ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Search for the Anti-aging Pill

The Search for the Anti-aging Pill

In government laboratories and elsewhere, scientists are seeking a drug able to prolong
life and youthful vigor. Studies of caloric restriction are showing the way

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Search for the Anti-aging Pill

 

In government laboratories and elsewhere, scientists are seeking a drug able to prolong life and youthful vigor. Studies of caloric restriction are showing the way

Trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và các nơi khác, các nhà khoa học đang tìm kiếm một loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ và sức sống trẻ trung. Các nghiên cứu về hạn chế calo đang cho thấy giải pháp.
______________________________________________________________________

As researchers on aging noted recently, no treatment on the market today has been proved to slow human aging- the build-up of molecular and cellular damage that increases vulnerability to infirmity as we grow older. But one intervention, consumption of a low-calorie* yet nutritionally balanced diet, works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction could delay aging and increase longevity in humans, too. ĐOẠN 1

Như các nhà nghiên cứu về lão hóa đã lưu ý gần đây, không có phương pháp điều trị nào trên thị trường hiện nay được chứng minh là có thể làm chậm quá trình lão hóa của con người - sự tích tụ của các tổn thương phân tử và tế bào làm tăng khả năng bị bệnh khi chúng ta già đi. Nhưng một biện pháp can thiệp, tiêu thụ chế độ ăn ít calo* nhưng cân bằng dinh dưỡng, có tác dụng cực kỳ hiệu quả ở nhiều loại động vật, giúp tăng tuổi thọ và kéo dài sức khỏe khỏe khoắn. Những phát hiện này cho thấy rằng hạn chế calo cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa và tăng tuổi thọ ở người.

Unfortunately, for maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake by roughly thirty percent, equivalent to dropping from 2,500 calories a day to 1, 750. Few mortals could stick to that harsh regimen, especially for years on end. But what if someone could create a pill that mimicked the physiological effects of eating less without actually forcing people to eat less? Could such a 'caloric-restriction mimetic', as we call it, enable people to stay healthy longer, postponing age-related disorders (such as diabetes, arteriosclerosis, heart disease and cancer) until very late in life? Scientists first posed this question in the mid-1990s, after researchers came upon a chemical agent that in rodents seemed to reproduce many of caloric restriction's benefits. No compound that would safely achieve the same feat in people has been found yet, but the search has been informative and has fanned the hope that caloric-restriction (CR) mimetics can indeed be developed eventually. ĐOẠN 2

 

Thật không may, để đạt được lợi ích tối đa, mọi người có thể sẽ phải giảm khoảng 30% lượng calo tiêu thụ, tương đương với việc giảm từ 2.500 calo mỗi ngày xuống còn 1.750. Rất ít người có thể tuân theo chế độ khắc nghiệt đó, đặc biệt là trong nhiều năm liên tục. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có thể tạo ra một loại thuốc bắt chước các tác động sinh lý của việc ăn ít hơn mà không thực sự ép mọi người ăn ít hơn? Liệu một 'mô phỏng hạn chế calo' như vậy, như chúng ta gọi, có thể giúp mọi người khỏe mạnh lâu hơn, trì hoãn các rối loạn liên quan đến tuổi tác (chẳng hạn như tiểu đường, xơ cứng động mạch, bệnh tim và ung thư) cho đến muộn nhất có thể trong một đời người? Các nhà khoa học lần đầu tiên đặt ra câu hỏi này vào giữa những năm 1990, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra một tác nhân hóa học ở loài gặm nhấm dường như tái tạo nhiều lợi ích của việc hạn chế calo. Chưa tìm thấy hợp chất nào có thể đạt được thành tích tương tự ở người một cách an toàn, nhưng cuộc tìm kiếm đã cung cấp nhiều thông tin và làm dấy lên hy vọng rằng cuối cùng các mô phỏng hạn chế calo (CR) thực sự có thể được phát triển.The benefits of caloric restriction

Lợi ích của việc hạn chế calo
The hunt for CR mimetics grew out of a desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats fed a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and also had a reduced incidence of conditions that become increasingly common in old age. What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, which means that the maximum lifespan (the oldest attainable age), not merely the normal lifespan, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase a population's average survival time, but only approaches that slow the body's rate of aging will increase the maximum lifespan. ĐOẠN 3

