ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Urban planning in Singapore

Urban planning in Singapore

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Urban planning in Singapore

 

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry. To this end, new institutional structures were needed to facilitate, develop, and control foreign investment. One of the most important of these was the Economic Development Board (EDB), an arm of government that developed strategies for attracting investment. Thus from the outset, the Singaporean government was involved in city promotion. ĐOẠN 1

Các thương nhân người Anh đã thành lập một trạm giao dịch ở Singapore vào đầu thế kỷ 19, và trong hơn một thế kỷ, các mối quan tâm thương mại đã thống trị. Tuy nhiên, vào năm 1965, quốc đảo mới độc lập này đã bị cắt đứt khỏi vùng nội địa, và do đó, quốc gia này bắt đầu theo đuổi một chiến lược sinh tồn. Hệ thống thông tin liên lạc quốc tế tốt mà Singapore hưởng đã mang lại một nền tảng có lợi, nhưng Singapore đã quyết định rằng nếu họ muốn đảm bảo tương lai kinh tế của mình, thì họ phải phát triển ngành công nghiệp. Do đó, cần có các cấu trúc thể chế mới để tạo điều kiện thuận lợi, phát triển và kiểm soát đầu tư nước ngoài. Một trong những cơ quan quan trọng nhất trong số này là Ban Phát triển Kinh tế (EDB), một nhánh của chính phủ xây dựng các chiến lược thu hút đầu tư. Vì vậy, ngay từ đầu, chính phủ Singapore đã tham gia vào việc quảng bá thành phố.

To this end: therefore, thus, hence, consequently

Towards the end of the twentieth century, the government realised that, due to limits on both the size of the country’s workforce and its land area, its labour-intensive industries were becoming increasingly uncompetitive. So an economic committee was established which concluded that Singapore should focus on developing as a service centre, and seek to attract company headquarters to serve South East Asia, and develop tourism, banking, and offshore activities. The land required for this service-sector orientation had been acquired in the early 1970s when the government realised that it lacked the banking infrastructure for a modern economy. So a new banking and corporate district, known as the ‘Golden Shoe’, was planned, incorporating the historic commercial area. This district now houses all the major companies and various government financial agencies. ĐOẠN 2

Đến cuối thế kỷ 20, chính phủ nhận ra rằng, do những hạn chế về cả quy mô lực lượng lao động và diện tích đất đai của đất nước, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động ngày càng trở nên kém cạnh tranh. Vì vậy, một ủy ban kinh tế đã được thành lập kết luận rằng Singapore nên tập trung phát triển như một trung tâm dịch vụ và tìm cách thu hút các trụ sở công ty để phục vụ Đông Nam Á, đồng thời phát triển du lịch, ngân hàng và các hoạt động ngoài khơi. Đất cần thiết cho định hướng ngành dịch vụ này đã được mua vào đầu những năm 1970 khi chính phủ nhận ra rằng họ thiếu cơ sở hạ tầng ngân hàng cho một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy, một khu ngân hàng và công ty mới, được gọi là 'Chiếc giày vàng', đã được lên kế hoạch, kết hợp với khu thương mại lịch sử. Khu này hiện chứa tất cả các công ty lớn và các cơ quan tài chính khác nhau của chính phủ.

Singapore’s current economic strategy is closely linked to land use and development planning. Although it is already a major city, the current development plan seeks to ensure Singapore’s continued economic growth through restructuring, to ensure that the facilities needed by future business are planned now. These include transport and telecommunication infrastructure, land, and environmental quality. A major concern is to avoid congestion in the central area, and so the latest plan deviates from previous plans by having a strong decentralisation policy. The plan makes provision for four major regional centres, each serving 800,000 people, but this does not mean that the existing central business district will not also grow. A major extension planned around Marina Bay draws on examples of other ‘world cities’, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco. The project involves major land reclamation of 667 hectares in total. Part of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and the rest will be used for other facilities. However the need for vitality has been recognised and a mixed zoning approach has been adopted, to include housing and entertainment. ĐOẠN 3

Chiến lược kinh tế hiện tại của Singapore gắn liền với việc sử dụng đất và quy hoạch phát triển. Mặc dù đã là một thành phố lớn, nhưng kế hoạch phát triển hiện tại tìm cách đảm bảo cho Singapore tiếp tục tăng trưởng kinh tế thông qua tái cấu trúc, để đảm bảo rằng các cơ sở cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong tương lai được lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chúng bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông, đất đai và chất lượng môi trường. Mối quan tâm chính là tránh tắc nghẽn ở khu vực trung tâm, và do đó, quy hoạch mới nhất khác với các quy hoạch trước đó do có chính sách phân hóa mạnh mẽ. Kế hoạch cung cấp cho bốn trung tâm khu vực lớn, mỗi trung tâm phục vụ 800.000 người, nhưng điều này không có nghĩa là khu thương mại trung tâm hiện tại cũng sẽ không phát triển. Một phần mở rộng lớn được lên kế hoạch xung quanh Vịnh Marina lấy ví dụ về các 'thành phố trên thế giới' khác, đặc biệt là những thành phố có khu vực trung tâm ven biển như Sydney và San Francisco. Dự án liên quan đến việc cải tạo đất lớn trên tổng diện tích 667 ha. Một phần của khu vực này đã được phát triển thành khu hội nghị và triển lãm, phần còn lại sẽ được sử dụng cho các cơ sở khác. Tuy nhiên, nhu cầu sinh sống lâu dài được nhận thấy và một phương pháp phân vùng hỗn hợp đã được áp dụng, bao gồm cả nhà ở và giải trí.

