ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Working In The Movies

Working In The Movies

Subtitling is an exciting part of the translation profession. Melanie Leyshon talks to Virginie Verdler of London translation company VSI about the glamour and the grind.
When people ask French translator Virginie Verdier what she does for a living, it must be tempting to say enigmatically

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Working In The Movies

 

Subtitling is an exciting part of the translation profession. Melanie Leyshon talks to Virginie Verdler of London translation company VSI about the glamour and the grind.

Làm phụ đề là một phần thú vị của nghề dịch thuật. Melanie Leyshon nói chuyện với Virginie Verdler của công ty dịch thuật VSI ở London về sự quyến rũ và sự mệt mỏi.

When people ask French translator Virginie Verdier what she does for a living, it must be tempting to say enigmatically: ‘Oh me? I’m in the movies’. It’s strictly true, but her starring role is behind the scenes. As translating goes, it doesn’t get more entertaining or glamorous than subtitling films. If you’re very lucky, you get to work on the new blockbuster films before they’re in the cinema, and if you’re just plain lucky, you get to work on the blockbuster movies that are going to video or DVD. ĐOẠN 1

Khi mọi người hỏi dịch giả người Pháp Virginie Verdier cô ấy làm gì để kiếm sống, chắc hẳn họ sẽ muốn nói một cách bí ẩn: 'Ồ tôi à? Tôi làm trong ngành điện ảnh '. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng vai chính của cô ấy ở hậu trường. Khi dịch thuật, nó không thú vị hay hấp dẫn hơn làm phụ đề phim. Nếu bạn rất may mắn, bạn có thể bắt đầu làm việc với những bộ phim bom tấn mới trước khi chúng ra rạp, và nếu bạn đơn giản chỉ là may mắn, bạn có thể làm việc với những bộ phim bom tấn sắp ra video hoặc DVDVirginie is quick to point out that this is as exciting as any translating job. 'You work hard. It's not all entertainment as you are doing the translating. You need all the skills of a good translator and a top-notch editor. You have to be precise and of course, much more concise than in traditional translation work.' ĐOẠN 2

Virginie nhanh chóng chỉ ra rằng công việc này cũng thú vị như bất kỳ công việc phiên dịch nào. 'Bạn làm việc chăm chỉ. Khi bạn làm công việc dịch, nó không phải hoàn toàn là sự giải trí. Bạn cần tất cả các kỹ năng của một dịch giả giỏi và một biên tập viên hàng đầu. Bạn phải chính xác và tất nhiên, ngắn gọn hơn nhiều so với công việc dịch thuật truyền thống.'

The process starts when you get the original script and a tape. ‘We would start with translating and adapting the film script. The next step is what we call ‘timing’, which means synchronising the subtitles to the dialogue and pictures.’ This task requires discipline. You play the film, listen to the voice and the subtitles are up on your screen ready to be timed. You insert your subtitle when you hear the corresponding dialogue and delete it when the dialogue finishes. The video tape carries a time code which runs in hours, minutes, seconds and frames. Think of it as a clock. The subtitling unit has an insert key to capture the time code where you want the subtitle to appear. When you press the delete key, it captures the time code where you want the subtitle to disappear. So each subtitle would ‘have an ‘in’ point and an ‘out’ point which represent the exact time when the subtitle comes in and goes out. This process is then followed by a manual review, subtitle by subtitle, and time-codes are adjusted to improve synchronisation and respect shot changes. This process involves playing the film literally frame by frame as it is essential the subtitles respect the visual rhythm of the film.’ ĐOẠN 3

Quá trình bắt đầu khi bạn nhận được kịch bản gốc và một cuộn băng. “Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc dịch và chỉnh sửa bản gốc. Bước tiếp theo mà chúng tôi gọi là 'canh thời gian', có nghĩa là đồng bộ hóa phụ đề với lời thoại và hình ảnh.' Nhiệm vụ này đòi hỏi tính kỷ luật. Bạn phát phim, nghe giọng nói và phụ đề trên màn hình có sẵn để canh giờ. Bạn chèn phụ đề của mình khi nghe đoạn hội thoại tương ứng và xóa nó khi đoạn hội thoại kết thúc. Băng video mang mã thời gian chạy theo giờ, phút, giây và khung hình. Hãy nghĩ về nó như một chiếc đồng hồ. Thiết bị làm phụ đề có một phím chèn để lấy mã thời gian mà bạn muốn phụ đề xuất hiện. Khi bạn nhấn phím xóa, nó sẽ ghi lại mã thời gian mà bạn muốn phụ đề biến mất. Vì vậy, mỗi phụ đề sẽ 'có điểm 'vào' và điểm 'ra' biểu thị thời điểm chính xác khi phụ đề xuất hiện và biến mất. Sau quá trình này là quá trình đánh giá thủ công, phụ đề này đến phụ đề khác và mã thời gian được điều chỉnh để cải thiện đồng bộ hóa và tôn trọng các thay đổi của cảnh quay. Quá trình này liên quan đến việc phát phim theo từng khung hình theo đúng nghĩa đen vì điều cần thiết là phụ đề phải tôn trọng nhịp điệu hình ảnh của phim.’

