ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The People of Corn

The People of Corn

Maize is Mexico’s lifeblood – the country’s history and identity are entwined with it. But this centuries-old relationship is now threatened by free trade. Laura Carlsen investigates the threat and profiles a growing activist movement.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The People of Corn

 

Maize is Mexico’s lifeblood – the country’s history and identity are entwined with it. But this centuries-old relationship is now threatened by free trade. Laura Carlsen investigates the threat and profiles a growing activist movement. ĐOẠN 1

Ngô là linh hồn của Mexico - lịch sử và bản sắc của đất nước gắn liền với nó. Nhưng mối quan hệ hàng thế kỷ này hiện đang bị đe dọa bởi thương mại tự do. Laura Carlsen điều tra mối đe dọa và vạch ra một số nét sơ lược về một phong trào hoạt động đang ngày càng phát triển.

On a mountain top in southern Mexico, Indian families gather. They chant and sprinkle cornmeal in consecration, praying for the success of their new crops, the unity of their communities and the health of their families. In this village in Oaxaca people eat corn tamales, sow maize plots and teach children to care for the plant. The cultural rhythms of this community, its labours, rituals and celebrations will be defined – as they have been for millennia – by the lifecycle of corn. Indeed, if it weren’t for the domestication of teocintle (the ancestor of modern maize) 9,000 years ago mesoamerican civilization could never have developed. In the Mayan sacred book, the Popol Vuh, the gods create people out of cornmeal. The ‘people of corn’ flourished and built one of the most remarkable cultures in human history. ĐOẠN 2

Trên một đỉnh núi ở miền nam Mexico, các gia đình người da đỏ tụ tập. Họ tụng kinh và rắc bột ngô để cúng tế, cầu nguyện cho mùa màng mới thắng lợi, sự đoàn kết của cộng đồng và sức khỏe của gia đình họ. Tại ngôi làng ở Oaxaca này, người dân ăn tamales ngô, gieo ruộng ngô và dạy trẻ em cách chăm sóc cây trồng. Nhịp điệu văn hóa của cộng đồng này, công việc, nghi lễ và lễ kỷ niệm của nó sẽ được xác định - như chúng đã tồn tại hàng thiên niên kỷ - bởi vòng đời của cây ngô. Thật vậy, nếu không phải vì sự thuần hóa của teocintle (tổ tiên của ngô hiện đại) 9.000 năm trước thì nền văn minh Trung Mỹ đã không bao giờ có thể phát triển. Trong cuốn sách thiêng liêng của người Maya, Popol Vuh, các vị thần tạo ra con người từ bột ngô. 'Người ngô' đã phát triển mạnh mẽ và xây dựng nên một trong những nền văn hóa đáng chú ý nhất trong lịch sử loài người.

But in Mexico and Central America today maize has come under attack. As a result of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) Mexico has been flooded with imported corn from north of the border in the US. The contamination of native varieties with genetically modified imported maize could have major consequences for Mexican campesinos (farmers), for local biodiversity and for the world’s genetic reserves. ĐOẠN 3

Nhưng ở Mexico và Trung Mỹ ngày nay ngô đã bị tấn công. Do Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Mexico đã tràn ngập ngô nhập khẩu từ phía bắc biên giới với Mỹ. Sự pha trộn các giống bản địa với ngô nhập khẩu biến đổi gen có thể gây ra những hậu quả lớn đối với các campesinos (nông dân) Mexico, đối với đa dạng sinh học địa phương và đối với dự trữ gen của thế giới.

A decade ago Mexican bureaucrats and business people had it all figured out. NAFTA would drive ‘uncompetitive’ maize farmers from the countryside to work in booming assembly factories across the country. Their standard of living would rise as the cost of providing services like electricity and water to scattered rural communities would fall. Best of all, cheap imported maize from the US – the world’s most efficient and most heavily subsidized producer – would be a benefit to Mexican consumers. ĐOẠN 4

Một thập kỷ trước, các quan chức và doanh nhân Mexico đã tính toán tất cả. NAFTA sẽ thúc đẩy những người nông dân trồng ngô 'không có khả năng cạnh tranh' từ vùng nông thôn đến làm việc trong các nhà máy lắp ráp đang bùng nổ trên khắp đất nước. Mức sống của họ sẽ tăng lên khi chi phí cung cấp các dịch vụ như điện và nước cho các cộng đồng nông thôn rải rác sẽ giảm xuống. Trên hết, ngô nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ - loại hiệu quả nhất và được trợ cấp nhiều nhất trên thế giới - sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mexico.

