ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Looking for a Market among Adolescents

Looking for a Market among Adolescents

A.    In 1992, the most recent year for which data are available, the US tobacco industry spent $5 billion on domestic marketing. That figure represents a huge increase from the approximate £250-million budget in

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Looking for a Market among Adolescents

 

A.    In 1992, the most recent year for which data are available, the US tobacco industry spent $5 billion on domestic marketing. That figure represents a huge increase from the approximate £250-million budget in 1971, when tobacco advertising was banned from television and radio. The current expenditure translates to about $75 for every adult smoker, or to $4,500 for every adolescent who became a smoker that year. This apparently high cost to attract a new smoker is very likely recouped over the average 25 years that this teen will smoke.
Năm 1992, năm gần đây nhất có dữ liệu, ngành công nghiệp thuốc lá Hoa Kỳ đã chi 5 tỷ đô la cho hoạt động tiếp thị trong nước. Con số đó thể hiện một sự gia tăng lớn so với ngân sách xấp xỉ 250 triệu bảng vào năm 1971, khi quảng cáo thuốc lá bị cấm trên truyền hình và đài phát thanh. Chi tiêu hiện tại có nghĩa là khoảng 75 đô la cho mỗi người trưởng thành hút thuốc hoặc 4.500 đô la cho mỗi thanh thiếu niên hút thuốc trong năm đó. Chi phí để thu hút một người hút thuốc mới cao trông thấy này có khả năng sẽ được thu hồi trung bình trong 25 năm mà thanh thiếu niên này sẽ hút thuốc.


В.    In the first half of this century, leaders of the tobacco companies boasted that innovative mass-marketing strategies built the industry. Recently, however, the tobacco business has maintained that its advertising is geared to draw established smokers to particular brands. But public health advocates insist that such advertising plays a role in generating new demand, with adolescents being the primary target. To explore the issue, we examined several marketing campaigns undertaken over the years and correlated them with the ages smokers say they began their habit. We find that, historically, there is considerable evidence that such campaigns led to an increase in cigarette smoking among adolescents of the targeted group.

Trong nửa đầu thế kỷ này, các nhà lãnh đạo của các công ty thuốc lá khoe khoang rằng các chiến lược tiếp thị đại chúng mang tính sáng tạo đã xây dựng nên ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, gần đây, ngành kinh doanh thuốc lá vẫn khẳng định rằng quảng cáo của họ hướng đến thu hút những người hút thuốc lâu năm đến với các nhãn hiệu cụ thể. Nhưng những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng nhấn mạnh rằng quảng cáo như vậy đóng một vai trò trong việc tạo ra nhu cầu mới, với thanh thiếu niên là mục tiêu chính. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã kiểm tra một số chiến dịch tiếp thị được thực hiện trong nhiều năm và so sánh chúng với độ tuổi mà những người hút thuốc nói rằng họ bắt đầu thói quen này. Chúng tôi thấy rằng, về mặt lịch sử, có bằng chứng đáng kể cho thấy các chiến dịch như vậy đã dẫn đến sự gia tăng hút thuốc lá ở thanh thiếu niên của nhóm mục tiêu hướng đến.

 

С.    National surveys collected the ages at which people started smoking. The 1955 Current Population Survey (CPS) was the first to query respondents for this information, although only summary data survive. Beginning in 1970, however, the National Health Interview Surveys (NHIS) included this question in some polls. Answers from all the surveys were combined to produce a sample of more than 165,000 individuals. Using a respondent's age at the time of the survey and the reported age of initiation, [age they started smoking], the year the person began smoking could be determined. Dividing the number of adolescents (defined as those 12 to 17 years old) who started smoking during a particular interval by the number who were "eligible" to begin at the start of the interval set the initiation rate for that group.

