ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - TRACKING HURRICANES

Tracking Hurricanes

North American meteorologists from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)'s Hurricane Research Division have recently improved the success rate in their forecasting of where hurricanes are likely to hit land by an estimated 15 to 30%. This increase in accuracy is due to the use of instruments

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

TRACKING HURRICANES

 

North American meteorologists from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)'s Hurricane Research Division have recently improved the success rate in their forecasting of where hurricanes are likely to hit land by an estimated 15 to 30%. This increase in accuracy is due to the use of instruments called GPS-dropwindsondes, which can probe the atmosphere surrounding a hurricane while it is still out at sea. The atmospheric characteristics of hurricanes over land are well understood because an investigation is possible with weather balloons containing sophisticated meteorological instruments. When hurricanes are out of reach of balloons, gathering information is decidedly more difficult. Little is known of the weather conditions that guide hurricanes towards land. ĐOẠN 1

Các nhà khí tượng học Bắc Mỹ từ Phòng nghiên cứu bão của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) gần đây đã cải thiện tỷ lệ dự báo thành công về nơi mà các cơn bão có thể đến đất liền bằng với tỷ lệ ước tính từ 15 đến 30%. Độ chính xác tăng lên là do việc sử dụng các dụng cụ được gọi là GPS-Dropwindsondes, có thể thăm dò bầu không khí xung quanh một cơn bão trong khi nó vẫn còn trên biển. Các đặc điểm không khí của các cơn bão trên đất liền được hiểu rõ bởi vì có thể thực hiện một cuộc kiểm tra cùng với những quả bóng thời tiết có chứa các công cụ khí tượng tinh vi. Khi các cơn bão nằm ngoài tầm với của bóng bay, việc thu thập thông tin khó khăn hơn thấy rõ. Các điều kiện thời tiết dẫn bão về phía đất liền được biết rất ít.

 

An accurate estimation of where a hurricane will strike is essential in order to reduce the loss of life and property. Hurricane Andrew, the most costly hurricane in U.S. history, killed 15 people and caused damage of $35 billion, in today's dollars, in 1992. However, the unnamed : Category 4 hurricane, which struck south-east Florida in 1926 and killed 243 people would have caused an estimated $77 billion if it had struck today. The reason for this is the explosion in population growth and development along the south-east coast of the U.S. during the last half-century. ĐOẠN 2

Một ước tính chính xác về nơi một cơn bão sẽ tấn công là điều cần thiết để giảm sự mất mát về nhân mạng và tài sản. Bão Andrew, cơn bão tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã giết chết 15 người và gây ra thiệt hại 35 tỷ đô la theo trị giá đô la ngày nay, vào năm 1992. Tuy nhiên, cơn bảo không tên: Bão loại 4, tấn công Đông Nam Florida vào năm 1926 và giết chết 243 người, đã có thể gây ra khoảng 77 tỷ đô la ước tính nếu nó xảy ra ngày nay. Lý do cho điều này là sự bùng nổ trong tăng trưởng dân số và sự phát triển dân số dọc theo bờ biển phía đông nam của Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ qua.

Hurricanes occur in cycles every few decades, the last intense period in the U.S. being from 1940 to 1969. 'Camille', a Category 5 hurricane of such catastrophic force that it caused over a billion and a half dollars worth of damage at the time and killed 256 people, struck the coast of the Gulf of Mexico in 1969 with winds over 320 km/h. Yet, for the last quarter century, hurricane activity has been relatively mild. Scientists do not know the precise reason for the cycles of hurricane activity, but they could be caused by a phenomenon called the 'Atlantic Conveyor'. This is the name given to the gigantic current of water that flows cold from the top of the globe slowly along the Atlantic ocean floor to Antarctica and resurfaces decades later before flowing back north, absorbing heat as it crosses the equator. Since hurricanes derive their energy from the heat of warm water, it is thought that an increase in the speed of the 'Conveyor', as it pulls warm water to the north, is an indicator of intensifying hurricane activity. ĐOẠN 3