Việc săn lùng các mô phỏng CR phát triển từ mong muốn hiểu rõ hơn về các tác động của việc hạn chế calo đối với cơ thể. Các nhà khoa học lần đầu tiên nhận ra giá trị của phương pháp này hơn 60 năm trước, khi họ phát hiện ra rằng những con chuột được cho ăn chế độ ăn ít calo trung bình sống lâu hơn những con chuột được cho ăn tự do và cũng giảm tỷ lệ mắc các bệnh ngày càng phổ biến ở tuổi già. Hơn nữa, một số động vật được điều trị sống sót lâu hơn so với những động vật sống lâu nhất trong nhóm đối chứng, điều đó có nghĩa là tuổi thọ tối đa (tuổi già nhất có thể đạt được), chứ không chỉ là tuổi thọ bình thường, đã tăng lên. Nhiều biện pháp can thiệp khác nhau, chẳng hạn như thuốc chống nhiễm trùng, có thể làm tăng thời gian sống sót trung bình của quần thể, nhưng chỉ những phương pháp làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể mới giúp tăng tuổi thọ tối đa.

The rat findings have been replicated many times and extended to creatures ranging from yeast to fruit flies, worms, fish, spiders, mice and hamsters. Until fairly recently, the studies were limited short-lived creatures genetically distant from humans. But caloric-restriction projects underway in two species more closely related to humans- rhesus and squirrel monkeys- have scientists optimistic that CR mimetics could help people. ĐOẠN 4

Những phát hiện về chuột đã được sao chép nhiều lần và mở rộng cho các sinh vật từ nấm men đến ruồi giấm, giun, cá, nhện, chuột nhắt và chuột đồng. Cho đến khá gần đây, các nghiên cứu chỉ giới hạn ở những sinh vật có thời gian sống ngắn, cách xa con người về mặt di truyền. Nhưng các dự án hạn chế lượng calo đang được tiến hành ở hai loài có quan hệ gần gũi hơn với con người - khỉ rhesus và khỉ sóc - khiến các nhà khoa học lạc quan rằng mô phỏng CR có thể giúp ích cho con người.

calorie: a measure of the energy value of food.

The monkey projects demonstrate that compared with control animals that eat normally caloric-restricted monkeys have lower body temperatures and levels of the pancreatic hormone insulin, and they retain more youthful levels of certain hormones that tend to fall with age. ĐOẠN 5

Các dự án về khỉ chứng minh rằng so với những động vật đối chứng ăn chế độ ăn bình thường thì khỉ hạn chế calo có nhiệt độ cơ thể và mức độ hormone tuyến tụy insulin thấp hơn, đồng thời chúng giữ được mức độ trẻ trung hơn của một số hormone có xu hướng giảm theo tuổi tác.

The caloric-restricted animals also look better on indicators of risk for age-related diseases. For example, they have lower blood pressure and triglyceride levels(signifying a decreased likelihood of heart disease) and they have more normal blood glucose levels( pointing to a reduced risk for diabetes, which is marked by unusually high blood glucose levels). Further, it has recently been shown that rhesus monkeys kept on caloric-restricted diets for an extended time( nearly 15 years) have less chronic disease. They and the other monkeys must be followed still longer, however, to know whether low-calorie intake can increase both average and maximum lifespans in monkeys. Unlike the multitude of elixirs being touted as the latest anti-aging cure, CR mimetics would alter fundamental processes that underlie aging. We aim to develop compounds that fool cells into activating maintenance and repair. ĐOẠN 6

Các động vật hạn chế calo cũng trông tốt hơn về các chỉ số về nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Ví dụ, họ có huyết áp và mức chất béo trung tính thấp hơn (biểu thị khả năng mắc bệnh tim giảm) và họ có mức đường huyết bình thường hơn (chỉ ra nguy cơ mắc bệnh tiểu đường giảm, được đánh dấu bằng mức đường huyết cao bất thường). Hơn nữa, gần đây người ta đã chứng minh rằng những con khỉ rhesus duy trì chế độ ăn hạn chế calo trong một thời gian dài (gần 15 năm) ít mắc bệnh mãn tính hơn. Tuy nhiên, chúng và những con khỉ khác vẫn phải được theo dõi lâu hơn để biết liệu lượng calo thấp có thể làm tăng cả tuổi thọ trung bình và tối đa ở khỉ hay không. Không giống như vô số thần dược được quảng cáo là phương thuốc chống lão hóa mới nhất, các chất mô phỏng CR sẽ thay đổi các quá trình cơ bản làm cơ sở cho quá trình lão hóa. Chúng tôi mong muốn phát triển các hợp chất đánh lừa các tế bào kích hoạt sự duy trì và phục hồi.

