Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Museums of fine art and their public

Museums of fine art and their public

The fact that people go to the Louvre museum in Paris to see the original painting Mona Lisa when they can see a reproduction anywhere leads us to question some assumptions about the role of museums of fine art in today’s world.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Museums of fine art and their public

 

The fact that people go to the Louvre museum in Paris to see the original painting Mona Lisa when they can see a reproduction anywhere leads us to question some assumptions about the role of museums of fine art in today’s world. ĐOẠN 1

Việc mọi người đến bảo tàng Louvre ở Paris để xem bức tranh gốc Mona Lisa trong khi họ có thể xem một bản sao ở bất cứ đâu khiến chúng ta đặt câu hỏi về một số giả định về vai trò của các bảo tàng mỹ thuật trong thế giới ngày nay.


One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci’s Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. ĐOẠN 2

Một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới là Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Gần như tất cả những người đi xem bản gốc sẽ quen thuộc với nó từ các bản sao, nhưng họ chấp nhận rằng mỹ thuật được xem ở dạng nguyên bản sẽ thỏa mãn hơn.

However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer’s actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts, whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or ‘reading’ each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the ‘reader’ of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. ĐOẠN 3

Tuy nhiên, nếu Mona Lisa là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, sẽ ít người bận tâm đến viện bảo tàng để đọc bản thảo thực sự của nhà văn thay vì một bản in. Điều này có thể được giải thích là do tiểu thuyết đã phát triển chính xác là nhờ sự phát triển của công nghệ giúp in ra một số lượng lớn văn bản, trong khi các bức tranh sơn dầu luôn được sản xuất như những đồ vật độc nhất vô nhị. Ngoài ra, có thể lập luận rằng hoạt động diễn dải giải hoặc 'đọc' mỗi phương tiện tuân theo các quy ước khác nhau. Với tiểu thuyết, người đọc chủ yếu chú ý đến nghĩa của từ hơn là cách chúng được in trên trang, trong khi 'người đọc' một bức tranh phải chú ý đến dạng vật liệu của các vết hằn và hình dạng trong bức tranh đối với bất kỳ ý tưởng nào mà chúng có thể biểu đạt.


Yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine art work. The seven surviving versions of Mona Lisa bear witness to the fact that in the 16th century, artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular ‘bread and butter’ work. And today the task of reproducing pictures is incomparably more simple and reliable, with reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful colour values, and even with duplication of the surface relief of the painting. ĐOẠN 4

Tuy nhiên, luôn có thể tạo ra các bản sao rất chính xác của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào. Bảy phiên bản Mona Lisa còn sót lại làm chứng cho sự thật rằng vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ dường như hoàn toàn hài lòng khi giao việc sao chép các tác phẩm của họ cho những người học việc trong xưởng của họ như một công việc 'bánh mì và bơ' thông thường. Và ngày nay, nhiệm vụ tái tạo các bức tranh trở nên đơn giản và đáng tin cậy hơn rất nhiều, với các kỹ thuật sao chép cho phép tạo ra các bản in chất lượng cao được thực hiện chính xác theo tỷ lệ gốc, với các giá trị màu sắc trung thực và thậm chí có thể sao chép bề mặt nổi của bức tranh.

But despite an implicit recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work. Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors. ĐOẠN 5

Nhưng bất chấp sự công nhận ngầm rằng việc phổ biến các bản sao chất lượng có thể có giá trị về mặt văn hóa, các bảo tàng vẫn tiếp tục thúc đẩy vị thế đặc biệt của tác phẩm gốc. Thật không may, điều này dường như đặt ra những hạn chế nghiêm trọng đối với trải nghiệm mang lại cho du khách.

