ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Educating Psyche

Educating Psyche

Educating Psyche by Bernie Neville is a book which looks at radical new approaches to learning, describing the effects of emotion, imagination and the unconscious on learning. One the theory discussed in the book is that proposed by George Lozanov, which focuses on the power of suggestion.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Educating Psyche

 


Educating Psyche by Bernie Neville is a book which looks at radical new approaches to learning, describing the effects of emotion, imagination and the unconscious on learning. One the theory discussed in the book is that proposed by George Lozanov, which focuses on the power of suggestion. ĐOẠN 1

Educating Psyche của Bernie Neville là một cuốn sách xem xét những cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với việc học, mô tả tác động của cảm xúc, trí tưởng tượng và sự vô thức lên việc học. Một giả thuyết do George Lozanov đề xuất được thảo luận trong cuốn sách tập trung vào sức mạnh của sự ám thị.

Lozanov's instructional technique is based on the evidence that the connections made in the brain through unconscious processing (which he calls non-specific mental reactivity) are more durable than those made through conscious processing. Besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember what we have perceived peripherally, long after we have forgotten what we set out to learn if we think of a book we studied months or years ago, we will find it easier to recall peripheral details. The colour, the binding, the typeface, the table at the library where we sat while studying it than the content on which were concentrating. If we think of a lecture we listened to with great concentration, we will recall the lecturer's appearance and mannerisms, our place in the auditorium, the failure of the air-conditioning, much more easily than the ideas we went to learn. Even if these peripheral details are a bit elusive, they come back readily in hypnosis or when we relive the event imaginatively, as in psychodrama. The details of the content of the lecture, on the other hand, seem to have gone forever. ĐOẠN 2

Kỹ thuật giảng dạy của Lozanov dựa trên bằng chứng rằng các liên kết được tạo ra trong não thông qua quá trình xử lý vô thức (mà ông gọi là phản ứng trí óc không cụ thể) giữ được lâu hơn so với các liên kết được tạo ra thông qua quá trình xử lý có ý thức. Bên cạnh bằng chứng trong phòng thí nghiệm về việc này, từ kinh nghiệm của mình, chúng ta biết rằng chúng ta thường nhớ những gì chúng ta đã nhận thức được ở xung quanh, rất lâu sau khi chúng ta quên mất những gì chúng ta đặt ra để học nếu chúng ta nghĩ về một cuốn sách mà chúng ta đã nghiên cứu hàng tháng hoặc hàng năm trước, chúng ta sẽ thấy nó dễ nhớ lại hơn các chi tiết xung quanh. Màu sắc, cách đóng gáy, kiểu chữ, cái bàn ở thư viện nơi chúng ta ngồi học cuốn sách hơn là nội dung mà chúng ta đang tập trung vào. Nếu chúng ta nghĩ về một bài giảng mà chúng ta đã nghe rất tập trung, chúng ta sẽ nhớ lại diện mạo và cách cư xử của giảng viên, vị trí của chúng ta trong khán phòng, sự cố của điều hòa, dễ dàng hơn nhiều so với những ý tưởng mà chúng ta đã định học. Ngay cả khi những chi tiết xung quanh này hơi khó nắm bắt, chúng vẫn dễ dàng quay trở lại trong trạng thái thôi miên vô thức hoặc khi chúng ta hồi tưởng lại sự kiện một cách tưởng tượng, như trong kịch tâm lý. Mặt khác, các chi tiết của nội dung bài giảng dường như đã biến mất mãi mãi.

psychodrama: a form of psychotherapy in which patients act out events from their past.