Bão xảy ra theo chu kỳ cứ sau vài thập kỷ, giai đoạn dữ dội cuối cùng ở Hoa Kỳ là từ năm 1940 đến 1969. 'Camille', một cơn bão cấp 5 có sức mạnh thảm khốc như vậy đã gây ra thiệt hại trị giá hơn một tỷ rưỡi vào thời điểm đó và giết chết 256 người, đánh vào bờ biển Vịnh Mexico vào năm 1969 với những cơn gió trên 320 km/h. Tuy nhiên, trong một phần tư thế kỷ qua, hoạt động của cơn bão đã tương đối nhẹ. Các nhà khoa học không biết lý do chính xác về các chu kỳ hoạt động của cơn bão, nhưng chúng có thể là do một hiện tượng gọi là 'băng tải Đại Tây Dương' gây ra. Đây là cái tên được đặt cho dòng nước khổng lồ chảy lạnh từ đỉnh địa cầu từ từ dọc theo đáy Đại Tây Dương đến Nam Cực và xuất hiện trở lại hàng thập kỷ sau đó trước khi chảy về phía bắc, hấp thụ nhiệt khi nó đi qua đường xích đạo. Vì các cơn bão có được năng lượng của chúng từ sức nóng của nước ấm, người ta cho rằng sự gia tăng tốc độ của 'băng tải', vì nó kéo nước ấm ở phía bắc, là một dấu hiệu về sự tăng cường hoạt động của cơn bão.
 
The use of GPS-dropwindsondes began in 1997. Small sensing devices dropped from planes at very high altitudes and over a wide area, they are far more revealing than previously used sensors. Because they weigh only 0.4 kilograms, they are able to stay aloft for longer periods and broadcast more data to the ground. Each sonde carries its own global positioning satellite receiver. The GPS signals received are used to calculate the direction and speed of the wind, and data on temperature, humidity, and barometric pressure at half-second intervals all the way down to the ocean surface. ĐOẠN 4

Việc sử dụng GPS-dropwindsondes bắt đầu vào năm 1997. Các thiết bị cảm biến nhỏ được thả từ máy bay ở độ cao rất cao và trên một khu vực rộng, chúng bộc lộ nhiều hơn các cảm biến được sử dụng trước đây. Do chỉ nặng 0,4 kg nên chúng có thể ở trên cao trong thời gian dài hơn và truyền nhiều dữ liệu hơn xuống mặt đất. Mỗi sonde mang đầu thu vệ tinh định vị toàn cầu riêng. Các tín hiệu GPS nhận được được sử dụng để tính toán hướng và tốc độ gió cũng như dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển ở các khoảng thời gian nửa giây trên đường xuống bề mặt đại dương.


Dropwindsonde information is fed into a special meteorological computer in Maryland which generates a global computer model of wind patterns. Data analysts have discovered a greater variability in the winds at sea level than previously believed, but many forecasting problems are beyond a solution, at least for the time being. For instance, it is not yet known why hurricanes can suddenly change in intensity; current computer models often fail to predict whether a hurricane will reach land or else cannot pinpoint where a strike will take place. ĐOẠN 5

Thông tin Dropwindsonde được đưa vào một máy tính khí tượng đặc biệt ở Maryland, tạo ra một mô hình máy tính toàn cầu về các kiểu gió. Các nhà phân tích dữ liệu đã phát hiện ra tính biến thiên trong gió ở mực nước biển cao hơn so với trước đây, nhưng nhiều vấn đề dự báo nằm ngoài một giải pháp, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Ví dụ, vẫn chưa biết tại sao các cơn bão có thể đột nhiên thay đổi cường độ; Các mô hình máy tính hiện tại thường không dự đoán liệu một cơn bão sẽ đến đất liền hay không, nếu không thì không thể xác định được một cuộc tấn công sẽ xảy ra.

