ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - An Introduction to Film Sound

An Introduction to Film Sound

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound. A meaningful sound track is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

An Introduction to Film Sound

 


Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound. A meaningful soundtrack is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire soundtrack consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects. Topics which essentially refer to the three previously mentioned tracks are discussed below. They include dialogue, synchronous and asynchronous sound effects, and music. ĐOẠN 1

Mặc dù chúng ta có thể nghĩ về phim như một trải nghiệm về cơ bản là hình ảnh, nhưng chúng ta thực sự không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của âm thanh phim. Một bản âm thanh có ý nghĩa thường phức tạp như hình ảnh trên màn hình, và cuối cùng cũng là trách nhiệm của đạo diễn. Toàn bộ bản âm thanh bao gồm ba thành phần quan trọng: giọng nói người, hiệu ứng âm thanh và âm nhạc. Ba phần âm thanh này phải được pha trộn và cân bằng để tạo ra những điểm nhấn cần thiết, từ đó tạo ra những hiệu ứng mong muốn. Các chủ đề về cơ bản đề cập đến ba phần âm thanh đã đề cập trước đó sẽ được thảo luận bên dưới. Chúng bao gồm hội thoại, hiệu ứng âm thanh đồng bộ và không đồng bộ và âm nhạc.

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well. Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge. Perhaps this is because the very texture of a performer's voice supplies an element of character. ĐOẠN 2

Hãy bắt đầu với hội thoại. Như trường hợp của kịch sân khấu, đối thoại dùng để kể câu chuyện, đồng thời thể hiện cảm xúc và động cơ của các nhân vật. Thông thường với việc xây dựng nhận vật trong phim, khán giả nhận thấy rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa nhân vật và diễn viên. Vì vậy, chẳng hạn nam diễn viên Humphrey Bogart là nhân vật Sam Spade; tính cách trong phim và tính cách ngoài đời dường như hòa vào nhau. Có lẽ điều này là do chính kết cấu giọng nói của người biểu diễn mang đến một yếu tố về tính cách.

When voice textures fit the performer's physiognomy and gestures, a whole and very realistic persona emerges. The viewer sees not an actor working at his craft, but another human being struggling with life. It is interesting to note that how dialogue is used and the very amount of dialogue used varies widely among films. For example, in the highly successful science-fiction film 2001, little dialogue was evident, and most of it was banal and of little intrinsic interest. In this way, the film-maker was able to portray what Thomas Sobochack and Vivian Sobochack call, in An Introduction to Film, the 'inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and the visual beauties of the universe'. ĐOẠN 3

Khi kết cấu giọng nói phù hợp với diện mạo và cử chỉ của người biểu diễn thì một nhân vật toàn diện và rất chân thực sẽ xuất hiện. Người xem không thấy một diễn viên đang làm nghề, mà là một con người khác đang vật lộn với cuộc sống. Thật thú vị khi để ý thấy rằng cách hội thoại được sử dụng và số lượng câu thoại được sử dụng rất khác nhau giữa các bộ phim. Ví dụ, trong bộ phim khoa học viễn tưởng rất thành công năm 2001, có rất ít lời thoại, và phần lớn câu thoại là nhạt hẽo và ít gây hứng thú thực sự. Bằng cách này, nhà làm phim đã có thể miêu tả trong đoạn giới thiệu về bộ phim cái mà Thomas Sobochack và Vivian Sobochack gọi là 'sự hồi đáp không cân xứng giữa con người và công nghệ vĩ đại mà con người tạo ra và những hình ảnh đẹp đẽ về của vũ trụ'.