This phenomenon can be partly attributed to the common counterproductive approach to study (making extreme efforts to memorize, tensing muscles, inducing fatigue), but it also simply reflects the way the brain functions. Lozanov, therefore, made indirect instruction (suggestion) central to his teaching system. In suggestopedia, as he called his method, consciousness is shifted away from the curriculum to focus on something peripheral. The curriculum then becomes peripheral and is dealt with by the reserve capacity of the brain. ĐOẠN 3

Hiện tượng này một phần có thể là do phương pháp học tập phản tác dụng phổ biến (cố gắng hết sức để ghi nhớ, căng cơ, gây mệt mỏi), nhưng nó cũng đơn giản phản ánh cách thức hoạt động của bộ não. Do đó, Lozanov đã đặt hướng dẫn gián tiếp (sự ám thị) làm trọng tâm trong hệ thống giảng dạy của mình. Trong phương pháp ám thị, như ông gọi phương pháp của mình, ý thức được chuyển ra khỏi chương trình giảng dạy để tập trung vào thứ gì đó bên ngoài. Chương trình giảng dạy sau đó trở thành thứ xung quanh bên ngoài và được giải quyết bằng khả năng dự trữ của não.

suggestion ( noun): sự ám thị ( trong triết học)

Suggestion is the psychological process by which a person guides their own or another person's desired thoughts, feelings, and behaviors by presenting stimuli that may elicit them as reflexes instead of relying on conscious effort.

The suggestopedic approach to foreign language learning provides a good illustration. In its most recent variant (1980), it consists of the reading of vocabulary and text while the class is listening to music. The first session is in two parts. In the first part, the music is classical (Mozart, Beethoven, Brahms) and the teacher reads the text slowly and solemnly, with attention to the dynamics of the music. The students follow the text in their books. This is followed by several minutes of silence. In the second part, they listen to baroque music (Bach, Corelli, Handel) while the teacher reads the text in a normal speaking voice. During this time they have their books closed. During the whole of this session, their attention is passive; they listen to the music but make no attempt to learn the material. ĐOẠN 4

Phương pháp ám thị đối với việc học ngoại ngữ cung cấp một minh họa rõ ràng. Trong biến thể gần đây nhất (1980), nó bao gồm việc đọc từ vựng và văn bản trong khi cả lớp đang nghe nhạc. Buổi học đầu tiên có hai phần. Trong phần đầu tiên, âm nhạc là nhạc cổ điển (Mozart, Beethoven, Brahms) và giáo viên đọc văn bản một cách chậm rãi và trang trọng, chú ý đến cường độ của âm nhạc. Học sinh theo dõi văn bản trong sách của chúng. Tiếp theo là vài phút im lặng. Trong phần thứ hai, họ nghe nhạc baroque (Bach, Corelli, Handel) trong khi giáo viên đọc văn bản bằng giọng nói bình thường. Trong thời gian này, họ đóng sách lại. Trong toàn bộ buổi học này, sự chú ý của họ là thụ động; họ nghe nhạc nhưng không cố gắng học tài liệu.

Beforehand, the students have been carefully prepared for the language learning experience. Through meeting with the staff and satisfied students they develop an expectation that learning will be easy and pleasant and that they will successfully learn several hundred words of the foreign language during the class. In a preliminary talk, the teacher introduces them to the material to be covered but does not 'teach' it. Likewise, the students are instructed not to try to learn it during this introduction. ĐOẠN 5

Trước đó, các em đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho trải nghiệm học ngoại ngữ. Thông qua việc gặp gỡ các nhân viên và những sinh viên hài lòng, họ bộc lộ kỳ vọng rằng việc học sẽ dễ dàng và thú vị và họ sẽ học thành công hàng trăm từ vựng của ngoại ngữ trong buổi hoc. Trong buổi nói chuyện sơ bộ, giáo viên giới thiệu cho họ tài liệu sẽ được đề cập nhưng không 'dạy' tài liệu đó. Tương tự như vậy, các sinh viên được hướng dẫn không cố gắng học nó trong buổi giới thiệu này.

