ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - This Marvellous Invention

‘This Marvellous Invention’

A. Of all mankinds manifold creations, language must take pride of place. Other inventions -the wheel, agriculture, sliced bread - may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human.

Thumbnail

 

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

This Marvellous Invention

 

 

A. Of all mankind's manifold creations, language must take pride of place. Other inventions -the wheel, agriculture, sliced bread - may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.

Trong số tất cả những sáng tạo đa dạng của nhân loại, ngôn ngữ phải chiếm vị trí đáng tự hào. Những phát minh khác - bánh xe, nông nghiệp, bánh mì cắt lát - có thể đã biến đổi sự tồn tại hữu hình của chúng ta, nhưng sự ra đời của ngôn ngữ là thứ đã biến chúng ta thành con người. So với ngôn ngữ, tất cả các phát minh khác đều mờ nhạt về ý nghĩa, vì mọi thứ chúng ta từng đạt được đều phụ thuộc vào ngôn ngữ và bắt nguồn từ nó. Nếu không có ngôn ngữ, chúng ta không bao giờ có thể bắt tay vào việc vươn tới quyền lực vô song đối với tất cả các loài động vật khác, và thậm chí đối với chính thiên nhiên.

B. But language is foremost not just because it came first. In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: ‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions which, whilst having in themselves no likeness to what is in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, and to make known to those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the various stirrings of our soul’ This was how, in 1660, the renowned French grammarians of the Port-Royal abbey near Versailles distilled the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Even so, there is just one flaw in all these hymns of praise, for the homage to languages unique accomplishment conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind's greatest invention - except, of course, that it was never invented. This apparent paradox is at the core of our fascination with language, and it holds many of its secrets. 

Nhưng ngôn ngữ là quan trọng nhất không chỉ vì nó có trước. Tự nó là một công cụ phức tạp, tinh thạo khác thường, nhưng dựa trên một ý tưởng về sự đơn giản tài tình: 'sự phát minh tuyệt vời về việc tạo ra từ hai mươi lăm hoặc ba mươi âm thanh với vô số cách diễn đạt khác nhau, trong khi bản thân chúng không giống với cái gì trong suy nghĩ của chúng ta, cho phép chúng ta tiết lộ cho người khác toàn bộ bí mật của ngôn ngữ, và tiết lộ cho những người không thể hiểu thấu ngôn ngữ tất cả những gì chúng ta tưởng tượng, và tất cả những rung động khác nhau trong tâm hồn chúng ta' Đây là cách, vào năm 1660, các nhà ngữ pháp nổi tiếng người Pháp của tu viện Port-Royal gần Versailles chắt lọc tinh hoa của ngôn ngữ, và kể từ đó không ai tán dương tầm quan trọng của thành tựu này một cách hùng hồn hơn thế. Mặc dù vậy, chỉ có một thiếu sót trong tất cả những bài thánh ca ca ngợi này, vì sự kính trọng đối với thành tựu độc đáo của ngôn ngữ che giấu một sự phi lý đơn giản nhưng quan trọng. Ngôn ngữ là phát minh vĩ đại nhất của loài người - tất nhiên, ngoại trừ việc nó chưa bao giờ được phát minh. Nghịch lý rõ ràng này là cốt lõi của niềm đam mê của chúng ta với ngôn ngữ, và nghịch lý này cũng chứa đựng nhiều bí mật của ngôn ngữ.

"Make it known" -> nghĩa là làm cho phổ biến, nổi tiếng và cộng đồng biết đến
 C. Language often seems so skillfully drafted that one can hardly imagine it as anything other than the perfected handiwork of a master craftsman. How else could this instrument make so much out of barely three dozen measly morsels of sound? In themselves, these configurations of mouth p, f, b, v, t, d, k, g, sh, a, e and so on - amount to nothing more than a few haphazard spits and splutters, random noises with no meaning, no ability to express, no power to explain. But run them through the cogs and wheels of the language machine, let it arrange them in some very special orders, and there is nothing that these meaningless streams of air cannot do: from signing the interminable boredom of existence to unravelling the fundamental order of the universe.