One of the new features of the current plan is a broader conception of what contributes to economic success. It encompasses high-quality residential provision, a good environment, leisure facilities and exciting city life. Thus there is more provision for low-density housing, often in waterfront communities linked to beaches and recreational facilities. However, the lower housing densities will put considerable pressure on the very limited land available for development, and this creates problems for another of the plan’s aims, which is to stress environmental quality. More and more of the remaining open area will be developed, and the only natural landscape surviving will be a small zone in the centre of the island which serves as a water catchment area. Environmental policy is therefore very much concerned with making the built environment more green by introducing more plants – what is referred to as the ‘beautification’ of Singapore. The plan focuses on green zones defining the boundaries of settlements, and running along transport corridors. The incidental green provision within housing areas is also given considerable attention.ĐOẠN 4

Một trong những đặc điểm mới của kế hoạch hiện tại là một quan niệm rộng hơn về những gì góp phần vào thành công kinh tế. Nó bao gồm cung cấp nhà ở chất lượng cao, môi trường tốt, cơ sở giải trí và cuộc sống thành phố thú vị. Do đó, cung cấp nhà ở mật độ thấp nhiều hơn, thường là ở các cộng đồng gần bến tàu liên kết với các bãi biển và cơ sở giải trí. Tuy nhiên, mật độ nhà ở thấp hơn sẽ gây áp lực đáng kể lên quỹ đất rất hạn chế dành cho phát triển, và điều này gây ra vấn đề cho một mục tiêu khác của kế hoạch, đó là tập trung vào chất lượng môi trường. Ngày càng nhiều khu vực mở còn lại sẽ được phát triển và cảnh quan thiên nhiên duy nhất còn tồn tại sẽ là một khu vực nhỏ ở trung tâm của hòn đảo đóng vai trò là khu vực tập trung nước. Do đó, chính sách môi trường rất quan tâm đến việc làm cho môi trường được xây dựng trở nên xanh hơn bằng cách đưa vào nhiều cây xanh hơn – cái được gọi là “làm đẹp” Singapore. Kế hoạch tập trung vào các vùng xanh xác định ranh giới của các khu định cư và chạy dọc theo các hành lang giao thông. Việc cung cấp mảng xanh ngẫu nhiên trong các khu nhà ở cũng được quan tâm đáng kể.

Much of the environmental provision, for example, golf courses, recreation areas, and beaches, is linked to the prime objective of attracting business. The plan places much emphasis on good leisure provision and the need to exploit Singapore’s island setting. One way of doing this is through further land reclamation, to create a whole new island devoted to leisure and luxury housing which will stretch from the central area to the airport. A current concern also appears to be how to use the planning system to create opportunities for greater spontaneity: planners have recently given much attention to the concept of the 24-hour city and the cafe society. For example, a promotion has taken place along the Singapore River to create a cafe zone. This has included the realisation, rather late in the day, of the value of retaining older buildings, and the creation of a continuous riverside promenade. Since the relaxation in 1996 of strict guidelines on outdoor eating areas, this has become an extremely popular area in the evenings. Also, in 1998 the Urban Redevelopment Authority created a new entertainment area in the centre of the city which they are promoting as ‘the city’s one-stop, dynamic entertainment scene’. ĐOẠN 5