Các cuộc điều tra quốc gia đã thu thập độ tuổi mà mọi người bắt đầu hút thuốc. Khảo sát dân số hiện tại (CPS) năm 1955 là cuộc điều tra đầu tiên truy vấn người trả lời về thông tin này, mặc dù chỉ có dữ liệu tóm tắt còn tồn tại. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1970, Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia (NHIS) đã đưa câu hỏi này vào một số cuộc thăm dò. Câu trả lời từ tất cả các cuộc khảo sát đã được kết hợp để tạo ra một mẫu gồm hơn 165.000 cá nhân. Sử dụng tuổi của người trả lời tại thời điểm khảo sát và tuổi bắt đầu được báo cáo, [tuổi họ bắt đầu hút thuốc], có thể xác định được năm người đó bắt đầu hút thuốc. Chia số thanh thiếu niên (được xác định là những người từ 12 đến 17 tuổi) bắt đầu hút thuốc trong một khoảng thời gian cụ thể cho số người "đủ điều kiện" để bắt đầu tại thời gian bắt đầu hút thuốc sẽ xác định tỷ lệ bắt đầu cho nhóm đó.

D.    Mass-marketing campaigns began as early as the 1880s, which boosted tobacco consumption six-fold by 1900. Much of the rise was attributed to a greater number of people smoking cigarettes, as opposed to using cigars, pipes, snuff or chewing tobacco. Marketing strategies included painted billboards and an extensive distribution of coupons, which a recipient could redeem for free cigarettes... Some brands included soft-porn pictures of women in the packages. Such tactics inspired outcry from educational leaders concerned about their corrupting influence on teenage boys. Thirteen percent of the males surveyed in 1955 who reached adolescence between 1890 and 1910 commenced smoking by 18 years of age, compared with almost no females.
Các chiến dịch tiếp thị đại chúng bắt đầu ngay từ những năm 1880, giúp tăng mức tiêu thụ thuốc lá lên gấp sáu lần vào năm 1900. Phần lớn sự gia tăng này là do ngày càng có nhiều người hút thuốc lá thay vì sử dụng xì gà, ống tẩu, thuốc lá hít hoặc thuốc lá nhai. Các chiến lược tiếp thị có trong các bảng quảng cáo vẽ và phân phát rộng rãi các phiếu giảm giá mà người nhận có thể đổi lấy thuốc lá miễn phí ... Một số thương hiệu bao gồm các hình ảnh khiêu dâm nhẹ về phụ nữ trong các gói thuốc. Những chiến thuật như vậy đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ các nhà lãnh đạo giáo dục lo ngại về ảnh hưởng đồi bại của họ đối với các nam thiếu niên. Mười ba phần trăm nam giới được khảo sát vào năm 1955 đến tuổi vị thành niên từ năm 1890 đến năm 1910 bắt đầu hút thuốc khi 18 tuổi, so với hầu như không có phụ nữ nào hút thuốc ở độ tuổi đó.

As opposed to:  rather than ( thay vì)

 

E.    The power of targeted advertising is more apparent if one considers the men born between 1890 and 1899. In 1912, when many of these men were teenagers, the R.J. Reynolds company launched the Camel brand of cigarettes with a revolutionary approach. Every city in the country was bombarded with print advertising. According to the 1955 CPS, initiation by age 18 for males in this group jumped to 21.6 percent, a two-thirds increase over those boom before 1890. The NHIS initiation rate also reflected this change. For adolescent males, it went up from 2.9 percent between 1910 and 1912 to 4.9 percent between 1918 and 1921.

Sức mạnh của quảng cáo nhắm mục tiêu sẽ rõ ràng hơn nếu người ta xem xét những người đàn ông sinh từ năm 1890 đến 1899. Năm 1912, khi nhiều người trong số họ còn là thanh thiếu niên, R.J. Công ty Reynolds tung ra nhãn hiệu thuốc lá Camel với cách tiếp cận mang tính cách mạng. Mọi thành phố trong nước đều tràn ngập quảng cáo in ấn. Theo CPS năm 1955, tỷ lệ bắt đầu tham gia hút thuốc ở tuổi 18 đối với nam giới trong nhóm này đã tăng lên 21,6%, tăng 2/3 so với sự bùng nổ trước năm 1890. Tỷ lệ bắt đầu NHIS cũng phản ánh sự thay đổi này. Đối với nam thanh niên, tỷ lệ này tăng từ 2,9% trong giai đoạn 1910-1912 lên 4,9% trong giai đoạn 1918-1921.