Some hours after the two-part session, there is a follow-up class at which the students are stimulated to recall the material presented. Once again the approach is indirect. The students do not focus their attention on trying to remember the vocabulary but focus on using the language to communicate (e.g. through games or improvised dramatizations). Such methods are not unusual in language teaching. What is distinctive in the suggestopedic method is that they are devoted entirely to assisting recall. The 'learning' of the material is assumed to be automatic and effortless, accomplished while listening to music. The teacher's task is to assist the students to apply what they have learned paraconsciously, and in doing so to make it easily accessible to consciousness. Another difference from conventional teaching is the evidence that students can regularly learn 1000 new words of foreign language during a suggestopedic session, as well as grammar and idiom. ĐOẠN 6


Vài giờ sau buổi học gồm hai phần, sẽ có một lớp học tiếp theo, tại đó học sinh được khuyến khích nhớ lại tài liệu đã được trình bày. Một lần nữa cách tiếp cận là gián tiếp. Học sinh không tập trung chú ý vào việc cố gắng ghi nhớ từ vựng mà tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp (ví dụ: thông qua trò chơi hoặc kịch ứng tác). Những phương pháp như vậy không phải là lạ gì trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Điều khác biệt trong phương pháp ám thị là nó hoàn toàn dành cho việc hỗ trợ nhớ lại. Việc 'học' tài liệu được cho là tự động và không cần cố gắng, hoàn thành trong khi nghe nhạc. Nhiệm vụ của giáo viên là hỗ trợ học sinh áp dụng những gì họ đã học được một cách vô thức, và làm như vậy để làm cho nó dễ dàng tiếp cận với ý thức. Một điểm khác biệt so với cách dạy thông thường là bằng chứng cho thấy học sinh có thể thường xuyên học 1000 từ mới của ngoại ngữ trong một buổi học ám thị, cũng như ngữ pháp và thành ngữ.

Lozanov experimented with teaching by direct suggestion during sleep, hpynossis and trance stages, but found such procedure unnecessary. Hypnosis, Yoga, Silva mind-control, religious ceremonies and faith healing are all associated with successful suggestion, but none of their techniques seems to be essential to it. Such rituals may be seen as placebos. Lozanov acknowledges that the ritual surrounding suggestion in his own system is also a placebo, but maintains that with such a placebo people are unable to or afraid to tap the reserve capacity of their brains. Like any placebo, it must be dispensed with authority to be effective. Just as a doctor calls on the full power of autocratic suggestion by insisting that patient takes precisely this white capsule precisely three times a day before meals, Lozanov is categoric in insisting that suggestopedic session be conducted exactly in that manner designated, by trained and accredited suggestopedic teachers. ĐOẠN 7

Lozanov đã thử nghiệm việc giảng dạy bằng sự ám thị trực tiếp trong các giai đoạn ngủ, thôi miên và các giai đoạn hôn mê, nhưng nhận thấy quy trình như vậy là không cần thiết. Thôi miên, Yoga, kiểm soát tâm trí Silva, nghi lễ tôn giáo và chữa bệnh bằng đức tin đều liên quan đến sự ám thị thành công, nhưng không có kỹ thuật nào của những hình thức này có vẻ là quan trọng đối với sự ám thị. Những nghi thức như vậy có thể được coi là giả dược. Lozanov thừa nhận rằng sự ám thị ngoại vi có tính nghi thức trong hệ thống của chính ông cũng là một giả dược, nhưng khẳng định rằng với giả dược như vậy, mọi người không thể khai thác hoặc sợ khai thác khả năng dự trữ của não bộ. Giống như bất kỳ loại giả dược nào, buộc phải được thực hiện cùng với uy quyền thì mới có hiệu quả. Giống như một bác sĩ sử dụng toàn bộ sức mạnh của sự ám thị độc đoán bằng cách khăng khăng rằng bệnh nhân phải uống chính xác viên nang màu trắng này ba lần một ngày trước bữa ăn. Lozanov nhất quyết khẳng định rằng buổi học theo phương pháp ám thị được thực hiện chính xác theo cách được chỉ định, bởi các giáo viên được công nhận và đào tạo về phương pháp ám thị.