Different subtitlers use different techniques. ‘I would go through the film and do the whole translation and then go right back from the beginning and start the timing process. But you could do it in different stages, translate let’s say 20 minutes of the film, then time this section and translate the next 20 minutes, and so on. It’s just a different method.’ ĐOẠN 4

Phụ đề khác nhau sử dụng các kỹ thuật khác nhau. ‘Tôi sẽ xem qua bộ phim và thực hiện toàn bộ bản dịch, sau đó quay lại ngay từ đầu và bắt đầu quá trình canh thời gian. Nhưng bạn có thể thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như dịch 20 phút của bộ phim, sau đó canh thời gian cho phần này và dịch 20 phút tiếp theo, v.v. Nó chỉ là một phương pháp khác.’

For multi-lingual projects, the timing is done first to create what is called a ‘spotting list’, a subtitle template, which is in effect a list of English subtitles pre-timed and edited for translation purposes. This is then translated and the timing is adapted to the target language with the help of the translator for quality control. ĐOẠN 5

Đối với các dự án đa ngôn ngữ, việc canh thời gian được thực hiện trước tiên để tạo cái được gọi là 'danh sách phát hiện', một khuôn mẫu phụ đề, thực chất là một danh sách các phụ đề tiếng Anh được canh thời gian trước và được chỉnh sửa cho mục đích dịch thuật. Cái này sau đó được dịch và việc canh thời gian được điều chỉnh cho phù hợp với ngôn ngữ đích với sự trợ giúp của người dịch để kiểm soát chất lượng.

‘Like any translation work, you can’t hurry subtitling,’ says Virginie. ‘If subtitles are translated and timed in a rush, the quality will be affected and it will show.’ Mistakes usually occur when the translator does not master the source language and misunderstands the original dialogue. ‘Our work also involves checking and reworking subtitles when the translation is not up to standard. However, the reason for redoing subtitles is not just because of poor quality translation. We may need to adapt subtitles to a new version of the film: the time code may be different.  The film may have been edited or the subtitles may have been created for the cinema rather than video. If subtitles were done for cinema on 35mm, we would need to reformat the timing for video, as subtitles could be out of synch or too fast. If the translation is good, we would obviously respect the work of the original translator.’ ĐOẠN 6

Virginie nói: “Giống như bất kỳ công việc dịch thuật nào, bạn không thể vội vàng làm phụ đề. ‘Nếu phụ đề được dịch và canh giờ gấp rút, chất lượng sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ thể hiện ra.’ Sai lầm thường xảy ra khi người dịch không nắm vững ngôn ngữ nguồn và hiểu sai lời thoại gốc. ‘Công việc của chúng tôi cũng liên quan đến việc kiểm tra và làm lại phụ đề khi bản dịch không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lý do làm lại phụ đề không chỉ vì bản dịch kém chất lượng. Chúng tôi có thể cần điều chỉnh phụ phụ đề cho phù hợp với phiên bản phim mới: mã thời gian có thể khác. Phim có thể đã được chỉnh sửa hoặc phụ đề có thể đã được tạo cho rạp chiếu phim chứ không phải video. Nếu phụ đề được thực hiện cho rạp chiếu phim trên 35 mm, chúng tôi sẽ cần định dạng lại thời gian cho video vì phụ đề có thể không đồng bộ hoặc quá nhanh. Nếu bản dịch tốt, rõ ràng chúng tôi sẽ tôn trọng tác phẩm của dịch giả ban đầu.’