The comedy Bringing Up Baby, on the other hand, presents practically non-stop dialogue delivered at breakneck speed. This use of dialogue underscores not only the dizzy quality of the character played by Katherine Hepburn, but also the absurdity of the film itself and thus its humor. The audience is bounced from gag to gag and conversation to conversation; there is no time for audience reflection. The audience is caught up in a whirlwind of activity in simply managing to follow the plot. This film presents pure escapism - largely due to its frenetic dialogue. ĐOẠN 4


Mặt khác, bộ phim hài Giving Up Baby trình bày những cuộc đối thoại thực tế không ngừng được nói với tốc độ chóng mặt. Cách sử dụng đối thoại này không chỉ nhấn mạnh tính cách gây chóng mặt của nhân vật do Katherine Hepburn thủ vai, mà còn cả tính điên cuồng của chính bộ phim và từ đó tạo ra là sự hài hước của bộ phim. Khán giả được đưa từ câu đùa này sang câu đùa khác và cuộc trò chuyện này sang cuộc trò chuyện khác; không có thời gian cho khán giả nghĩ ngợi. Khán giả bị cuốn vào một vòng xoáy chuyển động chỉ đơn giản là cố gắng để theo dõi cốt truyện. Bộ phim này thể hiện được sự đơn thuần là trốn khỏi thực tế cuộc sống  - phần lớn là do cuộc đối thoại điên rồ của nó.

Synchronous sound effects are those sounds which are synchronized or matched with what is viewed. For example, if the film portrays a character playing the piano, the sounds of the piano are projected. Synchronous sounds contribute to the realism of film and also help to create a particular atmosphere. For example, the 'click' of a door being opened may simply serve to convince the audience that the image portrayed is real, and the audience may only subconsciously note the expected sound. However, if the 'click' of an opening door is part of an ominous action such as a burglary, the sound mixer may call attention to the 'click' with an increase in volume; this helps to engage the audience in a moment of suspense. ĐOẠN 5

Hiệu ứng âm thanh đồng bộ là những âm thanh được đồng bộ hóa hoặc khớp với nội dung được xem. Ví dụ: nếu bộ phim miêu tả một nhân vật chơi piano, âm thanh của piano sẽ được chiếu. Âm thanh đồng bộ góp phần tạo nên tính hiện thực của phim và cũng giúp tạo ra một bầu không khí cụ thể. Ví dụ: tiếng 'cạch' của một cánh mở ra có thể chỉ đơn giản dùng để thuyết phục khán giả rằng hình ảnh được miêu tả là có thật và khán giả có thể chỉ ghi nhận âm thanh mong đợi trong tiềm thức. Tuy nhiên, nếu tiếng 'cạch' của một cánh cửa đang mở ra là một phần của hành động đáng ngại, chẳng hạn như một vụ trộm, sự kết hợp âm thanh có thể thu hút sự chú ý đến tiếng 'cạch' đó bằng cách tăng âm lượng; điều này giúp thu hút khán giả trong giây phút hồi hộp.

Asynchronous sound effects, on the other hand, are not matched with a visible source of the sound on screen. Such sounds are included so as to provide an appropriate emotional nuance, and they may also add to the realism of the film. For example, a film-maker might opt to include the background sound of an ambulance's siren while the foreground sound and image portrays an arguing couple. The asynchronous ambulance siren underscores the psychic injury incurred in the argument; at the same time, the noise of the siren adds to the realism of the film by acknowledging the film's city setting. ĐOẠN 6

Mặt khác, hiệu ứng âm thanh không đồng bộ không khớp với nguồn âm thanh có thể nhìn thấy trên màn hình. Những âm thanh như vậy được đưa vào để mang lại sắc thái cảm xúc phù hợp và chúng cũng có thể làm tăng thêm tính chân thực cho bộ phim. Ví dụ: một nhà làm phim có thể chọn đưa âm thanh nền là tiếng còi xe cứu thương vào trong khi âm thanh và hình ảnh cận cảnh mô tả một cặp đôi đang cãi nhau. Tiếng còi xe cấp cứu không đồng bộ nhấn mạnh chấn thương tinh thần phát sinh trong cuộc tranh cãi; đồng thời, tiếng còi báo động làm tăng thêm tính hiện thực của bộ phim bằng việc cho biết bối cảnh thành phố của bộ phim.