Unfortunately, it didn’t turn out that way. There weren’t quite enough of those factory jobs and the ones that did materialize continued to be along the US border, not further in Mexico. And despite a huge drop in the price farmers received for their corn, consumers often ended up paying more. The price of tortillas – the country’s staple food – rose nearly fivefold as the Government stopped domestic subsidies and giant agribusiness firms took over the market. Free trade defenders like Mexico’s former Under-Secretary of Agriculture Luis Tellez suggest: ‘It’s not that NAFTA failed, it’s just that reality didn’t turn out the way we planned it.’ Part of that reality was that the Government did nothing to help campesinos in the supposed transition. Nor did NAFTA recognize inequalities or create compensation funds to help the victims of free trade – unlike what occurred with economic integration in the European Union. ĐOẠN 5

Thật không may, nó đã không diễn ra theo cách đó. Không có đủ công việc trong nhà máy và những công việc thực sự có thì tiếp tục ở dọc biên giới Hoa Kỳ, không đi sâu hơn vào Mexico. Và mặc dù giá ngô mà nông dân nhận được đã giảm đáng kể, nhưng người tiêu dùng cuối cùng vẫn phải trả nhiều tiền hơn. Giá bánh ngô - lương thực chính của đất nước - đã tăng gần gấp năm lần khi Chính phủ ngừng trợ cấp trong nước và các công ty kinh doanh nông nghiệp khổng lồ tiếp quản thị trường. Những người bảo vệ thương mại tự do như cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mexico Luis Tellez gợi ý: 'Không phải NAFTA thất bại, chỉ là thực tế không diễn ra theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch'. Một phần của thực tế đó là Chính phủ đã không làm gì để giúp đỡ nông dân trong quá trình được cho là chuyển đổi. NAFTA cũng không công nhận sự bất bình đẳng hoặc tạo quỹ bồi thường để giúp đỡ các nạn nhân của thương mại tự do – không giống như những gì xảy ra với hội nhập kinh tế trong Liên minh châu Âu

Basically, Mexico adopted a sink-or-swim policy for small farmers, opening the floodgates to tons of imported US corn. Maize imports tripled under NAFTA and producer prices fell by half. The drop in income immediately hit the most vulnerable and poorest members of rural society. While more than a third of the corn grown by small farmers is used to feed their families, the rest is sold on local markets. Without this critical cash, rural living standards plunged. ĐOẠN 6

Về cơ bản, Mexico đã áp dụng chính sách chìm hoặc bơi đối với các nông dân nhỏ, mở cổng đón lũ cho hàng tấn ngô nhập khẩu của Mỹ. Nhập khẩu ngô tăng gấp ba lần dưới tác động của NAFTA và giá của người trồng ngô giảm một nửa. Thu nhập giảm ngay lập tức đánh vào những thành viên dễ gặp nguy hiểm nhất và nghèo nhất trong xã hội nông thôn. Trong khi hơn một phần ba số ngô được trồng bởi các hộ nông dân nhỏ được sử dụng để nuôi sống gia đình họ, phần còn lại được bán ở các chợ địa phương. Không có khoản tiền quan trọng này, mức sống ở nông thôn giảm xuống.

Maize is at the heart of indigenous and campesino identity. José Carrillo de la Cruz, a Huichol Indian from northern Jalisco, describes that relationship: ‘Corn is the force, the life and the strength of the Huichol. If there were a change, if someone from outside patented our corn, it would end our life and existence.’ ĐOẠN 7

Ngô là trung tâm của bản sắc nông dân và bản địa . José Carrillo de la Cruz, một người da đỏ Huichol đến từ phía bắc Jalisco, mô tả mối quan hệ đó: 'Ngô là quyền năng, là cuộc sống và là sức mạnh của Huichol. Nếu có sự thay đổi, nếu ai đó từ bên ngoài độc quyền mua bán ngô của chúng tôi, nó sẽ chấm dứt cuộc sống và sự tồn tại của chúng tôi.’

