ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Research using twins

Research using twins

To biomedical researchers all over the world, twins offer a precious opportunity to untangle the influence of genes and the environment - of nature and nurture. Because identical twins come from a single fertilized egg that splits into two

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Research using twins

 

To biomedical researchers all over the world, twins offer a precious opportunity to untangle the influence of genes and the environment - of nature and nurture. Because identical twins come from a single fertilized egg that splits into two, they share virtually the same genetic code. Any differences between them -one twin having younger-looking skin, for example - must be due to environmental factors such as less time spent in the sun. ĐOẠN 1

Đối với các nhà nghiên cứu y sinh trên thế giới, các cặp song sinh thường là một cơ hội quý giá để gỡ rối ảnh hưởng của gen và môi trường - về tự nhiên và sự tác động môi trường. Bởi vì các cặp song sinh giống nhau đến từ một quả trứng được thụ tinh duy nhất tách thành hai nên chúng hầu như chia sẻ cùng mã di truyền. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa họ chẳng hạn một người song sinh có làn da trông trẻ hơn, ắt hẳn là do các nhân tố môi trường như là dành ít thời gian dưới ánh nắng mặt trời.

 

Alternatively, by comparing the experiences of identical twins with those of fraternal twins, who come from separate eggs and share on average half their DNA, researchers can quantify the extent to which our genes affect our lives. If identical twins are more similar to each other with respect to an ailment than fraternal twins are, then vulnerability to the disease must be rooted at least in part in heredity. ĐOẠN 2

Ngoài ra, bằng việc so sánh các trải nghiệm của các cặp song sinh giống hệt nhau với trải nghiệm của những cặp song sinh khác trứng sinh ra từ những quả trứng tách biệt và có chung trung bình một nửa DNA của chúng, các nhà nghiên cứu có thể định lượng mức độ ảnh hưởng của gen đến cuộc sống của chúng ta. Nếu các cặp song sinh giống y hệt nhau giống nhau về phương diện bệnh tật hơn so với các cặp song sinh khác trứng, thì khả năng dễ bị mắc căn bệnh đó phải bắt nguồn ít nhất một phần do di truyền

 

These two lines of research - studying the differences between identical twins to pinpoint the influence of environment, and comparing identical twins with fraternal ones to measure the role of inheritance - have been crucial to understanding the interplay of nature and nurture in determining our personalities, behavior, and vulnerability to disease. ĐOẠN 3

Hai dòng nghiên cứu này - nghiên cứu sự khác biệt giữa các cặp sinh đôi giống hệt nhau để xác định ảnh hưởng của môi trường, và so sánh các cặp sinh đôi giống hệt nhau với các cặp sinh đôi khác trứng để đo lường vai trò của thừa kế - là rất quan trọng để hiểu tác động lẫn nhau của tự nhiên và tác động môi trường trong việc xác định tính cách, hành vi và khả năng dễ bị tấn công bởi bệnh tật của chúng ta.

 

The idea of using twins to measure the influence of heredity dates back to 1875, when the English scientist Francis Galton first suggested the approach (and coined the phrase 'nature and nurture'). But twin studies took a surprising twist in the 1980s, with the arrival of studies into identical twins who had been separated at birth and reunited as adults. Over two decades 137 sets of twins eventually visited Thomas Bouchard's lab in what became known as the Minnesota Study of Twins Reared Apart. Numerous tests were carried out on the twins, and they were each asked more than 15,000 questions. ĐOẠN 4

Ý tưởng sử dụng các cặp sinh đôi để đo lường ảnh hưởng của thừa kế bắt nguồn từ 1875, khi nhà khoa học người Anh Francis Galton lần đầu gợi ý phương pháp này ( và đã đặt ra cụm từ " nature và nurture"). Nhưng các nghiên cứu về song sinh đã có một bước ngoặt đáng ngạc nhiên vào những năm 1980, với sự xuất hiện của các nghiên cứu về các cặp song sinh giống hệt nhau được tách rời lúc sinh và được đoàn tụ khi trưởng thành. Qua hai thập kỷ, 137 cặp song sinh cuối cùng đã đến phòng thí nghiệm của Bouchard trong nghiên cứu được gọi là Nghiên cứu Minnesota về các cặp song sinh được nuôi dưỡng tách rời nhau. Nhiều bài kiểm tra được thực hiện trên các cặp song sinh và mỗi bọn họ được hỏi hơn 15.000 câu hỏi.