F.    It was not until the mid-1920s that social mores permitted cigarette advertising to focus on women. In 1926 a poster depicted women imploring smokers of Chesterfield cigarettes to "Blow Some My Way". The most successful crusade, however, was for Lucky Strikes, which urged women to "Reach for a Lucky instead of a Sweet." The 1955 CPS data showed that 7 percent of the women who were adolescents during the mid-1920s had started smoking by age 18, compared with only 2 percent in the preceding generation of female adolescents. Initiation rates from the NHIS data for adolescent girls were observed to increase threefold, from 0.6 percent between 1922 and 1925 to 1.8 percent between 1930 and 1933. In contrast, rates for males rose only slightly.

Mãi cho đến giữa những năm 1920, các tập tục xã hội mới cho phép quảng cáo thuốc lá tập trung vào phụ nữ. Năm 1926, một tấm áp phích mô tả những người phụ nữ đang cầu xin những người hút thuốc lá Chesterfield hãy "Blow Some My Way". Tuy nhiên, chiến dịch thành công nhất là cho Lucky Strikes, kêu gọi phụ nữ "Hãy tìm kiếm một điều may mắn thay vì một điều ngọt ngào." Dữ liệu CPS năm 1955 cho thấy 7% phụ nữ là thanh thiếu niên vào giữa những năm 1920 đã bắt đầu hút thuốc ở tuổi 18, so với chỉ 2% ở thế hệ thanh thiếu niên nữ trước đó. Tỷ lệ bắt đầu hút thuốc từ dữ liệu NHIS đối với trẻ em gái vị thành niên được quan sát thấy tăng gấp ba lần, từ 0,6% trong giai đoạn 1922 đến 1925 lên 1,8% trong giai đoạn 1930 và 1933. Ngược lại, tỷ lệ đối với nam giới chỉ tăng nhẹ.

G.    The next major boost in smoking initiation in adolescent females occurred in the late 1960s. In 1967 the tobacco industry launched "niche" brands aimed exclusively at women. The most popular was Virginia Slims. The visuals of this campaign emphasized a woman who was strong, independent and very thin. Initiation in female adolescents nearly doubled, from 3.7 percent between 1964 and 1967 to 6.2 percent between 1972 and 1975 (NHIS data). During the same period, rates for adolescent males remained stable.

Sự gia tăng lớn tiếp theo trong việc bắt đầu hút thuốc ở phụ nữ vị thành niên xảy ra vào cuối những năm 1960. Năm 1967, ngành công nghiệp thuốc lá đã tung ra các nhãn hiệu "ngách" dành riêng cho phụ nữ. Phổ biến nhất là Virginia Slims. Hình ảnh của chiến dịch này chú trọng vào một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và rất gầy. Bắt đầu hút thuốc ở thanh thiếu niên nữ tăng gần gấp đôi, từ 3,7% từ năm 1964 đến 1967 lên 6,2% từ năm 1972 đến 1975 (dữ liệu NHIS). Trong cùng thời gian, tỷ lệ đối với nam thanh niên vẫn ổn định.

H.    Thus, in four distinct instances over the past 100 years, innovative and directed tobacco marketing campaigns were associated with marked surges in primary demand from adolescents only in the target group. The first two were directed at males and the second two at females. Of course, other factors helped to entrench smoking in society. Yet it is clear from the data that advertising has been an overwhelming force in attracting new users.

Do đó, trong bốn trường hợp khác nhau trong hơn 100 năm qua, các chiến dịch tiếp thị thuốc lá có định hướng và sáng tạo liên quan đến đến sự gia tăng nhu cầu ban đầu rõ rệt từ thanh thiếu niên chỉ nằm trong nhóm mục tiêu. Hai cái đầu tiên nhắm vào nam giới và hai cái thứ hai nhắm vào nữ giới. Tất nhiên, các yếu tố khác đã giúp củng cố việc hút thuốc trong xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng từ dữ liệu cho thấy rằng quảng cáo có một sức mạnh áp đảo trong việc thu hút người dùng mới.

