ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Gifted children and learning

Gifted children and learning

A. Internationally, ‘giftedness’ is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test, which is above a chosen cutoff point, usually at around the top 2-5%. Children’s educational environment contributes to the IQ score

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Gifted children and learning

 

A. Internationally, ‘giftedness’ is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test, which is above a chosen cutoff point, usually at around the top 2-5%. Children’s educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. For example, a very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010). The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. Because IQ tests are decidedly influenced by what the child has learned, they are to some extent measures of current achievement based on age-norms; that is, how well the children have learned to manipulate their knowledge and know-how within the terms of the test. The vocabulary aspect, for example, is dependent on having heard those words. But IQ tests can neither identify the processes of learning and thinking nor predict creativity.

Trên bình diện quốc tế, 'năng khiếu' thường được xác định bằng điểm số trong bài kiểm tra tổng quát trí thông minh , được gọi là bài kiểm tra IQ, cao hơn điểm giới hạn đã chọn, thường ở tốp 2-5%. Môi trường giáo dục của trẻ góp phần vào chỉ số IQ và cách sử dụng trí thông minh. Ví dụ, một mối quan hệ tích cực rất chặt chẽ đã được tìm thấy khi điểm số IQ của trẻ em được so sánh với việc cung cấp sự dạy dỗ tại nhà (Freeman, 2010). Điểm IQ của trẻ em càng cao, đặc biệt là trên IQ 130, thì chất lượng giáo dục hỗ trợ của trẻ càng tốt, được đo bằng các tương tác bằng lời nói với cha mẹ được kể lại, số lượng sách và hoạt động ở nhà của chúng, v.v. Bởi vì các bài kiểm tra IQ bị ảnh hưởng rõ ràng bởi những gì đứa trẻ đã được học, ở một mức độ nào đó chúng là thước đo thành tích hiện tại dựa trên các tiêu chuẩn về độ tuổi; nghĩa là, các em đã học cách vận dụng kiến thức và hiểu biết của mình tốt như thế nào trong khuôn khổ bài kiểm tra. Ví dụ, khía cạnh từ vựng phụ thuộc vào việc đứa trẻ đã nghe thấy những từ đó. Nhưng các bài kiểm tra IQ không thể xác định quá trình học tập và tư duy cũng như dự đoán khả năng sáng tạo.

B. Excellence does not emerge without appropriate help. To reach an exceptionally high standard in any area very able children need the means to learn, which includes material to work with and focused challenging tuition -and the encouragement to follow their dream. There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think, compared with more average-ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation. To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning – metacognition – which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example.

Sự xuất sắc không xuất hiện nếu không có sự trợ giúp thích hợp. Để đạt được tiêu chuẩn đặc biệt cao trong bất kỳ lĩnh vực nào, trẻ em cực kỳ giỏi cần có phương tiện để học tập, bao gồm tài liệu để học tập và sự tập trung dạy dỗ đầy thử thách - và sự khuyến khích để theo đuổi ước mơ của chúng. Dường như có sự khác biệt mang tính chủ quan trong cách suy nghĩ của những học sinh có năng lực trí tuệ cao so với những học sinh có năng lực trung bình hơn hoặc lớn tuổi hơn những học sinh cần sự chỉnh đốn đến từ bên ngoài của giáo viên để bù đắp cho việc không có khả năng tự chỉnh đốn bản thân của chúng. Để tự điều chỉnh bản thân tốt nhất, tất cả trẻ em cần hỗ trợ xác định cách học của riêng mình - khả năng siêu nhận thức - bao gồm các chiến lược lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và lựa chọn nội dung học. Sự nhận thức về mặt cảm xúc là một phần quan trọng của khả năng nhận thức vì vậy nên giúp trẻ em nhận ra cảm giác về lĩnh vực học tập chẳng hạn cảm giác tò mò hoặc tự tin.

C. High achievers have been found to use self-regulatory learning strategies more often and more effectively than lower achievers, and are better able to transfer these strategies to deal with unfamiliar tasks. This happens to such a high degree in some children that they appear to be demonstrating talent in particular areas. Overviewing research on the thinking process of highly able children, (Shore and Kanevsky, 1993) put the instructor’s problem succinctly: ‘ If they [the gifted] merely think more quickly, then we need only teach more quickly. If they merely make fewer errors, then we can shorten the practice ’. But of course, this is not entirely the case; adjustments have to be made in methods of learning and teaching, to take account of the many ways individuals think.