 

Bouchard and his colleagues used this mountain of data to identify how far twins were affected by their genetic makeup. The key to their approach was a statistical concept called heritability. In broad terms, the heritability of a trait measures the extent to which differences among members of a population can be explained by differences in their genetics. And wherever Bouchard and other scientists looked, it seemed, they found the invisible hand of genetic influence helping to shape our lives. ĐOẠN 5

Bouchard và đồng nghiệp của anh ta đã sử dụng núi dữ liệu này để xác định mức độ ảnh hưởng của các cặp sinh đôi do cấu tạo gen của họ. Điểm mấu chốt trong cách tiếp cận của họ là một khái niệm thống kê được gọi là hệ số di truyền. Khái niệm rộng hơn, hệ số di truyền của một tính trạng đo lường mức độ mà sự khác biệt giữa các thành viên của một quần thể dân số có thể được giải thích bởi sự khác biệt trong di truyền của họ. Và bất cứ nơi nào Bouchard và các nhà khoa học khác tìm kiếm, dường như họ đã tìm thấy một bàn tay vô hình về ảnh hưởng của di truyền giúp định hình cuộc sống của chúng ta.

 

Lately, however, twin studies have helped lead scientists to a radical new conclusion: that nature and nurture are not the only elemental forces at work. According to a recent field called epigenetics, there is a third factor also in play, one that in some cases serves as a bridge between the environment and our genes, and in others operates on its own to shape who we are. ĐOẠN 6

Tuy nhiên, gần đây, các nghiên cứu về song sinh đã giúp hướng những nhà khoa học đi đến một kết luận hoàn toàn mới" rằng tự nhiên và tác động môi trường không chỉ là lực lượng mạnh mẽ duy nhất hoạt động. Theo như một lĩnh vực gần đây gọi là di truyền học biểu sinh, có một nhân tố thứ 3 cũng đang hoạt động, một nhân tố trong một số trường hợp đóng vai trò như cầu nối giữa môi trường và gen của chúng ta và trong các trường hợp khác, và trong những trường hợp khác nó tự vận hành để định hình chúng ta là ai.

Epigenetic processes are chemical reactions tied to neither nature nor nurture but representing what researchers have called a 'third component'. These reactions influence how our genetic code is expressed: how each gene is strengthened or weakened, even turned on or off, to build our bones, brains and all the other parts of our bodies. ĐOẠN 7

Các quá trình biểu sinh là các phản ứng hóa học không gắn liền với tự nhiên hay tác động môi trường mà đại diện cho cái mà các nhà khoa học gọi là " thành phần thứ 3". Những phản ứng này ảnh hưởng đến cách mà các mã di truyền của chúng ta được thể hiện: cách mỗi gen được củng cố hay bị suy yếu, thậm chí cách mà gen được bật hay tắt, cách gen xây dựng xương, não và các bộ phận khác của cơ thể chúng ta.

 

If you think of our DNA as an immense piano keyboard and our genes as the keys - each key symbolizing a segment of DNA responsible for a particular note, or trait, and all the keys combining to make us who we are - then epigenetic processes determine when and how each key can be struck, changing the tune being played. ĐOẠN 8

Nếu bạn nghĩ về DNA của chúng ta như một bàn phím piano khổng lồ và gen của chúng ta như là các phím - mỗi phím tương trưng cho một phân đoạn DNA chịu trách nhiệm cho một nốt hoặc đặc điểm cụ thể  và tất cả những phím này cùng nhau tạo nên chúng ta là ai - quy trình biểu sinh xác định khi nào và làm thế nào mỗi phím có thể được chơi, làm thay đổi giai điệu đang được phát.

 

One way the study of epigenetics is revolutionizing our understanding of biology is by revealing a mechanism by which the environment directly impacts on genes. Studies of animals, for example, have shown that when a rat experiences stress during pregnancy, it can cause epigenetic changes in a fetus that lead to behavioral problems as the rodent grows up. Other epigenetic processes appear to occur randomly, while others are normal, such as those that guide embryonic cells as they become heart, brain, or liver cells, for example. ĐOẠN 9

Một cách mà các nghiên cứu về biểu sinh học đang cách mạng hóa hiểu biết của chúng ta là về sinh học là bằng cách tiết lộ một cơ chế mà môi trường trực tiếp ảnh hưởng lên gen của chúng ta. Các nghiên cứu về động vật chẳng hạn, cho thấy rằng khi một con chuột trải qua sự căng thẳng trong suốt quá trình mang thai, nó có thể gây ra một sự thay đổi biểu sinh học trong bào thai dẫn đến những vấn đề hành vi khi loài gặm nhấm này lớn lên. Các quy trình biểu sinh khác dường như xảy ra ngẫu nhiên, trong khi những quá trình khác diễn ra bình thường như những quá trình hướng dẫn các bào phôi khi chúng trở thành tế bào tim, nào hoặc gan chẳng hạn.

