ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Urban planning in Singapore

Urban planning in Singapore

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Urban planning in Singapore

 

British merchants established a trading post in Singapore in the early nineteenth century, and for more than a century trading interests dominated. However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry. To this end, new institutional structures were needed to facilitate, develop, and control foreign investment. One of the most important of these was the Economic Development Board (EDB), an arm of government that developed strategies for attracting investment. Thus from the outset, the Singaporean government was involved in city promotion. ĐOẠN 1

Các thương nhân người Anh đã thành lập một trạm giao dịch ở Singapore vào đầu thế kỷ 19, và trong hơn một thế kỷ, các mối quan tâm thương mại đã thống trị. Tuy nhiên, vào năm 1965, quốc đảo mới độc lập này đã bị cắt đứt khỏi vùng nội địa, và do đó, quốc gia này bắt đầu theo đuổi một chiến lược sinh tồn. Hệ thống thông tin liên lạc quốc tế tốt mà Singapore hưởng đã mang lại một nền tảng có lợi, nhưng Singapore đã quyết định rằng nếu họ muốn đảm bảo tương lai kinh tế của mình, thì họ phải phát triển ngành công nghiệp. Do đó, cần có các cấu trúc thể chế mới để tạo điều kiện thuận lợi, phát triển và kiểm soát đầu tư nước ngoài. Một trong những cơ quan quan trọng nhất trong số này là Ban Phát triển Kinh tế (EDB), một nhánh của chính phủ xây dựng các chiến lược thu hút đầu tư. Vì vậy, ngay từ đầu, chính phủ Singapore đã tham gia vào việc quảng bá thành phố.

To this end: therefore, thus, hence, consequently

Towards the end of the twentieth century, the government realised that, due to limits on both the size of the country’s workforce and its land area, its labour-intensive industries were becoming increasingly uncompetitive. So an economic committee was established which concluded that Singapore should focus on developing as a service centre, and seek to attract company headquarters to serve South East Asia, and develop tourism, banking, and offshore activities. The land required for this service-sector orientation had been acquired in the early 1970s when the government realised that it lacked the banking infrastructure for a modern economy. So a new banking and corporate district, known as the ‘Golden Shoe’, was planned, incorporating the historic commercial area. This district now houses all the major companies and various government financial agencies. ĐOẠN 2

Đến cuối thế kỷ 20, chính phủ nhận ra rằng, do những hạn chế về cả quy mô lực lượng lao động và diện tích đất đai của đất nước, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động ngày càng trở nên kém cạnh tranh. Vì vậy, một ủy ban kinh tế đã được thành lập kết luận rằng Singapore nên tập trung phát triển như một trung tâm dịch vụ và tìm cách thu hút các trụ sở công ty để phục vụ Đông Nam Á, đồng thời phát triển du lịch, ngân hàng và các hoạt động ngoài khơi. Đất cần thiết cho định hướng ngành dịch vụ này đã được mua vào đầu những năm 1970 khi chính phủ nhận ra rằng họ thiếu cơ sở hạ tầng ngân hàng cho một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy, một khu ngân hàng và công ty mới, được gọi là 'Chiếc giày vàng', đã được lên kế hoạch, kết hợp với khu thương mại cũ. Khu này hiện chứa tất cả các công ty lớn và các cơ quan tài chính khác nhau của chính phủ.


Singapore’s current economic strategy is closely linked to land use and development planning. Although it is already a major city, the current development plan seeks to ensure Singapore’s continued economic growth through restructuring, to ensure that the facilities needed by future business are planned now. These include transport and telecommunication infrastructure, land, and environmental quality. A major concern is to avoid congestion in the central area, and so the latest plan deviates from previous plans by having a strong decentralisation policy. The plan makes provision for four major regional centres, each serving 800,000 people, but this does not mean that the existing central business district will not also grow. A major extension planned around Marina Bay draws on examples of other ‘world cities’, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco. The project involves major land reclamation of 667 hectares in total. Part of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and the rest will be used for other facilities. However the need for vitality has been recognised and a mixed zoning approach has been adopted, to include housing and entertainment. ĐOẠN 3