The good news is that the free-trade threat to Mexico’s culture and food security has sparked a lively resistance. ‘In Defence of Corn’, a movement to protect local maize varieties, is not a membership organization but a series of forums and actions led by campesinos themselves. It’s a direct challenge to both free trade and the dictums of corporate science. ĐOẠN 8

Tin tốt là mối đe dọa từ thương mại tự do đối với văn hóa và sự đảm bảo lương thực của Mexico đã khuấy động một sự phản kháng sôi nổi. 'Bảo vệ ngô', một phong trào bảo vệ các giống ngô địa phương, không phải là một tổ chức thành viên mà là một loạt các diễn đàn và hành động do chính các nông dân lãnh đạo. Đó là một thách thức trực tiếp đối với cả thương mại tự do và những lời tuyên bố của khoa học đoàn thể.

corporate science: khoa học nghiên cứu cho các lợi ích của công ty kinh doanh, sản xuất chứ không phải cộng đồng

The farmers’ tenacity and refusal to abandon the crop of their ancestors is impressive. But larger economic conditions continue to shape their lives. Rural poverty and hunger have soared under free trade – and placed a heavier burden on women left to work the land. The battle for food sovereignty continues. Movement leaders insist that the Government reassess its free trade policies and develop a real rural development programme. ĐOẠN 9

Sự kiên trì và không từ bỏ mùa màng tổ tiên của những người nông dân thật ấn tượng. Nhưng điều kiện kinh tế lớn hơn tiếp tục định hình cuộc sống của họ. Nghèo đói và đói khát ở nông thôn đã tăng vọt do tác động của thương mại tự do - và đặt gánh nặng lớn hơn lên những phụ nữ bị bỏ lại để canh tác trên đất đai. Cuộc chiến giành chủ quyền lương thực vẫn tiếp diễn. Các nhà lãnh đạo phong trào khẳng định rằng Chính phủ đánh giá lại các chính sách thương mại tự do và phát triển một chương trình phát triển nông thôn thực sự.

 

 

Questions 1-5
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 68?
In boxes 1-5 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the information.
NO    if the statement contradicts the information.
NOT GIVEN    if there is no information on this

1 After NAFTA, a lot of corn from the USA has been sold in Mexico.  
2 Following NAFTA, Mexican business people tried to stop maize farmers from working in factories throughout the country.  
3 The Mexican farmers were paid a lot less for their corn after NAFTA.  
4 Many Mexican farmers wanted to leave Mexico after the Free Trade Agreement.  
5 The Mexican farmers were not able to do anything to help themselves after the Trade Agreement. 

Questions 6-10
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 6-10 on your answer sheet.


For thousands of years, corn has been a very important .................. in the Mexican culture. After the North American Free Trade Agreement, 7 ................. corn has been imported from the USA in very large amounts. Mexican business people hoped that this would mean that Mexican farmers had to get jobs in factories and that their 8 ................ would increase. Instead of this result, the farmers suffered from the low price of corn and people had to pay more for their corn. The farmers wish that the government had 9 ................. them during this time. As a result of the hardship, the farmers have organised themselves by forming a 10 ..................

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The People of Corn

 

Questions 1-5
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 68?
In boxes 1-5 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the information.
NO    if the statement contradicts the information.
NOT GIVEN    if there is no information on this

1T After NAFTA, a lot of corn from the USA has been sold in Mexico.  

Sau NAFTA, nhiều bắp của Mỹ được bán cho Mexico

Giải thích: Đoạn 3

But in Mexico and Central America today maize has come under attack. As a result of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) Mexico has been flooded with imported corn from north of the border in the US


2NG Following NAFTA, Mexican business people tried to stop maize farmers from working in factories throughout the country.  

Sau NAFTA, các nhà kinh doanh Mexico cố gắng ngăn những người nông dân trồng bắp trong các nhà máy khắp quốc gia này

Giải thích: Đoạn 4, họ dự định, mong muốn là sẽ thúc đẩy nông dân vào làm việc trong nhà máy nhưng họ cũng không làm được điều này vì không có đủ công việc cho nông dân. Do vậy đề bài đưa ra là họ đã ngăn người nông dân đi làm ở các nhà máy là NOT GIVEN, chứ không phải FALSE

A decade ago Mexican bureaucrats and business people had it all figured out. NAFTA would drive ‘uncompetitive’ maize farmers from the countryside to work in booming assembly factories across the country.