Phần lớn sự cung cấp về môi trường, chẳng hạn như sân gôn, khu vui chơi giải trí và bãi biển, được liên kết với mục tiêu chính là thu hút doanh nghiệp. Kế hoạch tập trung nhiều vào việc cung cấp dịch vụ giải trí thoải mái và nhu cầu khai thác quang cảnh đảo của Singapore. Một cách để làm điều này là thông qua việc tăng cường cải tạo đất hơn nữa, để tạo ra một hòn đảo hoàn toàn mới dành cho khu giải trí và nhà ở sang trọng sẽ trải dài từ khu vực trung tâm đến sân bay. Một mối quan tâm hiện tại cũng xuất hiện là làm thế nào để sử dụng hệ thống quy hoạch để tạo cơ hội cho tính tự phát cao hơn: các nhà quy hoạch gần đây đã chú ý nhiều đến khái niệm thành phố 24 giờ và xã hội cà phê. Ví dụ, một sự xúc tiến đã diễn ra dọc theo sông Singapore để tạo ra một khu vực cà phê. Điều này bao gồm việc nhận ra, dù khá muộn màng, giá trị của việc giữ lại các tòa nhà cũ hơn và việc tạo ra một lối đi dạo ven sông kéo dài. Kể từ khi nới lỏng các hướng dẫn nghiêm ngặt về khu vực ăn uống ngoài trời vào năm 1996, đây đã trở thành một khu vực cực kỳ nổi tiếng vào buổi tối. Ngoài ra, vào năm 1998, Cơ quan Tái phát triển Đô thị đã tạo ra một khu giải trí mới ở trung tâm thành phố mà họ đang quảng cáo là 'khu giải trí năng động, duy nhất của thành phố'.

In conclusion, the economic development of Singapore has been very consciously centrally planned, and the latest strategy is very clearly oriented to establishing Singapore as a leading ‘world city’. It is well-placed to succeed, for a variety of reasons. It can draw upon its historic roots as a world trading centre; it has invested heavily in telecommunications and air transport infrastructure; it is well located in relation to other Asian economies; it has developed a safe and clean environment; and it has utilised the international language of English. ĐOẠN 6

Tóm lại, sự phát triển kinh tế của Singapore đã được lên kế hoạch tập trung rất có ý thức, và chiến lược mới nhất được định hướng rất rõ ràng để thiết lập Singapore trở thành một 'thành phố thế giới' hàng đầu. Nó được đặt ở vị trí thuận lợi để thành công, vì nhiều lý do. Nó có thể thu hút dựa vào nguồn gốc lịch sử của mình với tư cách là một trung tâm thương mại thế giới; nó đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng viễn thông và vận tải hàng không; nó có vị trí tốt trong mối tương quan với các nền kinh tế châu Á khác; nó đã phát triển một môi trường an toàn và sạch sẽ; và nó đã sử dụng ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh.

 

Question 14-19
Complete the summary below using words from the box.

Singapore
When Singapore became an independent, self-sufficient state it decided to build up its 14 ......................., and government organisations were created to support this policy. However, this initial plan met with limited success due to a shortage of 15 ....................... and land. It was therefore decided to develop the 16 ....................... sector of the economy instead.

Singapore is now a leading city, but planners are working to ensure that its economy continues to grow. In contrast to previous policies, there is emphasis on 17....................... . In addition, land will be recovered to extend the financial district, and provide 18 ....................... as well as housing. The government also plans to improve the quality of Singapore’s environment, but due to the shortage of natural landscapes it will concentrate instead on what it calls 19....................... .

decentralisation

fuel

industry

industry

hospitals

loans

deregulation

service

trade

transport

entertainment

recycling

labour

tourism

hygiene

beautification

agriculture

 

 

 

Question 20-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 70?
In your Answer Sheet Write:

True  if the statement agrees with the information
False  if the statement contradicts the information
Not Given if there is no information on this.

20. After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy.

 

21. The creation of Singapore’s financial centre was delayed while a suitable site was found.
 

22. Singapore’s four regional centres will eventually be the same size as its central business district.
 

23. Planners have modelled new urban developments in other coastal cities.
 

24. Plants and trees are amongst the current priorities for Singapore’s city planners.
 

25. The government has enacted new laws to protect Singapore’s old buildings.
 

26. Singapore will find it difficult to compete with leading cities in other parts of the world.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Urban planning in Singapore

 

Question 14-19
Complete the summary below using words from the box.

Singapore
When Singapore became an independent, self-sufficient state it decided to build up its 14 ....industry..................., and government organisations were created to support this policy.

Khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập, tự cung tự cấp, quốc gia này đã quyết định xây dựng ngành công nghiệp của mình và các tổ chức chính phủ được thành lập để hỗ trợ chính sách này.

Giải thích: đoạn 1

The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry.

.................................................................................................................................................................................................................

 

However, this initial plan met with limited success due to a shortage of 15 .......labour................ and land. It was therefore decided to develop the 16 ....service................... sector of the economy instead.

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu này đã đạt được thành công hạn chế do thiếu lao động và đất đai. Do đó, người ta đã quyết định phát triển lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế.

Giải thích: đoạn 2

Towards the end of the twentieth century, the government realised that, due to limits on both the size of the country’s workforce and its land area, its labour-intensive industries were becoming increasingly uncompetitive. So an economic committee was established which concluded that Singapore should focus on developing as a service centre.

.................................................................................................................................................................................................................

Singapore is now a leading city, but planners are working to ensure that its economy continues to grow. In contrast to previous policies, there is emphasis on 17.........decentralisation.............. . 