Những trẻ em có thành tích tốt đã được phát hiện là sử dụng các phương pháp học tập tự chỉnh đốn bản thân thường xuyên hơn và hiệu quả hơn những trẻ em kém thành tích hơn và có khả năng chuyển đôi phương pháp học tập này tốt hơn để giải quyết các nhiệm vụ không quen thuộc. Cách học tự chỉnh đốn bản thân này diễn ra ở mức độ cao ở một số trẻ em đến nỗi chúng dường như thể hiện tài năng trong các lĩnh vực cụ thể. Nghiên cứu tổng quan về quá trình tư duy của trẻ có năng lực cao (Shore và Kanevsky, 1993) nhấn mạnh vấn đề của người hướng dẫn một cách súc tích: ‘ Nếu chúng [những đứa trẻ có tài] chỉ tư duy nhanh hơn, thì chúng ta chỉ cần dạy nhanh hơn. Nếu họ chỉ mắc ít lỗi hơn, thì chúng ta có thể rút ngắn quá trình luyện tập '. Nhưng tất nhiên, điều này không hoàn toàn đúng; phải thực hiện những điều chỉnh trong phương pháp học tập và giảng dạy, để tính đến nhiều cách suy nghĩ của từng cá nhân.

D. Yet in order to learn by themselves, the gifted do need some support from their teachers. Conversely, teachers who have a tendency to ‘overdirect’ can diminish their gifted pupils’ learning autonomy. Although ‘ spoon-feeding ’ can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life successes. Too much dependence on the teachers risks loss of autonomy and motivation to discover. However, when teachers allow pupils to reflect on their own learning and thinking activities, they increase their pupils’ self-regulation. For a young child, it may be just the simple question ‘What have you learned today?’ which helps them to recognise what they are doing. Given that a fundamental goal of education is to transfer the control of learning from teachers to pupils, improving pupils’ learning to learn techniques should be a major outcome of the school experience, especially for the highly competent. There are quite a number of new methods which can help, such as child- initiated learning, ability-peer tutoring, etc. Such practices have been found to be particularly useful for bright children from deprived areas.

Tuy nhiên, để tự học, trẻ em có tài cần có sự hỗ trợ từ giáo viên của chúng. Ngược lại, những giáo viên có xu hướng 'chỉ dẫn quá mức' có thể làm giảm tính tự chủ trong học tập của những học sinh tài năng. Mặc dù ‘đút thìa’ có thể mang lại kết quả thi cử cực kỳ cao, nhưng không phải lúc nào kết quả này cũng dẫn đến những thành công ấn tượng như vậy trong cuộc sống. Phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên có nguy cơ đánh mất khả năng tự chủ và động lực khám phá. Tuy nhiên, khi giáo viên để học sinh ngẫm nghỉ về các hoạt động học tập và tư duy của chính mình, chúng sẽ tăng khả năng tự điều chỉnh của học sinh. Đối với trẻ nhỏ, có thể chỉ cần một câu hỏi đơn giản “Hôm nay con học được gì?” cũng giúp chúng nhận ra mình đang làm gì. Dựa vào mục tiêu cơ bản của giáo dục là chuyển giao quyền kiểm soát việc học từ giáo viên sang học sinh, việc cải thiện kỹ thuật học tập của học sinh nên là kết quả chính của trải nghiệm ở trường, đặc biệt là đối với những học sinh có năng lực cao. Có khá nhiều phương pháp mới có thể giúp ích, chẳng hạn như phương pháp học tập do trẻ khởi xướng, dạy theo khả năng ngang hàng, v.v. Những phương pháp như vậy đã được chứng minh là đặc biệt hữu ích đối với trẻ em thông minh ở những vùng thiếu thốn.

E. But scientific progress is not all theoretical, knowledge is so vital to outstanding performance: individuals who know a great deal about a specific domain will achieve at a higher level than those who do not (Elshout, 1995). Research with creative scientists by Simonton (1988) brought him to the conclusion that above a certain high level, characteristics such as independence seemed to contribute more to reaching the highest levels of expertise than intellectual skills, due to the great demands of effort and time needed for learning and practice. Creativity in all forms can be seen as expertise as mixed with a high level of motivation (Weisberg, 1993).

