ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Rising Sea

Rising Sea

Paragraph 1 - INCREASED TEMPERATURES
The average air temperature at the surface of the earth has risen this century, as has the temperature of ocean surface waters. Because water expands as it heats, a warmer ocean means higher sea levels. We cannot say definitely that the temperature rises are due to the greenhouse effect

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Rising Sea

 

Paragraph 1 - INCREASED TEMPERATURES/ TĂNG NHIỆT ĐỘ


The average air temperature at the surface of the earth has risen this century, as has the temperature of ocean surface waters. Because water expands as it heats, a warmer ocean means higher sea levels. We cannot say definitely that the temperature rises are due to the greenhouse effect; the heating may be part of a ‘natural’ variability over a long time - scale that we have not yet recognized in our short 100 years of recording. However, assuming the build-up of greenhouse gases is responsible, and that the warming will continue, scientists – and inhabitants of low-lying coastal areas – would like to know the extent of future sea level rises. 

Nhiệt độ không khí trung bình trên bề mặt trái đất đã tăng lên trong thế kỷ này, cũng như nhiệt độ của nước bề mặt đại dương. Vì nước nở ra khi nóng lên nên đại dương ấm hơn có nghĩa là mực nước biển cao hơn. Chúng ta không thể nói chắc chắn rằng nhiệt độ tăng là do hiệu ứng nhà kính; sự nóng lên có thể là một phần của sự biến đổi 'tự nhiên' trong một thời gian dài - phạm vi mà chúng ta chưa nhận ra trong 100 năm ghi chép ngắn ngủi của mình. Tuy nhiên, giả sử việc tích tụ khí nhà kính là nguyên nhân và sự nóng lên sẽ tiếp tục, các nhà khoa học – và cư dân ở các vùng trũng thấp ven biển – muốn biết mức độ dâng của mực nước biển trong tương lai.

Paragraph 2
Calculating this is not easy. Models used for the purpose have treated the ocean as passive, stationary and one -dimensional. Scientists have assumed that heat simply diffused into the sea from the atmosphere. Using basic physical laws, they then predict how much a known volume of water would expand for a given increase in temperature. But the oceans are not one-dimensional, and recent work by oceanographers, using a new model which takes into account a number of subtle facets of the sea –including vast and complex ocean currents –suggests that the rise in sea level may be less than some earlier estimates had predicted.

Việc tính toán này không hề đơn giản. Các mô hình được sử dụng cho mục đích này coi đại dương là thụ động, tĩnh và một chiều. Các nhà khoa học đã cho rằng nhiệt chỉ đơn giản là khuếch tán vào biển từ bầu khí quyển. Sau đó, sử dụng các định luật vật lý cơ bản, họ dự đoán một thể tích nước đã biết sẽ giãn nở ra bao nhiêu khi nhiệt độ tăng lên một mức nhất định. Nhưng đại dương không phải là một chiều, và công trình gần đây của các nhà hải dương học, sử dụng một mô hình mới có tính đến một số khía cạnh khó thấy của biển –bao gồm các dòng hải lưu rộng lớn và phức tạp –cho thấy mực nước biển dâng có thể ít hơn một số ước tính trước đó đã dự đoán.

Paragraph 3
An international forum on climate change, in 1986, produced figures for likely sea-level rises of 20 cms and 1.4 m, corresponding to atmospheric temperature increases of 1.5 and 4.5C respectively. Some scientists estimate that the ocean warming resulting from those temperature increases by the year 2050 would raise the sea level by between 10 cms and 40 cms. This model only takes into account the temperature effect on the oceans; it does not consider changes in sea level brought about by the melting of ice sheets and glaciers, and changes in groundwater storage. When we add on estimates of these, we arrive at figures for total sea-level rises of 15 cm and 70 cm respectively.