Singapore hiện là một thành phố hàng đầu, nhưng các nhà quy hoạch đang làm việc để đảm bảo rằng nền kinh tế của nó tiếp tục phát triển. Trái ngược với các chính sách trước đây, chính sách này nhấn mạnh vào sự không tập trung hóa.

Giải thích: đoạn 3

Singapore’s current economic strategy is closely linked to land use and development planning. Although it is already a major city, the current development plan seeks to ensure Singapore’s continued economic growth through restructuring, to ensure that the facilities needed by future business are planned now. These include transport and telecommunication infrastructure, land, and environmental quality. A major concern is to avoid congestion in the central area, and so the latest plan deviates from previous plans by having a strong decentralisation policy.

.................................................................................................................................................................................................................

In addition, land will be recovered to extend the financial district, and provide 18 .....entertainment.................. as well as housing.

Ngoài ra, đất sẽ được thu hồi để mở rộng khu tài chính và cung cấp khu giải trí cũng như nhà ở.

Giải thích: đoạn 3

The project involves major land reclamation of 667 hectares in total. Part of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and the rest will be used for other facilities. However the need for vitality has been recognised and a mixed zoning approach has been adopted, to include housing and entertainment. 

.................................................................................................................................................................................................................

The government also plans to improve the quality of Singapore’s environment, but due to the shortage of natural landscapes it will concentrate instead on what it calls 19...........beautification............ .

Chính phủ cũng có kế hoạch cải thiện chất lượng môi trường của Singapore, nhưng do thiếu cảnh quan thiên nhiên nên chính phủ sẽ tập trung vào cái mà họ gọi là làm đẹp.

Giải thích: đoạn 4

Environmental policy is therefore very much concerned with making the built environment more green by introducing more plants – what is referred to as the ‘beautification’ of Singapore. 

 

decentralisation

fuel

industry

industry

hospitals

loans

deregulation

service

trade

transport

entertainment

recycling

labour

tourism

hygiene

beautification

agriculture

 

 

 

 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Question 20-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 70?
In your Answer Sheet Write:

True  if the statement agrees with the information
False  if the statement contradicts the information
Not Given if there is no information on this.

 

 

20.T After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy.
Sau năm 1965, chính phủ Singapore chuyển hướng tập trung vào nền kinh tế của hòn đảo.

Giải thích: đoạn 1

However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry.

 


21.F The creation of Singapore’s financial centre was delayed while a suitable site was found.
Việc thành lập trung tâm tài chính của Singapore bị trì hoãn trong lúc tìm một địa điểm phù hợp

Giải thích: đoạn 2

 The land required for this service-sector orientation had been acquired in the early 1970s when the government realised that it lacked the banking infrastructure for a modern economy. 


22.NG Singapore’s four regional centres will eventually be the same size as its central business district.
Bốn trung tâm khu vực của Singapore cuối cùng sẽ có cùng quy mô với khu thương mại trung tâm của nước này.

Giải thích: không có thông tin

23.T Planners have modelled new urban developments in other coastal cities.
Các nhà quy hoạch đã xây dựng mô phỏng phát triển đô thị mới ở các thành phố ven biển khác.

Giải thích: đoạn 3

A major extension planned around Marina Bay draws on examples of other ‘world cities’, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco.


24.T Plants and trees are amongst the current priorities for Singapore’s city planners.
Thực vật và cây cối là một trong những ưu tiên hiện tại của các nhà quy hoạch thành phố Singapore.

Giải thích: đoạn 4

Environmental policy is therefore very much concerned with making the built environment more green by introducing more plants – what is referred to as the ‘beautification’ of Singapore. The plan focuses on green zones defining the boundaries of settlements, and running along transport corridors. The incidental green provision within housing areas is also given considerable attention.

 

25.NG The government has enacted new laws to protect Singapore’s old buildings.
Chính phủ đã ban hành luật mới để bảo vệ các tòa nhà cũ của Singapore.

 

26.F Singapore will find it difficult to compete with leading cities in other parts of the world.
Singapore sẽ khó cạnh tranh với các thành phố hàng đầu ở các nơi khác trên thế giới.

Giải thích: đoạn 6

In conclusion, the economic development of Singapore has been very consciously centrally planned, and the latest strategy is very clearly oriented to establishing Singapore as a leading ‘world city’. It is well placed to succeed, for a variety of reasons. It can draw upon its historic roots as a world trading centre; it has invested heavily in telecommunications and air transport infrastructure; it is well located in relation to other Asian economies; it has developed a safe and clean environment; and it has utilised the international language of English. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. Industry   15. Labour   16. Service   17. Decentralisation   18. Entertainment  19. Beautification   20. TRUE   21. FALSE    22. NOT GIVEN   23. TRUE   24. TRUE    25. NOT GIVEN   26. FALSE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status