ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Air Pollution

Air Pollution

PART 1
A  Air pollution is increasingly becoming the focus of government and citizen concern around the globe. From Mexico City and New York to Singapore and Tokyo, new solutions to this old problem are being proposed, Mailed and implemented with ever increasing speed. It is feared that unless pollution

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Air Pollution

 

 

PART 1
Air pollution is increasingly becoming the focus of government and citizen concern around the globe. From Mexico City and New York to Singapore and Tokyo, new solutions to this old problem are being proposed, mailed and implemented with ever-increasing speed. It is feared that unless pollution reduction measures are able to keep pace with the continued pressures of urban growth, air quality in many of the world’s major cities will deteriorate beyond reason. ĐOẠN 1

Ô nhiễm không khí đang ngày càng trở thành tâm điểm quan tâm của chính phủ và công dân trên toàn cầu. Từ Mexico City và New York đến Singapore và Tokyo, các giải pháp mới cho vấn đề cũ này đang được đề xuất, được truyền đi và thực hiện với tốc độ ngày càng tăng. Người ta e rằng trừ khi các biện pháp giảm ô nhiễm có thể theo kịp với áp lực tiếp tục tăng trưởng đô thị, còn không thì chất lượng không khí ở nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ xấu đi một cách phi lý.

beyond reason: to a foolishly excessive degree

B   Action is being taken along several fronts: through new legislation, improved enforcement and innovative technology. In Los Angeles, state regulations are forcing manufacturers to try to sell ever cleaner cars: their first of the cleanest, titled "Zero Emission Vehicles’, have to be available soon, since they are intended to make up 2 percent of sales in 1997. Local authorities in London are campaigning to be allowed to enforce anti-pollution laws themselves; at present, only the police have the power to do so, but they tend to be busy elsewhere. In Singapore, renting out road space to users is the way of the future. ĐOẠN 2


Hành động đang được thực hiện dọc theo một số mặt trận: thông qua luật mới, cải thiện thực thi và công nghệ đổi mới. Tại Los Angeles, các quy định của nhà nước đang buộc các nhà sản xuất phải cố gắng bán những chiếc xe sạch hơn bao giờ: chiếc sạch nhất đầu tiên của họ có danh hiệu là "Không phát thải ', phải sớm có sẵn để sử dụng, vì chúng được tính là sẽ chiếm 2 % doanh số vào năm 1997. Chính quyền địa phương ở London đang vận động để được phép tự thực thi luật chống ô nhiễm; hiện tại chỉ có cảnh sát có quyền làm như vậy, nhưng họ có xu hướng bận rộn ở chỗ khác. Ở Singapore, cho người dùng thuê không gian đường là cách thức vì tương lai.

C   When Britain’s Royal Automobile Club monitored the exhausts of 60,000 vehicles, it found that 12 percent of them produced more than half the total pollution. Older cars were the worst offenders; though a sizeable number of quite new cars were also identified as gross polluters, they were simply badly tuned. California has developed a scheme to get these gross polluters off the streets: they offer a flat $700 for any old, run-down vehicle driven in by its owner. The aim is to remove the heaviest-polluting, most decrepit vehicles from the roads. ĐOẠN 3

Khi Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia của Anh giám sát khí thải của 60.000 phương tiện, họ phát hiện ra rằng 12% trong số các phương tiện đó tạo ra hơn một nửa tổng lượng ô nhiễm. Những chiếc xe cũ là những tội phạm nặng nhất; mặc dù một số lượng lớn ô tô khá mới cũng được xác định là ô nhiễm gộp, nhưng chúng chỉ đơn giản là không được điều chỉnh đúng đắn. California đã phát triển một kế hoạch để loại bỏ ô nhiễm gộp ra khỏi đường phố: họ đưa ra mức giá cố định 700 đô la cho bất kỳ phương tiện cũ kỹ, ọp ẹp nào được người chủ điều khiển. Mục đích là để loại bỏ các phương tiện cũ kỹ nhất, gây ô nhiễm nặng nhất khỏi đường.