One limitation is related to the way the museum presents its exhibits. As repositories of unique historical objects, art museums are often called ‘treasure houses’. We are reminded of this even before we view a collection by the presence of security guards, attendants, ropes and display cases to keep us away from the exhibits. In many cases, the architectural style of the building further reinforces that notion. In addition, a major collection like that of London’s National Gallery is housed in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. In a society that judges the personal status of the individual so much by their material worth, it is, therefore, difficult not to be impressed by one’s own relative ‘worthlessness’ in such an environment. ĐOẠN 6

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 


 

Furthermore, consideration of the ‘value’ of the original work in its treasure house setting impresses upon the viewer that, since these works were originally produced, they have been assigned a huge monetary value by some person or institution more powerful than themselves. Evidently, nothing the viewer thinks about the work is going to alter that value, and so today’s viewer is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have met the work. ĐOẠN 7

The visitor may then be struck by the strangeness of seeing such diverse paintings, drawings and sculptures brought together in an environment for which they were not originally created. This ‘displacement effect’ is further heightened by the sheer volume of exhibits. In the case of a major collection, there are probably more works on display than we could realistically view in weeks or even months. ĐOẠN 8
This is particularly distressing because time seems to be a vital factor in the appreciation of all art forms. A fundamental difference between paintings and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. By contrast, the audience encourages an opera or a play over a specific time, which is the duration of the performance. Similarly, novels and poems are read in a prescribed temporal sequence, whereas a picture has no clear place at which to start viewing, or at which to finish. Thus artworks themselves encourage us to view them superficially, without appreciating the richness of detail and labour that is involved. ĐOẠN 9

Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialised academic approach devoted to ‘discovering the meaning’ of art within the cultural context of its time. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving ‘authentic’, original, readings of the exhibits. Again, this seems to put paid to that spontaneous, participator's criticism which can be found in abundance in criticism of classic works of literature, but is absent from most art history. ĐOẠN 10

The displays of art museums serve as a warning of what critical practices can emerge when spontaneous criticism is suppressed. The museum public, like any other audience, experience art more rewardingly when given the confidence to express their views. If appropriate works of fine art could be rendered permanently accessible to the public by means of high-fidelity reproductions, as literature and music already are, the public may feel somewhat less in awe of them. Unfortunately, that may be too much to ask from those who seek to maintain and control the art establishment. ĐOẠN 11

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

 

Questions 27-31

Complete the summary using the list of words, A-L, below.

Write the correct letter, A-L, in boxes 27-31 on your answer sheet.


The value attached to original works of art


People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on 27 ....................  for so long, and also because with novels, the 28 .................... are the most important thing.

       However, in historical times artists such as Leonardo were happy to instruct 29 .................... to produce copies of their work and these days new methods of reproduction allow excellent replication of surface relief features as well as colour and 30 ....................

       It is regrettable that museums still promote the superiority of original works of art, since this may not be in the interests of the 31 .................... .

A. institution            B. mass production               C. mechanical processes
D.  public                  E. paints                                    F. artist
G. size                      H. underlying ideas                 I. basic technology
J readers                K. picture frames                    L. assistants

 

Questions 32-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 32—35 on your answer sheet

32. The writer mentions London’s National Gallery to illustrate

   A.  the undesirable cost to a nation of maintaining a huge collection of art.
   B.  the conflict that may arise in society between financial and artistic values.
   C.  the negative effect a museum can have on visitors’ opinions of themselves.
   D.  the need to put individual well-being above large-scale artistic schemes.

33. The writer says that today, viewers may be unwilling to criticise a work because

   A.  they lack the knowledge needed to support an opinion.
   B.  they fear it may have financial implications.
   C.  they have no real concept of the work’s value.
   D.  they feel their personal reaction is of no significance.

34. According to the writer, the ‘displacement effect’ on the visitor is caused by

   A.  the variety of works on display and the way they are arranged.
   B.  the impossibility of viewing particular works of art over a long period.
   C.  the similar nature of the paintings and the lack of great works.
   D.  the inappropriate nature of the individual works selected for exhibition.

35. The writer says that unlike other forms of art, a painting does not

   A.  involve direct contact with an audience.
   B.  require a specific location for a performance.
   C.  need the involvement of other professionals.
   D.  have a specific beginning or end.

Questions 36-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 199?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write


YES if the statement agrees with the views of the writer
NO if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if the is impossible to say what the writer thinks about this


36. Art history should focus on discovering the meaning of art using a range of media.
37. The approach of art historians conflicts with that of art museums.
38. People should be encouraged to give their opinions openly on works of art.
39. Reproductions of fine art should only be sold to the public if they are of high quality.
40. In the future, those with power are likely to encourage more people to enjoy art.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Museums of fine art and their public

 


 

Questions 27-31

Complete the summary using the list of words, A-L, below.