How a prototype caloric-restriction mimetic works

Cách thức hoạt động của mô phỏng hạn chế calo nguyên mẫu


The best-studied candidate for a caloric-restriction mimetic, 2DG (2-deoxy-D-glucose), works by interfering with the way cells process glucose, it has proved toxic at some doses in animals and so cannot be used in humans. But it has demonstrated that chemicals can replicate the effects of caloric restriction; the trick is finding the right one. ĐOẠN 7

Ứng cử viên được nghiên cứu tốt nhất cho mô phỏng hạn chế calo, 2DG (2-deoxy-D-glucose), hoạt động bằng cách can thiệp vào cách tế bào xử lý glucose, nó đã tỏ ra độc hại ở một số liều lượng ở động vật và do đó không thể sử dụng ở người. Nhưng nó đã chứng minh rằng hóa chất có thể tái tạo ảnh hưởng của việc hạn chế calo; mẹo là tìm ra hóa chất phù hợp.

Cells use the glucose from food to generate ATP (adenosine triphosphate), the molecule that powers many activities in the body. By limiting food intake, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases ATP generation. When 2DG is administered to animals that eat normally, glucose reaches cells in abundance but the drug prevents most of it from being processed and thus reduces ATP synthesis. Researchers have proposed several explanations for why interruption of glucose processing and ATP production might retard aging. One possibility relates to the ATP-making machinery's emission of free radicals, which are thought to contribute to aging and such age-related diseases as cancer by damaging cells. Reduced operation of the machinery should limit their production and thereby constrain the damage. Another hypothesis suggests that decreased processing of glucose could indicate to cells that food is scarce( even if it isn't) and induce them to shift into an anti-aging mode that emphasizes preservation of the organism over such 'luxuries' as growth and reproduction. ĐOẠN 8

 

Các tế bào sử dụng glucose từ thức ăn để tạo ra ATP (adenosine triphosphate), phân tử cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động trong cơ thể. Bằng cách hạn chế lượng thức ăn, hạn chế calo sẽ giảm thiểu lượng glucose đi vào tế bào và giảm quá trình tạo ATP. Khi 2DG được sử dụng cho động vật ăn uống bình thường, glucose sẽ đến được các tế bào một cách dồi dào nhưng thuốc ngăn chặn phần lớn glucose được xử lý và do đó làm giảm quá trình tổng hợp ATP. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số giải thích về lý do tại sao việc gián đoạn quá trình xử lý glucose và sản xuất ATP có thể làm chậm quá trình lão hóa. Một khả năng liên quan đến sự phát thải các gốc tự do của bộ máy tạo ATP, được cho là góp phần gây ra lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư bằng cách làm hỏng các tế bào. Hoạt động của máy móc giảm sẽ hạn chế sự sản xuất ATP và do đó hạn chế thiệt hại. Một giả thuyết khác cho rằng việc giảm quá trình xử lý glucose có thể chỉ ra cho các tế bào rằng thức ăn đang khan hiếm (ngay cả khi không phải vậy) và khiến chúng chuyển sang chế độ chống lão hóa, tập trung vào việc bảo tồn sinh vật đối với những 'xa xỉ' như tăng trưởng và sinh sản .

 

Questions 28-32
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3? In
boxes 28-32 on your answer sheet, write

YES if the statement t agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

28 Studies show drugs available today can delay the process of growing old.
29 There is scientific evidence that eating fewer calories may extend human life.
30 Not many people are likely to find a caloric-restricted diet attractive.
31 Diet-related diseases are common in older people.
32 In experiments, rats who ate what they wanted to lead shorter lives than rats on a low-calorie diet.

Questions 33-37
Classify the following descriptions as relating to

A  caloric-restricted mimetic
B  control monkeys
C  neither caloric-restricted monkeys nor control monkeys

Write the correct letter, AB or C, in boxes 33-37 on your answer sheet.

33 Monkeys were less likely to become diabetic.
34 Monkeys experienced more chronic disease.
35 Monkeys have been shown to experience a longer than average life span.
36 Monkeys enjoyed a reduced chance of heart disease.
37 Monkeys produced greater quantities of insulin.

Questions 38-40
Complete the flowchart below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

How a caloric-restriction mimetic works

Reading 150

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Search for the Anti-aging Pill

 

 

Questions 28-32
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3? In
boxes 28-32 on your answer sheet, write

YES if the statement t agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this


28.F Studies show drugs available today can delay the process of growing old.
Các nghiên cứu cho thấy các loại thuốc hiện nay có thể trì hoãn quá trình già đi.