Chiến lược kinh tế hiện tại của Singapore gắn liền với việc sử dụng đất và quy hoạch phát triển. Mặc dù đã là một thành phố lớn, nhưng kế hoạch phát triển hiện tại tìm cách đảm bảo cho Singapore tiếp tục tăng trưởng kinh tế thông qua tái cấu trúc, để đảm bảo rằng các cơ sở cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong tương lai được lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chúng bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông, đất đai và chất lượng môi trường. Mối quan tâm chính là tránh tắc nghẽn ở khu vực trung tâm, và do đó, quy hoạch mới nhất khác với các quy hoạch trước đó do có chính sách phân hóa mạnh mẽ. Kế hoạch cung cấp cho bốn trung tâm khu vực lớn, mỗi trung tâm phục vụ 800.000 người, nhưng điều này không có nghĩa là khu thương mại trung tâm hiện tại cũng sẽ không phát triển. Một phần mở rộng lớn được lên kế hoạch xung quanh Vịnh Marina lấy ví dụ về các 'thành phố trên thế giới' khác, đặc biệt là những thành phố có khu vực trung tâm ven biển như Sydney và San Francisco. Dự án liên quan đến việc cải tạo đất lớn trên tổng diện tích 667 ha. Một phần của khu vực này đã được phát triển thành khu hội nghị và triển lãm, phần còn lại sẽ được sử dụng cho các cơ sở khác. Tuy nhiên, nhu cầu sinh sống lâu dài được nhận thấy và một phương pháp phân vùng hỗn hợp đã được áp dụng, bao gồm cả nhà ở và giải trí.

One of the new features of the current plan is a broader conception of what contributes to economic success. It encompasses high-quality residential provision, a good environment, leisure facilities and exciting city life. Thus there is more provision for low-density housing, often in waterfront communities linked to beaches and recreational facilities. However, the lower housing densities will put considerable pressure on the very limited land available for development, and this creates problems for another of the plan’s aims, which is to stress environmental quality. More and more of the remaining open area will be developed, and the only natural landscape surviving will be a small zone in the centre of the island which serves as a water catchment area. Environmental policy is therefore very much concerned with making the built environment more green by introducing more plants – what is referred to as the ‘beautification’ of Singapore. The plan focuses on green zones defining the boundaries of settlements, and running along transport corridors. The incidental green provision within housing areas is also given considerable attention.ĐOẠN 4


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Much of the environmental provision, for example, golf courses, recreation areas, and beaches, is linked to the prime objective of attracting business. The plan places much emphasis on good leisure provision and the need to exploit Singapore’s island setting. One way of doing this is through further land reclamation, to create a whole new island devoted to leisure and luxury housing which will stretch from the central area to the airport. A current concern also appears to be how to use the planning system to create opportunities for greater spontaneity: planners have recently given much attention to the concept of the 24-hour city and the cafe society. For example, a promotion has taken place along the Singapore River to create a cafe zone. This has included the realisation, rather late in the day, of the value of retaining older buildings, and the creation of a continuous riverside promenade. Since the relaxation in 1996 of strict guidelines on outdoor eating areas, this has become an extremely popular area in the evenings. Also, in 1998 the Urban Redevelopment Authority created a new entertainment area in the centre of the city which they are promoting as ‘the city’s one-stop, dynamic entertainment scene’. ĐOẠN 5

 


In conclusion, the economic development of Singapore has been very consciously centrally planned, and the latest strategy is very clearly oriented to establishing Singapore as a leading ‘world city’. It is well-placed to succeed, for a variety of reasons. It can draw upon its historic roots as a world trading centre; it has invested heavily in telecommunications and air transport infrastructure; it is well located in relation to other Asian economies; it has developed a safe and clean environment; and it has utilised the international language of English. ĐOẠN 6

 

 

Question 14-19
Complete the summary below using words from the box.