Ngôn ngữ thường có vẻ được soạn thảo khéo léo đến mức người ta khó có thể tưởng tượng nó là thứ gì khác ngoài tác phẩm thủ công hoàn hảo của một nghệ nhân bậc thầy. Làm thế nào khác mà công cụ này có thể tạo ra nhiều thứ như vậy từ chỉ ba chục mẩu âm thanh nhỏ? Bản thân chúng, những cấu hình miệng p, f, b, v, t, d, k, g, sh, a, e, v.v. - chung quy không gì khác hơn là một vài tiếng khạc nhổ và lắp bắp bừa bãi, những tiếng ồn ngẫu nhiên không có ý nghĩa, không có khả năng diễn đạt, không có năng lực giải thích. Nhưng hãy chạy chúng qua các bánh răng và bánh xe của cỗ máy ngôn ngữ, hãy để nó sắp xếp chúng theo một trật tự rất đặc biệt nào đó, và không có gì mà những luồng không khí vô nghĩa này không thể làm được: từ việc ghi lại sự nhàm chán vô tận của sự tồn tại đến việc tháo gỡ trật tự cơ bản của vũ trụ.

D. The most extraordinary thing about language, however, is that one doesn’t have to be a genius to set its wheels in motion. The language machine allows just about everybody from pre-modern foragers in the subtropical savannah, to post-modern philosophers in the suburban sprawl - to tie these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle senses, and all apparently without the slightest exertion. Yet it is precisely this deceptive ease which makes language a victim of its own success, since in everyday life its triumphs are usually taken for granted. The wheels of language run so smoothly that one rarely bothers to stop and think about all the resourcefulness and expertise that must have gone into making it tick. Language conceals art. 

Tuy nhiên, điều khác lạ nhất về ngôn ngữ là người ta không cần phải là thiên tài mới có thể điều khiển bánh xe của nó chuyển động. Cỗ máy ngôn ngữ cho phép gần như tất cả mọi người, từ những người hái lượm tiền hiện đại ở thảo nguyên cận nhiệt đới, đến các triết gia hậu hiện đại ở vùng ngoại ô rộng lớn - kết hợp những âm thanh vô nghĩa này lại với nhau thành vô số ngữ nghĩa tinh tế, và tất cả dường như không cần một chút nỗ lực nào. Tuy nhiên, chính sự dễ dàng lừa dối này đã khiến ngôn ngữ trở thành nạn nhân của chính thành công của nó, vì trong cuộc sống hàng ngày, những thành công của nó thường được coi là điều hiển nhiên. Bánh xe ngôn ngữ chạy trơn tru đến mức người ta hiếm khi buồn dừng lại và suy nghĩ về tất cả sự gắn sức và kiến thức chuyên môn đã phải bỏ ra để khiến nó hoạt động. Ngôn ngữ che giấu nghệ thuật.

E. Often, it is only the estrangement of foreign tongues, with their many exotic and outlandish features, that brings home the wonder of languages design. One of the showiest stunts that some languages can pull off is an ability to build up words of breath-breaking length, and thus express in one word what English takes a whole sentence to say. The Turkish word çehirliliçtiremediklerimizdensiniz, to take one example, means nothing less than ‘you are one of those whom we can’t turn into a town-dweller’. (In case you were wondering, this monstrosity really is one word, not merely many different words squashed together - most of its components cannot even stand up on their own.) 

Thông thường, chỉ có sự xa lạ của các ngôn ngữ nước ngoài, với nhiều đặc điểm kỳ lạ và lạ lùng của chúng, mới làm rõ điều kỳ diệu trong cách sắp xếp ngôn ngữ. Một trong những pha phô trương nhất mà một số ngôn ngữ có thể thực hiện được là khả năng xây dựng các từ dài đến nghẹt thở, và do đó diễn đạt bằng một từ điều mà tiếng Anh cần cả một câu để diễn đạt. Ví dụ, từ çehirliliçtiremediklerimizdensiniz trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa gì khác hơn là 'bạn là một trong những người mà chúng tôi không thể biến thành cư dân thị trấn'. (Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, thứ quái dị này thực sự là một từ, không chỉ đơn thuần là nhiều từ khác nhau được ghép lại với nhau - hầu hết các thành phần của nó thậm chí không thể tự đứng riêng được.)

bring home: làm cho sáng tỏ, làm rỏ, chứng tỏ

F. And if that sounds like some one-off freak, then consider Sumerian, the language spoken on the banks of the Euphrates some 5,000 years ago by the people who invented writing and thus enabled the documentation of history. A Sumerian word like munintuma'a (‘when he had made it suitable for her’) might seem rather trim compared to the Turkish colossus above. What is so impressive about it, however, is not its lengthiness but rather the reverse - the thrifty compactness of its construction. The word is made up of different slots, each corresponding to a particular portion of meaning. This sleek design allows single sounds to convey useful information, and in fact, even the absence of a sound has been enlisted to express something specific. If you were to ask which bit in the Sumerian word corresponds to the pronoun ‘it’ in the English translation ‘when he had made it suitable for her’, then the answer would have to be nothing. Mind you, a very particular kind of nothing: the nothing that stands in the empty slot in the middle. The technology is so fine-tuned then that even a non-sound, when carefully placed in a particular position, has been invested with a specific function. Who could possibly have come up with such a nifty contraption? 