D   As part of a European Union environmental programme, a London council is resting an infrared spectrometer from the University of Denver in Colorado. It gauges the pollution from a passing vehicle - more useful than the annual stationary rest that is the British standard today - by bouncing a beam through the exhaust and measuring what gets blocked. The council’s next step may be to link the system to a computerised video camera able to read number plates automatically. ĐOẠN 4

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E The effort to clean up cars may do little to cut pollution if nothing is done about the tendency to drive them more. Los Angeles has some of the world’s cleanest cars - far better than those of Europe - but the total number of miles those cars drive continues to grow. One solution is car-pooling, an arrangement in which a number of people who share the same destination share the use of one car. However, the average number of people in a car on the freeway in Los Angeles, which is 1.0, has been falling steadily. Increasing it would be an effective way of reducing emissions as well as easing congestion. The trouble is, Los Angelinos seem to like being alone in their cars. ĐOẠN 5

 

F Singapore has for a while had a scheme that forces drivers to buy a badge if they wish to visit a certain part of the city. Electronic innovations make possible increasing sophistication: rates can vary according to road conditions, time of day and so on. Singapore is advancing in this direction, with a city-wide network of transmitters to collect information and charge drivers as they pass certain points. Such road-pricing, however, can be controversial. When the local government in Cambridge, England, considered introducing Singaporean techniques, it faced vocal and ultimately successful opposition. ĐOẠN 6

 

PART 2
The scope of the problem facing the world’s cities is immense. In 1992, the United Nations Environmental Programme and the World Health Organisation (WHO) concluded that all of a sample of twenty megacities - places likely to have more than ten million inhabitants in the year 2000 - already exceeded the level the WHO deems healthy in at least one major pollutant. Two-thirds of them exceeded the guidelines for two, seven for three or more. ĐOẠN 7

 

Of the six pollutants monitored by the WHO - carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulphur dioxide, lead and particulate matter - it is this last category that is attracting the most attention from health researchers. PM10, a sub-category of particulate matter measuring ten-millionths of a meter across, has been implicated in thousands of deaths a year in Britain alone. Research being conducted in two counties of Southern California is reaching similarly disturbing conclusions concerning this little-understood pollutant. ĐOẠN 8

 

A worldwide rise in allergies, particularly asthma, over the past four decades is now said to be linked with increased air pollution. The lungs and brains of children who grow up in polluted air offer further evidence of its destructive power the old and ill; however, are the most vulnerable to the acute effects of heavily polluted stagnant air. It can actually hasten death, so it did in December 1991 when a cloud of exhaust fumes lingered over the city of London for over a week. ĐOẠN 9

 

The United Nations has estimated that in the year 2000, there will be twenty-four mega-cities and a further eighty-five cities of more than three million people. The pressure on public officials, corporations and urban citizens to reverse established trends in air pollution is likely to grow in proportion with the growth of cities themselves. Progress is being made. The question, though, remains the same: ‘Will change happen quickly enough?’ ĐOẠN 10

 

 

 

Questions 1-5
Look at the following solutions (Questions 1-5) and locations. Match each solution with one location. Write the appropriate locations in boxes 1-5 on your answer sheet.
NB You may use any location more than once.

SOLUTIONS
1 Manufacturers must sell cleaner cars.
2 Authorities want to have the power to enforce anti-pollution laws.
3 Drivers will be charged according to the roads they use.
4 Moving vehicles will be monitored for their exhaust emissions.
5 Commuters are encouraged to share their vehicles with others.

Locations

Singapore
Tokyo
London
New York
Mexico City
Cambridge
Los Angeles

Questions 6-10
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 23?

In boxes 6-10 on your answer sheet write

YES if the statement reflects the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

6 According to British research, a mere twelve percent of vehicles tested produced over fifty percent of total pollution produced by the sample group.
7 It is currently possible to measure the pollution coming from individual vehicles whilst they are moving.
8 Residents of Los Angeles are now tending to reduce the yearly distances they travel by car.
9 Car-pooling has steadily become more popular in Los Angeles in recent years.
10 Charging drivers for entering certain parts of the city has been successfully done in Cambridge, England.

Questions 11-13
Choose the appropriate letters A—D and write them in boxes 11-13 on your answer sheet.