 

List of Headings

i  Gathering the information
ii  Cigarettes produced to match an image
iii  Financial outlay on marketing
iv  The first advertising methods
v  Pressure causes a drop in sales
vi  Changing attitudes allows new marketing tactics
vii  Background to the research
viii  A public uproar is avoided
ix  The innovative move to written adverts
x  A century of uninhibited smoking
xi  Conclusions of the research

14  Paragraph  A
15  Paragraph  В
16  Paragraph  С

Example                         Answer
Paragraph D                      iv17  Paragraph  E
18  Paragraph  F
19  Paragraph  G

Example                         Answer
Paragraph H                      xi

 

Questions 20-24
Do the following statements agree with the information in Reading Passage 21? In boxes 20-24 write:

       YES                if the statement is true according to the passage
       NO                  if the statement contradicts the passage
       NOT GIVEN   if there is no information about this in the passage


20    Cigarette marketing has declined in the US since tobacco advertising banned on TV.
21    Tobacco companies claim that their advertising targets existing smokers.
22    The difference in initiation rates between male and female smokers at of the 19th century was due to selective marketing.
23    Women who took up smoking in the past lost weight.
24    The two surveys show different trends in cigarette initiation.

Questions 25-27
Complete the sentences below with words taken from the Reading Passage. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

Tobacco companies are currently being accused of aiming their advertisements mainly at ..... (25).....   Statistics on smoking habits for men born between 1890 and 1899 were gathered in the year ..... (26)..... The ..... (27)..... brand of cigarettes was designed for a particular sex.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Looking for a Market among Adolescents

 

 

List of Headings
i  Gathering the information
Thu thập thông tin
ii  Cigarettes produced to match an image
Thuốc lá được sản xuất để phù hợp với một hình ảnh
iii  Financial outlay on marketing
Chi tiêu tài chính cho tiếp thị
iv  The first advertising methods
Các phương thức quảng cáo đầu tiên
v  Pressure causes a drop in sales
Áp lực khiến doanh số sụt giảm
vi  Changing attitudes allow new marketing tactics
Thay đổi thái độ cho phép áp dụng các chiến thuật tiếp thị mới
vii  Background to the research
Bối cảnh nghiên cứu
viii  A public uproar is avoided
Tránh gây ồn ào nơi công cộng
ix  The innovative move to written adverts
Bước chuyển đổi sáng tạo sang quảng cáo bằng văn bản
x  A century of uninhibited smoking
Một thế kỷ hút thuốc tự do
xi  Conclusions of the research
Kết luận của nghiên cứu

14  Paragraph  A/ iii  Financial outlay on marketing

Giải thích:
In 1992, the most recent year for which data are available, the US tobacco industry spent $5 billion on domestic marketing. That figure represents a huge increase from the approximate £250-million budget in 1971, when tobacco advertising was banned from television and radio. The current expenditure translates to about $75 for every adult smoker, or to $4,500 for every adolescent who became a smoker that year. 


15  Paragraph  В/ vii  Background to the research

Giải thích:

In the first half of this century, leaders of the tobacco companies boasted that innovative mass-marketing strategies built the industry. Recently, however, the tobacco business has maintained that its advertising is geared to draw established smokers to particular brands. But public health advocates insist that such advertising plays a role in generating new demand, with adolescents being the primary target. To explore the issue, we examined several marketing campaigns undertaken over the years and correlated them with the ages smokers say they began their habit.


16  Paragraph  С/ i  Gathering the information

Giải thích:

National surveys collected the ages at which people started smoking

Example                         Answer
Paragraph D                      iv17  Paragraph  E/ ix  The innovative move to written adverts

Giải thích:

In 1912, when many of these men were teenagers, the R.J. Reynolds company launched the Camel brand of cigarettes with a revolutionary approach. Every city in the country was bombarded with print advertising.


18  Paragraph  F/ vi  Changing attitudes allow new marketing tactics

Giải thích:

 It was not until the mid-1920s that social mores permitted cigarette advertising to focus on women.