 

Geneticist Danielle Reed has worked with many twins over the years and thought deeply about what twin studies have taught us. 'It's very clear when you look at twins that much of what they share is hardwired,' she says. 'Many things about them are absolutely the same and unalterable. But it's also clear, when you get to know them, that other things about them are different. Epigenetics is the origin of a lot of those differences, in my view.' ĐOẠN 10

Nhà di truyền học Danielle Reed đã làm việc với nhiều cặp sinh đôi qua nhiều năm và suy nghĩ sâu sắc về những gì các nghiên cứu về song sinh đã dạy chúng ta. Bà ấy nói " rõ ràng khi chúng ta nhìn vào các cặp sinh đôi rằng phần lớn những gì họ chia sẻ đều được kết nối chặt chẽ với nhau". " Nhiều thứ về họ hoàn toàn giống nhau và không thể thay đổi. Nhưng cũng rõ ràng rằng khi bạn quen họ, những thứ khác về họ khác nhau. Theo quan điểm của tôi" biểu sinh là nguồn gốc của nhiều khác biệt đó.

 

Reed credits Thomas Bouchard's work for today's surge in twin studies. 'He was the trailblazer,' she says. 'We forget that 50 years ago things like heart disease were thought to be caused entirely by lifestyle. Schizophrenia was thought to be due to poor mothering. Twin studies have allowed us to be more reflective about what people are actually born with and what's caused by experience.'  ĐOẠN 11

Reed ghi nhận công trình của Thomas Bouchard đối với sự gia tăng các nghiên cứu về song sinh ngày nay. Bà ấy nói " Anh ấy là người đi trước" . "Chúng ta quên rằng 50 năm trước những thứ như bệnh tim được nghĩ là do cách sống gây ra. Bệnh tâm thần phân liệt được nghĩ là do cách làm mẹ kém. Các nghiên cứu về song sinh cho phép chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về cái gì là do con người được sinh ra và cái gì là do trải nghiệm.

 

Having said that, Reed adds, the latest work in epigenetics promises to take our understanding even further. 'What I like to say is that nature writes some things in pencil and some things in pen,' she says. 'Things written in pen you can't change. That's DNA. But things written in pencil you can. That's epigenetics. Now that we're actually able to look at the DNA and see where the pencil writings are, it's sort of a whole new world.'  ĐOẠN 12

Reed nói thêm, phải nói rằng, công trình mới nhất về biểu sinh học hứa hẹn sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu hơn nữa. " Điều tôi muốn nói là tự nhiên viết một số thứ bằng bút chì và một số thứ bằng bút mực". " Những thứ được viết bằng bút mực chúng ta không thể thay đổi. Đó là DNA. Nhưng những thứ được viết bằng bút chì chúng ta có thể. Đó là biểu sinh học. Hiện nay chúng ta thực sự có thể nhìn vào DNA và nghiên cứu các tác phẩm viết bằng bút chì ở đâu, đó là một thế giới hoàn toàn mới.

 

 

Questions 1-4

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-4 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1. There may be genetic causes for the differences in how young the skin of identical twins looks.
2. Twins are at greater risk of developing certain illnesses than non-twins.
3. Bouchard advertised in newspapers for twins who had been separated at birth.
4. Epigenetic processes are different from both genetic and environmental processes.

 

Questions 5-9

Look at the following statements (Questions 5-9) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 5-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Researchers

A.  Francis Galton
B.  Thomas Bouchard
C.  Danielie Reed

 

5. invented a term used to distinguish two factors affecting human characteristics
6. expressed the view that the study of epigenetics will increase our knowledge
7. developed a mathematical method of measuring genetic influences
8. pioneered research into genetics using twins
9. carried out research into twins who had lived apart


Questions 10-13

Complete the summary using the list of words, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 10-13 on your answer sheet.

Epigenetic processes

In epigenetic processes, 10 .................... influence the activity of our genes, for example in creating our internal 11 .................... . The study of epigenetic processes is uncovering a way in which our genes can be affected by our 12 .................... . One example is that if a pregnant rat suffers stress, the new-born rat may later show problems in its 13 .................... .

A. nurture
B. organs
C. code
D. chemicals
E. environment
F. behaviour

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Research using twins

 

Questions 1-4

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-4 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1.F There may be genetic causes for the differences in how young the skin of identical twins looks.

Có lẽ các nguyên nhân về di truyền gây ra sự khác biệt về độ trẻ của da của những cặp sinh đôi giống hệt nhau

Giải thích: Đoạn 1

Any differences between them -one twin having younger looking skin, for example - must be due to environmental factors such as less time spent in the sun.


2.NG Twins are at greater risk of developing certain illnesses than non-twins.

Các cặp sinh đôi có nguy cơ tiến triển những căn bệnh nhất định cao hơn các cặp không phải sinh đôi

Giải thích: Đoạn 2, không có thông tin trong bài, trong bài chỉ nói là nếu song sinh cùng trứng giống nhau về mặt bệnh tật hơn song sinh khác trứng thì là do di truyền.