Nhưng sự tiến bộ rõ ràng không phải hoàn toàn là lý thuyết, kiến thức là yếu tố rất quan trọng đối với thành tích xuất sắc: những cá nhân biết nhiều về một lĩnh vực cụ thể sẽ đạt được thành tích cao hơn những người không có kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể (Elshout, 1995). Nghiên cứu cùng với các nhà khoa học sáng tạo của Simonton (1988) đã đưa ông đến kết luận rằng trên một mức cao nhất định, so với các kỹ năng trí tuệ thì các đặc điểm như tính độc lập dường như đóng góp nhiều hơn vào việc đạt được trình độ chuyên môn nhất, do đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian cần thiết cho học tập và thực hành. Sự sáng tạo dưới mọi hình thức có thể được coi là sự kết hợp giữa chuyên môn cao và động lực lớn (Weisberg, 1993).

F. To sum up, learning is affected by emotions of both the individual and significant others. Positive emotions facilitate the creative aspects of earning and negative emotions inhibit it. Fear, for example, can limit the development of curiosity, which is a strong force in scientific advance, because it motivates problem-solving behaviour. In Boekaerts ’ (1991) review of emotion in the learning of very high IQ and highly achieving children, she found emotional forces in harness. They were not only curious, but often had a strong desire to control their environment, improve their learning efficiency and increase their own learning resources. 


Tóm lại, việc học bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cả cá nhân và những người quan trọng khác. Cảm xúc tích cực tạo điều kiện cho các khía cạnh sáng tạo có được và cảm xúc tiêu cực ngăn cản việc sáng tạo. Ví dụ, nỗi sợ hãi có thể hạn chế sự phát triển tính tò mò, vốn là một động lực mạnh mẽ trong tiến bộ khoa học, bởi vì nó thúc đẩy hành vi giải quyết vấn đề. Trong bài đánh giá về cảm xúc của Boekaerts’ (1991) đối với việc học hỏi của những đứa trẻ có chỉ số IQ rất cao và những đứa trẻ đạt thành tích cao, bà đã tìm thấy những sức mạnh cảm xúc đang được khai thác. Chúng không chỉ tò mò mà thường có mong muốn mạnh mẽ để kiểm soát môi trường học tập của chúng, cải thiện hiệu quả học tập và tăng tiềm lực học tập của chính chúng.

 

Questions 14-17

Reading Passage 198 has six paragraphs, A-F.
Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-F, in boxes 14-17 on your answer sheet

NB You may use any letter more than once.

14. a reference to the influence of the domestic background on the gifted child.
15. reference to what can be lost if learners are given too much guidance.
16. a reference to the damaging effects of anxiety.
17. examples of classroom techniques which favour socially-disadvantaged children.

 

Questions 18-22

Look at the following statements (Questions 18-22) and the list of people below.

Match each statement with the correct person or people, A-E.

Write the correct letter, A-E, in boxes 18-22 on your answer sheet.

18. Less time can be spent on exercises with gifted pupils who produce accurate work.
19. Self-reliance is a valuable tool that helps gifted students reach their goals.
20. Gifted children know how to channel their feelings to assist their learning.
21. The very gifted child benefits from appropriate support from close relatives.
22. Really successful students have learnt a considerable amount about their subject.

 

List of People

    A.    Freeman
    B.   Shore and Kanevsky
    C.   Elshout
    D.  Simonton
    E.   Boekaerts

 

Questions 23-26

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 23—26 on your answer sheet

23. One study found a strong connection between children’s IQ and the availability of .................... and ....................  at home.
24. Children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have ....................
25. Meta-cognition involves children understanding their own learning strategies, as well as developing ....................
26. Teachers who rely on what is known as .................... often produce sets of impressive grades in class tests.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Gifted children and learning

 

Questions 14-17

Reading Passage 198 has six paragraphs, A-F.
Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-F, in boxes 14-17 on your answer sheet

NB You may use any letter more than once.
14.A  a reference to the influence of the domestic background on the gifted child.
liên quan đến ảnh hưởng của nền tảng gia đình đối với đứa trẻ có năng khiếu.

Giải thích:

The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc.


15.D reference to what can be lost if learners are given too much guidance.
liên quan đến những gì có thể bị mất nếu người học được hướng dẫn quá nhiều.