Một diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, vào năm 1986, đã đưa ra các số liệu về khả năng mực nước biển dâng là 20 cm và 1,4 m, tương ứng với mức tăng nhiệt độ khí quyển lần lượt là 1,5 và 4,5C. Một số nhà khoa học ước tính rằng sự nóng lên của đại dương do nhiệt độ tăng lên vào năm 2050 sẽ làm tăng mực nước biển từ 10 cm đến 40 cm. Mô hình này chỉ tính đến tác động của nhiệt độ trên các đại dương; nó không xem xét những thay đổi về mực nước biển do sự tan chảy của các dải băng và sông băng, cũng như những thay đổi trong trữ lượng nước ngầm. Khi chúng ta bổ sung thêm các ước tính về những yếu tố này, chúng ta thu được số liệu về tổng mực nước biển dâng tương ứng là 15 cm và 70 cm.

Paragraph 4
It’s not easy trying to model accurately the enormous complexities of the ever-changing oceans, with their great volume, massive currents and sensitively to the influence of land masses and the atmosphere. For example, consider how heat enters the ocean. Does it just ‘diffuse’ from the warmer air vertically into the water, and heat only the surface layer of the sea? (Warm water is less dense than cold, so it would not spread downwards). Conventional models of sea-level rise have considered that this is the only method, but measurements have shown that the rate of heat transfer into the ocean by vertical diffusion is far lower in practice than the figures that many modellers have adopted.

Thật không dễ dàng khi cố gắng mô hình hóa chính xác sự phức tạp rộng lớn của các đại dương luôn thay đổi, với thể tích lớn, dòng chảy lớn và nhạy cảm với ảnh hưởng của các khối đất và bầu khí quyển. Ví dụ, hãy xem cách nhiệt đi vào đại dương. Có phải nó chỉ 'khuếch tán' từ không khí ấm hơn theo phương thẳng đứng vào nước và chỉ làm nóng lớp bề mặt của biển? (Nước ấm nhẹ hơn nước lạnh nên không lan xuống dưới). Các mô hình thông thường về mực nước biển dâng đã coi đây là phương pháp duy nhất, nhưng các phép đo đã chỉ ra rằng tốc độ truyền nhiệt vào đại dương bằng cách khuếch tán theo chiều dọc trong thực tế thấp hơn nhiều so với các số liệu mà nhiều nhà lập mô hình đã áp dụng.

Paragraph 5
Much of the early work, for simplicity, ignored the fact that water in the oceans moves in three dimensions. By movement, of course, scientists don’t mean waves, which are too small individually to consider, but rather movements of vast volumes of water in huge currents. To understand the importance of this, we now need to consider another process – advection. Imagine smoke rising from a chimney. On a still day, it will slowly spread out in all directions by means of diffusion. With a strong directional wind, however, it will all shift downwind, this process is advection – the transport of properties (notably heat and salinity in the ocean) by the movement of bodies of air or water, rather than by conduction or diffusion.

Phần lớn công việc ban đầu, để đơn giản, đã bỏ qua thực tế là nước trong đại dương di chuyển theo ba chiều. Tất nhiên, khi nói đến chuyển động, các nhà khoa học không có nghĩa là sóng, quá nhỏ để xem xét riêng lẻ, mà là chuyển động của khối lượng nước khổng lồ trong dòng chảy khổng lồ. Để hiểu được tầm quan trọng của điều này, bây giờ chúng ta cần xem xét một quá trình khác – sự bình lưu. Hãy tưởng tượng khói bốc lên từ ống khói. Vào một ngày tĩnh lặng, nó sẽ từ từ lan ra mọi hướng bằng phương pháp khuếch tán. Tuy nhiên, với một cơn gió thổi theo một hướng nào đó rất mạnh, tất cả sẽ dịch chuyển theo hướng gió, quá trình này là sự bình lưu - sự vận chuyển các đặc tính (đặc biệt là nhiệt và độ mặn trong đại dương) bằng sự chuyển động của các khối không khí hoặc nước, thay vì dẫn truyền hoặc khuếch tán.