We are probably all familiar with background music in films, which has become so ubiquitous as to be noticeable in its absence. We are aware that it is used to add emotion and rhythm. Usually not meant to be noticeable, it often provides a tone or an emotional attitude toward the story and /or the characters depicted. In addition, background music often foreshadows a change in mood. For example, dissonant music may be used in film to indicate an approaching (but not yet visible) menace or disaster. ĐOẠN 7

Có lẽ tất cả chúng ta đều quen thuộc với nhạc nền trong các bộ phim, thứ đã trở nên quá phổ biến đến mức để mà nhận ra sự hiện diện của nó. Chúng ta biết rằng nó được sử dụng để thêm cảm xúc và nhịp điệu. Nhạc nền không phải là để gây chú ý mà thường mang lại tinh thần chung hoặc thái độ cảm xúc cho câu chuyện và/hoặc các nhân vật được miêu tả. Ngoài ra, nhạc nền thường báo trước sự thay đổi tâm trạng. Ví dụ: âm nhạc khó nghe có thể được sử dụng trong phim để thể hiện mối đe dọa hoặc thảm họa đang đến gần (nhưng chưa nhìn thấy được).

Background music may aid viewer understanding by linking scenes. For example, a particular musical theme associated with an individual character or situation may be repeated at various points in a film in order to remind the audience of salient motifs or ideas. ĐOẠN 8

Nhạc nền có thể giúp người xem hiểu bằng cách liên kết các cảnh. Ví dụ: một chủ đề âm nhạc cụ thể liên quan đến một nhân vật hoặc tình huống riêng lẻ có thể được lặp lại ở nhiều điểm khác nhau trong phim để nhắc khán giả về các mô-típ hoặc ý tưởng nổi bật.

Film sound comprises conventions and innovations. We have come to expect an acceleration of music during car chases and creaky doors in horror films. Yet, it is important to note as well that sound is often brilliantly conceived. The effects of sound are often largely subtle and often are noted by only our subconscious minds. We need to foster an awareness of film sound as well as film space so as to truly appreciate an art form that sprang to life during the twentieth century - the modern film. ĐOẠN 9

Âm thanh phim bao gồm các quy định và đổi mới. Chúng ta đã trông mong âm nhạc tăng tốc lên trong các cuộc rượt đuổi bằng ô tô và những cánh cửa cót két trong các bộ phim kinh dị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là âm thanh thường được tạo ra rất xuất sắc. Những hiệu ứng của âm thanh thường phần lớn là rất tinh tế, khó nhận ra và thường chỉ được ghi nhận trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta cần nâng cao nhận thức về âm thanh phim cũng như không gian phim để thưởng thức một loại hình nghệ thuật đã xuất hiện trong thế kỷ XX - phim hiện đại.

 

Questions 14-18

Choose the correct letter, A, B, C or D
Write the correct letter in boxes 14—18 on your answer sheet.

14.  In the first paragraph, the writer makes a point that

   A) the director should plan the sound track at an early stage in filming.
   B) it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.
   C) the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
   D) it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it.

15.  One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify

   A) the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.
   B) the audience’s wish that actors are visually appropriate for their roles.
   C) the value of the actor having had similar feelings to the character.
   D) the audience’s preference for dialogue to be as authentic as possible.

16.  In the third paragraph, the writer suggests that

   A) audiences are likely to be critical of film dialogue that does not reflect their own experience.
   B) film dialogue that appears to be dull may have a specific purpose.
   C) filmmakers vary considerably in the skill with which they handle dialogue.
   D) the most successful films are those with dialogue of high quality.

17.  What does the writer suggest about Bringing Up

   A) The plot suffers from the filmmaker’s wish to focus on humorous dialogue.
   B) The dialogue helps to make it one of the best comedy films ever produced.
   C) There is a mismatch between the speed of the dialogue and the speed of actions.
   D) The nature of the dialogue emphasises key elements of the film.

18. The writer refers to the ‘click’ of a door to make the point that realistic sounds

   A) are often used to give the audience a false impression of events in the film.
   B) may be interpreted in different ways by different members of the audience.
   C) may be modified in order to manipulate the audience’s response to the film.
   D) tend to be more significant in films presenting realistic situations.

Questions 19-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 201?

In boxes 19-23 on your answer sheet, write


TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this


19. Audiences are likely to be surprised if a film lacks background music.
20. Background music may anticipate a development in a film.
21. Background music has more effect on some people than on others.
22. Background music may help the audience to make certain connections within the film.
23. Audiences tend to be aware of how the background music is affecting them.


Questions 24-26

Complete each sentence with the correct, below.