3T The Mexican farmers were paid a lot less for their corn after NAFTA.  

Nông dân Mexico có bắp được trả được ít tiền hơn sau NAFTA

Giải thích: Đoạn 5

Unfortunately, it didn’t turn out that way. There weren’t quite enough of those factory jobs and the ones that did materialize continued to be along the US border, not further in Mexico. And despite a huge drop in the price farmers received for their corn, consumers often ended up paying more


4NG Many Mexican farmers wanted to leave Mexico after the Free Trade Agreement.  

Nhiều nông dân Mexico đã muốn rời Mexico sau Hiệp định thương mại tự do.

Giải thích: không có thông tin


5F The Mexican farmers were not able to do anything to help themselves after the Trade Agreement. 

Nhiều nông dân Mexico không thể làm điều gì để giúp chính họ sau Hiệp định thương mại tự do.

Giải thích: Đoạn 8

The good news is that the free-trade threat to Mexico’s culture and food security has sparked a lively resistance. ‘In Defence of Corn’, a movement to protect local maize varieties, is not a membership organization but a series of forums and actions led by campesinos themselves. It’s a direct challenge to both free trade and the dictums of corporate science

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-10
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 6-10 on your answer sheet.


For thousands of years, corn has been a very important ......crop ............ in the Mexican culture. After the North American Free Trade Agreement, 7 ......genetically
modified........... corn has been imported from the USA in very large amounts.

Trong hàng ngàn năm, bắp là một mùa vụ/ cây trồng rất quan trọng trong văn hóa Mexico. Sau Hiệp định thương mại tự do của Bắc Mỹ, ngô biến đổi gen đã được nhập khẩu từ Mỹ với số lượng rất lớn.

Giải thích: Đoạn 2

 They chant and sprinkle cornmeal in consecration, praying for the success of their new crops, the unity of their communities and the health of their families. In this village in Oaxaca people eat corn tamales, sow maize plots and teach children to care for the plant. The cultural rhythms of this community, its labours, rituals and celebrations will be defined – as they have been for millennia – by the lifecycle of corn. I

Giải thích: Đoạn 3

The contamination of native varieties with genetically modified imported maize could have major consequences for Mexican campesinos (farmers), for local biodiversity and for the world’s genetic reserves.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​--------------

Mexican business people hoped that this would mean that Mexican farmers had to get jobs in factories and that their 8 ....living standards............ would increase.

Doanh nhân mexico hi vọng rằng điều này có nghĩa là nông dân Mexico phải làm việc tại nhà máy và tiêu chuẩn sống sẽ tăng lên.

Giải thích: Đoạn 4

 Their standard of living would rise as the cost of providing services like electricity and water to scattered rural communities would fall

--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------​​​​​​​--------------

Instead of this result, the farmers suffered from the low price of corn and people had to pay more for their corn.

Thay vì kết quả này, nông dân lại bị ảnh hưởng từ giá bắp thấp và mọi người phải trả nhiều tiền cho bắp hơn

The farmers wish that the government had 9 ..helped............... them during this time. As a result of the hardship, the farmers have organised themselves by forming a 10 .....movement.............

Những người nông dân mong rằng chính phủ giúp họ trong thời gian này. Vì khó khăn này mà những người nông dân đã tự tổ chức bằng việc hình thành nên một phong trào

Giải thích: Đoạn 5

Part of that reality was that the Government did nothing to help campesinos in the supposed transition. 

Giải thích: Đoạn 8

The good news is that the free-trade threat to Mexico’s culture and food security has sparked a lively resistance. ‘In Defence of Corn’, a movement to protect local maize varieties, is not a membership organization but a series of forums and actions led by campesinos themselves. It’s a direct challenge to both free trade and the dictums of corporate science.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. YES    2. NOT GIVEN   3. YES    4. NOT GIVEN   5. NO    6. CROP   7.  GENETICALLY MODIFIED    8.  STANDARD OF LIVING    9.  HELPED   10.  MOVEMENT  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status