 

Paragraph 6.
Massive ocean currents called gyres do the moving. These currents have far more capacity to store heat than does the atmosphere. Indeed, just the top 3 m of the ocean contains more heat than the whole of the atmosphere. The origin of gyres lies in the fact that more heat from the Sun reaches the Equator than the Poles, and naturally, heat tends to move from the former to the latter. Warm air rises at the Equator and draws more air beneath it in the form of winds (the “Trade Winds”) that, together with other air movements, provide the main force driving the ocean currents.

Các vòng hải lưu khổng lồ được gọi là các dòng hải lưu thực hiện chuyển động. Những hải lưu này có khả năng lưu trữ nhiệt lớn hơn nhiều so với bầu khí quyển. Thật vậy, chỉ 3 m trên cùng của đại dương chứa nhiều nhiệt hơn toàn bộ bầu khí quyển. Nguồn gốc của các vòng hải lưu nằm ở chỗ nhiệt từ Mặt trời đến Xích đạo nhiều hơn so với các Cực, và một cách tự nhiên, nhiệt có xu hướng di chuyển từ vùng xích đạo sang vùng cực. Không khí ấm tăng lên ở Xích đạo và hút thêm không khí bên dưới nó dưới dạng gió ("Gió mậu dịch") cùng với các chuyển động không khí khác, cung cấp năng lượng chính điều khiển các dòng hải lưu.

Paragraph 7
Water itself is heated at the Equator and moves poleward, twisted by the Earth’s rotation and affected by the positions of the continents. The resultant broadly circular movements between about 10 and 40 North and South are clockwise in the Southern Hemisphere. They flow towards the east at mid-latitudes in the equatorial region. They then flow towards the Poles, along the eastern sides of continents, as warm currents. When two different masses of water meet, one will move beneath the other, depending on their relative densities in the subduction process.The densities are determined by temperature and salinity. the convergence of water of different densities from the Equator and the Poles deep in the oceans causes continuous subduction. This means that water moves vertically as well as horizontally. Cold water from the Poles travels as depth – it is denser than warm water –until it emerges at the surface in another part of the world in the form of a cold current.

Bản thân nước được làm nóng ở Xích đạo và di chuyển về phía cực, bị xoắn bởi vòng quay của Trái đất và bị ảnh hưởng bởi vị trí của các lục địa. Kết quả là các chuyển động tròn rộng giữa khoảng 10 đến 40 độ Bắc và Nam theo chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu. Chúng chảy về phía đông ở các vĩ độ trung bình trong khu vực xích đạo. Sau đó, chúng chảy về phía các cực, dọc theo phía đông của các lục địa, dưới dạng các dòng biển ấm. Khi hai khối nước khác nhau gặp nhau, khối này sẽ di chuyển bên dưới khối kia, tùy thuộc vào độ đậm đặc tương đối của chúng trong quá trình hút chìm. Độ đậm đặc được xác định bởi nhiệt độ và độ mặn. Sự hội tụ của nước với độ đậm đặc khác nhau từ Xích đạo và các Cực sâu trong đại dương gây ra hiện tượng hút chìm liên tục. Điều này có nghĩa là nước di chuyển theo chiều dọc cũng như chiều ngang. Nước lạnh từ các cực di chuyển theo chiều sâu – nó đậm đặc hơn nước ấm – cho đến khi nó nổi lên trên bề mặt ở một nơi khác trên thế giới dưới dạng một dòng nước lạnh.


Paragraph 8
HOW THE GREEN HOUSE EFFECT WILL CHANGE OCEAN TEMPERATURES
Ocean currents, in three dimensions, form a giant ‘conveyor belt’, distributing heat from the thin surface layer into the interior of the oceans and around the globe. Water may take decades to circulate in these 3-D gyres in the top kilometer of the ocean, and centuries in the deep water. With the increased atmospheric temperatures due to the greenhouse effect, the oceans conveyor belt will carry more heat into the interior. This subduction moves heat around far more effectively than simple diffusion. Because warm water expands more than cold when it is heated, scientists had presumed that the sea level would rise unevenly around the globe. It is now believed that these inequalities cannot persist, as winds will act to continuously spread out the water expansion. Of course, of global warming changes the strength and distribution of the winds, then this ‘evening-out’ process may not occur, and the sea level could rise more in some areas than others.

