ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Mondays are bad for your heart

Mondays are bad for your heart

A. That ‘Monday morning feeling’ could be a crushing pain in the chest which leaves you sweating and gasping for breath. Recent research from Germany and Italy shows that heart attacks are more common on Monday morning

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Mondays are bad for your heart

 

 

A. That ‘Monday morning feeling’ could be a crushing pain in the chest which leaves you sweating and gasping for breath. Recent research from Germany and Italy shows that heart attacks are more common on Monday morning and doctors blame the stress of returning to work after the weekend break.

" Cảm giác buổi sáng thứ Hai" đó có thể là một cơn đau nói trong lồng ngực sẽ kiến bạn đổ mồ hôi và thở hổn hển. Nghiên cứu gần đây từ Đức và Ý cho thấy rằng các cơn đau tim phổ biến hơn vào sáng thứ Hai và các bác sĩ đổ lỗi cho sự căng thẳng của việc quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần.

 

B. The risk of having a heart attack on any given day should be one in seven, but a six-year study coordinated by researchers at the Free University of Berlin of more than 2,600 Germans revealed that the average person had a 20 per cent higher chance of having a heart attack on a Monday than on any other day.

Nguy cơ có một cơn đau tim vào bất kỳ ngày nhất định nào cũng là 1/7 nhưng một nghiên cứu 6 năm do các nhà nghiên cứu tại Đại học Free University of Berlin phối hợp với hơn 2600 người Đức đã tiết lộ rằng một người bình thường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 20% vào thứ Hai so với bất kỳ ngày nào khác. 

 

C. Working Germans are particularly vulnerable, with a 33 per cent higher risk at the beginning of the working week. Non-workers, by comparison, appear to be no more at risk on a Monday than any other day.

Những người Đức đi làm đặc biệt dễ bị nguy hiểm, với vào ngày đầu tuần làm việc thì nguy cơ cao hơn 33%. So sánh với những người không làm việc thì dường như ngày thứ 2 không có nhiều rủi ro hơn bất kỳ ngày nào khác.

 

D. A study of 11,000 Italians identified 8 am on a Monday morning as the most stressful time for the heart, and both studies showed that Sunday is the least stressful day, with fewer heart attacks in both countries.

Một nghiên cứu 11.000 người Ý đã xác định 8h sáng vào buổi sáng thứ Hai là thời gian căng thẳng nhất đối với tim và cả hai nghiên cứu đều cho thấy rằng Chủ nhật là ngày ít căng thẳng nhất, ít cuộc đau tim hơn ở cả hai quốc gia.

 

E. The findings could lead to a better understanding of what triggers heart attacks, according to Dr. Stefan Willich of the Free University. ‘We know a lot about long-term risk factors such as smoking and cholesterol, but we don’t know what actually triggers heart attacks, so we can’t make specific recommendations about how to prevent them,’ he said.

Các phát hiện có thể dẫn đến hiểu biết rõ hơn về điều gì gây ra các cơn đau tim, theo Tiến sĩ Stefan Willich của Đại học Free. " Chúng ta biết nhiều về các nhân tố nguy cơ lâu dài như hút thuốc và cholesterol nhưng chúng ta không biết điều gì thực sự gây ra các cơn đau tim vì vậy chúng ta không thể có những khuyến nghị cụ thể về các ngăn cản chúng" ông ta nói.

 

F. Monday mornings have a double helping of stress for the working body as it makes a rapid transition from sleep to activity, and from the relaxing weekend to the pressures of work. ‘When people get up, their blood pressure and heart rate go up and there are hormonal changes in their bodies,’ Willich explained. ‘All these things can have an adverse effect in the blood system and increase the risk of a clot in the arteries which will cause a heart attack.’ ‘When people return to work after a weekend off, the pace of their life changes. They have a higher workload, more stress, more anger and more physical activity,’ said Willich. ‘We need to know how these events cause changes in the body before we can understand if they cause heart attacks.’

 Các buổi sáng thứ Hai làm tăng gấp đôi căng thẳng cho cơ thể đang hoạt động bởi vì nó tạo ra sự chuyển đổi nhanh chóng từ giấc ngủ sang sự hoạt động và từ cuối tuần giải trí sang áp lực công việc. Willich giải thích " Khi mọi người thức dậy, huyết áp và nhịp tim của họ tăng lên và có sự thay đổi hóc môn trong cơ thể họ. " Tất cả những điều này có thể có ảnh hưởng bất lợi lên hệ thống cơ thể và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong các động mạch gây ra cơn đau tim' Khi mọi người quay trở lại làm việc sau một tuần nghỉ, nhịp sống bị thay đổi. Họ có khối lượng công việc cao hơn, căng thẳng hơn, giận dữ hơn và các hoạt động thể chất nhiều hơn" Willich nói. " Chúng ta cần biết các sự kiện này gây ra sự thay đổi như thế nào trong cơ thể trước khi chúng ta có thể hiểu được liệu chúng có gây ra các cơn đau tim hay không"

 

G. But although it is tempting to believe that returning to work increases the risk of a heart attack, both Willich and the Italian researchers admit that it is only a partial answer. Both studies showed that the over-65s are also vulnerable on a Monday morning even though most no longer work. The reason for this is not clear, but the Italian team at the Luigi Saddo Hospital in Milan speculate that social interactions—the thought of facing another week and all its pressures—may play a part.