19  Paragraph  G/ ii  Cigarettes produced to match an image

Giải thích:
 In 1967 the tobacco industry launched "niche" brands aimed exclusively at women. The most popular was Virginia Slims. The visuals of this campaign emphasized a woman who was strong, independent and very thin.


Example                         Answer
Paragraph H                      xi

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Questions 20-24
Do the following statements agree with the information in Reading Passage 21? In boxes 20-24 write:

       YES                if the statement is true according to the passage
       NO                  if the statement contradicts the passage
       NOT GIVEN   if there is no information about this in the passage

20.F    Cigarette marketing has declined in the US since tobacco advertising banned on TV.
Tiếp thị thuốc lá đã giảm ở Hoa Kỳ kể từ khi quảng cáo thuốc lá bị cấm trên TV.

Giải thích: đoạn A

In 1992, the most recent year for which data are available, the US tobacco industry spent $5 billion on domestic marketing. That figure represents a huge increase from the approximate £250-million budget in 1971, when tobacco advertising was banned from television and radio.


21.T    Tobacco companies claim that their advertising targets existing smokers.
Các công ty thuốc lá tuyên bố rằng quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến những người hút thuốc hiện tại.

Giải thích: đoạn B

Recently, however, the tobacco business has maintained that its advertising is geared to draw established smokers to particular brands.


22.T    The difference in initiation rates between male and female smokers at of the 19th century was due to selective marketing.
Sự khác biệt về tỷ lệ bắt đầu hút thuốc giữa nam và nữ vào thế kỷ 19 là do tiếp thị có chọn lọc.

Giải thích: đoạn G

The next major boost in smoking initiation in adolescent females occurred in the late 1960s. In 1967 the tobacco industry launched "niche" brands aimed exclusively at women. The most popular was Virginia Slims. The visuals of this campaign emphasized a woman who was strong, independent and very thin.Initiation in female adolescents nearly doubled, from 3.7 percent between 1964 and 1967 to 6.2 percent between 1972 and 1975 (NHIS data). During the same period, rates for adolescent males remained stable.


23.NG    Women who took up smoking in the past lost weight.
Phụ nữ từng hút thuốc trong quá khứ giảm cân.


24.F    The two surveys show different trends in cigarette initiation.
Hai cuộc khảo sát cho thấy xu hướng bắt đầu hút thuốc lá khác nhau.

Giải thích: đoạn H

Thus, in four distinct instances over the past 100 years, innovative and directed tobacco marketing campaigns were associated with marked surges in primary demand from adolescents only in the target group. The first two were directed at males and the second two at females. Of course, other factors helped to entrench smoking in society. Yet it is clear from the data that advertising has been an overwhelming force in attracting new users.

 

Questions 25-27
Complete the sentences below with words taken from the Reading Passage. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 25-27 on your answer sheet.

Tobacco companies are currently being accused of aiming their advertisements mainly at ..... (25).adolescents....   

Giải thích: đoạn B

Recently, however, the tobacco business has maintained that its advertising is geared to draw established smokers to particular brands. But public health advocates insist that such advertising plays a role in generating new demand, with adolescents being the primary target.

................................................................................................................................................................................

Statistics on smoking habits for men born between 1890 and 1899 were gathered in the year ..... (26)...1955..... 

Giải thích: đoạn E

 The power of targeted advertising is more apparent if one considers the men born between 1890 and 1899. In 1912, when many of these men were teenagers, the R.J. Reynolds company launched the Camel brand of cigarettes with a revolutionary approach. Every city in the country was bombarded with print advertising. According to the 1955 CPS, initiation by age 18 for males in this group jumped to 21.6 percent, a two-thirds increase over those boom before 1890.

................................................................................................................................................................................

The ..... (27)Virginia Slims...... brand of cigarettes was designed for a particular sex.

Giải thích: đoạn G

he next major boost in smoking initiation in adolescent females occurred in the late 1960s. In 1967 the tobacco industry launched "niche" brands aimed exclusively at women. The most popular was Virginia Slims.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14 iii
15 vii
16 i
17 ix
18 vi
19 ii
20 NO
21 YES
22 YES
23 NOT GIVEN
24 NO
25 adolescents
26 1955
27 Virginia Slims

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status