Các dòng hải lưu, trong không gian ba chiều, tạo thành một 'băng chuyền' khổng lồ, phân phối nhiệt từ lớp bề mặt mỏng vào bên trong các đại dương và trên toàn cầu. Nước có thể mất hàng thập kỷ để luân chuyển trong các vòng hải lưu 3-D này ở độ cao hàng km của đại dương và hàng thế kỷ ở vùng nước sâu. Với nhiệt độ khí quyển tăng lên do hiệu ứng nhà kính, băng tải đại dương sẽ mang nhiều nhiệt hơn vào bên trong. Sự hút chìm này di chuyển nhiệt xung quanh hiệu quả hơn nhiều so với sự khuếch tán đơn giản. Vì nước ấm nở ra nhiều hơn nước lạnh khi được làm nóng, nên các nhà khoa học đã cho rằng mực nước biển sẽ dâng lên không đều trên toàn cầu. Hiện tại người ta tin rằng sự không đồng đều này không thể tồn tại, vì gió sẽ hoạt động để liên tục phân tán sự giãn nở của nước. Tất nhiên, sự nóng lên toàn cầu làm thay đổi cường độ và sự phân tán của gió, khi đó quá trình đồng đều này có thể không xảy ra và mực nước biển có thể dâng cao hơn ở một số khu vực so với những khu vực khác.

 

Questions 15 - 20
There are 8 paragraphs numbered 1 - 8 in Reading Passage 175. The first paragraph and the last paragraph have been given headings.

From the list below numbered A - I, choose a suitable heading for the remaining 6 paragraphs.

Write your answers A - I, in the spaces, numbered 15 - 20 on the answer sheet.

There are more headings than paragraphs, so you will not use all the headings.


List of headings

A    THE GYRE PRINCIPLE
B     THE GREENHOUSE EFFECT
C     HOW OCEAN WATERS MOVE
D     STATISTICAL EVIDENCE
E     THE ADVECTION PRINCIPLE
F     DIFFUSION VERSUS ADVECTION
G     FIGURING THE SEA LEVEL CHANGES
H     ESTIMATED FIGURES
I     THE DIFFUSION MODEL

15.   Paragraph  2
16.   Paragraph  3
17.   Paragraph  4
18.   Paragraph  5
19.   Paragraph  6
20.   Paragraph  7

Questions 21 and 22
Answer questions 21 and 22 by selecting the correct answer to complete each sentence according to the information given in the reading passage.

Write your answers A, B, C or D in the spaces numbered 21 and 22 on the answer sheet. 

21. Scientists do not know for sure why the air and surface of ocean temperatures are rising because:
    A   There is too much variability
    B  There is not enough variability
    C  They have not been recording these temperatures for enough time
    D  The changes have only been noticed for 100 years


22. New research leads scientists to believe that:
    A  The oceans are less complex
    B  The oceans are more complex
    C  The oceans will rise more than expected
    D  The oceans will rise less than expected

Question 23
Look at the following list of factors A-F and select THREE which are mentioned in the reading passage which may contribute to the rising ocean levels.

Write the THREE corresponding letters A-F, in the space numbered 23 on the answer sheet.


List of factors
A   Thermal expansion
B   Melting ice
C   Increased air temperature
D   Higher rainfall
E   Changes in the water table
F   Increased ocean movement

Questions 24 - 28
Read each of the following statements, 24 - 28. According to the information in the reading passage. Write:

T   if it is true 
  if it is false
NA If there is no information about the statement in the reading passage.

Write your answers in the spaces numbered 24 - 28 on the answer sheet.

24. The surface layer of the oceans is warmed by the atmosphere.
25. Advection of water changes heat and salt levels.
26. A gyre holds less heat than there is in the atmosphere.
27. The process of subduction depends on the water density.
28. The sea level is expected to rise evenly over the Earth's surface

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Rising Sea

 

Questions 15 - 20
There are 8 paragraphs numbered 1 - 8 in Reading Passage 175. The first paragraph and the last paragraph have been given headings.