On a more practical level, there are general subtitling rules to follow, says Virginie. ‘Subtitles should appear at the bottom of the screen and usually in the centre.’ She says that different countries use different standards and rules. In Scandinavian countries and Holland, for example, subtitles are traditionally left justified. Characters usually appear in white with a thin black border for easy reading against a white or light background. We can also use different colours for each speaker when subtitling for the hearing impaired. Subtitles should have a maximum of two lines and the maximum number of characters on each line should be between 32 and 39. Our company standard is 37 (different companies and countries have different standards).’ ĐOẠN 7

Ở mức độ thực tế hơn, có những quy tắc phụ đề chung cần tuân theo, Virginie nói. ‘Phụ đề sẽ xuất hiện ở cuối màn hình và thường ở giữa.’ Cô ấy nói rằng các quốc gia khác nhau sử dụng các tiêu chuẩn và quy tắc khác nhau. Ví dụ, ở các nước Scandinavi và Hà Lan, phụ đề thường được căn lề trái. Các ký tự thường có màu trắng với viền đen mỏng để dễ đọc trên nền trắng hoặc sáng. Chúng ta cũng có thể sử dụng các màu khác nhau cho từng người nói khi phụ đề cho người khiếm thính. Phụ đề nên có tối đa hai dòng và số ký tự tối đa trên mỗi dòng phải từ 32 đến 39. Tiêu chuẩn của công ty chúng tôi là 37 (các công ty và quốc gia khác nhau có tiêu chuẩn khác nhau).'

Translators often have a favourite genre, whether it’s war films, musicals, comedies (one of the most difficult because of the subtleties and nuances of comedy in different countries), drama or corporate programmes. Each requires a certain tone and style. ‘VSI employs American subtitlers, which is incredibly useful as many of the films we subtitle are American,’ says Virginie. ‘For an English person, it would not be so easy to understand the meaning behind typically American expressions, and vice-versa.’ ĐOẠN 8

Các dịch giả thường có một thể loại yêu thích, cho dù đó là phim chiến tranh, nhạc kịch, hài kịch (một trong những thể loại khó nhất vì sự tinh tế và sắc thái của hài kịch ở các quốc gia khác nhau), kịch hay các chương trình đoàn thể. Mỗi thể loại yêu cầu một tông và phong cách nhất định. Virginie nói: “VSI sử dụng những người phụ đề người Mỹ, điều này cực kỳ hữu ích vì nhiều bộ phim chúng tôi làm phụ đề là của Mỹ. ‘Đối với một người Anh, sẽ không dễ hiểu ý nghĩa đằng sau các cách diễn đạt điển hình của người Mỹ và ngược lại.’

 


 

Questions 27- 31:

Complete the flow chart below.

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 27- 31 on your answer sheet.

THE SUBTITLING PROCESS/ QUY TRÌNH LÀM PHỤ ĐỀ

 

Stage 1: Translate and adapt the script.

Stage 2:  27 ………….………. -matching the subtitles to what said involves recording time codes by using the 28 ………….………. and ………….………. keys.

Stage 3: 29 ………….………. – in order to make the 30………….………. better.
 

Multi-lingual projects

Stage 1: Produce something known as a 31 ………….………. and translate that.

 

Questions 32-36:

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 177?

In boxes 32-36 on your answer sheet write

TRUE                 if the statement agrees with the information
FALSE                if the statement contradicts the information
NOT GIVEN       if there is no information on this

32.  For translators, all subtitling work on films is desirable.
33.  Subtitling work involves a requirement that does not apply to other translation work.
34.  Some subtitling techniques work better than others.
35.  Few people are completely successful at subtitling comedies.
36. Every single movie has the same tone and style.

Questions 37-40 :

Complete the sentences below with words from Reading Passage I.

Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

37.  Poor subtitling can be a result of the subtitler not being excellent at ………….………......
38.  To create subtitles for a video version of a film, it may be necessary to ………….………......
39.  Subtitles usually have a ………….………...... around them.
40.  Speakers can be distinguished from each other for the benefit of ………….………......

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Working In The MoviesQuestions 27- 31 :

Complete the flow chart below.

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 27- 31  on your answer sheet.

THE SUBTITLING PROCESS

Stage 1: Translate and adapt the script.

Dịch và điều chỉnh bản chính

Stage 2:  27 ……timing…….………. -matching the subtitles to what said involves recording time codes by using the 28 ………insert….………. and ………….delete………. keys.

thời gian - khớp phụ đề với những gì đã nói liên quan đến việc ghi mã thời gian bằng cách sử dụng các phím chèn và xóa.

Giải thích: đoạn 3

The next step is what we call ‘timing’, which means synchronising the subtitles to the dialogue and pictures.’ This task requires discipline. You play the film, listen to the voice and the subtitles are up on your screen ready to be timed. You insert your subtitle when you hear the corresponding dialogue and delete it when the dialogue finishes. 