Write the correct letter, A-E, in boxes 24-26 on your answer sheet.

24. The audience’s response to different parts of a film can be controlled
25. The feelings and motivations of characters become clear
26. A character seems to be a real person rather than an actor


A. when the audience listens to the dialogue.
B. if the film reflects the audience’s own concerns.
C. if voice, sound and music are combined appropriately.
D. when the director is aware of how the audience will respond.
E. when the actor's appearance, voice and moves are consistent with each other.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

An Introduction to Film Sound

 

Questions 14-18

Choose the correct letter, A, B, C or D
Write the correct letter in boxes 14—18 on your answer sheet.

 

14.  In the first paragraph, the writer makes a point that
Trong đoạn đầu tiên, người viết đưa ra quan điểm rằng

   A) the director should plan the sound track at an early stage in filming.
đạo diễn nên lên kế hoạch cho bản âm thanh ở giai đoạn đầu trong quá trình quay phim.


   B) it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.
sẽ là sai lầm nếu bỏ qua sự đóng góp của âm thanh vào tính nghệ thuật của phim.

Giải thích: đoạn 1

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound.


   C) the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
ngành công nghiệp âm nhạc có thể có ảnh hưởng có lợi đến âm thanh trong phim.
   D) it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it.
điều quan trọng là những người làm việc về âm thanh trong phim phải chịu trách nhiệm duy nhất về nó.

 


15.  One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify
Một lý do mà người viết đề cập đến Humphrey Bogart là để minh họa

   A) the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.
tầm quan trọng của diễn viên và nhân vật có tính cách giống nhau.

Giải thích: đoạn 2

 Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge. Perhaps this is because the very texture of a performer's voice supplies an element of character.


   B) the audience’s wish that actors are visually appropriate for their roles.
mong muốn của khán giả rằng các diễn viên có ngoại hình phù hợp với vai diễn của họ.
   C) the value of the actor having had similar feelings to the character.
giá trị của việc diễn viên có cảm xúc tương tự với nhân vật.

   D) the audience’s preference for dialogue to be as authentic as possible.
sở thích của khán giả đối với cuộc đối thoại càng chân thực càng tốt.


 

16.  In the third paragraph, the writer suggests that
Trong đoạn thứ ba, người viết gợi ý rằng

   A) audiences are likely to be critical of film dialogue that does not reflect their own experience.
khán giả có thể chỉ trích đối thoại trong phim không phản ánh trải nghiệm của chính họ.


   B) film dialogue that appears to be dull may have a specific purpose.
đối thoại phim có vẻ buồn tẻ có thể có mục đích cụ thể.

Giải thích: đoạn 3

It is interesting to note that how dialogue is used and the very amount of dialogue used varies widely among films. For example, in the highly successful science-fiction film 2001, little dialogue was evident, and most of it was banal and of little intrinsic interest. In this way, the film-maker was able to portray what Thomas Sobochack and Vivian Sobochack call, in An Introduction to Film, the 'inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and the visual beauties of the universe'.


   C) filmmakers vary considerably in the skill with which they handle dialogue.
các nhà làm phim khác nhau đáng kể về kỹ năng xử lý đối thoại.
   D) the most successful films are those with dialogue of a high quality.
những bộ phim thành công nhất là những bộ phim có lời thoại chất lượng cao.


 

17.  What does the writer suggest about Bringing Up
Người viết gợi ý điều gì về Bringing Up

   A) The plot suffers from the filmmaker’s wish to focus on humorous dialogue.
Cốt truyện bị nhà làm phim muốn tập trung vào đối thoại hài hước.
   B) The dialogue helps to make it one of the best comedy films ever produced.
Lời thoại giúp nó trở thành một trong những bộ phim hài hay nhất từng được sản xuất.
   C) There is a mismatch between the speed of the dialogue and the speed of actions.
Có sự không phù hợp giữa tốc độ đối thoại và tốc độ hành động.


   D) The nature of the dialogue emphasises key elements of the film.
Bản chất của cuộc đối thoại củng cố các yếu tố chính của bộ phim.