From the list below numbered A - I, choose a suitable heading for the remaining 6 paragraphs.

Write your answers A - I, in the spaces, numbered 15 - 20 on the answer sheet.

There are more headings than paragraphs, so you will not use all the headings.


List of headings
A    THE GYRE PRINCIPLE
NGUYÊN TẮC VÒNG HẢI LƯU
B     THE GREENHOUSE EFFECT
HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
C     HOW OCEAN WATERS MOVE
CÁCH CÁC VÙNG NƯỚC ĐẠI DƯƠNG DI CHUYỂN
D     STATISTICAL EVIDENCE
BẰNG CHỨNG THỐNG KÊ
E     THE ADVECTION PRINCIPLE
NGUYÊN TẮC BÌNH LƯU
F     DIFFUSION VERSUS ADVECTION
KHUẾCH TÁN VỚI BÌNH LƯU
G     FIGURING THE SEA LEVEL CHANGES
TÍNH TOÁN SỰ THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN
H     ESTIMATED FIGURES
SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH
I     THE DIFFUSION MODEL
MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN

15.   Paragraph  2/ G     FIGURING THE SEA LEVEL CHANGES

Giải thích:

Calculating this is not easy. Models used for the purpose have treated the ocean as passive, stationary and one -dimensional. Scientists have assumed that heat simply diffused into the sea from the atmosphere. Using basic physical laws, they then predict how much a known volume of water would expand for a given increase in temperature.


16.   Paragraph  3/ H     ESTIMATED FIGURES

Giải thích:

An international forum on climate change, in 1986, produced figures for likely sea-level rises of 20 cms and 1.4 m, corresponding to atmospheric temperature increases of 1.5 and 4.5C respectively. Some scientists estimate that the ocean warming resulting from those temperature increases by the year 2050 would raise the sea level by between 10 cms and 40 cms.


17.   Paragraph  4/ I     THE DIFFUSION MODEL

Giải thích:

For example, consider how heat enters the ocean. Does it just ‘diffuse’ from the warmer air vertically into the water, and heat only the surface layer of the sea?


18.   Paragraph  5/ E     THE ADVECTION PRINCIPLE

Giải thích:

Much of the early work, for simplicity, ignored the fact that water in the oceans moves in three dimensions. By movement, of course, scientists don’t mean waves, which are too small individually to consider, but rather movements of vast volumes of water in huge currents. To understand the importance of this, we now need to consider another process – advection. Imagine smoke rising from a chimney.


19.   Paragraph  6/ A    THE GYRE PRINCIPLE

Giải thích:

The origin of gyres lies in the fact that more heat from the Sun reaches the Equator than the Poles, and naturally, heat tends to move from the former to the latter. Warm air rises at the Equator and draws more air beneath it in the form of winds (the “Trade Winds”) that, together with other air movements, provide the main force driving the ocean currents.


20.   Paragraph  7/ C     HOW OCEAN WATERS MOVE

 

Questions 21 and 22
Answer questions 21 and 22 by selecting the correct answer to complete each sentence according to the information given in the reading passage.

Write your answers A, B, C or D in the spaces numbered 21 and 22 on the answer sheet. 

 

21. Scientists do not know for sure why the air and surface of ocean temperatures are rising because:
Các nhà khoa học không biết chắc tại sao nhiệt độ không khí và bề mặt đại dương lại tăng lên vì:

    A   There is too much variability
Có quá nhiều thay đổi
    B  There is not enough variability
Không có đủ độ biến thiên


    C  They have not been recording these temperatures for enough time
Họ đã không ghi lại những nhiệt độ này trong thời gian đầy đủ

Giải thích: Đoạn 1

We cannot say definitely that the temperature rises are due to the greenhouse effect; the heating may be part of a ‘natural’ variability over a long time - scale that we have not yet recognized in our short 100 years of recording