Write the correct letter, A-L, in boxes 27-31 on your answer sheet.


The value attached to original works of art


People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on 27 .....B. mass production...............  for so long, and also because with novels, the 28 .....            H. underlying ideas   ............... are the most important thing.

Mọi người đến bảo tàng nghệ thuật vì họ chấp nhận giá trị của việc xem một tác phẩm nghệ thuật gốc. Nhưng họ không đến viện bảo tàng để đọc bản thảo gốc của tiểu thuyết, có lẽ vì tính sẵn có của tiểu thuyết đã có từ lâu nhờ vào việc sản xuất hàng loạt và cũng vì với tiểu thuyết, ý tưởng cơ bản là điều quan trọng nhất.

Giải thích: đoạn 3

However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer’s actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts ( mass production), whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or ‘reading’ each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words (= underlying ideas) rather than the way they are printed on the page, whereas the ‘reader’ of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify.

 

Questions 32-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 32—35 on your answer sheet

32.
The writer mentions London’s National Gallery to illustrate
Người viết đề cập đến Phòng trưng bày Quốc gia của Luân Đôn để minh họa

   A.  the undesirable cost to a nation of maintaining a huge collection of art.
chi phí không mong muốn đối với một quốc gia để duy trì một bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ.
   B.  the conflict that may arise in society between financial and artistic values.
xung đột có thể nảy sinh trong xã hội giữa các giá trị tài chính và giá trị nghệ thuật.


   C.  the negative effect a museum can have on visitors’ opinions of themselves.
tác động tiêu cực mà bảo tàng có thể gây ra đối với những suy nghĩ của du khách về bảo tàng.

Giải thích: đoạn 6

One limitation is related to the way the museum presents its exhibits. As repositories of unique historical objects, art museums are often called ‘treasure houses’. We are reminded of this even before we view a collection by the presence of security guards, attendants, ropes and display cases to keep us away from the exhibits. In many cases, the architectural style of the building further reinforces that notion. In addition, a major collection like that of London’s National Gallery is housed in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. In a society that judges the personal status of the individual so much by their material worth, it is, therefore, difficult not to be impressed by one’s own relative ‘worthlessness’ in such an environment


   D.  the need to put individual well-being above large-scale artistic schemes.
nhu cầu đặt hạnh phúc cá nhân lên trên các kế hoạch nghệ thuật quy mô lớn.

 

33. The writer says that today, viewers may be unwilling to criticise a work because
Người viết nói rằng ngày nay, người xem có thể không muốn phê bình một tác phẩm vì

   A.  they lack the knowledge needed to support an opinion.
họ thiếu kiến thức cần thiết để hỗ trợ cho một ý kiến.
   B.  they fear it may have financial implications.
họ sợ nó có thể ảnh hưởng đến tài chính.
   C.  they have no real concept of the work’s value.
họ không có khái niệm thực sự về giá trị của tác phẩm.


   D.  they feel their personal reaction is of no significance.
họ cảm thấy phản ứng cá nhân của họ không có ý nghĩa gì.

Giải thích: đoạn 7, các tác phẩm đã được định giá trị ngay từ đầu nên dù cho người xem có nghĩ gì thì cũng thay đổi nên họ không muốn suy nghĩ hay đánh giá nhiều về tác phẩm

Evidently, nothing the viewer thinks about the work is going to alter that value, and so today’s viewer is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have met the work.


 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 199?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write


YES if the statement agrees with the views of the writer
NO if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if the is impossible to say what the writer thinks about this

 

36.NG Art history should focus on discovering the meaning of art using a range of media.
Lịch sử nghệ thuật nên tập trung vào việc khám phá ý nghĩa của nghệ thuật bằng nhiều phương tiện.

37.N The approach of art historians conflicts with that of art museums.
Cách tiếp cận của các nhà sử học nghệ thuật mâu thuẫn với cách tiếp cận của các bảo tàng nghệ thuật.

Giải thích: đoạn 10

Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialised academic approach devoted to ‘discovering the meaning’ of art within the cultural context of its time. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving ‘authentic’, original, readings of the exhibits. 

 

 

 

 

 

Answer:
27. B
28. H
29. L
30. G
31. D
32. C
33. D
34. A
35. D
36. NOT GIVEN
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN
40. No

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status