Nhưng mặc dù rất dễ để tin rằng việc quay trở lại làm việc tăng nguy cơ về cơ đau tim, nhưng cả Willich và các nhà nghiên cứu người Ý thừa nhận rằng đó chỉ là câu trả lời một phần. Cả hai nghiên cứu cho thấy rằng những người trên 65 cũng dễ bị nguy hiểm vào những buổi sáng thứ Hai mặc dù phần lớn họ không còn làm việc nữa. Lý do cho điều này chưa rõ nhưng nhòm người Ý tại Bệnh viện Luigi Saddo ở Milan suy đoán rằng các tương tác xã hội - suy nghĩ phải đối mặt với một tuần khác và tất cả áp lực của nó - có lẽ đóng một phần vai trò.

  

H. What is clear, however, is that the Monday morning peak seems to be consistent from northern Germany to southern Italy in spite of the differences in diet and lifestyle.

Tuy nhiên, điều rất rõ ràng là đỉnh điểm sáng thứ Hai dường như nhất quán từ Miền Bắc Đức đến Nam Ý dù cho sự khác biệt trong chế độ ăn uống và lối sống.

 

I. Willich is reluctant at this stage to make specific recommendations, but he suggests that anyone who suffers from heart disease should take it easy on Monday mornings and leave potentially stressful meetings until midweek. ‘People should try to create a pleasant working environment,’ he added. ‘Maybe this risk applies only to those who see work as a burden, and people who enjoy their work are not so much at risk. We need to find out more.’

Willich miễn cưỡng đưa ra các khuyến nghị cụ thể ở giai đoạn này nhưng ông ấy gợi ý rằng bất kỳ ai bị bệnh tim cũng nên thoải mái vào các sáng thứ Hai và để các cuộc họp có nguy cơ căng thẳng vào giữa tuần". Ông ấy nói thêm " Mọi người nên cố gắng tạo ra môi trường làm việc vui vẻ". Có lẽ nguy cơ này chỉ áp dụng cho những người xem công việc như một gánh nặng và những người thích công việc của họ thì không quá rủi ro như vậy. Chúng ta cần tìm hiểu nhiều hơn.

 

 

 

Question 1: (Write your answer in the space numbered 1 on the answer sheet.)
1. On which day are people least likely to have a heart attack?

Question 2-5: Read the following statements 2-5. According to the reading passage,

If the statement is true, write True.
If the statement is false, write False.
If there is insufficient evidence, write IE.

Write your answers in the spaces numbered 2-5 on the answer sheet. An example is shown below.

Example: It was once believed that there was an equal chance of suffering a heart attack on any day of the week.

Answer: True.

2. Unemployed Germans have a higher risk of heart attack than employed Germans.
3. Unemployed Italians have a lower risk of heart attack than unemployed Germans.
4. Germans risk heart attack because of their high consumption of fatty food.
5. Cholesterol and smoking cause heart attacks.

Questions 6-14:

Read Reading Passage 1 and from the list of headings below, select the best heading for each paragraph A-I. Write the appropriate number i-ix, in the spaces numbered 6-14 on the answer sheet. Use each heading ONCE only.


6.  Heading for Paragraph A
7.  Heading for Paragraph B
8.  Heading for Paragraph C
9.  Heading for Paragraph D
10.  Heading for Paragraph E
11.  Heading for Paragraph F
12.  Heading for Paragraph G
13.  Heading for Paragraph H
14.  Heading for Paragraph I

                List of headings

i  Exact cause of heart attacks

ii The safest day

iii  Breathless, sweaty and crushed

iv Reducing heart attack hazard

v  High-risk Monday

vi  Mondays: riskier than food and way of life

vii  Jobless but safer

viii  Elderly also at risk

ix   Bodily adaptations

 

Question 15:

Reading Passage 176 is untitled. Select the best title for the entire passage from the choices A-D below.

Write your answer in space number 15 on the answer sheet.

   A) Reduce your chance of having a heart attack
   B) Warning: Mondays are bad for your heart
   C) The overweight and smokers risk heart attacks
   D) Happy and healthy

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Mondays are bad for your heart

 Question 1: (Write your answer in the space numbered 1 on the answer sheet.)

1. On which day are people least likely to have a heart attack?

Read the following statements 2-5. According to the reading passage,

If the statement is true, write True.
If the statement is false, write False.
If there is insufficient evidence, write IE.

Write your answers in the spaces numbered 2-5 on the answer sheet. An example is shown below.

Example: It was once believed that there was an equal chance of suffering a heart attack on any day of the week.

Answer: True.

2.F Unemployed Germans have a higher risk of heart attack than employed Germans.