11 How many pollutants currently exceed WHO guidelines in all mega cities studied?
A one
B two
C three
D seven

12 Which pollutant is currently the subject of urgent research?
A nitrogen dioxide
B ozone
C lead
D particulate matter

13 Which of the following groups of people are the most severely affected by intense air pollution?
A allergy sufferers
B children
C the old and ill
D asthma sufferers

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Air Pollution

 

 

Questions 1-5
Look at the following solutions (Questions 1-5) and locations. Match each solution with one location. Write the appropriate locations in boxes 1-5 on your answer sheet.
NB You may use any location more than once.

SOLUTIONS

1. Manufacturers must sell cleaner cars.
Các nhà sản xuất phải bán những chiếc xe sạch hơn.

Giải thích: Los Angeles, đoạn B

In Los Angeles, state regulations are forcing manufacturers to try to sell ever cleaner cars: their first of the cleanest, titled "Zero Emission Vehicles’, have to be available soon, since they are intended to make up 2 percent of sales in 1997.

 

2. Authorities want to have the power to enforce anti-pollution laws.
Các nhà chức trách muốn có quyền thực thi luật chống ô nhiễm.

Giải thích: London, đoạn B

Local authorities in London are campaigning to be allowed to enforce anti-pollution laws themselves; at present only the police have the power to do so

 

3. Drivers will be charged according to the roads they use.
Người lái xe sẽ bị tính phí theo những con đường họ sử dụng.

Giải thích: Singapoređoạn B

In Singapore, renting out road space to users is the way of the future

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Questions 6-10
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 23?

In boxes 6-10 on your answer sheet write

YES               if the statement reflects the claims of the writer
NO                 if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN   if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

6.T According to British research, a mere twelve percent of vehicles tested produced over fifty percent of total pollution produced by the sample group.
Theo nghiên cứu của Anh, chỉ 12% phương tiện được thử nghiệm đã tạo ra hơn 50% tổng lượng ô nhiễm do nhóm mẫu tạo ra.

Giải thích: đoạn C

When Britain’s Royal Automobile Club monitored the exhausts of 60,000 vehicles, it found that 12 percent of them produced more than half the total pollution

 

7.T It is currently possible to measure the pollution coming from individual vehicles whilst they are moving.
Hiện tại có thể đo mức độ ô nhiễm phát ra từ các phương tiện cá nhân khi chúng đang di chuyển.

Giải thích: đoạn D

As part of a European Union environmental programme, a London council is resting an infrared spectrometer from the University of Denver in Colorado. It gauges the pollution from a passing vehicle - more useful than the annual stationary rest that is the British standard today - by bouncing a beam through the exhaust and measuring what gets blocked

 

8F Residents of Los Angeles are now tending to reduce the yearly distances they travel by car.
Cư dân Los Angeles hiện đang có xu hướng giảm quãng đường di chuyển hàng năm bằng ô tô.

Giải thích: Đoạn E

Los Angeles has some of the world’s cleanest cars - far better than those of Europe - but the total number of miles those cars drive continues to grow.

 

 

Questions 11-13
Choose the appropriate letters A—D and write them in boxes 11-13 on your answer sheet.

 

12 Which pollutant is currently the subject of urgent research?

Chất gây ô nhiễm nào hiện đang là chủ đề nghiên cứu cấp bách?


       A   nitrogen dioxide
       B   ozone
       C   lead/ chì
       D   particulate matter/ hạt vật chất

Giải thích: đoạn 7

Of the six pollutants monitored by the WHO - carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulphur dioxide, lead and particulate matter - it is this last category that is attracting the most attention from health researchers.

 

13 Which of the following groups of people are the most severely affected by intense air pollution?

Nhóm người nào sau đây là nhóm người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng?


      A   allergy sufferers/ người bị dị ứng
      B   children/ trẻ em


      C   the old and ill/ người già và người bệnh

Giải thích: đoạn 9

the old and ill; however, are the most vulnerable to the acute effects of heavily polluted stagnant air


      D   asthma sufferers/ người bị hen suyễn

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 Los Angeles
2 London
3 Singapore
4 London
5 Los Angeles
6 YES
7 YES
8 NO
9 NO
10 NO
11 A
12 D
13 C
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status