nhất đảm bảo rằng nó không làm hỏng tua-bin hoặc giảm hiệu suất. Một mối quan tâm nhỏ khác là rác chìm trôi vào các cánh quạt. Cho đến nay chúng tôi không biết vấn đề này ảnh hưởng như thế nào. Chúng tôi sẽ phải làm cho tua-bin chắc khỏe vì biển là một môi trường khắc nghiệt nhưng tất cả những tín hiệu cho thấy chúng ta có thể làm được là rất khả quan.

 

Questions 14-17
Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter; A-F in boxes 14-17 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

14 the location of the first test site
15 a way of bringing the power produced on one site back into Britain
16 a reference to a previous attempt by Britain to find an alternative source of energy
17 mention of the possibility of applying technology from another industry

Questions 18-22
CHOOSE FIVE Letters A-J
Write the correct letters in boxes 18-22 on your answer street.
Which FIVE of the following claims about tidal power are made by the writer?

A. It is a more reliable source of energy than wind power.
B. It would replace all other forms of energy in Britain.
C. Its introduction has come as a result of public pressure.
D. It would cut down on air pollution.
E. It could contribute to the closure of many existing power stations ln Britain.
F. It could be a means of increasing national income.
G. It could face a lot of resistance from other fuel industries.
H. It could be sold more cheaply than any other type of fuel.
I. It could compensate for the shortage of inland sites for energy production.
J. It is best produced in the vicinity of coastlines with particular features.

Questions 23-26
Label the diagram below
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet,


An Undersea Turbine


Whole tower can be raised for 23 ............. and the extraction of seaweed from the blades. Sea life not in danger due to the fact that blades are comparatively 24 ..........
Air bubble result from the 25 ........., behind blades. This is known as 26 ............

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Tidal Power

 Questions 14-17
Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter; A-F in boxes 14-17 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

14.C the location of the first test site
vị trí của địa điểm thử nghiệm đầu tiên

Giải thích:

The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. 


15.E a way of bringing the power produced on one site back into Britain
một cách để đưa năng lượng được sản xuất tại một địa điểm trở lại Anh

Giải thích:

The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.


16.A a reference to a previous attempt by Britain to find an alternative source of energy
đề cập đến nỗ lực trước đây của Anh nhằm tìm kiếm một nguồn năng lượng thay thế

Giải thích:

Unlike wind power which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

 


  

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO  

 


 

17.C mention of the possibility of applying technology from another industry
đề cập đến khả năng áp dụng công nghệ của ngành khác

Giải thích:

The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers

Questions 18-22
CHOOSE FIVE Letters A-J
Write the correct letters in boxes 18-22 on your answer street.
Which FIVE of the following claims about tidal power are made by the writer?

Which FIVE of the following claims about tidal power are made by the writer?
Năm khẳng định nào sau đây về năng lượng thủy triều được nhà văn đưa ra?

A. It is a more reliable source of energy than wind power.
Đó là nguồn năng lượng đáng tin cậy hơn năng lượng gió.

Giải thích: đoạn A

unlike the wind, the tides are predictable and the power input is constant.


B. It would replace all other forms of energy in Britain.
Nó sẽ thay thế tất cả các dạng năng lượng khác ở Anh.

C. Its introduction has come as a result of public pressure.
Sự ra đời của nó là do áp lực của công chúng.


D. It would cut down on air pollution.
Nó sẽ cắt giảm ô nhiễm không khí.

Giải thích: đoạn A

The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions, if tide, wind and wave power are all developed.


E. It could contribute to the closure of many existing power stations ln Britain.
Nó có thể góp phần đóng cửa nhiều nhà máy điện hiện có ở Anh.

Giải thích: đoạn A

The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions, if tide, wind and wave power are all developed. Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe.


F. It could be a means of increasing national income.
Nó có thể là một phương tiện để tăng thu nhập quốc dân.

Giải thích: đoạn A

 undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.


G. It could face a lot of resistance from other fuel industries.
Nó có thể gặp phải rất nhiều sự phản đối từ các ngành công nghiệp nhiên liệu khác.
H. It could be sold more cheaply than any other type of fuel.
Nó có thể được bán với giá rẻ hơn bất kỳ loại nhiên liệu nào khác.


I. It could compensate for the shortage of inland sites for energy production.
Nó có thể bù đắp cho sự thiếu hụt các địa điểm nội địa về sản xuất năng lượng.


J. It is best produced in the vicinity of coastlines with particular features.
Nó được sản xuất tốt nhất ở vùng lân cận đường bờ biển với các đặc điểm cụ thể.

Giải thích: đoạn C

EU research has now identified 1GB potential sites for tidal powen 80% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.Questions 23-26
Label the diagram below
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet,


An Undersea Turbine


Whole tower can be raised for 23 ...maintainment.......... and the extraction of seaweed from the blades.

Toàn bộ tháp có thể được nâng lên để bảo trì và lấy rong biển từ các cánh quạt.

Giải thích: đoạn D

The towers will stick out of the water and be lit. to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

.........................................................................................................................................................................................

 

Sea life is not in danger due to the fact that blades are comparatively 24 .slow.........

Sinh vật biển không gặp nguy hiểm do cánh quạt tương đối chậm.

Giải thích: đoạn D

Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades.

.........................................................................................................................................................................................


Air bubble result from the 25 .low pressure......., behind blades. This is known as 26 .cavitation..........

Bong bóng khí do áp suất thấp phía sau cánh quạt. Hiện tượng này được gọi là bọt khí

Giải thích: đoạn F

One technical difficulty is cavitations, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:

14.C
15. E
16. A
17. C
18. A
19. D
20. E
21. F
22. J
23. maintenance
24. slow (turning)
25. low pressure
26. cavitation

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status