While suggestopedia has gained some notoriety through success in the teaching of modern languages, few teachers are able to emulate the spectacular results of Lozanov and his associates. We can, perhaps, attribute mediocre results to an inadequate placebo effect. The students have not developed the appropriate mindset. They are often not motivated to learn through this method. They do not have enough 'faith'. They do not see it as 'real teaching', especially as it does not seem to involve the 'work' they have learned to believe is essential to learning. ĐOẠN 8

Mặc dù phương pháp ám thị đã đạt được một số tiếng tăm nhờ thành công trong việc giảng dạy ngôn ngữ hiện đại, nhưng rất ít giáo viên có thể làm theo kết quả ngoạn mục của Lozanov và các cộng sự của ông. Có lẽ, chúng ta có thể cho rằng những kết quả tầm thường là do hiệu ứng giả dược không đủ. Học sinh chưa bộc lộ được tư duy phù hợp. Họ thường không có động lực để học thông qua phương pháp này. Họ không có đủ 'niềm tin'. Họ không coi đó là 'việc giảng dạy thực sự', đặc biệt là vì phương pháp ám thị dường như không liên quan đến 'hoạt động' mà họ đã biết để tin là cần thiết cho việc học.

 

Questions 27-30
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.


27 The book Educating Psyche is mainly concerned with
    A. the power of suggestion in learninng
    B. a particular technique for leaning based on emotions.
    C. the effects of emotion on the imagination and the unconscious.
    D. ways of learning which are not traditional.

28 Lozanov's theory claims that then we try to remember things,
    A. unimportant details are the easiest to recall.
    B. concentrating hard produces the best results.
    C. the most significant facts are most easily recalled.
    D. peripheral vision is not important.

29 In this passage, the author uses the examples of a book and a lecture to illustrate that
    A. both these are important for developing concentration.
    B. his theory about methods of learning is valid.
    C. reading is a better technique for learning than listening.
    D. we can remember things more easily under hypnosis.

30 Lozanov claims that teachers should train students to
    A. memorise details of the curriculum.
    B. develop their own sets of indirect instructions.
    C. think about something other than the curriculum content.
    D. avoid overloading the capacity of the brain.

Questions 31-36
Do the following statement agree with the information given in Reading Passage?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write:

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

31. In the example of suggestopedic teaching in the fourth paragraph, the only variable that changes is the music.
32. Prior to the suggestopedia class, students are made aware that the language experience will be demanding.
33. In the follow-up class, the teaching activities are similar to those used in conventional classes.
34. As an indirect benefit, students notice improvements in their memory.
35. Teachers say they prefer suggestopedia to traditional approaches to language teaching.
36. Students in a suggestopedia class retain more new vocabulary than those in ordinary classes.

Questions 37-40
Complete the summary using the list of words, A - K, below.
Write the correct letter A -K in boxes 37-40 on your answer sheet.

Sugestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. However, Lozanov admits that a certain amount of 37.................. is necessary in order to convince students, even if this is just a 38......................... Furthermore, if the method is to succeed, teachers must follow a set procedure. Although Lozanov's method has become quite 39..................., the result of most other teachers using this method have been 40........................

A spectacular
teaching
C lesson
D authoritarian
E unpopular
F ritual
G unspectacular
H placebo
I involved
J appropriate
K well known

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Educating Psyche

 Questions 27-30
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27 The book Educating Psyche is mainly concerned with
Cuốn sách Giáo dục tâm lý chủ yếu liên quan đến

    A. the power of suggestion in learning
sức mạnh của ám thị trong học tập
    B. a particular technique for leaning based on emotions.
một kỹ thuật cụ thể để dựa trên cảm xúc.
    C. the effects of emotion on the imagination and the unconscious.
những tác động của tình cảm đối với trí tưởng tượng và sự vô thức.


    D. ways of learning which are not traditional.
cách học không truyền thống.

Giải thích: đoạn 1
Educating Psyche by Bernie Neville is a book which looks at radical new approaches to learning


 

28 Lozanov's theory claims that then we try to remember things,
Lý thuyết của Lozanov tuyên bố rằng lúc chúng ta cố gắng ghi nhớ mọi thứ,

    A. unimportant details are the easiest to recall.
chi tiết không quan trọng là dễ nhớ nhất.

Giải thích: đoạn 2

Besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember what we have perceived peripherally, long after we have forgotten what we set out to learn if we think of a book we studied months or years ago, we will find it easier to recall peripheral details. 