or else: nếu không thì
 
One surprising result of a recent computer simulation was the destruction of a large part of downtown New York. Hurricane researchers believe that the city is more likely than Miami to suffer a direct hit in the near future. Also, certain geographical features of the coastline near New York make it conceivable that a wall of water called a storm surge pushed ashore by hurricane winds would cause a devastating flooding of Manhattan. A storm surge was responsible for the more than 8000 deaths caused by the hurricane that destroyed the city of Galveston in 1900. ĐOẠN 6

Một kết quả đáng ngạc nhiên của một mô phỏng máy tính gần đây là về sự tàn phá một phần lớn trung tâm thành phố New York. Các nhà nghiên cứu về bão tin rằng thành phố New York có nhiều khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp hơn Miami trong tương lai gần. Ngoài ra, một số đặc điểm địa lý của đường bờ biển gần New York khiến người ta có thể hình dung rằng một bức tường nước gọi là nước dâng trào bất thường bị gió bão đẩy vào bờ sẽ gây ra lũ lụt tàn phá Manhattan. Nước dâng trào bất thường là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 8000 người do cơn bão phá hủy thành phố Galveston năm 1900

1 the custom of naming hurricanes began in the early 1950s.

2 hurricanes are categorised according to their wind speed from Category 1 (least intense) to Category 5 (most intense).


 

Questions 1 - 4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1-4.

Refer to Reading Passage 25 "Tracking Hurricanes", and look at Questions 1 - 4 below.

 

Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

Example: What do the letters NOAA stand for?

1. Which instruments have recently increased the success rate of U.S. hurricane forecasts?
2. What reason is given for the lack of knowledge of hurricanes at sea?
3. Why was the hurricane which struck in 1926 not given a name?
4. What is the name of the strongest hurricane mentioned in the article?

Questions 5-11.

Look at the table below. According to Reading Passage 1, to whom or what do the phrases on the right refer?

Write your answers in boxes 5 -11 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

Note that you must give your answer IN NO MORE THAN THREE WORDS.

 

 

WHO or WHAT ?

Ex : ......... Meteorologist ..........              have improved their forecasts for hurricanes.

5 ...........................................               become stronger every few decades.
6 ...........................................               energises all hurricanes.
7 ...........................................               is a huge current of water flowing from north to south.
8 ...........................................               could not stay in the air for a long time.
9 ............................................              know more about surface winds than they knew before.
10 ..........................................              recently predicted a catastrophe for the city of New York.
11 ..........................................              is a huge wave of water blown on land by a hurricane.

 

Questions 12 -15
Refer to Reading Passage 25, and decide which of the answers best completes the following sentences.

Write your answers in boxes 12 -15 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

 

Example: The main point of the passage is to give information about:
             a) previous U.S. hurricanes
             b) future U.S. hurricanes
             c) forecasting hurricane activity
             d)  why hurricanes change in intensity

12. The intensity of U.S. hurricanes:
              a) has increased by 15 to 30% recently
              b) depends on the GPS-dropwindsondes
              c) was greater from 1940 to 1969 than at any previous time
              d) can be more accurately measured by satellite assistance

13. The Category 4 hurricane which hit Florida in 1926:
             a) was the most catastrophic to hit the U. S. this century
             b) caused $77 billion worth of damage
             c) caused an explosion in population growth
             d) none of the above

14. Hurricane 'Camille':
            a) caused $1.5 billion dollars damage in today's money
            b) was the worst U.S. storm this century in terms of life lost
            c) was named in the 1950s
            d) was not as intense as the hurricane of 1926

15. The writer of the passage probably believes that:
           a) accurate tracking of hurricanes might be possible in the future
           b) storm surges only occur within computer simulations
           c) computer predictions are unreliable
           d) the worst hurricanes occur in the U.S.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

TRACKING HURRICANES

Questions 1 - 4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1-4.