Và nếu điều đó nghe có vẻ giống như một sự lập dị duy nhất, thì hãy xem xét tiếng Sumer, ngôn ngữ được nói trên bờ sông Euphrates khoảng 5.000 năm trước bởi những người đã phát minh ra chữ viết và do đó cho phép ghi lại lịch sử. Một từ tiếng Sumer như munintuma'a ('khi anh ấy làm nó phù hợp với cô ấy') có vẻ khá đơn giản so với từ dài kinh khủng Thổ Nhĩ Kỳ ở trên. Tuy nhiên, điều ấn tượng về nó không phải là độ dài của nó mà là điều ngược lại - sự nhỏ gọn tiết kiệm trong cấu trúc của nó. Từ được tạo thành từ các ô khác nhau, mỗi ô tương ứng với một phần nghĩa cụ thể. Cách sắp xếp mượt mà này cho phép các âm thanh đơn lẻ truyền tải thông tin hữu ích và trên thực tế, ngay cả khi không có âm thanh cũng được sử dụng để thể hiện điều gì đó cụ thể. Nếu bạn hỏi phần nào trong từ tiếng Sumer tương ứng với đại từ 'it' trong bản dịch tiếng Anh 'when he had made it suitable for her', thì câu trả lời sẽ là không có gì. Hãy nhớ, một kiểu cụ thể của không có gì: không có gì đứng trong khe trống ở giữa. Kỹ thuật được tinh chỉnh đến mức ngay cả một thứ không có âm thanh, khi được đặt cẩn thận vào một vị trí cụ thể, cũng đã được dành cho một chức năng cụ thể. Ai có thể nghĩ ra một cỗ máy tiện lợi như vậy?

 

Questions 27-32
Reading Passage 202 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs A-F from the list of headings below.
Write the correct number, i-vii, in boxes 21-32 on your answer sheet.

List of Headings

i. Differences between languages highlight their impressiveness
ii. The way in which a few sounds are organised to convey a huge range of meaning
iii. Why the sounds used in different languages are not identical
iv. Apparently incompatible characteristics of language
v. Even silence can be meaningful
vi. Why language is the most important invention of all
vii. The universal ability to use language

 

27.  Paragraph A
28.  Paragraph B
29.  Paragraph C
30.  Paragraph D
31.  Paragraph E
32.  Paragraph FQuestions 33-36
Complete the summary using the list of words, A-G, below.
Write the correct letter, A-G, in boxes 33-36 on your answer sheet.

The importance of language
 

The wheel is one invention that has had a major impact on 33 .................... aspects of life, but no impact has been as 34 .................... as that of language. Language is very 35 .................... , yet composed of just a small number of sounds.

Language appears to be 36 .................... to use. However, its sophistication is often overlooked.

 

A difficult
B complex
C original
D admired
E material
F easy
G fundamental

Questions 37-40
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 202?

In boxes 37-40 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

37. Human beings might have achieved their present position without language.

38. The Port-Royal grammarians did justice to the nature of language.

39. A complex idea can be explained more clearly in a sentence than in a single word.

40. The Sumerians were responsible for starting the recording of events.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

This Marvellous Invention

 

Questions 27-32
Reading Passage 202 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs A-F from the list of headings below.
Write the correct number, i-vii, in boxes 21-32 on your answer sheet.

List of Headings

i. Differences between languages highlight their impressiveness
Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ làm nổi bật sự ấn tượng của chúng
ii. The way in which a few sounds are organised to convey a huge range of meaning
Cách mà một số âm thanh được sắp xếp để truyền đạt nhiều ý nghĩa
iii. Why the sounds used in different languages are not identical
Tại sao âm thanh được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau không giống nhau
iv. Apparently incompatible characteristics of language
Đặc điểm trái ngược rõ ràng của ngôn ngữ
v. Even silence can be meaningful
Ngay cả sự im lặng cũng có ý nghĩa
vi. Why language is the most important invention of all
Tại sao ngôn ngữ là phát minh quan trọng nhất trong tất cả các phát minh
vii. The universal ability to use language
Khả năng  sử dụng ngôn ngữ phổ biến ( nhiều người)

 

27.  Paragraph A/vi. Why language is the most important invention of all

Giải thích:

 Other inventions -the wheel, agriculture, sliced bread - may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.


28.  Paragraph B/iv. Apparently incompatible characteristics of language

Giải thích:

In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity.