Giải thích:

Too much dependence on the teachers risks loss of autonomy and motivation to discover.


16.F a reference to the damaging effects of anxiety.
liên quan đến tác hại của sự lo lắng.

Giải thích:

Fear, for example, can limit the development of curiosity, which is a strong force in scientific advance, because it motivates problem-solving behaviour.


17.D examples of classroom techniques which favour socially-disadvantaged children.
ví dụ về các kỹ thuật trong lớp học có lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội.

Giải thích:

There are quite a number of new methods which can help, such as child- initiated learning, ability-peer tutoring, etc. Such practices have been found to be particularly useful for bright children from deprived areas.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 18-22

Look at the following statements (Questions 18-22) and the list of people below.

Match each statement with the correct person or people, A-E.

Write the correct letter, A-E, in boxes 18-22 on your answer sheet.


18.B Less time can be spent on exercises with gifted pupils who produce accurate work.
Có thể dành ít thời gian hơn cho các bài tập với những học sinh có khả năng làm bài chính xác.

Giải thích: đoạn C

(Shore and Kanevsky, 1993) put the instructor’s problem succinctly: ‘ If they [the gifted] merely think more quickly, then we need only teach more quickly. If they merely make fewer errors, then we can shorten the practice ’.

 

19.D Self-reliance is a valuable tool that helps gifted students reach their goals.
Tự lực là một công cụ quý giá giúp học sinh có năng khiếu đạt được mục tiêu của mình.

Giải thích: đoạn E

Research with creative scientists by Simonton (1988) brought him to the conclusion that above a certain high level, characteristics such as independence seemed to contribute more to reaching the highest levels of expertise than intellectual skills, due to the great demands of effort and time needed for learning and practice.

 

20.E Gifted children know how to channel their feelings to assist their learning.
Trẻ có năng khiếu biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình để hỗ trợ việc học tập.

Giải thích: đoạn F

In Boekaerts ’ (1991) review of emotion the learning of very high IQ and highly achieving children, she found emotional forces in harness. They were not only curious, but often had a strong desire to control their environment, improve their learning efficiency and increase their own learning resources. 

 

21.A The very gifted child benefits from appropriate support from close relatives.
Trẻ rất có năng khiếu được hưởng lợi từ sự hỗ trợ thích hợp từ những người thân.

Giải thích: đoạn A

For example, a very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010).

 

22.C Really successful students have learnt a considerable amount about their subject.
Những sinh viên thực sự thành công đã học được một lượng đáng kể về môn học của họ.

Giải thích: đoạn E

But scientific progress is not all theoretical, knowledge is a so vital to outstanding performance: individuals who know a great deal about a specific domain will achieve at a higher level than those who do not (Elshout, 1995)

 

List of People

    A.    Freeman
    B.   Shore and Kanevsky
    C.   Elshout
    D.  Simonton
    E.   Boekaerts

 

Questions 23-26

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 23—26 on your answer sheet

23. One study found a strong connection between children’s IQ and the availability of ........books............ and ......activities..............  at home.

Một nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chỉ số IQ của trẻ em với sự sẵn có của sách và các hoạt động ở nhà.

Giải thích: đoạn A

The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc.


24. Children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have ......internal regulation..............

Những đứa trẻ có khả năng trung bình dường như cần được giáo viên hướng dẫn nhiều hơn vì chúng không sự điều chỉnh nội tại

Giải thích: đoạn B

There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think, compared with more average-ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation.


25. Meta-cognition involves children understanding their own learning strategies, as well as developing ......emotional awareness..............

Siêu nhận thức liên quan đến việc trẻ em hiểu các chiến lược học tập của chính mình, cũng như phát triển nhận thức về cảm xúc

Giải thích: đoạn B

To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning – metacognition – which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example.
 


26. Teachers who rely on what is known as .....spoon-feeding............... often produce sets of impressive grades in class tests.

Những giáo viên dựa vào cái được gọi là đút thìa thường tạo ra nhiều điểm số ấn tượng trong các bài kiểm tra trên lớp.

Giải thích: đoạn D

Although ‘ spoon-feeding ’ can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life successes.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. A
15. D
16. F
17. D
18. B
19. D
20. E
21. A
22. C
23. books (and) activities [In either order]
24. internal regulation/ self-regulation
25. emotional awareness
26. spoon-feeding

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status