    B. concentrating hard produces the best results.
tập trung cao độ tạo ra kết quả tốt nhất.
    C. the most significant facts are most easily recalled.
các sự kiện quan trọng nhất được nhớ lại dễ dàng nhất.
    D. peripheral vision is not important.
tầm nhìn xung quanh bên ngoài không quan trọng.


 

29 In this passage, the author uses the examples of a book and a lecture to illustrate that
Trong đoạn văn này, tác giả sử dụng các ví dụ về một cuốn sách và một bài giảng để minh họa điều đó

    A. both these are important for developing concentration.
cả hai thứ này đều quan trọng để phát triển sự tập trung

 

    B. his theory about methods of learning is valid.
giả thuyết của ông về phương pháp học tập là có căn cứ.

Giải thích: đoạn 2, mở đầu đoạn 2 người viết nói rằng kỹ thuật hướng dẫn của Lozanov dựa trên bằng chứng về các kết nối trong não qua quá trình vô thức sẽ được nhớ lâu hơn là trong quá trình có ý thức. Sau đó là lấy bằng chứng về cuốn sách và bài giảng để chứng minh là chúng ta đọc sách nhưng chúng ta sẽ nhớ về những thứ bên ngoài như gáy sách, bàn ghế nơi ngồi đọc sách hoặc khi nghe bài giảng thì nhớ về ngoại hình, hành xử của giáo viên, về máy lạnh thay vì bài giảng. Nghĩa là giả thuyết ông đưa ra cho phương pháp ám thị là có căn cứ

Lozanov's instructional technique is based on the evidence that the connections made in the brain through unconscious processing (which he calls non-specific mental reactivity) are more durable than those made through conscious processing. Besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember what we have perceived peripherally, long after we have forgotten what we set out to learn if we think of a book we studied months or years ago, we will find it easier to recall peripheral details. The colour, the binding, the typeface, the table at the library where we sat while studying it than the content on which were concentrating If we think of a lecture we listened to with great concentration, we will recall the lecturer's appearance and mannerisms, our place in the auditorium, the failure of the air-conditioning, much more easily than the ideas we went to learn. Even if these peripheral details are a bit elusive, they come back readily in hypnosis or when we relive the event imaginatively, as in psychodrama. The details of the content of the lecture, on the other hand, seem to have gone forever.

 

    C. reading is a better technique for learning than listening.
đọc là một kỹ thuật học tốt hơn nghe.

    D. we can remember things more easily under hypnosis.
chúng ta có thể nhớ mọi thứ dễ dàng hơn dưới trạng thái thôi miên.


 

30. Lozanov claims that teachers should train students to
Lozanov tuyên bố rằng giáo viên nên huấn luyện học sinh

    A. memorise details of the curriculum.
ghi nhớ các chi tiết của chương trình giảng dạy.

    B. develop their own sets of indirect instructions.
phát triển bộ hướng dẫn gián tiếp của riêng họ.

 

    C. think about something other than the curriculum content.
nghĩ về điều gì khác ngoài nội dung chương trình học.

Giải thích: đoạn 3

In suggestopedia, as he called his method, consciousness is shifted away from the curriculum to focus on something peripheral. The curriculum then becomes peripheral and is dealt with by the reserve capacity of the brain. 

 

    D. avoid overloading the capacity of the brain.
tránh làm quá tải khả năng của bộ não.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 31-36
Do the following statement agree with the information given in Reading Passage?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write:

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this

 


31.F In the example of suggestopedic teaching in the fourth paragraph, the only variable that changes is the music.
Trong ví dụ về cách dạy ám thị ở đoạn thứ tư, yếu tố duy nhất thay đổi là âm nhạc.
Giải thích: Đoạn 4
 In the first part, the music is classical (Mozart, Beethoven, Brahms) and the teacher reads the text slowly and solemnly, with attention to the dynamics of the music. The students follow the text in their books. This is followed by several minutes of silence. In the second part, they listen to baroque music (Bach, Corelli, Handel) while the teacher reads the text in a normal speaking voice


32.F Prior to the suggestopedia class, students are made aware that the language experience will be demanding.
Trước khi tham gia lớp học ám thị, học sinh được biết rằng trải nghiệm ngôn ngữ sẽ đòi hỏi khắt khe.