Refer to Reading Passage 25 "Tracking Hurricanes", and look at Questions 1 - 4 below.

 

Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

Example: What do the letters NOAA stand for?

1. Which instruments have recently increased the success rate of U.S. hurricane forecasts?
Những công cụ nào gần đây đã tăng tỷ lệ thành công của dự báo bão của Hoa Kỳ?

Giải thích: Đoạn 1, GPS-dropwindsondes

North American meteorologists from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)'s Hurricane Research Division have recently improved the success rate in their forecasting of where hurricanes are likely to hit land by an estimated 15 to 30%. This increase in accuracy is due to the use of instruments called GPS-dropwindsondes, which can probe the atmosphere surrounding a hurricane while it is still out at sea.

 

2. What reason is given for the lack of knowledge of hurricanes at sea?
Lý do nào được cho là việc thiếu kiến thức về bão trên biển?

Giải thích: đoạn 1, hurricanes are out of reach of balloons

 

3. Why was the hurricane which struck in 1926 not given a name?
Tại sao cơn bão xảy ra vào năm 1926 không được đặt tên?

Giải thích: đọc phần giải thích có nói thông lệ đặt tên cho bão bắt đầu từ đầu những năm 1950, trong khi cơn bảo không tên xảy ra vào 1926

the custom of naming hurricanes began in the early 1950s.

4. What is the name of the strongest hurricane mentioned in the article?
Tên của cơn bão mạnh nhất được đề cập trong bài viết là gì?

Giải thích: đoạn 2, Camile

'Camille', a Category 5 hurricane of such catastrophic force that it caused over a billion and a half dollars worth of damage at the time and killed 256 people, struck the coast of the Gulf of Mexico in 1969 with winds over 320 km/h. 

 

Questions 5-11.

Look at the table below. According to Reading Passage 1, to whom or what do the phrases on the right refer?

Write your answers in boxes 5 -11 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

Note that you must give your answer IN NO MORE THAN THREE WORDS.

 

WHO or WHAT ?

Ex : ......... Meteorologist ..........              have improved their forecasts for hurricanes.

              

5 .............. hurricanes.............................               become stronger every few decades.
trở nên mạnh mẽ hơn cứ sau vài thập kỷ.


6 ..................warm water.........................               energises all hurricanes.

Nước ấp cung cấp năng lượng cho tất cả các cơn bão

Giải thích: đoạn 3

 Since hurricanes derive their energy from the heat of warm water, it is thought that an increase in the speed of the 'Conveyor', as it pulls warm water to the north, is an indicator of intensifying hurricane activity. 


7 ................Atlantic Conveyor...........................               is a huge current of water flowing from north to south.
Băng tải đại tây dương là dòng nước khổng lồ chảy từ bắc xuống nam.

Giải thích: đoạn 3

Scientists do not know the precise reason for the cycles of hurricane activity, but they could be caused by a phenomenon called the 'Atlantic Conveyor'. This is the name given to the gigantic current of water that flows cold from the top of the globe slowly along the Atlantic ocean floor to Antarctica and resurfaces decades later before flowing back north, absorbing heat as it crosses the equator.


8 .........Previously used sensors..................................               could not stay in the air for a long time.
Cảm biến trước đó không thể ở trong không khí trong một khoảng thời gian dài.


9 ..............Data analysts..............................              know more about surface winds than they knew before.
Các nhà phân tích dữ liệu iết thêm về gió bề mặt hơn trước đây.

Giải thích: đoạn 5

Data analysts have discovered a greater variability in the winds at sea level than previously believed, but many forecasting problems are beyond a solution, at least for the time being.


10 ...............computer simulation...........................              recently predicted a catastrophe for the city of New York.
Mô phỏng máy tính gần đây dự đoán một thảm họa cho thành phố của New York.