Giải thích: đoạn 4

This film presents pure escapism - largely due to its frenetic dialogue


18. The writer refers to the ‘click’ of a door to make the point that realistic sounds
Người viết đề cập đến tiếng 'cạch' của một cánh cửa để nhấn mạnh rằng âm thanh thực tế

   A) are often used to give the audience a false impression of events in the film.
thường được sử dụng để tạo cho khán giả ấn tượng sai về các sự kiện trong phim.
   B) may be interpreted in different ways by different members of the audience.
có thể được giải thích theo những cách khác nhau bởi các thành phần khán giả khác nhau.


   C) may be modified in order to manipulate the audience’s response to the film.
có thể được sửa đổi để điều khiển phản ứng của khán giả đối với bộ phim.

Giải thích: đoạn 5

 For example, the 'click' of a door being opened may simply serve to convince the audience that the image portrayed is real, and the audience may only subconsciously note the expected sound. However, if the 'click' of an opening door is part of an ominous action such as a burglary, the sound mixer may call attention to the 'click' with an increase in volume; this helps to engage the audience in a moment of suspense.


   D) tend to be more significant in films presenting realistic situations
có xu hướng quan trọng hơn trong các bộ phim thể hiện các tình huống thực tế..

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO 

Questions 19-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 201?

In boxes 19-23 on your answer sheet, write


TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

 

19.T Audiences are likely to be surprised if a film lacks background music.
Khán giả có thể sẽ ngạc nhiên nếu một bộ phim thiếu nhạc nền.

Giải thích: đoạn 7
We are probably all familiar with background music in films, which has become so ubiquitous as to be noticeable in its absence.


20.T Background music may anticipate a development in a film.
Nhạc nền có thể dự đoán diễn biến trong phim.

Giải thích: đoạn 7

In addition, background music often foreshadows a change in mood. For example, dissonant music may be used in film to indicate an approaching (but not yet visible) menace or disaster.


21.NG Background music has more effect on some people than on others.
Nhạc nền có tác dụng đối với một số người hơn những người khác.

Giải thích: không có thông tin


22.T Background music may help the audience to make certain connections within the film.
Nhạc nền có thể giúp khán giả tạo ra những kết nối nhất định trong phim.

Giải thích: đoạn 8

Background music may aid viewer understanding by linking scenes. For example, a particular musical theme associated with an individual character or situation may be repeated at various points in a film in order to remind the audience of salient motifs or ideas.


23.F Audiences tend to be aware of how the background music is affecting them.
Khán giả có xu hướng nhận thức được tác động của nhạc nền đối với họ.

Giải thích: đoạn 9

 The effects of sound are often largely subtle and often are noted by only our subconscious minds. 

 


Questions 24-26

Complete each sentence with the correct, below.

Write the correct letter, A-E, in boxes 24-26 on your answer sheet.

24.C The audience’s response to different parts of a film can be controlled
Có thể kiểm soát phản ứng của khán giả đối với các phần khác nhau của một bộ phim

Giải thích: đoạn 1

The entire soundtrack consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects.


25.A The feelings and motivations of characters become clear
Cảm xúc và động cơ của các nhân vật trở nên rõ ràng

Giải thích: đoạn 2

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well.


26.E A character seems to be a real person rather than an actor
Một nhân vật có vẻ là người thật chứ không phải diễn viên

Giải thích: đoạn 3

When voice textures fit the performer's physiognomy and gestures, a whole and very realistic persona emerges. The viewer sees not an actor working at his craft, but another human being struggling with life


A. when the audience listens to the dialogue.
khi khán giả lắng nghe cuộc đối thoại.
B. if the film reflects the audience’s own concerns.
nếu bộ phim phản ánh mối quan tâm riêng của khán giả.
C. if voice, sound and music are combined appropriately.
nếu giọng nói, âm thanh và âm nhạc được kết hợp một cách thích hợp.
D. when the director is aware of how the audience will respond.
khi đạo diễn biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào.
E. when the actor's appearance, voice and moves are consistent with each other.
khi ngoại hình, giọng nói và động tác của diễn viên nhất quán với nhau.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. B
15. A
16. B
17. D
18. C
19. TRUE
20. TRUE
21. NOT GIVEN
22. TRUE
23. FALSE
24. C
25. A
26. E

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status