Giải thích: đoạn 1

As researchers on aging noted recently, no treatment on the market today has been proved to slow human aging- the build-up of molecular and cellular damage that increases vulnerability to infirmity as we grow older.


29.T There is scientific evidence that eating fewer calories may extend human life.
Có bằng chứng khoa học cho thấy ăn ít calo hơn có thể kéo dài tuổi thọ con người.

Giải thích: đoạn 1

But one intervention, consumption of a low-calorie* yet nutritionally balanced diet, works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction could delay aging and increase longevity in humans, too. 


30.T Not many people are likely to find a caloric-restricted diet attractive.
Không nhiều người thấy hấp dẫn với chế độ ăn kiêng hạn chế calo.

Giải thích: đoạn 2

Unfortunately, for maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake by roughly thirty percent, equivalent to dropping from 2,500 calories a day to 1, 750. Few mortals could stick to that harsh regimen, especially for years on end.


31.NG Diet-related diseases are common in older people.
Các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống thường gặp ở người lớn tuổi.


32.T In experiments, rats who ate what they wanted to lead shorter lives than rats on a low-calorie diet.
Trong các thí nghiệm, những con chuột ăn những gì chúng muốn có tuổi thọ ngắn hơn những con chuột ăn theo chế độ ít calo.

Giải thích: đoạn 3

when they found that rats fed a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and also had a reduced incidence of conditions that become increasingly common in old age. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 33-37
Classify the following descriptions as relating to

A  caloric-restricted mimetic
B  control monkeys
C  neither caloric-restricted monkeys nor control monkeys

Write the correct letter, AB or C, in boxes 33-37 on your answer sheet.

3.A Monkeys were less likely to become diabetic.
Khỉ ít bị tiểu đường hơn.

Giải thích: đoạn 6

The caloric-restricted animals also look better on indicators of risk for age-related diseases. For example, they have lower blood pressure and triglyceride levels(signifying a decreased likelihood of heart disease) and they have more normal blood glucose levels( pointing to a reduced risk for diabetes, which is marked by unusually high blood glucose levels).


34.B Monkeys experienced more chronic disease.
Khỉ mắc nhiều bệnh mãn tính hơn.

Giải thích: đoạn 6

Further, it has recently been shown that rhesus monkeys kept on caloric-restricted diets for an extended time( nearly 15 years) have less chronic disease.==> nghĩa là nhóm đối chứng dễ mắc bệnh mãn tính hơn


35.C Monkeys have been shown to experience a longer than average life span.
Khỉ đã được chứng minh là có tuổi thọ cao hơn tuổi thọ trung bình.

Giải thích: đoạn 6

They and the other monkeys must be followed still longer, however, to know whether low-calorie intake can increase both average and maximum lifespans in monkeys.


36.A Monkeys enjoyed a reduced chance of heart disease.
Khỉ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giải thích: đoạn 6

The caloric-restricted animals also look better on indicators of risk for age-related diseases. For example, they have lower blood pressure and triglyceride levels(signifying a decreased likelihood of heart disease)


37.B Monkeys produced greater quantities of insulin.
Khỉ sản xuất lượng insulin lớn hơn.

Giải thích: đoạn 5

The monkey projects demonstrate that compared with control animals that eat normally caloric-restricted monkeys have lower body temperatures and levels of the pancreatic hormone insulin, and they retain more youthful levels of certain hormones that tend to fall with age.

 

 

Questions 38-40
Complete the flowchart below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

How a caloric-restriction mimetic works

Reading 150

38. Glucose

Giải thích: đoạn 8

Cells use the glucose from food to generate ATP (adenosine triphosphate), the molecule that powers many activities in the body. By limiting food intake, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases ATP generation 

39. Free radicals

Giải thích: đoạn 8

One possibility relates to the ATP-making machinery's emission of free radicals, which are thought to contribute to aging and such age-related diseases as cancer by damaging cells. 

40. preservation  

Giải thích: đoạn 8

Another hypothesis suggests that decreased processing of glucose could indicate to cells that food is scarce( even if it isn't) and induce them to shift into an anti-aging mode that emphasizes preservation of the organism over such 'luxuries' as growth and reproduction. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
28  NO
29  YES
30  YES
31  NOT GIVEN
32  YES
33 A
34 B
35 C
36 A
37 B
38 glucose
39 free radicals

40 preservation

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status