Singapore
When Singapore became an independent, self-sufficient state it decided to build up its 14 ......................., and government organisations were created to support this policy. However, this initial plan met with limited success due to a shortage of 15 ....................... and land. It was therefore decided to develop the 16 ....................... sector of the economy instead.

Singapore is now a leading city, but planners are working to ensure that its economy continues to grow. In contrast to previous policies, there is emphasis on 17....................... . In addition, land will be recovered to extend the financial district, and provide 18 ....................... as well as housing. The government also plans to improve the quality of Singapore’s environment, but due to the shortage of natural landscapes it will concentrate instead on what it calls 19....................... .

decentralisation

fuel

industry

industry

hospitals

loans

deregulation

service

trade

transport

entertainment

recycling

labour

tourism

hygiene

beautification

agriculture

 

 

 

Question 20-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 70?
In your Answer Sheet Write:

True  if the statement agrees with the information
False  if the statement contradicts the information
Not Given if there is no information on this.

20. After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy.

 

21. The creation of Singapore’s financial centre was delayed while a suitable site was found.
 

22. Singapore’s four regional centres will eventually be the same size as its central business district.
 

23. Planners have modelled new urban developments in other coastal cities.
 

24. Plants and trees are amongst the current priorities for Singapore’s city planners.
 

25. The government has enacted new laws to protect Singapore’s old buildings.
 

26. Singapore will find it difficult to compete with leading cities in other parts of the world.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Urban planning in Singapore

 

Question 14-19
Complete the summary below using words from the box.

Singapore
When Singapore became an independent, self-sufficient state it decided to build up its 14 ....industry..................., and government organisations were created to support this policy.

Khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập, tự cung tự cấp, quốc gia này đã quyết định xây dựng ngành công nghiệp của mình và các tổ chức chính phủ được thành lập để hỗ trợ chính sách này.

Giải thích: đoạn 1

The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry.

.................................................................................................................................................................................................................

 

However, this initial plan met with limited success due to a shortage of 15 .......labour................ and land. It was therefore decided to develop the 16 ....service................... sector of the economy instead.

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu này đã đạt được thành công hạn chế do thiếu lao động và đất đai. Do đó, người ta đã quyết định phát triển lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế.

Giải thích: đoạn 2

Towards the end of the twentieth century, the government realised that, due to limits on both the size of the country’s workforce and its land area, its labour-intensive industries were becoming increasingly uncompetitive. So an economic committee was established which concluded that Singapore should focus on developing as a service centre.

.................................................................................................................................................................................................................
 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Question 20-26
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 70?
In your Answer Sheet Write:

True  if the statement agrees with the information
False  if the statement contradicts the information
Not Given if there is no information on this.

 

 

20.T After 1965, the Singaporean government switched the focus of the island’s economy.
Sau năm 1965, chính phủ Singapore chuyển hướng tập trung vào nền kinh tế của hòn đảo.

Giải thích: đoạn 1, sau khi bị tách khỏi nội địa ( Malaysia) Singapore theo đuổi chiến dịch tồn tại nhưng sau đó nó quyết định sẽ phải phát triển nền công nghiệp

However, in 1965 the newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international communications it already enjoyed provided a useful base, but it was decided that if Singapore was to secure its economic future, it must develop its industry.

 


21.F The creation of Singapore’s financial centre was delayed while a suitable site was found.
Việc thành lập trung tâm tài chính của Singapore bị trì hoãn trong lúc tìm một địa điểm phù hợp

Giải thích: đoạn 2

 The land required for this service-sector orientation had been acquired in the early 1970s when the government realised that it lacked the banking infrastructure for a modern economy. 


22.NG Singapore’s four regional centres will eventually be the same size as its central business district.
Bốn trung tâm khu vực của Singapore cuối cùng sẽ có cùng quy mô với khu thương mại trung tâm của nước này.

Giải thích: không có thông tin

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. Industry   15. Labour   16. Service   17. Decentralisation   18. Entertainment  19. Beautification   20. TRUE   21. FALSE    22. NOT GIVEN   23. TRUE   24. TRUE    25. NOT GIVEN   26. FALSE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status