Giải thích: Đoạn 5
Beforehand, the students have been carefully prepared for the language learning experience. Through meeting with the staff and satisfied students they develop an expectation that learning will be easy and pleasant and that they will successfully learn several hundred words of the foreign language during the class.


33.T In the follow-up class, the teaching activities are similar to those used in conventional classes.
Trong lớp học tiếp theo, các hoạt động giảng dạy tương tự như các hoạt động được sử dụng trong các lớp học thông thường.

Giải thích: đoạn 6

Some hours after the two-part session, there is a follow-up class at which the students are stimulated to recall the material presented. Once again the approach is indirect. The students do not focus their attention on trying to remember the vocabulary but focus on using the language to communicate (e.g. through games or improvised dramatizations). Such methods are not unusual in language teaching.

 

34.NG As an indirect benefit, students notice improvements in their memory.
Là một lợi ích gián tiếp, sinh viên nhận thấy sự cải thiện trong trí nhớ của họ.

 

35.NG Teachers say they prefer suggestopedia to traditional approaches to language teaching.
Các giáo viên nói rằng họ thích phương pháp ám thị hơn các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ truyền thống.

 

36.T Students in a suggestopedia class retain more new vocabulary than those in ordinary classes.

Học sinh trong một lớp học ám thị ghi nhớ nhiều từ vựng mới hơn những học sinh trong các lớp học thông thường.

Giải thích: đoạn 6
Another difference from conventional teaching is the evidence that students can regularly learn 1000 new words of foreign language during a suggestopedic session, as well as grammar and idiom

 

 

Questions 37-40
Complete the summary using the list of words, A - K, below.
Write the correct letter A -K in boxes 37-40 on your answer sheet.

Sugestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. However, Lozanov admits that a certain amount of 37.... F ritual.............. is necessary in order to convince students, even if this is just a 38........H placebo.................
Furthermore, if the method is to succeed, teachers must follow a set procedure.

 

Sugestopedia sử dụng một phương pháp ám thị ít trực tiếp hơn các kỹ thuật khác như thôi miên. Tuy nhiên, Lozanov thừa nhận rằng cần phải có một số nghi thức nhất định để thuyết phục học sinh, ngay cả khi đây chỉ là giả dược. Hơn nữa, nếu phương pháp này thành công, giáo viên phải tuân theo một quy trình đã định.

Giải thích: đoạn 7

Such rituals may be seen as placebos. Lozanov acknowledges that the ritual surrounding suggestion in his own system is also a placebo, but maintains that with such a placebo people are unable to or afraid to tap the reserve capacity of their brains. 

................................................................................................................................................................................................................

Although Lozanov's method has become quite 39......K well known............., the result of most other teachers using this method have been 40.........G unspectacular...............

Mặc dù phương pháp của Lozanov đã trở nên khá nổi tiếng, nhưng kết quả của hầu hết các giáo viên khác sử dụng phương pháp này đều không nổi bật.

Giải thích: đoạn 8

While suggestopedia has gained some notoriety ( = well known) through success in the teaching of modern languages, few teachers are able to emulate ( = unspectacular) the spectacular results of Lozanov and his associates.

 

A spectacular
teaching
C lesson
D authoritarian
E unpopular
F ritual
G unspectacular
H placebo
I involved
J appropriate
K well known

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27 D
28 A
29 B
30 C
31 FALSE
32 FALSE
33 TRUE
34 NOT GIVEN
35 NOT GIVEN
36 TRUE
37 F
38 H
39 K
40 G

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status