If identical twins are more similar to each other with respect to an ailment than fraternal twins are, then vulnerability to the disease must be rooted at least in part in heredity


3.NG Bouchard advertised in newspapers for twins who had been separated at birth.

Bouchard đã quảng cáo trên báo về cặp sinh đôi được tách biệt nhau khi mơi sinh

Giải thích: không có thông tin trong bài


4.T Epigenetic processes are different from both genetic and environmental processes.

Các quá trình biểu sinh khác nhau cả về các quy trình di truyền lẫn môi trường

Giải thích: đoạn 7

Epigenetic processes are chemical reactions tied to neither nature nor nurture but representing what researchers have called a 'third component'

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 5-9

Look at the following statements (Questions 5-9) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 5-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Researchers

A.  Francis Galton
B.  Thomas Bouchard
C.  Danielie Reed

 

5.A invented a term used to distinguish two factors affecting human characteristics

đã tạo ra một thuật ngữ được dùng để phân biệt hai nhân tố ảnh hưởng đến các đặc điểm của con người

Giải thích: Đoạn 4, Francis Galton

The idea of using twins to measure the influence of heredity dates back to 1875, when the English scientist Francis Galton first suggested the approach (and coined the phrase 'nature and nurture')


6.C expressed the view that the study of epigenetics will increase our knowledge

đã trình bày quan điểm rằng nghiên cứu về biểu sinh sẽ tăng kiến thức của chúng ta

Giải thích: đoạn 10Danielie Reed

Geneticist Danielle Reed has worked with many twins over the years and thought deeply about what twin studies have taught us. 'It's very clear when you look at twins that much of what they share is hardwired,' she says. 'Many things about them are absolutely the same and unalterable. But it's also clear, when you get to know them, that other things about them are different. Epigenetics is the origin of a lot of those differences, in my view.


7.A developed a mathematical method of measuring genetic influences

đã phát triển một phương pháp toán học của việc đo lường những ảnh hưởng của di truyền

Giải thích: Đoạn 4, Francis Galton

The idea of using twins to measure the influence of heredity dates back to 1875, when the English scientist Francis Galton first suggested the approach (=a mathematical method) 


8.B pioneered research into genetics using twins

đi tiên phong nghiên cứu di truyền bằng cách sử dụng các cặp sinh đôi

Giải thích: Đoạn 4, Thomas Bouchard

Reed credits Thomas Bouchard's work for today's surge in twin studies. 'He was the trailblazer,'


9.B carried out research into twins who had lived apart

đã thực hiện nghiên cứu về các cặp sinh đôi sống tách rời nhau

Giải thích: Đoạn 4, Thomas Bouchard

Over two decades 137 sets of twins eventually visited Thomas Bouchard's lab in what became known as the Minnesota Study of Twins Reared Apart. Numerous tests were carried out on the twins, and they were each asked more than 15,000 questions.


Questions 10-13

Complete the summary using the list of words, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 10-13 on your answer sheet.

Epigenetic processes

In epigenetic processes, 10 .........D. chemicals........... influence the activity of our genes, for example in creating our internal 11 .....B. organs............... . 

Trong các quá trình biểu sinh, các chất hóa học ảnh hưởng hoạt động của gen, chẳng hạn trong việc tạo ra các cơ quan bên trong của chúng ta

Giải thích: Đoạn 7

Epigenetic processes are chemical reactions tied to neither nature nor nurture but representing what researchers have called a 'third component'. These reactions influence how our genetic code is expressed: how each gene is strengthened or weakened, even turned on or off, to build our bones, brains and all the other parts of our bodies

 

The study of epigenetic processes is uncovering a way in which our genes can be affected by our 12 ....E. environment................ . 

Nghiên cứu về quá trình biểu sinh đang dần tiết lộ một cách thức mà gen của chúng ta bị ảnh hưởng bởi

Giải thích: Đoạn 9

One way the study of epigenetics is revolutionizing our understanding of biology is by revealing a mechanism by which the environment directly impacts on genes.

 

One example is that if a pregnant rat suffers stress, the new-born rat may later show problems in its 13 ........F. behaviour............ .

Một ví dụ là nếu một con chuột mang thai bị căng thẳng, thì con chuột mới sinh sau đó cho thấy các vấn đề trong hành vi của nó

Giải thích: Đoạn 9

Studies of animals, for example, have shown that when a rat experiences stress during pregnancy, it can cause epigenetic changes in a fetus that lead to behavioral problems as the rodent grows up

 

A. nurture
B. organs
C. code
D. chemicals
E. environment
F. behaviour

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. FALSE
2. NOT GIVEN
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. A
6. C
7. A
8. B
9. B
10. D
11. B
12. E
13. F

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status