    D  The changes have only been noticed for 100 years
Những thay đổi chỉ được chú ý trong 100 năm


22. New research leads scientists to believe that:
Nghiên cứu mới khiến các nhà khoa học tin rằng:

    A  The oceans are less complex
Các đại dương ít phức tạp hơn
    B  The oceans are more complex
Các đại dương phức tạp hơn
    C  The oceans will rise more than expected
Các đại dương sẽ dâng cao hơn dự kiến


    D  The oceans will rise less than expected
Nước biển sẽ dâng lên ít hơn dự kiến

Giải thích: đoạn 2

the rise in sea level may be less than some earlier estimates had predicted.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.

 

Question 23
Look at the following list of factors A-F and select THREE which are mentioned in the reading passage which may contribute to the rising ocean levels.

Xem danh sách các yếu tố A-F sau đây và chọn BA yếu tố được đề cập trong đoạn đọc có thể góp phần làm mực nước biển dâng cao.

Write the THREE corresponding letters A-F, in the space numbered 23 on the answer sheet.


List of factors

A   Thermal expansion
Giãn nở nhiệt
B   Melting ice
Băng tan
C   Increased air temperature
Tăng nhiệt độ không khí
D   Higher rainfall
Lượng mưa cao hơn
E   Changes in the water table
Thay đổi mực nước ngầm
F   Increased ocean movement
Gia tăng chuyển động của đại dương

Giải thích: Đoạn 3

This model only takes into account the temperature effect on the oceans; it does not consider changes in sea level brought about by the melting of ice sheets and glaciers, and changes in groundwater storage. 

 

Questions 24 - 28
Read each of the following statements, 24 - 28. According to the information in the reading passage. Write:

T   if it is true 
  if it is false
NA If there is no information about the statement in the reading passage.

Write your answers in the spaces numbered 24 - 28 on the answer sheet.

24.NG The surface layer of the oceans is warmed by the atmosphere.
Lớp bề mặt của các đại dương được làm ấm lên bởi bầu khí quyển.

Giải thích: đoạn 1, người ta vẫn chưa xác định được là bề mặt biển ấm lên là do thay đổi nhiệt trong không khí từ hiệu ứng nhà kính hay là do sự thay đổi nhiệt độ tự nhiên

We cannot say definitely that the temperature rises are due to the greenhouse effect; the heating may be part of a ‘natural’ variability over a long time - scale that we have not yet recognized in our short 100 years of recording.


25.T Advection of water changes heat and salt levels.
Sự chuyển động của nước làm thay đổi mức độ nhiệt và muối.

Giải thích: đoạn 5

With a strong directional wind, however, it will all shift downwind, this process is advection – the transport of properties (notably heat and salinity in the ocean) by the movement of bodies of air or water, rather than by conduction or diffusion.


26. F A gyre holds less heat than there is in the atmosphere.
Một vòng hải lưu lưu trữ ít nhiệt hơn so với trong khí quyển.

Giải thích: đoạn 6

These currents have far more capacity to store heat than does the atmosphere. Indeed, just the top 3 m of the ocean contains more heat than the whole of the atmosphere.


27.T The process of subduction depends on the water density.
Quá trình hút chìm phụ thuộc vào
độ đậm đặc của nước.

Giải thích: đoạn 7

The densities are determined by temperature and salinity. The convergence of water of different densities from the Equator and the Poles deep in the oceans causes continuous subduction


28.F The sea level is expected to rise evenly over the Earth's surface
Mực nước biển được dự báo sẽ dâng lên đồng đều trên bề mặt Trái đất

Giải thích: đoạn 8

Of course, of global warming changes the strength and distribution of the winds, then this ‘evening-out’ process may not occur, and the sea level could rise more in some areas than others.

 

Answer:

15. G, 16. H, 17. I, 18. E, 19. A, 20. C, 21. C, 22. D, 23. B, C, E (ANY ORDER), 24. NG, 25. T, 26. F, 27. T, 28. F.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status