….………….………….………….………….………….………….………….…

 

Stage 3: 29 ……a manual review…….………. – in order to make the 30………synchronisation ….………. better.

đánh giá thủ công để làm cho sự đồng bộ hóa tốt hơn.

 

Giải thích: đoạn 3

This process is then followed by a manual review, subtitle by subtitle, and time- codes are adjusted to improve synchronisation and respect shot changes.

….………….………….………….………….………….………….………….…

 

Multi-lingual projects/ Các dự án đa ngôn ngữ

Stage 1: Produce something known as a 31 ………
spotting list……. and translate that.

Tạo một thứ được gọi là danh sách phát hiện và dịch nó.

Giải thích: đoạn 5

For multi-lingual projects, the timing is done first to create what is called a ‘spotting list’, a subtitle template, which is in effect a list of English subtitles pre-timed and edited for translation purposes. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.

 

Questions 32-36:

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 177?

In boxes 32-36 on your answer sheet write

TRUE                 if the statement agrees with the information
FALSE                if the statement contradicts the information
NOT GIVEN       if there is no information on this


 

32.T  For translators, all subtitling work on films is desirable.
Đối với dịch giả, mọi công việc làm phụ đề cho phim đều là đáng mong muốn.

Giải thích: đoạn 1, nếu may mắn thì làm phụ đề cho phim bom tấn sắp ra rạp, còn may mắn sơ sơ thì làm phụ đề cho phim bom tấn ra video hoặc dvd, dù loại nào dịch giả đều cảm thấy may mắn khi được làm 

 As translating goes, it doesn’t get more entertaining or glamorous than subtitling films. If you’re very lucky, you get to work on the new blockbuster films before they’re in the cinema, and if you’re just plain lucky, you get to work on the blockbuster movies that are going to video or DVD. 

 

33.T  Subtitling work involves a requirement that does not apply to other translation work.
Công việc làm phụ đề liên quan đến một yêu cầu không áp dụng cho công việc dịch thuật khác.

Giải thích: đoạn 2

You have to be precise and of course, much more concise than in traditional translation work

 

34.NG  Some subtitling techniques work better than others.
Một số kỹ thuật tạo phụ đề hoạt động tốt hơn những kỹ thuật khác.

 

35.NG  Few people are completely successful at subtitling comedies.
Rất ít người hoàn toàn thành công trong việc làm phụ đề cho các bộ phim hài.

 

36.F Every single movie has the same tone and style.
Mỗi bộ phim đều có nhịp điệu và phong cách giống nhau.

Giải thích: đoạn 8

Translators often have a favourite genre, whether it’s war films, musicals, comedies (one of the most difficult because of the subtleties and nuances of comedy in different countries), drama or corporate programmes. Each requires a certain tone and style.

 

Questions 37-40:

Complete the sentences below with words from Reading Passage I.

Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Write your answers in boxes 37—40 on your answer sheet.

37.  Poor subtitling can be a result of the subtitler not being excellent at ……the source language…….………......

Giải thích: đoạn 6

‘Like any translation work, you can’t hurry subtitling,’ says Virginie. ‘If subtitles are translated and timed in a rush, the quality will be affected and it will show.’ Mistakes usually occur when the translator does not master the source language and misunderstands the original dialogue.

 


38.  To create subtitles for a video version of a film, it may be necessary to ……reformat the timing…….………......

Để tạo phụ đề cho phiên bản video của phim, có thể cần phải định dạng lại thời gian

Giải thích: đoạn 6

We may need to adapt subtitles to a new  version of the film: the time code may be different.  The film may have been edited or the subtitles may have been created for the cinema rather than video. If subtitles were done for cinema on 35mm, we would need to reformat the timing for video, as subtitles could be out of synch or too fast.

 


39.  Subtitles usually have a ………thin black border ….………...... around them.

Phụ đề thường có một viền mỏng màu đen xung quanh.

Giải thích: đoạn 7

Characters usually appear in white with a thin black border for easy reading against a white or light background.

 


40.  Speakers can be distinguished from each other for the benefit of ……the hearing impaired…….………......

Có thể phân biệt những người nói với nhau vì lợi ích của người khiếm thính.

Giải thích: đoạn 7

We can also use different colours for each speaker when subtitling for the hearing impaired

 


 

Answer:
27. Timing
28. insert, delete
29. Manual review
30. synchronization
31. spotting list
32. TRUE
33. TRUE
34. NOT GIVEN
35. NOT GIVEN
36. FALSE
37. the source language
38. reformat the timing
39. thin black border
40. the hearing impaired

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status