Giải thích: đoạn 6

One surprising result of a recent computer simulation was the destruction of a large part of downtown New York.


11 .................storm surge.........................              is a huge wave of water blown on land by a hurricane.
Sóng bão là một làn sóng nước lớn Trên đất liền bởi một cơn bão.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 12 -15
Refer to Reading Passage 25, and decide which of the answers best completes the following sentences.

Write your answers in boxes 12 -15 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

 

Example: The main point of the passage is to give information about:
             a) previous U.S. hurricanes
             b) future U.S. hurricanes
             c) forecasting hurricane activity
             d)  why hurricanes change in intensity

12. The intensity of U.S. hurricanes:
Cường độ của Bão ở Mỹ

              a) has increased by 15 to 30% recently
                   đã tăng 15 đến 30% gần đây
              b) depends on the GPS-dropwindsondes
                  Phụ thuộc vào GPS-DropWindSondes


              c) was greater from 1940 to 1969 than at any previous time
                 lớn hơn từ 1940 đến 1969 so với bất kỳ thời điểm nào trước đó


              d) can be more accurately measured by satellite assistance
                có thể được đo lường chính xác hơn bằng hỗ trợ vệ tinh

Giải thích: đoạn 1

North American meteorologists from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)'s Hurricane Research Division have recently improved the success rate in their forecasting of where hurricanes are likely to hit land by an estimated 15 to 30%. This increase in accuracy is due to the use of instruments called GPS-dropwindsondes, which can probe the atmosphere surrounding a hurricane while it is still out at sea

 

13. The Category 4 hurricane which hit Florida in 1926:
       Bão loại 4 tấn công Florida vào năm 1926:


             a) was the most catastrophic to hit the U. S. this century
                  là thảm họa nhất đến Mỹ thế kỷ này

             b) caused $77 billion worth of damage
                  gây ra thiệt hại trị giá 77 tỷ đô la

             c) caused an explosion in population growth
                  gây ra sự bùng nổ về tăng dân số
             d) none of the above
                  không có điều nào ở trên

14. Hurricane 'Camille':
Bão 'Camille':

            a) caused $1.5 billion dollars damage in today's money
            gây ra thiệt hại 1,5 tỷ đô la theo tiền ngày nay


            b) was the worst U.S. storm this century in terms of life lost
            là cơn bão tồi tệ nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ này về cuộc sống bị mất

Giải thích: đoạn 3

Hurricanes occur in cycles every few decades, the last intense period in the U.S. being from 1940 to 1969. 'Camille', a Category 5 hurricane of such catastrophic force that it caused over a billion and a half dollars worth of damage at the time and killed 256 people, struck the coast of the Gulf of Mexico in 1969 with winds over 320 km/h.


            c) was named in the 1950s
            được đặt tên vào những năm 1950
            d) was not as intense as the hurricane of 1926
             không dữ dội như cơn bão năm 1926

15. The writer of the passage probably believes that:
Nhà văn của đoạn văn có lẽ tin rằng:

           a) accurate tracking of hurricanes might be possible in the future
           Theo dõi chính xác các cơn bão có thể có thể có trong tương lai

           b) storm surges only occur within computer simulations
           Sóng bão chỉ xảy ra trong các mô phỏng máy tính

           c) computer predictions are unreliable
           Dự đoán máy tính không đáng tin cận

           d) the worst hurricanes occur in the U.S.
            Những cơn bão tồi tệ nhất xảy ra ở Hoa Kỳ  

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

 

 

Answer:
1. GPS-dropwindsondes     2. (weather) balloons    3. (the custom of) naming hurricanes began in the (early) 1950s    4. Camille     5. Hurricanes    6. heat (of water) / warm water   7. (the) Atlantic Conveyor    8. previously used sensors    9. data analysts   10. (a) computer (simulation) / hurricane researchers   11. (a) storm surge    12. D   13. d   14. b  15. a

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status