Even so, there is just one flaw in all these hymns of praise, for the homage to languages unique accomplishment conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind s greatest invention - except, of course, that it was never invented. This apparent paradox is at the core of our fascination with language, and it holds many of its secrets.


29.  Paragraph C/ ii. The way in which a few sounds are organised to convey a huge range of meaning

Giải thích:

In themselves, these configurations of mouth p, f, b, v, t, d, k, g, sh, a, e and so on - amount to nothing more than a few haphazard spits and splutters, random noises with no meaning, no ability to express, no power to explain. But run them through the cogs and wheels of the language machine, let it arrange them in some very special orders, and there is nothing that these meaningless streams of air cannot do: from signing the interminable boredom of existence to unravelling the fundamental order of the universe.


30.  Paragraph D/ vii. The universal ability to use language

Giải thích:

 the most extraordinary thing about language, however, is that one doesn’t have to be a genius to set its wheels in motion. The language machine allows just about everybody from pre-modern foragers in the subtropical savannah, to post-modern philosophers in the suburban sprawl - to tie these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle senses, and all apparently without the slightest exertion.


31.  Paragraph E/ i. Differences between languages highlight their impressiveness

Giải thích:

Often, it is only the estrangement of foreign tongues, with their many exotic and outlandish features, that brings home the wonder of languages design.


32.  Paragraph F/ v. Even silence can be meaningful

Giải thích:

This sleek design allows single sounds to convey useful information, and in fact, even the absence of a sound has been enlisted to express something specific. If you were to ask which bit in the Sumerian word corresponds to the pronoun ‘it’ in the English translation ‘when he had made it suitable for her’, then the answer would have to be nothing. Mind you, a very particular kind of nothing: the nothing that stands in the empty slot in the middle. The technology is so fine-tuned then that even a non-sound, when carefully placed in a particular position, has been invested with a specific function. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 


Questions 33-36
Complete the summary using the list of words, A-G, below.
Write the correct letter, A-G, in boxes 33-36 on your answer sheet.

 

The importance of language
 

The wheel is one invention that has had a major impact on 33 ........E material............ aspects of life, but no impact has been as 34 .....G fundamental............... as that of language.

Bánh xe là một phát minh có tác động lớn đến các khía cạnh vật chất của cuộc sống, nhưng không có tác động nào cơ bản như ngôn ngữ.

Giải thích: đoạn A

Of all mankinds manifold creations, language must take pride of place. Other inventions -the wheel, agriculture, sliced bread - may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. 

 Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it ( = funfamental).

...................................................................................................................................................................................................................................................

Language is very 35 ..........B complex....... , yet composed of just a small number of sounds.

Ngôn ngữ rất phức tạp, nhưng chỉ bao gồm một số ít âm thanh.

Giải thích: đoạn B

In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: "this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions 

...................................................................................................................................................................................................................................................

Language appears to be 36 ........F easy............ to use. However, its sophistication is often overlooked.

Ngôn ngữ có vẻ dễ sử dụng. Tuy nhiên, sự tinh tế của nó thường bị bỏ qua.

Giải thích: đoạn D

 the most extraordinary thing about language, however, is that one doesn’t have to be a genius ( = easy) to set its wheels in motion. 

 

A difficult
B complex
C original
D admired
E material
F easy
G fundamental

 

Questions 37-40
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 202?

In boxes 37-40 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

37.N Human beings might have achieved their present position without language.
Con người có thể đã đạt được vị trí hiện tại mà không cần ngôn ngữ.

Giải thích: đoạn A

Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.

 

38.Y The Port-Royal grammarians did justice to the nature of language.
Các nhà ngữ pháp Port-Royal đã đánh giá đúng với bản chất của ngôn ngữ.

Giải thích: đoạn B

‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions which, whilst having in themselves no likeness to what is in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, and to make known to those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the various stirrings of our soul’ This was how, in 1660, the renowned French grammarians of the Port-Royal abbey near Versailles distilled the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. 

 

39. NG A complex idea can be explained more clearly in a sentence than in a single word.
Một ý tưởng phức tạp có thể được giải thích rõ ràng trong một câu hơn là trong một từ đơn lẻ.

40.Y The Sumerians were responsible for starting the recording of events.
Người Sumer dẫn đến việc bắt đầu ghi lại các sự kiện.

Giải thích: đoạn F

 And if that sounds like some one-off freak, then consider Sumerian, the language spoken on the banks of the Euphrates some 5,000 years ago by the people who invented writing and thus enabled the documentation of history.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. vi
28. iv
29. ii
30. vii
31. i
32. v
33. E
34. G
35. B
36. F
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN
40. YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status