Những người đức thất nghiệp có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn những người làm việc

Giải thích: Đoạn C

Working Germans are particularly vulnerable, with a 33 per cent higher risk at the beginning of the working week. Non-workers, by comparison, appear to be no more at risk on a Monday than any other day


3.NG Unemployed Italians have a lower risk of heart attack than unemployed Germans.

Những người Ý thất nghiệp có nguy cơ bị bệnh tim thấp hơn những người Đức thất nghiệp
4.NG Germans risk heart attack because of their high consumption of fatty food.

Người Đức có nguy cơ bị bệnh tim vì tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ 
5.F Cholesterol and smoking cause heart attacks.

Cholesterol và hút thuốc gây ra bệnh tim

Giải thích: Đoạn E, Cholesterol và hút thuốc chỉ là một  trong những yếu tố về lâu về dài, tích tụ lại thì ảnh hưởng đến tim chứ không phải hút thuốc hay cholesterol là gây đau tim ngay lập tức

We know a lot about long-term risk factors such as smoking and cholesterol, but we don’t know what actually triggers heart attacks, so we can’t make specific recommendations about how to prevent them,’ he said.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.

 

Questions 6-14:

Read Reading Passage 1 and from the list of headings below, select the best heading for each paragraph A-I. Write the appropriate number i-ix, in the spaces numbered 6-14 on the answer sheet. Use each heading ONCE only.


6.  Heading for Paragraph A/ iii  Breathless, sweaty, and crushed

Giải thích:

That ‘Monday morning feeling’ could be a crushing pain in the chest which leaves you sweating and gasping for breath.


7.  Heading for Paragraph B/ v  High-risk Monday

Giải thích:

the average person had a 20 per cent higher chance of having a heart attack on a Monday than on any other day.


8.  Heading for Paragraph C/ vii  Jobless but safer

Giải thích:

Working Germans are particularly vulnerable, with a 33 per cent higher risk at the beginning of the working week. Non-workers, by comparison, appear to be no more at risk on a Monday than any other day.


9.  Heading for Paragraph D/ ii The safest day

Giải thích:

 both studies showed that Sunday is the least stressful day


10.  Heading for Paragraph E/ i  Exact cause of heart attacks

Giải thích: 

 The findings could lead to a better understanding of what triggers heart attacks


11.  Heading for Paragraph F/ ix   Bodily adaptations

Giải thích:

Monday mornings have a double helping of stress for the working body as it makes a rapid transition from sleep to activity, and from the relaxing weekend to the pressures of work. ‘When people get up, their blood pressure and heart rate go up and there are hormonal changes in their bodies,


12.  Heading for Paragraph G/ viii  Elderly also at risk

Giải thích:

Both studies showed that the over-65s are also vulnerable on a Monday morning even though most no longer work.


13.  Heading for Paragraph H/vi  Mondays: riskier than food and way of life

Giải thích:

What is clear, however, is that the Monday morning peak seems to be consistent from northern Germany to southern Italy in spite of the differences in diet and lifestyle.


14.  Heading for Paragraph I/ iv Reducing heart attack hazard

Giải thích:

 Willich is reluctant at this stage to make specific recommendations, but he suggests that anyone who suffers from heart disease should take it easy on Monday mornings and leave potentially stressful meetings until midweek. ‘People should try to create a pleasant working environment,’ he added.

 

                List of headings

i  Exact cause of heart attacks

Nguyên nhân chính xác bị bệnh tim

ii The safest day

Ngày an toàn nhất

iii  Breathless, sweaty, and crushed

Khó thở, ra mồ hôi và và bị đè nén

iv Reducing heart attack hazard

Giảm nguy cơ bị bệnh tim

v  High-risk Monday

Thứ hai nguy cơ cao

vi  Mondays: riskier than food and way of life

Những ngày thứ hai: nguy hiểm hơn thực phẩm và lối sống

vii  Jobless but safer

Thất nghiệp nhưng an toàn

viii  Elderly also at risk

Người già cũng có nguy cơ

ix   Bodily adaptations

Các điều chỉnh cơ thể

 

Question 15:

Reading Passage 176 is untitled. Select the best title for the entire passage from the choices A-D below.

Đọc đoạn 176 không có tiêu đề. Chọn tiêu đề hay nhất cho toàn bộ đoạn văn từ lựa chọn A-D bên dưới

Write your answer in space number 15 on the answer sheet.

   A) Reduce your chance of having a heart attack

Giảm nguy cơ bị bệnh tim
   B) Warning: Mondays are bad for your heart

Cảnh báo: Những ngày thứ Hai không tốt cho bệnh tim của bạn
   C) The overweight and smokers risk heart attacks

Người thừa cân và hút thuốc có nguy cơ bị bệnh tim
   D) Happy and healthy

Hạnh phúc và khỏe mạnh

 

Answer:
2. False
3. IE
4. IE
5. False
6. iii
7. v
8. vii
9. ii
10. i
11. ix
12. viii
13. vi
14. iv
15. B.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status